EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0084

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2012. gada 6. novembris ) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (CON/2012/84)

OJ C 374, 4.12.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 374/2


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2012. gada 6. novembris)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2012. gada 15. maijā saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (1) (tālāk tekstā – “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktā un 282. panta 5. punktā, jo ierosinātā regula ir ECB kompetences jomā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

Eiropas statistiku izstrādā, sagatavo un izplata Eiropas Statistikas sistēma (ESS) un Eiropas Centrālo banku sistēma (ECBS), kuras darbojas, ievērojot divus atsevišķus, savstarpējus papildinošus tiesiskos regulējumus, un cieši sadarbojas savu statistikas funkciju izpildē (2). Tādēļ ECB atzinīgi vērtē uzlabojumus ESS tiesiskajā regulējumā, kas palielinās tā efektivitāti un ļaus tam sasniegt līdzīgu neatkarības līmeni kā ECBS. Konkrēti, ECB atbalsta mērķi stiprināt ESS pārvaldību, veicot šādus pasākumus: a) nacionālo statistikas iestāžu (NSI) lomas nostiprināšanu, koordinējot citu nacionālo iestāžu statistikas aktivitātes saistībā ar Eiropas statistiku, kas ir ESS ekskluzīvajā atbildībā (3), b) NSI vadītāju un Eurostat vadītāja profesionālās neatkarības stiprināšanu (4), c) Eiropas statistikas prakses kodeksa ieviešanas pastiprināšanu, nosakot dalībvalstīm pienākumu veikt konkrētus politikas pasākumus, pamatojoties uz “Saistībām par uzticamu statistiku”, progresu šajā jomā uzraugot Komisijai (5), un d) uzlabojot NSI piekļuvi administratīvajiem datiem un to izmantošanu (6).

1.   Uzlabota NSI koordinācija ar ESS un sadarbība ar ECBS

1.1.

Saskaņā ar ierosināto regulu NSI “rīkojas […] kā vienīgais Komisijas (Eurostat) kontaktpunkts statistikas jautājumos” (7) un “nacionālajā līmenī jo īpaši atbild par statistikas programmu un pārskatu koordināciju, kvalitātes kontroli, metodoloģiju, datu nosūtīšanu un paziņošanu par ESS statistikas darbībām” (8). ECB atzinīgi vērtē ierosināto NSI atbildības pastiprināšanu nacionālajā līmenī, jo tas veicinās pilnīgas un saskaņotas Eiropas statistikas sagatavošanu. Tajā pašā laikā ECB saprot, ka šādas uzlabotas sadarbības pilnvaras atsauksies uz “Eiropas statistiku, ko izstrādā, sagatavo un izplata ESS” (9). ECB atgādina, ka nacionālās centrālās bankas (NCB), kas ir ECBS locekles: a) sagatavo Eiropas statistiku saskaņā ar 3. un 5. pantu Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos, kas tālāk precizēti Padomes 1998. gada 23. novembra Regulā (EK) Nr. 2533/98 par statistiskās informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (10), un b) nepiedalās Eiropas statistikas sagatavošanā saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009, lai gan atbilstoši īpašiem nosacījumiem NCB sagatavotos datus NSI, citas nacionālās iestādes un Savienības statistikas iestādes var izmantot Eiropas statistikas sagatavošanai (11). NCB statistikas uzdevumus, ko veic ar ECBS palīdzību, koordinē ECB Padome. Tās loma šajā kontekstā ietver t. sk. uzdevumu sadali ECBS ietvaros attiecībā uz statistiskās informācijas vākšanu un pārbaudi un statistikas pārskatu sniegšanas pienākumu izpildes nodrošināšanu (12). Attiecīgi ECB sagaida, ka NSI koordinācijas pilnvaras neattieksies uz Eiropas statistiku, ko gatavo ar ECBS palīdzību saskaņā ar ECBS Statūtu 3. un 5. pantu un Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98.

1.2.

Lai gan ESS un ECBS dalībnieki pilda savus statistikas uzdevumus, tie cieši sadarbojas, jo īpaši jomās, par kurām tiem ir kopīga atbildība, piem., nacionālo kontu sagatavošanā un maksājumu bilances statistikā (13). Tajās Eiropas statistikas jomās, kurās ESS un ECBS ir kopīga atbildība, ir būtiski saglabāt un veicināt pašreizējos sadarbības noteikumus, ko Savienības līmenī ievieš ar Monetāras, finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejas (14) palīdzību, ka arī attiecīgos nacionālos sadarbības līgumus, kas atspoguļo atbildības sadali konkrētos gadījumos.

1.3.

Saskaņā ar ierosināto regulu “NSI vadītāji uzņemas pilnu atbildību par procesu, statistikas metožu, standartu un procedūru noteikšanu, kā arī par to statistikas pārskatu un publikāciju satura un termiņu noteikšanu, kuros iekļauj Eiropas statistiku” (15). Lai gan ECB atzinīgi vērtē NSI vadītāju profesionālās neatkarības ierosināto nostiprināšanu attiecība uz darbībām nacionālajā līmenī ESS ietvaros, ECB saprot, ka to uzlabotā koordinatora loma neierobežo NCB statistikas uzdevumu izpildi saskaņā ar ECBS Statūtiem un Regulu (EK) Nr. 2533/98, ko papildina neatkarības nodrošināšanas pasākumi Līguma 130. pantā un ECBS Statūtu 7. pantā.

1.4.

Attiecīgi ECB iesaka ieviest redakcionālus precizējumus, lai nodrošinātu, ka ierosinātā regula respektē ESS un ECBS institucionālo nošķirtību. Turklāt tai jāatzīst nepieciešamība nodrošināt pienācīgu sadarbību, kas ļautu abām sistēmām vislabāk veikt to savstarpēji papildinošās funkcijas saistībā ar Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu (16).

2.   NSI piekļuves un administratīvo datu izmantošanas uzlabošana

2.1.

Saskaņā ar ierosināto regulu NSI, citām statistikas iestādēm, un Komisijai (Eurostat) “ir tiesības ātri un bez maksas piekļūt visiem administratīvajiem ierakstiem, izmantot tos un integrēt statistikā, ciktāl tas nepieciešams, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu Eiropas statistiku” (17). ECB atzīmē, ka “administratīvā ierakstu” (kas iepriekš bija “administratīvo datu avoti” (18)) un piekļuves nodrošināšanas “ātri un bez maksas” jēdzienu ieviešanai var būt vajadzīga papildu precizēšana. Kā ECB norādījusi jau iepriekš (19), piekļuve publiskajiem ierakstiem arī turpmāk jānosaka noteikumiem, ko savās attiecīgajās kompetences jomās nosaka dalībvalstis un Komisija (20).

2.2.

Ierosinātie grozījumi arī nosaka, ka “citu struktūru izveidotu un uzturētu administratīvo ierakstu gadījumā par šādu ierakstu sākotnējo izstrādi, turpmāku pilnveidošanu un izmantošanas pārtraukšanu ir jāapspriežas ar VSI un Komisiju (Eurostat)” un ka “šīm iestādēm ir tiesības koordinēt tādu administratīvo ierakstu standartizāciju, kuriem ir būtiska nozīme statistikas datu sagatavošanā” (21). ECB atzinīgi vērtē ierosinātās izmaiņas, kas, ja tās piemēros saskaņā ar vispārīgajiem Līguma principiem, t. sk. subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem (22), ļaus ESS labāk izmantot administratīvo datu avotus, lai palielinātu efektivitāti, samazinātu pārskatu sniegšanas slogu un uzlabotu ESS sagatavotās Eiropas statistikas kvalitāti. Tomēr ECB atzīmē, ka ierosinātie grozījumi nedrīkst ietekmēt centrālās bankas neatkarības principu, kas izriet no Līguma 130. panta un ECBS Statūtu 7. panta, kā arī ECBS Statūtu 37. pantā izklāstīto dienesta noslēpuma pienākumu. Tādēļ nepieciešams precizējums attiecībā uz NSI un Komisijas iespējamo piekļuvi ECBS dalībnieku uzturētajiem administratīvajiem ierakstiem, jo īpaši administratīvajiem ierakstiem, kas saistīti ar ECBS uzdevumu izpildi (23).

Attiecībā uz grozījumiem, kurus ECB iesaka veikt ierosinātajās regulās, konkrēti redakcionāli priekšlikumi kopā ar paskaidrojumiem ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 6. novembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 167 galīgā redakcija.

(2)  Sk. 7.–10. apsvērumu un 9. pantu Regulā (EK) Nr. 223/2009, 5. pantu Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos (turpmāk – “ECBS Statūti”), 2.a un 8.a pantu Padomes 1998. gada 23. novembra Regulā (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.), un 8. apsvērumu Padomes 2009. gada 9. oktobra Regulā (EK) Nr. 951/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (OV L 269, 14.10.2009., 1. lpp.). Sk. 1.1. punktu ECB 2007. gada 14. novembra Atzinumā CON/2007/35 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku (OV C 291, 5.12.2007., 1. lpp.)

(3)  Sk. Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. pantu, kas grozīts ar ierosinātās regulas 1. panta 2. punktu.

(4)  Sk. ar ierosinātās regulas 1. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 223/2009 iekļauto jauno 5.a pantu, sk. 3. un 7. pantu Komisijas 2012. gada 17. septembra Lēmumā 2012/504/ES par Eurostat (OV L 251, 18.9.2012., 49. lpp.).

(5)  Sk. ar ierosinātās regulas 1. panta 5. punktu Regulā (EK) Nr. 223/2009 iekļauto jauno 11. panta 3. punktu.

(6)  Sk. ar ierosinātās regulas 1. panta 8. punktu Regulā (EK) Nr. 223/2009 iekļauto jauno 17.a pantu.

(7)  Sk. Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 1. punkta pirmo daļu, kas grozīta ar ierosinātās regulas 1. panta 2. punktu.

(8)  Sk. Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 1. punkta otro daļu, kas grozīta ar ierosinātās regulas 1. panta 2. punktu.

(9)  Sk. ierosinātās regulas 6. apsvērumu.

(10)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp. Sk. ECB Atzinumu CON/2007/35.

(11)  Sk. Regulas (EK) Nr. 223/2009 9. apsvērumu. Nacionālie tiesību akti dažos gadījumos atsevišķām NCB var uzticēt, ciktāl tas ir savietojams ar to ECBS uzdevumu izpildi, statistikas datu sagatavošanu, kuri ietilpst Eiropas statistikas programmu jomā un saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 223/2009 parasti tiek vākti, izmantojot ESS.

(12)  Sk. Regulas (EK) Nr. 2533/98 11. apsvērumu.

(13)  Sk. Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.). Sk. arī 9. apsvērumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regulā (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, pakalpojumu starptautisko tirdzniecību un tiešajām ārvalstu investīcijām (OV L 35, 8.2.2005., 23. lpp.). Sk. arī 2004. gada 16. jūlija Pamatnostādni ECB/2004/15 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā, kā arī starptautisko rezervju matricu (OV L 354, 30.11.2004., 34. lpp.).

(14)  Sk. Padomes Lēmumu 91/115/EEK, ar ko izveido Monetāro, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (OV L 59, 6.3.1991., 19. lpp.).

(15)  Sk. ar ierosinātās regulas 1. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 223/2009 iekļauto jauno 5.a pantu.

(16)  Sk. 1.–2. un 4.–6. grozījumu šī atzinuma pielikumā.

(17)  Sk. ar ierosinātās regulas 1. panta 8. punktu Regulā (EK) Nr. 223/2009 iekļauto jauno 17.a panta 1. punktu.

(18)  Sk. Regulas (EK) Nr. 223/2009 24. pantu, kas svītrots ar ierosinātās regulas 1. panta 10. punktu.

(19)  Sk. 1.4. punktu ECB Atzinumā CON/2007/35.

(20)  Pašreiz to prasa Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009 24. panta otrā daļa. Sk. 3. un 7. grozījumu šī atzinuma pielikumā.

(21)  Sk. ar ierosinātās regulas 1. panta 8. punktu Regulā (EK) Nr. 223/2009 iekļauto jauno 17.a panta 2. punktu.

(22)  Sk. Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 3.–4. punktu.

(23)  Sk. 7. grozījumu šī atzinuma pielikumā.


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1.     grozījums

9. apsvērums

“(9)

Turklāt būtu jāprecizē VSI piešķirtās koordinatora funkcijas darbības joma, lai nodrošinātu statistikas pasākumu efektīvāku koordināciju valsts līmenī, tostarp kvalitātes vadību.”

“(9)

Turklāt būtu jāprecizē VSI Eiropas statistikas sagatavošanai ar ESS palīdzību piešķirtās koordinatora funkcijas darbības joma, lai nodrošinātu statistikas pasākumu ESS ietvaros efektīvāku koordināciju valsts līmenī, tostarp kvalitātes vadību.”

Paskaidrojums

Sk. 2. grozījumu.

2.     grozījums

Jauns 9.a apsvērums

[Teksta nav]

“(9.a)

Saskaņā ar 9. pantu Regulā (EK) Nr. 223/2009 un 2.a pantu Padomes 1998. gada 23. novembra Regulā (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (2), ESS un Eiropas centrālo banku sistēma (ECBS) cieši sadarbojas, lai nodrošinātu pilnīgu un saskaņotu Eiropas statistiku, ko abas statistikas sistēmas savās kompetences jomās sagatavojušas saskaņā ar to attiecīgajām darbības programmām. Attiecīgās sadarbības jomas ietver nacionālos kontus un maksājumu bilances statistiku, kā arī padomu sniegšanu Komisijai par statistiku saistībā ar pārmērīga deficīta procedūru.

Paskaidrojums

Saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 223/2009 un 2533/98 Eiropas statistiku izstrādā, sagatavo un izplata ESS un ECBS, ievērojot divus atsevišķus, bet savstarpēji papildinošus tiesiskos regulējumus. Kā norādīts Regulas (EK) Nr. 223/2009 9. apsvērumā, ECBS dalībnieki nepiedalās Eiropas statistikas sagatavošanā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 223/2009. Tomēr ESS un ECBS cieši sadarbojas, nodrošinot, ka tās var pildīt savas attiecīgās statistikas funkcijas. Proti, NCB savas kompetences ietvaros, neierobežojot nacionālos noteikumus, var vienoties ar Savienības statistikas iestādi, ka NSI, citas nacionālās iestādes un Savienības statistikas iestāde var tieši vai netieši izmantot datus, ko Eiropas statistikas vajadzībām sagatavojusi NCB. Ierosinātie grozījumi norāda uz pastāvošajiem noteikumiem.

3.     grozījums

10. un 11. apsvērums

“(10)

Lai samazinātu slogu statistikas iestādēm un respondentiem, VSI un citām valsts iestādēm būtu jāspēj ātri un bez maksas piekļūt administratīvajiem ierakstiem, tostarp elektroniski veiktajiem ierakstiem, un izmantot tos, kā arī integrēt šos ierakstus statistikā.

(11)

Turklāt ar VSI laikus būtu jāapspriežas par tādu jaunu administratīvo ierakstu noformējumu, kuri varētu nodrošināt datus statistikas vajadzībām, un par plānotajām pārmaiņām pastāvošajos administratīvajos avotos vai par šādu avotu likvidēšanu. Tām būtu jāsaņem arī būtiskie metadati no administratīvo datu īpašniekiem un būtu jākoordinē tādu administratīvo ierakstu standartizācija, kuri ir būtiski statistikas datu sagatavošanai.”

“(10)

Lai samazinātu slogu statistikas iestādēm un respondentiem, VSI un citām valsts iestādēm būtu jāspēj ātri un bez maksas piekļūt administratīvajiem ierakstiem, tostarp elektroniski veiktajiem ierakstiem, un izmantot tos, kā arī integrēt šos ierakstus statistikā.

Turklāt ar VSI laikus būtu jāapspriežas par tādu jaunu administratīvo ierakstu noformējumu, kuri varētu nodrošināt datus statistikas vajadzībām, un par plānotajām pārmaiņām pastāvošajos administratīvajos avotos vai par šādu avotu likvidēšanu. Tām būtu jāsaņem arī būtiskie metadati no administratīvo datu īpašniekiem un būtu jākoordinē tādu administratīvo ierakstu standartizācija, kuri ir būtiski statistikas datu sagatavošanai. VSI un citu nacionālo iestāžu kompetences realizācija saistībā ar piekļuvi, izmantošanu, standartizāciju, sākotnējo dizainu, tālāko attīstību un ECBS administratīvo ierakstu cesiju neietekmē Līguma 127. pantā norādīto ECBS uzdevumu izpildi un centrālo banku neatkarības aizsardzību saskaņā ar Līguma 130. pantu un 282. panta 3. punktu, kā arī Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Centrālo banku sistēmas 7. pantu.

Paskaidrojums

Sk. 7. grozījumu.

4.     grozījums

1. panta 2. punkts

“(2)   Regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu redakciju:

“1.   Katra dalībvalsts ieceļ valsts statistikas iestādi (VSI), kura ir atbildīga par visu Eiropas statistikas izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas darbību koordinēšanu valsts līmenī un šajā saistībā darbojas kā vienīgais Komisijas (Eurostat) kontaktpunkts statistikas jautājumos.

VSI ir atbildīga par visu to valsts iestāžu koordināciju, kuras veic Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu. VSI ir īpaši atbildīga par tādu jautājumu koordinēšanu valsts līmenī kā statistikas programmu izstrāde un paziņošana, kvalitātes uzraudzība, metodoloģija, datu pārsūtīšana un saziņa par ESS statistikas darbībām.” ”

“(2)   Regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu redakciju:

“1.   Katra dalībvalsts ieceļ valsts statistikas iestādi (VSI), kura ir atbildīga par visu Eiropas statistikas izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas darbību koordinēšanu valsts līmenī saskaņā ar šo regulu un šajā saistībā darbojas kā vienīgais Komisijas (Eurostat) kontaktpunkts statistikas jautājumos.

VSI ir atbildīga par visu to valsts iestāžu koordināciju, kuras veic Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu. VSI ir īpaši atbildīga par tādu jautājumu koordinēšanu valsts līmenī kā statistikas programmu izstrāde un paziņošana, kvalitātes uzraudzība, metodoloģija, datu pārsūtīšana un saziņa par ESS statistikas darbībām, un tā sadarbojas ar attiecīgo nacionālo centrālo banku (NCB), lai nodrošinātu pilnīgas un saskaņotas Eiropas statistikas sagatavošanu, izmantojot ESS un ECBS palīdzību to attiecīgajās kompetences jomās.” ”

Paskaidrojums

Sk. 2. grozījumu.

5.     grozījums

1. panta 3. punkts

“(3)   Regulā iekļauj šādu 5.a pantu:

5.a pants

VSI vadītāji

1.   Savas valsts statistikas sistēmā VSI vadītāji uzņemas pilnu atbildību par procesu, statistikas metožu, standartu un procedūru noteikšanu, kā arī par to statistikas pārskatu un publikāciju satura un termiņu noteikšanu, kuros iekļauj Eiropas statistiku. Viņi ir pilnvaroti pieņemt lēmumus attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar VSI iekšējo vadību. Viņi koordinē visas to valsts iestāžu darbības statistikas jomā, kuras piedalās Eiropas statistikas izstrādē, sagatavošanā un izplatīšanā. Šo uzdevumu izpildē VSI vadītāji darbojas neatkarīgi, un viņi nelūdz un nepieņem valdības vai citas iestādes, struktūras, organizācijas vai vienības norādījumus; viņi atturas no tādu darbību veikšanas, kas nav savienojamas ar šo uzdevumu izpildi.” ”

“(3)   Regulā iekļauj šādu 5.a pantu:

5.a pants

VSI vadītāji

1.   Savas valsts statistikas sistēmā VSI vadītāji uzņemas pilnu atbildību par procesu, statistikas metožu, standartu un procedūru noteikšanu, kā arī par to statistikas pārskatu un publikāciju satura un termiņu noteikšanu, kuros iekļauj Eiropas statistiku, kas sagatavota saskaņā ar šo regulu. Viņi ir pilnvaroti pieņemt lēmumus attiecībā uz visiem jautājumiem, kas saistīti ar VSI iekšējo vadību. Viņi koordinē visas to valsts iestāžu darbības statistikas jomā, kuras piedalās Eiropas statistikas izstrādē, sagatavošanā un izplatīšanā, ko sagatavo ar ESS palīdzību. Turklāt viņi sadarbojas ar attiecīgajām NCB jautājumos, kas saistīti ar Eiropas statistikas sagatavošanu un kas ir kopīgi ESS un ECBS. Šo uzdevumu izpildē VSI vadītāji darbojas neatkarīgi, un viņi nelūdz un nepieņem valdības vai citas iestādes, struktūras, organizācijas vai vienības norādījumus; viņi atturas no tādu darbību veikšanas, kas nav savienojamas ar šo uzdevumu izpildi.” ”

Paskaidrojums

Sk. 2. grozījumu.

6.     grozījums

1. panta 5. punkts

“(5)   Regulas 11. pantam pievieno 3. punktu šādā redakcijā:

“3.   Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai ieviestu prakses kodeksu un tādējādi nodrošinātu uzticību tās statistikai. Šim nolūkam katra dalībvalsts, ko pārstāv tās valdība, paraksta un ievieš „Saistības par uzticamu statistiku”, ar ko tiek apstiprināti konkrēti politikas pasākumi kodeksa ieviešanai un valsts kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, tostarp pašnovērtējumu un uzlabošanas pasākumu, izveidei. Šīs saistības Komisija apstiprina ar parakstu.

Komisija veic šo saistību regulāru uzraudzību, pamatojoties uz dalībvalstu iesūtītajiem gada pārskatiem. Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par šo saistību īstenošanu 3 gadu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.” ”

“(5)   Regulas 11. pantam pievieno 3. punktu šādā redakcijā:

“3.   Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai ieviestu prakses kodeksu un tādējādi nodrošinātu uzticību to ieguldījumam ESS sagatavotajā Eiropas statistikā. Šim nolūkam katra dalībvalsts, ko pārstāv tās valdība, paraksta un ievieš „Saistības par uzticamu statistiku”, ar ko tiek apstiprināti konkrēti politikas pasākumi kodeksa ieviešanai un valsts kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, tostarp pašnovērtējumu un uzlabošanas pasākumu, izveidei. Šīs saistības Komisija apstiprina ar parakstu.

Komisija veic šo saistību regulāru uzraudzību, pamatojoties uz dalībvalstu iesūtītajiem gada pārskatiem. Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par šo saistību īstenošanu 3 gadu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.” ”

Paskaidrojums

Sk. 2. grozījumu.

7.     grozījums

1. panta 8. punkts

“(8)   Regulā iekļauj šādu 17.a pantu:

17.a pants

Piekļuve administratīvajiem ierakstiem, to izmantošana un integrēšana

1.   Lai samazinātu slogu respondentiem, VSI, citām valsts iestādēm, kas minētas 4. pantā, un Komisijai (Eurostat) ir tiesības ātri un bez maksas piekļūt visiem administratīvajiem ierakstiem, izmantot tos un integrēt statistikā, ciktāl tas nepieciešams, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu Eiropas statistiku.

2.   Citu struktūru izveidotu un uzturētu administratīvo ierakstu gadījumā par šādu ierakstu sākotnējo izstrādi, turpmāku pilnveidošanu un izmantošanas pārtraukšanu ir jāapspriežas ar VSI un Komisiju (Eurostat), un šīs iestādes ir jāiesaista minētajos procesos, tādējādi atvieglojot šo ierakstu turpmāku izmantošanu statistikas vajadzībām. Šīm iestādēm ir tiesības koordinēt tādu administratīvo ierakstu standartizāciju, kuriem ir būtiska nozīme statistikas datu sagatavošanā.

3.   VSI, citu valsts iestāžu un Komisijas piekļuve un iesaistīšanās, kas noteikta 1. un 2. punktā, attiecas tikai uz administratīvajiem ierakstiem attiecīgajā publiskās pārvaldes sistēmā, kurā iestāde ietilpst.

4.   VSI saņem būtiskos metadatus no statistikas vajadzībām izmantoto administratīvo ierakstu īpašniekiem.

5.   VSI un administratīvo ierakstu īpašnieki izveido nepieciešamos sadarbības mehānismus.” ”

“(8)   Regulā iekļauj šādu 17.a pantu:

17.a pants

Piekļuve administratīvajiem ierakstiem, to izmantošana un integrēšana

1.   Lai samazinātu slogu respondentiem, VSI, citām valsts iestādēm, kas minētas 4. pantā, un Komisijai (Eurostat) ir tiesības ātri un bez maksas piekļūt visiem administratīvajiem ierakstiem, izmantot tos un integrēt statistikā, ciktāl tas nepieciešams, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu Eiropas statistiku, kas sagatavota saskaņā ar šo regulu.

2.   Citu struktūru izveidotu un uzturētu administratīvo ierakstu gadījumā par šādu ierakstu sākotnējo izstrādi, turpmāku pilnveidošanu un izmantošanas pārtraukšanu ir jāapspriežas ar VSI un Komisiju (Eurostat), un šīs iestādes ir jāiesaista minētajos procesos, tādējādi atvieglojot šo ierakstu turpmāku izmantošanu statistikas vajadzībām. Šīm iestādēm ir tiesības koordinēt tādu administratīvo ierakstu standartizāciju, kuriem ir būtiska nozīme statistikas datu sagatavošanā.

3.   Praktiskos pasākumus un nosacījumus, lai piekļuve datiem būtu efektīva, vajadzības gadījumā nosaka katra dalībvalsts un Komisija savās attiecīgajās kompetences jomās. Attiecībā uz ECBS izveidotajiem un uzturētajiem administratīvajiem ierakstiem VSI, citu nacionālo iestāžu un Komisijas (Eurostat) kompetences realizācija saskaņā ar 1. un 2. punktu neietekmē Līguma 127. pantā norādīto ECBS uzdevumu izpildi un centrālo banku neatkarības aizsardzību saskaņā ar Līguma 130. pantu un 282. panta 3. punktu, kā arī Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Centrālo banku sistēmas 7. un 37. pantu.

4.   VSI, citu valsts iestāžu un Komisijas piekļuve un iesaistīšanās, kas noteikta 1., 2. un 3. punktā, attiecas tikai uz administratīvajiem ierakstiem attiecīgajā publiskās pārvaldes sistēmā, kurā iestāde ietilpst.

5.   VSI saņem būtiskos metadatus no statistikas vajadzībām izmantoto administratīvo ierakstu īpašniekiem.

6.   VSI un administratīvo ierakstu īpašnieki izveido nepieciešamos sadarbības mehānismus.” ”

Paskaidrojums

Kārtību, kādā notiek piekļuve publiskajiem ierakstiem, arī turpmāk jānosaka noteikumiem, ko savās attiecīgajās kompetences jomās nosaka dalībvalstis un Komisija, kā prasīts 24. panta otrajā daļā Regulā (EK) Nr. 223/2009. Šādi noteikumi var precizēt “administratīvo ierakstu” un “ātri un bez maksas” jēdzienus.

Turklāt ierosinātie grozījumi attiecībā uz piekļuvi publiskajiem ierakstiem nedrīkst ietekmēt ECBS uzdevumu izpildi saskaņā ar Līguma 127. pantu un centrālās bankas neatkarības principu un pienākumu glabāt dienesta noslēpumu saskaņā ar Līguma 130. pantu un ECBS Statūtu 7. un 37. pantu. Tādēļ nepieciešams precizējums attiecībā uz NSI un Komisijas iespējamo piekļuvi ECBS uzturētajiem administratīvajiem ierakstiem, jo īpaši administratīvajiem ierakstiem, kas saistīti ar ECBS uzdevumu izpildi.


(1)  Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir tā daļa, kuru ECB ierosina svītrot.

(2)   OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp .”


Top