EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0018

Eiropas Centrālās bankas Atzinums ( 2012. gada 7. marts ) par eurozonas ekonomikas pārvaldības stiprināšanu (CON/2012/18)

OJ C 141, 17.5.2012, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 141/7


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2012. gada 7. marts)

par eurozonas ekonomikas pārvaldības stiprināšanu

(CON/2012/18)

2012/C 141/03

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2011. gada 21. decembrī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai, un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs (1) (turpmāk tekstā – “ierosinātā regula par budžeta plānu projektu pārraudzību”) un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, kurās ir vai kuras apdraud finansiālās stabilitātes grūtības (2) (turpmāk tekstā – “ierosinātā regula par uzraudzības procedūru pastiprināšanu”) (turpmāk tekstā abas kopā – “ierosinātās regulas”).

ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktā un 282. panta 5. punktā, jo ierosinātā regula ir saistīta ar Eiropas Centrālo banku sistēmas galveno mērķi – saglabāt cenu stabilitāti, kā minēts Līguma 127. panta 1. punktā un 282. panta 2. punktā un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 2. pantā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

Kā norādīts Atzinumā CON/2011/13 (3), pašreizējā krīze skaidri parāda, ka vērienīga ekonomikas pārvaldības sistēmas reforma nepārprotami ir Eiropas Savienības, dalībvalstu un jo īpaši eurozonas interesēs. Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) pastiprināšana, ko īsteno ar sešu tiesību aktu likumdošanas paketi (4), kas stājās spēkā 2011. gada 13. decembrī, izveidoja stabilāku Savienības ekonomikas un fiskālās politikas koordināciju un uzraudzību. Ņemot vērā, ka dalībai monetārajā savienībā ir tālejošas sekas un tā nozīmē, ka ir vajadzīga daudz ciešāka koordinācija un uzraudzība, lai nodrošinātu stabilitāti un ilgtspēju visā eurozonā, 2011. gada 26. oktobra Eurosamits apliecināja apņemšanos ieviest papildu pasākumus.

Saskaņā ar ECB nostāju, kas izteikta iepriekšminēto tiesību aktu pieņemšanas kontekstā un kurā aicināts eurozonā īstenot “kvantu lēcienu”, ECB atzinīgi vērtē ierosinātās regulas un iesaka dažus grozījumus, kuru mērķis ir: a) turpmāka eurozonas dalībvalstu budžeta disciplīnas stiprināšana; un b) turpmāka to eurozonas dalībvalstu uzraudzības pastiprināšana, kurās ir vai kuras apdraud finansiālās stabilitātes grūtības, neatkarīgi no tā, vai tās saņem finansiālu palīdzību vai arī tām varētu būt nepieciešama šāda palīdzība.

ECB uzskata, ka ierosinātās regulas ir atbilstīgas un papildinošas jaunajam Līgumam par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomikas un monetārajā savienībā (turpmāk tekstā – LSKP), par kuru vienojās 2012. gada 30. janvāra Eiropadomes sanāksmē.

Visbeidzot, lai īstenotu iepriekšminēto “kvantu lēcienu”, dalībvalstīm savlaicīgi un aktīvi jāpilda LSKP un ierosinātajās regulās pēc to pieņemšanas noteiktos pienākumus.

I.   Ierosinātā regula par budžeta plānu projektu pārraudzību

Šajā ierosinātajā regulā ir ietverti noteikumi, ar kuriem tiks uzlabota budžeta plānu projektu uzraudzība, ko veic Eiropas Komisija, un nodrošinātas ciešākas pārraudzības procedūras pārmērīga budžeta deficīta novēršanai. ECB atzinīgi vērtē ierosināto regulu, kas pēc pieņemšanas papildinās pastiprināto SIP. Tā ir nākamais solis, lai stiprinātu Savienības ekonomikas pārvaldību attiecībā uz eurozonas dalībvalstīm un nodrošinātu pienācīgu ekonomikas un monetārās savienības darbību. Jo īpaši ar to: a) prasītu eurozonas dalībvalstīm ieviest attiecībā uz budžeta bilanci skaitliskus fiskālos noteikumus, ar kuriem valsts budžeta procedūrā īsteno to vidēja termiņa budžeta mērķus, un neatkarīgu fiskālo jautājumu padomi, kas sagatavo neatkarīgas makroekonomiskās un/vai budžeta prognozes gada vidēja termiņa fiskāliem plāniem un budžeta likumprojektiem; b) nostiprinātu visu eurozonas dalībvalstu budžeta plānu projektu pārraudzību un novērtēšanu, tostarp noteiktu kopīgus budžeta termiņus, paredzētu papildu informācijas sniegšanu un nodrošinātu Komisijai iespēju pieņemt nostāju par budžeta plāna projektu un pieprasīt pārskatītu plānu, ja konstatēta sevišķi nozīmīga SIP noteikto pienākumu neizpilde; c) palīdzētu nodrošināt savlaicīgu pārmērīga budžeta deficīta novēršanu, ciešāk pārraugot dalībvalstis, kurām piemēro pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, un Komisijas ieteikumus par turpmāku pasākumu pieņemšanu gadījumos, kad ir apdraudēta Padomes ieteikumu izpilde; un d) nodrošinātu vispārējās valdības kontu augstu kvalitāti, izmantojot visaptverošu neatkarīgu revīziju, kas papildina nesen ieviestās obligātās prasības attiecībā uz valsts statistikas iestāžu neatkarību, kā arī iespēju piemērot sankcijas budžeta statistikas datu falsifikācijas gadījumā.

Vienlaikus ierosināto regulu ir iespējams uzlabot, lai tā būtu iedarbīgāka un efektīvāka. Šajā sakarā ECB ir vairāki apsvērumi.

1.

Lai vairāk pastiprinātu regulu, Komisijai – lai nodrošinātu stabilitātes programmu stingru ievērošanu (5) – jāpieprasa eurozonas dalībvalstīm iesniegt ne tikai budžeta plāna projektu (6), bet arī aktualizētus vidēja termiņa fiskālos plānus. Šiem plāniem jāietver arī valdības parāda dinamika, netiešās un potenciālās saistības un citi ar valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējas novērtējumu saistīti dati (7). Tas ļaus Komisijai pārraudzīt un novērtēt nākamā gada budžeta plānu projektus, ņemot vērā jauno pasākumu ietekmi uz budžetu vidējā termiņā, kā arī attiecīgajai valstij raksturīgos riskus, kas apdraud valsts finanšu ilgtspēju.

2.

ECB ierosina, ka Komisijai jāpieņem nostāja, ja budžeta plānu projekti novestu pie Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto budžeta politikas pienākumu neizpildes un strukturālā deficīta, kas ir augstāks nekā dalībvalsts stabilitātes programmā paredzēts; vai ja valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu ir lielāka par 60 % un nesamazinās pietiekami ātri, kā noteikts Stabilitātes un izaugsmes paktā; vai ja Komisija konstatē riskus, kas apdraud finanšu ilgtspēju. Komisijai šajā sakarā jāņem vērā jebkurš Padomes atzinums par stabilitātes programmu. ECB arī iesaka precīzi formulēt (6. panta 1. punktā), ka Komisija novērtē galveno datu vākšanas procesa kvalitāti, kā rezultātā varētu tikt pieņemta nostāta, piemēram, par budžeta statistikas datu kvalitāti vai neatkarīgu makroekonomisko un/vai budžeta prognožu neesamību (8).

3.

Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto budžeta politikas pienākumu neizpildes gadījumā Komisijai savā nostājā no eurozonas dalībvalstīm jāpieprasa pārskatīta budžeta plāna projekta iesniegšana. Turklāt Komisijai jāpieprasa dalībvalstīm pārskatīta budžeta plāna projekta iesniegšana, ja, ņemot vērā jebkuru Padomes atzinumu par stabilitātes programmu, budžeta projekts neatbilst attiecīgās dalībvalsts stabilitātes programmā noteiktajam deficīta un/vai parāda apjomam vai ja tā konstatē riskus, kas apdraud finanšu ilgtspēju (t. i., tā jāpieprasa ne tikai “sevišķi nozīmīgas” Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto nākamā gada budžeta politikas pienākumu neizpildes gadījumā, bet arī tiklīdz tiek konstatēta jebkāda neatbilstība vai citi riski, kas apdraud finanšu ilgtspēju (9)).

4.

Ierosinātā regula paredz, ka Komisija pieprasa pārskatīta budžeta plāna projekta iesniegšanu “sevišķi nozīmīgas” SIP noteikto budžeta politikas pienākumu neizpildes gadījumā. ECB ierosina grozīt formulējumu pirms “neizpildes”, lai nodrošinātu savlaicīgu budžeta plāna projekta pārskatīšanu.

Lai pastiprinātu SIP korektīvo daļu, ECB arī uzskata par pamatotu ciešāku korektīvo pasākumu atbilstības pārbaudi gadījumā, kad savlaicīga pārmērīga budžeta deficīta novēršana šķiet apšaubāma, izmantojot spēcīgāku spiedienu Eurogrupā, Padomē un visbeidzot Eiropadomē, kā arī lielāku (reputācijas) sankciju izmantošanu (10).

II.   Ierosinātā regula par uzraudzības procedūru pastiprināšanu

Šī ierosinātā regula paredz uzraudzības mehānismu, ko piemēro eurozonas dalībvalstīm, kurās ir vai kuras apdraud finanšu tirgu problēmas un/vai kuras saņem finansiālo palīdzību. Kopumā ierosinātā regula tiek atzinīgi vērtēta, jo tā sniedz skaidru pamatojumu stingrākas pārraudzības piemērošanai dalībvalstīm, kurās ir vai kuras apdraud finanšu tirgu problēmas vai kuras saņem finansiālo palīdzību. ECB un Eiropas uzraudzības iestāžu līdzdalība arī tiek atzinīgi vērtēta. Tomēr ECB ir vairāki apsvērumi.

1.

ECB atzinīgi vērtē faktu, ka pat tad, kad dalībvalsts nesaņem nekāda veida finansiālo palīdzību, bet saskaras ar lielām finansiālām grūtībām, Komisija var lemt piemērot tai pastiprinātu uzraudzību (vēlams izmantot kopīgu terminoloģiju visā ierosinātajā regulā, kurā pašlaik norādītas gan “nopietnas” (piem., 1. pantā), gan “lielas” (piem., 2. pantā) grūtības). Turklāt, sniedzot piemērus par to, kas varētu radīt nopietnas grūtības, tiktu veicināta izpratne par ierosināto regulu, atšķirībā no visaptverošas definīcijas izstrādes, kura nebūtu mērķtiecīga. Faktiski šāda definīcija varētu liegt piemērot ierosināto regulu situācijās, kuras radījusi turpmākā tirgus attīstība, ko nevar paredzēt regulas pieņemšanas laikā (11).

2.

Tā kā pastiprinātai uzraudzībai pakļauto dalībvalstu grūtību avoti var viegli radīt vai izraisīt sistēmiskos riskus, rīcība šajā jomā gūtu labumu, ja tiktu iesaistīta Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK). Tādēļ būtu lietderīgi attiecīgajā gadījumā informēt ESRK par pastiprinātās uzraudzības rezultātiem.

3.

Vēl viena ierosinātās regulas būtiska iezīme ir, ka Padome var ieteikt dalībvalstij, kurai piemēro pastiprinātu uzraudzību, lūgt finansiālo palīdzību un sagatavot makroekonomikas korekciju programmu, ja tiek konstatēts, ka vajadzīgi turpmāki pasākumi un dalībvalsts finansiālā situācija būtiskā mērā nelabvēlīgi ietekmē finanšu stabilitāti visā eurozonā (12). Šis ir svarīgs noteikums, jo tas uzstājīgi aicina dalībvalsti lūgt finansiālo palīdzību un izvairīties no nevajadzīgas kavēšanās, kas varētu negatīvi ietekmēt finanšu stabilitāti visā eurozonā. Šo noteikumu varētu pastiprināt, uzliekot par pienākumu Padomei (“Padome iesaka”) veikt šāda veida ieteikumu.

4.

Attiecībā uz atšķirības noteikšanu starp palīdzību piesardzības pasākumu veidā ar pastiprinātu uzraudzību un finansiālo palīdzību ar stingru pastiprinātu pārraudzību ir svarīgi uzsvērt, ka korekciju prasībām jābūt vērienīgām jebkurā palīdzības gadījumā. Dalībvalstis jāaicina neizvairīties no vērienīgākas korekciju programmas, tiešas finansiālās palīdzības vietā lūdzot palīdzību piesardzības pasākumu veidā.

5.

Jo īpaši atzinīgi tiek vērtēts, ka ierosinātā regula uzliek par pienākumu dalībvalstīm pirms vēršanās pie starptautiskajiem aizdevējiem pēc finansiālās palīdzības konsultēties ar Padomi, Komisiju un ECB (13). ECB atzīmē, ka eurozonas dalībvalstu, kuras vēlas saņemt finansiālo palīdzību, pienākumos jāparedz vairāk nekā tikai informācijas apmaiņa. Faktiski šādām dalībvalstīm vajadzētu apspriest iespējas, ko sniedz spēkā esošie Savienības vai eurozonas finanšu instrumenti un starptautisko finanšu iestāžu un aizdevēju līdzekļi. Ierosināto stiprināto uzraudzības procedūru varētu papildus pastiprināt vairākos veidos. Atzīstams ir piesardzības pasākumu ietvaros saņemtās finansiālās palīdzības īpašais veids (14), kad dalībvalstis, kurām piešķirta šāda palīdzība, ir atbrīvotas no pastiprinātas uzraudzības, kamēr vien kredītlīnija netiek izmantota, ar noteikumu, ka piekļuve šādai palīdzībai piesardzības pasākumu ietvaros nav piesaistīta nosacījumam par jaunu politikas pasākumu pieņemšanu. Tomēr pastāvīga pārraudzība, ko Komisija veic saistībā ar Savienības un starpvaldību finansiālās palīdzības instrumentos noteiktajiem atbilstības kritērijiem, jāpiemēro arī dalībvalstīm, kurām piešķirta finansiālā palīdzība piesardzības pasākumu veidā, pat tad, ja šī palīdzība nav piesaistīta jaunu politikas pasākumu pieņemšanai. Jebkurā gadījumā, ja dalībvalsts nolemj, ka nepieciešams lūgt finansiālu palīdzību piesardzības pasākumu veidā, ciešākas pārraudzības piemērošana šķiet pamatota.

6.

ECB atzīmē, ka ierosinātā regula bez nosacījumiem atbrīvo dalībvalstis, kas saņem finansiālu palīdzību piesardzības pasākumu veidā un aizdevumus, kas piešķirti finanšu iestāžu rekapitalizācijai, no valdības parāda atmaksājamības novērtējuma un pienākuma sagatavot makroekonomikas korekciju programmu (15). ECB iesaka saglabāt iespēju novērtēt valdības parāda atmaksājamību arī tajās valstīs, kurās īsteno piesardzības pasākumu programmu. Tā ir vēl jo vairāk pamatota, ja dalībvalsts saņem aizdevumu, kas piešķirts finanšu iestāžu rekapitalizācijai, ņemot vērā ciešo saistību starp finanšu ilgtspēju un finanšu sektora nestabilitāti un aizdevuma ietekmi uz dalībvalsts parāda saistību kopējo apjomu. Atbrīvojumam no makroekonomikas korekciju programmas sagatavošanas nevajadzētu izslēgt iespēju saņemt tehnisko palīdzību un iesaistīt parlamentus (16).

7.

Eurozonas dalībvalstīm, kurās ir finansiālas problēmas, piemērotās pastiprinātās uzraudzības galvenais mērķis ir negatīvās ietekmes novēršana, un tādēļ ir svarīgi arī Padomei piešķirt tiesības uzsākt un veikt pastiprinātas uzraudzības procedūras, lūdzot Komisiju uzsākt pastiprinātu uzraudzību, pieprasīt papildu informāciju par finanšu iestāžu situāciju, veikt papildu stresa testus un pieprasīt papildu rīcību (17).

8.

Ierosinātā regula paredz, ka dalībvalsts, uz kuru attiecas korekciju programma, bet kurai ir nepietiekamas administratīvās iespējas vai nopietnas grūtības īstenot programmu, vēršas pie Komisijas pēc tehniskās palīdzības (18). Vajadzību pēc šādas palīdzības arī rada smagais slogs, kuru makroekonomikas korekciju programma rada attiecīgajai dalībvalstij, un tādēļ būtu lietderīgi arī citām Savienības iestādēm un dalībvalstīm dot iespēju sniegt šādu palīdzību un dalīties ar savām zināšanām.

9.

Turklāt būtu lietderīgi attiecīgajā dalībvalstī nolīgt pastāvīgu vietējo konsultantu, kas šīs dalībvalsts iestādēm sniegtu konsultācijas par korekciju programmas ieviešanu un koordinētu tehniskajā palīdzībā iesaistītās Savienības iestādes un dalībvalstis.

10.

ECB ir zināms, ka, ja dalībvalsts paļausies tikai uz finansiālo palīdzību, ko sniedz no Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma, Eiropas finanšu stabilitātes instrumenta un Eiropas stabilitātes mehānisma, nevis uz finansiālo palīdzību, ko sniedz kāda no trešām valstīm vai finanšu iestādēm, makroekonomikas korekciju programmā de facto tiks ietverti ekonomikas politikas nosacījumi, par kuriem visas puses vienojušās sakarā ar piekļuves piešķiršanu šādai finansiālajai palīdzībai. Juridiskās skaidrības labad ECB iesaka skaidri norādīt šo noteikumu ierosinātās regulas 6. pantā.

III.   Saistība ar LSKP

LSKP pieņemšana ietekmē ierosinātās regulas par budžeta plānu projektu pārraudzību grozīšanu. Cita starpā ECB iesaka, ka šajā regulā pēc iespējas lielākā mērā jāietver: a) skaitliski fiskālie noteikumi, tostarp grafiks ātrai konverģencei, lai sasniegtu vidēja termiņa mērķi, ieskaitot ārkārtēju apstākļu izraisītu īslaicīgu noviržu apjomu; b) automātiskā korekciju mehānisma galvenie elementi; c) prasība dalībvalstīm, kurām piemēro pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, ieviest budžeta un ekonomikas partnerības programmas; un d) ar valsts parāda vērtspapīru emisiju plāniem saistītu ex-ante ziņojumu sniegšana.

Ja šādi grozījumi netiek ieviesti ierosinātajā regulā, ECB pārliecinoši atbalstītu turpmāku leģislatīvu priekšlikumu iesniegšanu. Patiešām jāatzīmē, ka Komisijas nodoms iesniegt leģislatīvus priekšlikumus par iepriekš c) un d) punktā minētajiem jautājumiem kopā ar leģislatīviem priekšlikumiem attiecībā uz dalībvalstu svarīgāko ekonomikas politikas reformu plānu koordinēšanu bija ierakstīts LSKP astotajā apsvērumā. ECB pārliecinoši atbalsta šo pieeju.

Attiecībā uz jaunu vidēja termiņa mērķu ieviešanu, kā minēts LSKP devītajā apsvērumā, ECB atzīmē, ka, ja tas netiek ietverts ierosinātajā regulā, Komisija varētu iesniegt leģislatīvu priekšlikumu, lai to ietvertu. ECB atzinīgi vērtētu šādu priekšlikumu.

Kas attiecas uz automātisko korekciju mehānismu, papildus tā galveno elementu norādīšanai ierosinātajā regulā, kā iesaka ECB, Komisija nodrošinās visus pārējos vajadzīgos elementus saskaņā ar LSKP 3. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 3. panta 2. punktu.

Ja LSKP rezultātā tiek veikti turpmāki grozījumi ierosinātajās regulās vai turpmākas likumdošanas iniciatīvas visā Savienības tiesiskajā regulējumā un noteikumos, ar kuriem piešķir papildu uzdevumus Padomei, attiecīgā gadījumā jāizmanto apgriezti kvalificētā vairākuma balsojums. Lēmums par neatbilstību tās programmas politikas prasībām, kura norādīta ierosinātās regulas par uzraudzības procedūru pastiprināšanu 6. panta 5. punktā, ir akūts gadījums, kad ir ieteicams izmantot apgriezti kvalificētā vairākuma balsojumu.

Jebkurā gadījumā, kad LSKP noteikumi nav pietiekami detalizēti, piemēram, noteikumi par valsts parāda vērtspapīru emisiju plānošanas labāku koordinēšanu, ņemot vērā arī eurozonas valsts parāda krīzes laikā gūto jaunāko pieredzi, ierosinātajā regulā jāietver konkrētāki noteikumi. Tie jāsagatavo, pamatojoties uz koordinēšanu, kuru jau izveidojuši valsts parādu pārvaldes biroji EFK ES valsts parādu tirgu jautājumu apakškomitejas uzraudzībā, un tiem skaidri jāpārsniedz pašreizējās speciālās koordinēšanas un informācijas apmaiņas robežas.

Visbeidzot, attiecībā uz termiņiem, kas paredzēti LSKP un ierosinātajā regulā par budžeta plānu projektu pārraudzību, strauja LSKP un saistīto konstitūciju vai līdzvērtīgu tiesību aktu grozījumu ratifikācijas procedūra nodrošinās, ka ierosinātajā regulā paredzētais fiskālo noteikumu izpildes termiņš, t. i., sešus mēnešu pēc regulas stāšanās spēkā, var tikt efektīvi izpildīts (19).

Redakcionāli priekšlikumi

Attiecībā uz grozījumiem, kurus ECB iesaka veikt Komisijas priekšlikumos, konkrēti redakcionāli priekšlikumi kopā ar paskaidrojumiem ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 7. martā

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 821 galīgā redakcija.

(2)  COM(2011) 819 galīgā redakcija.

(3)  2011. gada 16. februāra Atzinums CON/2011/13 par ekonomikas pārvaldības reformu Eiropas Savienībā.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regula (ES) Nr. 1173/2011 par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eurozonā (OV L 306, 23.11.2011., 1. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regula (ES) Nr. 1174/2011 par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai eurozonā (OV L 306, 23.11.2011., 8. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regula (ES) Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (OV L 306, 23.11.2011., 12. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regula (ES) Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību (OV L 306, 23.11.2011., 25. lpp.); Padomes 2011. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1177/2011, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (OV L 306, 23.11.2011., 33. lpp.); un Padomes 2011. gada 8. novembra Direktīva 2011/85/ES par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām (OV L 306, 23.11.2011., 41. lpp.).

(5)  Skatīt 2. pantu, kas attiecas uz 1997. gada 7. jūlija Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.).

(6)  Skatīt 5. panta 1. punktu.

(7)  Skatīt 5. panta 3. punktu un šā atzinuma pielikumā ierosināto 3. grozījumu.

(8)  Skatīt šā atzinuma pielikumā ierosināto 5. grozījumu.

(9)  Skatīt šā atzinuma pielikumā ierosināto 4. grozījumu.

(10)  Skatīt šā atzinuma pielikumā ierosināto 6. un 9. grozījumu.

(11)  Skatīt šā atzinuma pielikumā ierosināto 4. grozījumu.

(12)  Skatīt šā atzinuma pielikumā 8. grozījumu.

(13)  Skatīt 4. pantu.

(14)  Skatīt 2. panta 3. punktu.

(15)  Skatīt ierosinātās regulas 13. pantu.

(16)  Skatīt ierosinātās regulas 6. panta 6.–8. punktu un šā atzinuma pielikumā ierosināto 10. grozījumu.

(17)  Skatīt šā atzinuma pielikumā ierosināto 7. grozījumu.

(18)  Skatīt 6. panta 6. punktu.

(19)  Skatīt ierosinātās regulas 12. panta 3. punktu.


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi ierosinātajai regulai par budžeta plānu projektu pārraudzību

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1.     grozījums

2. panta 1. punkta 1) apakšpunkts, 6) apakšpunkts (jauns) un 7) apakšpunkts (jauns)

“1)

“neatkarīga fiskālo jautājumu padome” ir struktūra, kurai piešķirta funkcionālā autonomija no dalībvalsts fiskālajām iestādēm un kura ir atbildīga par valsts fiskālo noteikumu īstenošanas pārraudzību;”

“1)

“neatkarīga fiskālo jautājumu padome” ir struktūra, kurai piešķirta funkcionālā autonomija no dalībvalsts fiskālajām iestādēm un kura ir atbildīga par valsts fiskālo noteikumu īstenošanas pārraudzību un novērtēšanu, un kurai uztic konkrētus tehniskus uzdevumus saistībā ar fiskālās politikas veidošanu [sīkāk norāda Komisija];

(..)

6)

“vispārējās valdības gada strukturālā bilance” nozīmē gada cikliski koriģēto bilanci, izņemot vienreizējus un pagaidu pasākumus;

7)

“ārkārtēji apstākļi” nozīmē ārkārtas notikumu, kas ir ārpus attiecīgās dalībvalsts kontroles un ievērojami ietekmē vispārējās valdības finanšu stāvokli, vai kas rodas kopumā eurozonas [vai Savienības] ekonomikas nopietnas lejupslīdes dēļ.

Paskaidrojums

Komisijai skaidri jādefinē neatkarīgās fiskālo jautājumu padomes uzdevumi. Definīcijām jāietver tās, kas ir LSKP (3. panta 3. punkts). ECB ierosina izmantot šos terminus 4. pantā.

2.     grozījums

4. panta 1. punkts, 1.a punkts (jauns), 1.b punkts (jauns) un 1.c punkts (jauns)

“1.   Dalībvalstīs nosaka skaitliskus fiskālos noteikumus attiecībā uz budžeta bilanci, ar kuriem valsts budžeta procedūrā īsteno valstu vidēja termiņa budžeta mērķi, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 2.a pantā. Šie noteikumi attiecas uz vispārējās valdības sektoru kopumā un tiem ir saistošs, vēlams, konstitucionāls.”

“1.   Dalībvalstīs nosaka skaitliskus fiskālos noteikumus attiecībā uz budžeta bilanci, ar kuriem valsts budžeta procedūrā īsteno valstu vidēja termiņa budžeta mērķi, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 2.a pantā. Šie noteikumi attiecas uz vispārējās valdības sektoru kopumā un tiem ir saistošs, vēlams, konstitucionāls. Dalībvalstis var uz laiku novirzīties no vidēja termiņa mērķa vai tā sasniegšanai noteiktajiem pielāgojumiem vienīgi ārkārtējos apstākļos ar noteikumu, ka tas neapdraud fiskālo stabilitāti vidējā termiņā.

1.a.   Dalībvalstis nodrošina, ka vispārējās valdības gada budžets ir līdzsvarā vai ar pārpalikumu. Tādējādi, tā kā Regula (EK) Nr. 1466/97 uz īpašo vienošanos starp dalībvalstīm neattiecas, vispārējās valdības gada strukturālā bilance nepārsniedz valsts atsauces lielumu ar strukturālā deficīta rādītāju 0,5 % no IKP. Ja vispārējās valdības parāda attiecība pret IKP ir ievērojami mazāka par 60 % un ja finanšu ilgtspējas risks ilgtermiņā ir neliels, vispārējās valdības gada strukturālāsbilances valsts atsauces lielums var sasniegt strukturālo deficītu, kas nepārsniedz 1 % no nominālā IKP.

1.b.   Dalībvalstis ievieš korekciju mehānismu, kuru automātiski iedarbina ar mērķi koriģēt ievērojamas novirzes no vidēja termiņa mērķa vai tā sasniegšanai noteiktajiem pielāgojumiem, tostarp to kumulēto ietekmi uz valdības parāda dinamiku. [Korekcijas mehānisma veidu, apjomu un grafikus, tostarp ārkārtēju apstākļu gadījumā, norāda šīs regulas pielikumā.]

1.c.   Dalībvalstis nodrošina ātru konverģenci, lai sasniegtu savus vidēja termiņa mērķus, pamatojoties uz Komisijas ierosinātajiem vērienīgajiem un saistošajiem grafikiem, kuros ņemti vērā attiecīgajai valstij raksturīgie riski, kas apdraud finanšu ilgtspēju. Ierosinātie grafiki ir publiski pieejami.

Paskaidrojums

Ierosinātajā regulā jāietver LSKP galvenie principi (šajā gadījumā 3. pants).

3.     grozījums

5. panta 3. punkta g) apakšpunkts (jauns) un 3.a punkts (jauns)

 

“g)

detalizētu informāciju par vispārējās valdības parāda dinamiku, kā arī citus ar attiecīgās valsts publiskā sektora finanšu ilgtspējas risku novērtējumu saistītus datus, jo īpaši pārskatu par netiešām saistībām un potenciālām saistībām, kurām ir iespējama liela ietekme uz valstu budžetiem, kā noteikts Padomes Direktīvas 2011/85/ES 14. panta 3. punktā.

3.a.   Dalībvalstis regulāri sniedz Komisijai un Eurogrupai ex-ante ziņojumus par saviem valsts parāda vērtspapīru emisiju plāniem vispārējās valdības sektorā, lai labāk koordinētu un pārraudzītu tos.

Paskaidrojums

Pārraudzības prasībās jāietver norāde uz valdības parādu un tiešām un potenciālām saistībām, lai novērstu riskus, kas apdraud finanšu ilgtspēju ilgtermiņā. Turklāt ierosinātajā regulā jāatsaucas arī uz ex-ante ziņojumu sniegšanu saistībā ar valsts parāda vērtspapīru emisiju plāniem, kā noteikts LSKP 6. pantā un 8. apsvērumā.

4.     grozījums

5. panta 5. punkta pirmā daļa

“5.   Ja Komisija konstatē sevišķi nozīmīgu Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto budžeta politikas pienākumu neizpildi, tā divu nedēļu laikā no budžeta plāna projekta iesniegšanas attiecīgajai dalībvalstij pieprasa pārskatīta budžeta plāna projekta iesniegšanu. Minētais pieprasījums ir publiski pieejams.”

“5.   Ja Komisija konstatē Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto budžeta politikas pienākumu neizpildi, tā divu nedēļu laikā no budžeta plāna projekta iesniegšanas attiecīgajai dalībvalstij pieprasa pārskatīta budžeta plāna projekta iesniegšanu. Minētais pieprasījums ir publiski pieejams. Turklāt Komisija pieprasa dalībvalstīm pārskatīta budžeta plāna projekta iesniegšanu, ja,ņemot vērā jebkuru Padomes atzinumu par stabilitātes programmu, budžeta projekts neatbilst attiecīgās dalībvalsts stabilitātes programmā noteiktajam deficīta un/vai parāda apjomam vai ja tā konstatē riskus, kas apdraud finanšu ilgtspēju.

Paskaidrojums

Ierosinātajai regulai jānodrošina, ka budžeta plānu projekti ir pilnībā saskaņoti ar SIP noteiktajiem nākamā gada budžeta politikas pienākumiem, kā arī stabilitātes programmas mērķiem, ņemot vērā jebkuru Padomes atzinumu par stabilitātes programmu. Kā arī, ja Komisija konstatē finanšu ilgtspējas riskus, tai jāpieprasa pārskatīta budžeta plāna projekta iesniegšana.

5.     grozījums

6. panta 1. punkts

“1.   Vajadzības gadījuma Komisija līdz 30. novembrim pieņem nostāju par budžeta plāna projektu.”

“1.   Komisija novērtē budžeta plānu projektus, ņemot vērā jauno pasākumu ietekmi uz budžetu vidējā termiņā, un novērtē ietekmi uz finanšu ilgtspēju. Tā arī novērtē galveno datu vākšanas procesa kvalitāti. Vajadzības gadījuma Komisija līdz 30. novembrim pieņem nostāju par budžeta plāna projektu. Nostāja vienmēr tiek pieņemta kādā no šādiem gadījumiem: a) ja budžeta plānu projekti novestu pie Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto budžeta politikas pienākumu neizpildes; b) ja budžeta plānu projekti novestu pie strukturālā deficīta, kas ir augstāks nekā dalībvalsts stabilitātes programmā paredzēts; c) ja valdības parāda attiecība pret IKP ir lielāka par 60 % un nesamazinās pietiekami ātri, kā noteikts Stabilitātes un izaugsmes paktā; vai d) ja Komisija konstatē riskus, kas apdraud finanšu ilgtspēju.

Paskaidrojums

Lai ierosinātā regula būtu efektīva, svarīgi norādīt gadījumus, kuros Komisijai būs jāpieņem nostāja.

6.     grozījums

6. panta 4. punkts

“4.   Eurogrupa apspriež Komisijas nostāju par valstu budžeta plāniem, budžeta situāciju un nākotnes perspektīvām eurozonā kopumā, pamatojoties uz kopējo novērtējumu, ko Komisija veikusi saskaņā ar 3. punktu. Šis novērtējums ir publiski pieejams.”

“4.   Eurogrupa un, dalībvalstu atkārtotas neatbilstības gadījumā, Eiropadome apspriež Komisijas nostājas par valsts budžeta plāniem. Eurogrupa un, dalībvalstu atkārtotas neatbilstības gadījumā, Eiropadome apspriež arī budžeta situāciju un nākotnes perspektīvas eurozonā kopumā, pamatojoties uz kopējo novērtējumu, ko Komisija veikusi saskaņā ar 3. punktu. Šis novērtējums ir publiski pieejams.”

Paskaidrojums

Ar šo grozījumu jānodrošina pienācīgs spiediens dalībvalstu atkārtotas neatbilstības gadījumā.

7.     grozījums

7. panta 1. punkts, 1.a punkts (jauns) un 2. punkts

“1.   Ja Padome saskaņā ar Līguma 126. panta 6. punktu nolemj, ka dalībvalstī eksistē pārmērīgs budžeta deficīts, uz šo dalībvalsti līdz pārmērīga deficīta novēršanas procedūras izbeigšanai attiecas šā panta 2.–5. punkts.

2.   Dalībvalsts, uz kuru attiecas ciešāka pārraudzība, nekavējoties veic visaptverošu novērtējumu par budžeta izpildi gada laikā vispārējās valdības sektorā un tās apakšsektoros. (..)”

“1.   Ja Padome saskaņā ar Līguma 126. panta 6. punktu nolemj, ka dalībvalstī eksistē pārmērīgs budžeta deficīts, uz šo dalībvalsti līdz pārmērīga deficīta novēršanas procedūras izbeigšanai attiecas šā panta 1.a6. punkts.

1.a.   Dalībvalsts, attiecībā uz kuru piemēro pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, ievieš budžeta un ekonomikas partnerības programmu, kurā ietvertas sīki izklāstītas strukturālās reformas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu tās pārmērīgā budžeta deficīta efektīvu un noturīgu novēršanu.

2.   Dalībvalsts, uz kuru attiecas ciešāka pārraudzība, nekavējoties veic visaptverošu novērtējumu par budžeta izpildi gada laikā vispārējās valdības sektorā un tās apakšsektoros.”

Paskaidrojums

Ierosinātajā regulā jāietver LSKP galvenie principi (šajā gadījumā 5. pants).

8.     grozījums

7. panta 3. punkta pirmā daļa

“3.   Dalībvalsts regulāri sniedz ziņojumus Komisijai un Ekonomikas un finanšu komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem norīkojusi, par vispārējo valdību un tās apakšsektoriem, budžeta izpildi gada laikā, budžeta ietekmi uz diskrecionārajiem pasākumiem attiecībā uz ienākumiem un izdevumiem, valdības ienākumu un izdevumu mērķa apjomiem, kā arī informāciju par mērķu sasniegšanai pieņemtajiem pasākumiem un to veidu. Ziņojums ir publiski pieejams.”

“3.   Dalībvalsts regulāri sniedz ziņojumus Komisijai un Ekonomikas un finanšu komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem norīkojusi, par vispārējo valdību un tās apakšsektoriem, budžeta izpildi gada laikā, budžeta ietekmi uz diskrecionārajiem pasākumiem attiecībā uz ienākumiem un izdevumiem, valdības ienākumu un izdevumu mērķa apjomiem, kā arī informāciju par mērķu sasniegšanai pieņemtajiem pasākumiem un to veidu. Dalībvalsts arī sniedz ziņojumus par budžeta un ekonomikas partnerības programmas ieviešanu un strukturālām reformām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu tās pārmērīgā budžeta deficīta efektīvu un noturīgu novēršanu. Ziņojums ir publiski pieejams.”

Paskaidrojums

Saskaņā ar 7. grozījumu.

9.     grozījums

8. panta 3.a punkts (jauns)

 

3.a.   Eurogrupa un Padome apspriež dalībvalsts veikto pasākumu atbilstību, un vajadzības gadījumā Padome ierosina papildu pasākumus, kas nodrošina pārmērīgā budžeta deficīta novēršanu noteiktajā termiņā vai budžeta un ekonomikas partnerības programmas pielāgojumu. Ja dalībvalsts neīsteno šospapildu pasākumus, Eiropadome apspriež situāciju un ierosina jebkādu turpmāku rīcību, ko tā uzskata par vajadzīgu.

Paskaidrojums

Ar šo grozījumu jānodrošina pienācīgs spiediens Eurogrupā un Padomē un, atkārtotas neatbilstības gadījumā, jāievieš iespēja Eiropadomei ierosināt kādu turpmāku rīcību, kas jāveic dalībvalstij.


Redakcionāli priekšlikumi ierosinātajai regulai par uzraudzības procedūru pastiprināšanu

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (2)

1.     grozījums

1.

apsvērums

“1.

Nepieredzētā globālā krīze, kas skārusi pasauli pēdējo trīs gadu laikā, ir radījusi nopietnu kaitējumu tautsaimniecības izaugsmei un finanšu stabilitātei un izraisījusi dalībvalstu budžeta deficīta un parāda situācijas spēcīgu pasliktināšanos, liekot vairākām dalībvalstīm meklēt finansiālo palīdzību ārpus Eiropas Savienības.”

“1.

Nepieredzētā globālā krīze, kas skārusi pasauli pēdējo trīs gadu laikā, ir radījusi nopietnu kaitējumu tautsaimniecības izaugsmei un finanšu stabilitātei un izraisījusi dalībvalstu budžeta deficīta un parāda situācijas spēcīgu pasliktināšanos, liekot vairākām dalībvalstīm meklēt finansiālo palīdzību gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.”

Paskaidrojums

Finansiālo palīdzību sniedza, izmantojot arī Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu (EFSM), kas ir Savienības instruments.

2.     grozījums

4.

apsvērums

“4.

Dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, vajadzētu piemērot pastiprinātu uzraudzību, ja tās saskaras – vai riskē saskarties – ar nopietnām grūtībām finanšu jomā, lai nodrošinātu, ka tajās ātri atjaunojas normāla situācija, un aizsargātu citas eurozonas dalībvalstis no iespējamās negatīvās ietekmes. Šādai pastiprinātai uzraudzībai vajadzētu ietvert plašāku piekļuvi informācijai, kas nepieciešama stingrai ekonomikas, nodokļu un finanšu stāvokļa pārraudzībai, un regulāru ziņošanu Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK) vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem norīkojusi. Tādu pašu uzraudzības režīmu vajadzētu piemērot dalībvalstīm, kuras pieprasa palīdzību piesardzības pasākumu veidā no Eiropas Finanšu stabilizācijas instrumenta (EFSI), Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM), Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) vai citas starptautiskas finanšu iestādes.”

“4.

Dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, vajadzētu piemērot pastiprinātu uzraudzību, ja tās saskaras – vai riskē saskarties – ar nopietnām grūtībām finanšu jomā, lai nodrošinātu, ka tajās ātri atjaunojas normāla situācija, un aizsargātu citas eurozonas dalībvalstis no iespējamās negatīvās ietekmes. Šādai pastiprinātai uzraudzībai vajadzētu ietvert plašāku piekļuvi informācijai, kas nepieciešama stingrai ekonomikas, nodokļu un finanšu stāvokļa pārraudzībai, un regulāru ziņošanu Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK) vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem norīkojusi. Tādu pašu uzraudzības režīmu vajadzētu piemērot dalībvalstīm, kuras pieprasa palīdzību piesardzības pasākumu veidā no Eiropas finanšu stabilizācijas instrumenta (EFSI), Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma (EFSM), Eiropas stabilitātes mehānisma (ESM), Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) vai citas starptautiskas finanšu iestādes.”

Paskaidrojums

Saskaņā ar 1. pantu ierosinātās regulas darbības joma ietver EFSM.

3.     grozījums

1. pants

“1.   Šajā regulā tiek paredzēti noteikumi, lai stiprinātu ekonomikas un budžeta uzraudzību dalībvalstīs, kurās ir vai kuras apdraud nopietnas finansiālās stabilitātes grūtības un/vai kuras saņem vai varētu saņemt finanšu palīdzību novienas vai vairākām citām valstīm, Eiropas finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI), Eiropas finanšu stabilitātes mehānisma (EFSM), Eiropas stabilitātes mehānisma (ESM) vai citas starptautiskas finanšu iestādes (SFI), piemēram, Starptautiskā Valūtas fonda (SVF).”

“1.   Šajā regulā tiek paredzēti noteikumi, lai stiprinātu ekonomikas un budžeta uzraudzību dalībvalstīs, kurās ir vai kuras apdraud nopietnas finansiālās stabilitātes grūtības un/vai kuras ir lūgušas vai saņem finanšu palīdzību no vienas vai vairākām citām valstīm, Eiropas finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI), Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma (EFSM), Eiropas stabilitātes mehānisma (ESM) vai citas starptautiskas finanšu iestādes (SFI), piemēram, Starptautiskā Valūtas fonda (SVF).”

Paskaidrojums

Juridiskās noteiktības dēļ vēlams izmantot vienādus terminus visā ierosinātajā regulā.

4.     grozījums

2. panta 1. punkts

“1.   Komisija var nolemt, ka dalībvalstij, kura saskaras ar lielām finansiālās stabilitātes grūtībām, tiek piemērota pastiprināta uzraudzība. Attiecīgajai dalībvalstij pirms tam tiek dota iespēja paust savu nostāju. Ik pēc sešiem mēnešiem Komisija lemj, vai pagarināt pastiprinātās uzraudzības režīmu.”

“1.   Komisija dalībvalstij, kurā ir vai kuru apdraud nopietnas finansiālās stabilitātes grūtības, kas varētu radīt plašāku negatīvu ietekmi arī uz citām eurozonas dalībvalstīm, piemēro pastiprinātu uzraudzību. Attiecīgajai dalībvalstij pirms tam tiek dota iespēja paust savu nostāju EFK vai jebkurā apakškomitejā, ko tā šiem mērķiem norīkojusi. Ik pēc sešiem mēnešiem Komisija lemj, vai pagarināt pastiprinātās uzraudzības režīmu, un paziņo savus secinājumus EFK vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem norīkojusi. Padome var pieprasīt Komisijai uzsākt, turpināt vai beigt tās pastiprināto uzraudzību.

Paskaidrojums

Juridiskās noteiktības dēļ vēlams izmantot vienādus terminus visā ierosinātajā regulā. Nopietnu grūtību draudu gadījumā arī būtu vajadzīga pastiprināta uzraudzība, lai novērstu situācijas pasliktināšanos agrīnā stadijā.

Ņemot vērā iespējamo negatīvo ietekmi un apdraudējumus eurozonas stabilitātei, Komisijas rīcības brīvībai jābūt noteiktai, kad tā lemj, vai dalībvalstij piemērot pastiprinātu uzraudzību. To var panākt, nelietojot vārdu “var”. Turklāt EFK vai jebkura norīkotā apakškomiteja jāinformē par lēmumu piemērot dalībvalstij pastiprinātu uzraudzību, kā arī pastiprinātai uzraudzībai pakļauto dalībvalstu virzības gaitu. Tas ļautu EFK sagatavot Padomei pamatotu lēmumu attiecībā uz jebkuru procedūras posmu. Neskarot Komisijas kompetenci, Padomei vajadzētu piešķirt tiesības lūgt Komisijai uzsākt vai veikt pastiprinātu uzraudzību.

5.     grozījums

2. panta 2. punkts

“2.   Komisija lemj piemērot pastiprinātu uzraudzību dalībvalstij, kas saņem finansiālu palīdzību piesardzības pasākumu veidā no vienas vai vairākām citām valstīm, EFSI, ESM vai jebkuras citas starptautiskas finanšu iestādes, piemēram, SVF. Komisija izveido sarakstu ar attiecīgajiem instrumentiem finansiālās palīdzības sniegšanai piesardzības pasākumu veidā un pastāvīgi to atjaunina, lai ņemtu vērā iespējamās izmaiņas EFSI, ESM vai citu starptautisko finanšu iestāžu finansiālā atbalsta politikā.”

“2.   Komisija lemj piemērot pastiprinātu uzraudzību dalībvalstij, kas lūdz vai saņem finansiālu palīdzību piesardzības pasākumu veidā no vienas vai vairākām citām valstīm, EFSI, EFSM, ESM vai jebkuras citas starptautiskas finanšu iestādes, piemēram, SVF. Komisija izveido sarakstu ar attiecīgajiem instrumentiem finansiālās palīdzības sniegšanai piesardzības pasākumu veidā un pastāvīgi to atjaunina, lai ņemtu vērā iespējamās izmaiņas EFSI, ESM vai citu starptautisko finanšu iestāžu finansiālā atbalsta politikā.”

Paskaidrojums

Vēlreiz pastiprināta uzraudzība jāuzsāk agrīnā stadijā, tiklīdz dalībvalsts ir pieprasījusi finansiālu palīdzību. Noteikumam jābūt skaidrākam, lai nerastos nekādas šaubas par automātisku pastiprinātas uzraudzības piemērošanu dalībvalstij no brīža, kad tā ir pieprasījusi palīdzību. Saskaņā ar 1. pantu ierosinātās regulas darbības joma ietver finansiālo palīdzību, ko sniedz no EFSM.

6.     grozījums

2. panta 3. punkts

“3.   Šā panta 2. punktu nepiemēro dalībvalstij, kas piesardzības pasākuma ietvaros saņem finansiālo palīdzību kredītlīnijas veidā, kura nav piesaistīta nosacījumam, ka attiecīgajai dalībvalstij būtu jāpieņem jauni politikas pasākumi, kamēr vien kredītlīnija netiek izmantota.”

“3.   Šā panta 2. punktu nepiemēro dalībvalstij, kas piesardzības pasākuma ietvaros saņem finansiālo palīdzību kredītlīnijas veidā, kura nav piesaistīta nosacījumam, ka attiecīgajai dalībvalstij būtu jāpieņem jauni politikas pasākumi, kamēr vien kredītlīnija netiek izmantota. Pēc minētās finansiālās palīdzības piešķiršanas Komisija pārrauga pastāvīgu atbilstību Savienības un starpvaldību finansiālās palīdzības instrumentos noteiktajiem atbilstības kritērijiem.

Paskaidrojums

Izņēmuma noteikumam, ko piemēro dalībvalstīm, kas piesardzības pasākuma ietvaros saņem finansiālo palīdzību kredītlīnijas veidā, kura nav piesaistīta nosacījumam, ka attiecīgajai dalībvalstij būtu jāpieņem jauni politikas pasākumi, kamēr vien kredītlīnija netiek izmantota, nevajadzētu atbrīvot tās no pārraudzības, kas saistīta ar atbilstības kritēriju izpildi.

7.     grozījums

3. panta 3. punkts

“3.   Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalsts, kurai piemēro pastiprinātu uzraudzību:

(..)”

“3.   Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalsts, kurai piemēro pastiprinātu uzraudzību:

(..)

Padome var lūgt Komisiju pieprasīt dalībvalstij, kurai piemēro pastiprinātu uzraudzību, veikt a), b) un d) apakšpunktā noteiktos pasākumus un/vai piemērot tai c) apakšpunktā minēto prasību.

Paskaidrojums

Ņemot vērā iespējamās plaša mēroga negatīvās sekas, būtu lietderīgi, ja Padome ar Komisijas starpniecību varētu pieprasīt papildu informāciju vai konkrētus 3. panta 3. punktā uzskaitītos pasākumus.

8.     grozījums

3. panta 5. punkts

“5.   Ja, pamatojoties uz 4. punktā paredzēto novērtējumu, ir nolemts, ka vajadzīgi turpmāki pasākumi un attiecīgās dalībvalsts finansiālā situācija būtiskā mērā nelabvēlīgi ietekmē finanšu stabilitāti eurozonā, Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma,var ieteikt attiecīgajai dalībvalstij lūgt finansiālo palīdzību un sagatavot makroekonomikas korekciju programmu. Padome var nolemt publiskot šo ieteikumu.”

“5.   Ja, pamatojoties uz 4. punktā paredzēto novērtējumu, ir nolemts, ka vajadzīgi turpmāki pasākumi un attiecīgās dalībvalsts finansiālā situācija būtiskā mērā nelabvēlīgi ietekmē finanšu stabilitāti eurozonā, Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma,iesaka attiecīgajai dalībvalstij lūgt finansiālo palīdzību un sagatavot makroekonomikas korekciju programmu. Padome var nolemt publiskot šo ieteikumu.”

Paskaidrojums

3. panta 5. punkts jāpastiprina, uzliekot Padomei pienākumu ieteikt lūgt finansiālo palīdzību, ja attiecīgās dalībvalsts finansiālā situācija būtiskā mērā nelabvēlīgi ietekmē finanšu stabilitāti eurozonā, kas patiešām sniedz ļoti spēcīgu pamatojumu.

9.     grozījums

4. pants

“Dalībvalsts, kas vēlas saņemt finansiālu palīdzību no vienas vai vairākām citām valstīm, EFSI, ESM, Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) vai citas iestādes, kas nav Savienības iestāde, nekavējoties informē par šo nodomu Komisiju, Padomi un Eiropas Centrālo banku (ECB). Pēc tam, kad no Komisijas ir saņemts novērtējums, Ekonomikas un finanšu komitejā vai jebkurā apakškomitejā, ko tā šiem mērķiem norīkojusi, notiek pārrunas par šo plānoto pieprasījumu.”

“Dalībvalsts, kas plāno lūgt finansiālu palīdzību no vienas vai vairākām citām valstīm, EFSI, EFSM, ESM, Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) vai citas iestādes, kas nav Savienības iestāde, nekavējoties informē par šo nodomu Komisiju, Padomi un Eiropas Centrālo banku (ECB). Pēc tam, kad no Komisijas ir saņemts novērtējums, un pirms tam, kad attiecīgā dalībvalsts vēršas pie potenciālajiem aizdevējiem, Ekonomikas un finanšu komitejā vai jebkurā apakškomitejā, ko tā šiem mērķiem norīkojusi, notiek pārrunas par šo plānoto pieprasījumu, lai cita starpā izskatītu iespējas, ko sniedz spēkā esošie Savienības vai eurozonas finanšu instrumenti un starptautisko finanšu iestāžu un aizdevēju līdzekļi.

Paskaidrojums

Eurozonas dalībvalstu pienākumos jāparedz vairāk nekā tikai informācijas apmaiņa ar Eiropas valstu partneriem un skaidri jāietver pienākums apspriest dažādas Eiropas un starptautiskā līmeņa finansiālās palīdzības iespējas. Saskaņā ar 1. pantu ierosinātās regulas darbības joma ietver arī EFSM.

10.     grozījums

5. pants

“Ja finansiālo palīdzību lūdz no EFSI vai ESM, Komisija saziņā ar ECB un, ja iespējams, ar SVF sagatavo analīzi par attiecīgās dalībvalsts valdības parāda atmaksājamību, tostarp par dalībvalsts iespējām atmaksāt paredzēto finansiālo palīdzību, un nosūta to Ekonomikas un finanšu komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem norīkojusi.”

“Ja finansiālo palīdzību lūdz no EFSI vai ESM, Komisija saziņā ar ECB un attiecīgā gadījumā ar SVF sagatavo analīzi par attiecīgās dalībvalsts valdības parāda atmaksājamību, tostarp par dalībvalsts iespējām atmaksāt paredzēto finansiālo palīdzību, un nosūta to Ekonomikas un finanšu komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem norīkojusi.”

Paskaidrojums

Saskaņā ar līdzšinējo praksi SVF jāiesaista valdības parāda atmaksājamības analīzē. Juridiskās noteiktības dēļ vēlams izmantot vienādu formulējumu visā tekstā.

11.     grozījums

6. pants

“1.   Dalībvalsts, kas saņem finansiālo palīdzību no vienas vai vairākām citām valstīm, SVF, EFSI vai ESM, vienojoties ar Komisiju, kas darbojas saziņā ar ECB, sagatavo projektu korekciju programmai, kuras mērķis ir atjaunot stabilu un ilgtspējīgu ekonomikas un finanšu situāciju un atjaunot tās spēju pilnībā finansēt pašai sevi finanšu tirgos. Korekciju programmas projektā pienācīgi ņem vērā spēkā esošos ieteikumus, kas adresēti attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar Līguma 121., 126. un/vai 148. pantu, un tās darbības šo ieteikumu īstenošanai, un izvirza mērķi paplašināt, nostiprināt un padziļināt prasītos politikas pasākumus.

2.   Padome, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, ar kvalificētu balsu vairākumu apstiprina makroekonomikas korekciju programmu.

3.   Komisija saziņā ar ECB pārrauga panākumus, kas gūti, īstenojot korekciju programmu, un ik pēc trim mēnešiem informē Ekonomikas un finanšu komiteju vai jebkuru apakškomiteju, ko tā šiem mērķiem norīkojusi. Attiecīgā dalībvalsts pilnībā sadarbojas ar Komisiju. Tā jo īpaši sniedz Komisijai visu informāciju, ko Komisija uzskata par nepieciešamu programmas pārraudzībai. Piemēro 3. panta 3. punktu.

4.   Komisija – saziņā ar ECB – kopā ar attiecīgo dalībvalsti izskata izmaiņas, kas var būt vajadzīgas tās korekciju programmā. Padome, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, ar kvalificētu balsu vairākumu lemj par jebkādām izmaiņām, kas veicamas korekciju programmā.

(..)

6.   Dalībvalsts, uz kuru attiecas korekciju programma, bet kurai ir nepietiekamas administratīvās iespējas vai nopietnas grūtības īstenot korekciju programmu, vēršas pie Komisijas pēc tehniskās palīdzības.”

“1.   Dalībvalsts, kas lūdz finansiālo palīdzību no vienas vai vairākām citām valstīm, SVF, EFSI, EFSM vai ESM, vienojoties ar Komisiju, kas darbojas saziņā ar ECB un attiecīgā gadījumā ar SVF, sagatavo projektu korekciju programmai, kuras mērķis ir atjaunot stabilu un ilgtspējīgu ekonomikas un finanšu situāciju un atjaunot tās spēju pilnībā finansēt pašai sevi finanšu tirgos. Korekciju programmas projektā pienācīgi ņem vērā spēkā esošos ieteikumus, kas adresēti attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar Līguma 121., 126., 136. un/vai 148. pantu, un tās darbības šo ieteikumu īstenošanai, un izvirza mērķi paplašināt, nostiprināt un padziļināt prasītos politikas pasākumus.

2.   Padome, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, ar kvalificētu balsu vairākumu apstiprina makroekonomikas korekciju programmu. Ja finansiālo palīdzību sniedz no EFSM, EFSI vai ESM, Komisijas priekšlikuma noteikumi pilnībā atbilst tiem, par kuriem iesaistītās puses vienojušās sakarā ar piekļuves piešķiršanu iepriekšminētajiem Savienības un starpvaldību mehānismiem.

3.   Komisija saziņā ar ECB un attiecīgā gadījumā ar SVF pārrauga panākumus, kas gūti, īstenojot korekciju programmu. ik pēc trim mēnešiem informē Ekonomikas un finanšu komiteju vai jebkuru apakškomiteju, ko tā šiem mērķiem norīkojusi. Attiecīgā dalībvalsts pilnībā sadarbojas ar Komisiju. Tā jo īpaši sniedz Komisijai visu informāciju, ko Komisija uzskata par nepieciešamu programmas pārraudzībai. Piemēro 3. panta 3. punktu. Nepietiekamas sadarbības gadījumā Padome pēc Komisijas priekšlikuma var vērsties pie attiecīgās dalībvalsts ar publiski pieejamu pieprasījumu, kurā noteikta rīcība, kas jāveic šai dalībvalstij.

4.   Komisija – saziņā ar ECB un attiecīgā gadījumā ar SVF – kopā ar attiecīgo dalībvalsti izskata izmaiņas, kas var būt vajadzīgas tās korekciju programmā. Padome, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, ar kvalificētu balsu vairākumu lemj par jebkādām izmaiņām, kas veicamas korekciju programmā.

(..)

6.   Dalībvalsts, uz kuru attiecas korekciju programma, bet kurai ir nepietiekamas administratīvās iespējas vai nopietnas grūtības īstenot korekciju programmu, vēršas pēc tehniskās palīdzības pie Komisijas, kura kopā ar dalībvalstīm un citām Eiropas Savienības un/vai attiecīgajām starptautiskajām iestādēm šim mērķim var izveidot ekspertu grupas. Tehniskā palīdzība var ietvert tādapastāvīga vietējā konsultanta un palīgpersonāla no Eiropas Savienības iestādēm nolīgšanu attiecīgajā dalībvalstī, kas sniegtu konsultācijas attiecīgās dalībvalsts iestādēm par korekciju programmas ieviešanu un koordinētu iesaistītās iestādes.

Paskaidrojums

Saskaņā ar 1. pantu ierosinātās regulas darbības joma ietver EFSM. Redakcionālā priekšlikuma mērķis ir arī skaidri noteikt iesaistīto iestāžu pienākumus.

2. punktā vajadzētu precizēt, ka dalībvalstīm, kas saņem finansiālo palīdzību atbilstoši EFSM, EFSI un ESM noteikumiem, netiks prasīts sagatavot divas dažādas makroekonomikas korekciju programmas, bet gan šajā pantā noteiktajā makroekonomikas korekciju programmā būs pilnībā jāievēro visi tie ekonomikas politikas nosacījumi, kuriem attiecīgā dalībvalsts ir piekritusi saistībā ar pieejas EFSM, EFSI un ESM piešķiršanu.

3. punktā publicitātes draudi dalībvalsts nesadarbošanās gadījumā varētu stimulēt dalībvalsti veikt turpmāku rīcību.

Papildus Komisijai arī citas iestādes ar atbilstošu kompetenci un dalībvalstis varētu lietderīgi sniegt tehnisko palīdzību. Pastāvīgs vietējais konsultants ievērojami palielinātu atbilstošas programmas ieviešanas iespēju.

12.     grozījums

11. panta 1. punkts, 5. punkts (jauns) un 6. punkts (jauns)

“1.   Dalībvalstij piemēro uzraudzību pēc programmas darbības beigām, kamēr nav atmaksāti vismaz 75 % no finansiālās palīdzības, ko tā saņēmusi no vienas vai vairākām citām dalībvalstīm, EFSM, EFSI vai ESM. Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma, drīkst pagarināt pēc programmas darbības beigām veicamās uzraudzības ilgumu.”

“1.   Dalībvalstij piemēro uzraudzību pēc programmas darbības beigām, kamēr nav atmaksāti vismaz 75 % no finansiālās palīdzības, ko tā saņēmusi no vienas vai vairākām citām valstīm, EFSM, EFSI, ESM vai citām SFI. Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma, drīkst pagarināt pēc programmas darbības beigām veicamās uzraudzības ilgumu.

(..)

5.   Attiecīgā Eiropas Parlamenta komiteja var uzaicināt attiecīgās dalībvalsts pārstāvjus piedalīties viedokļu apmaiņā par pārraudzību pēc programmas darbības beigām.

6.   Attiecīgās dalībvalsts parlaments var uzaicināt Komisijas pārstāvjus piedalīties viedokļu apmaiņā par pārraudzību pēc programmas darbības beigām.

Paskaidrojums

Pirmā komentāra mērķis ir saskaņot šā panta formulējumu ar 1. panta 1. punktu.

Palielināts Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu sabiedrības spiediens stimulētu attiecīgās dalībvalstis ievērot atbilstošas politikas. Šo līdzdalību arī vajadzētu paredzēt saistībā ar uzraudzību pēc programmas darbības beigām, jo tā ir paredzēta saistībā ar pastiprinātu uzraudzību (3. pantā) un makroekonomikas korekciju programmām (6. pantā).

13.     grozījums

12. pants

“Par 2. panta 1. punktā, 3. pantā, 6. panta 2. un 4. punktā un 11. panta 4. punktā minētajiem pasākumiem balso tikai tie Padomes locekļi, kas pārstāv dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, un Padome rīkojas, neņemot vērā tā Padomes locekļa balsi, kurš pārstāv attiecīgo dalībvalsti.

Pirmajā daļā minēto Padomes locekļu kvalificēto balsu vairākumu aprēķina saskaņā ar Līguma 238. panta 3. punkta b) apakšpunktu.”

“Par 3. panta 5. punktā, 6. panta 2., 4. un 5. punktā un 11. panta 1. un 4. punktā minētajiem pasākumiem balso tikai tie Padomes locekļi, kas pārstāv dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, un Padome rīkojas, neņemot vērā tā Padomes locekļa balsi, kurš pārstāv attiecīgo dalībvalsti.

Pirmajā daļā minēto Padomes locekļu kvalificēto balsu vairākumu aprēķina saskaņā ar Līguma 238. panta 3. punkta b) apakšpunktu.”

Paskaidrojums

12. pantam jāattiecas uz visiem lēmumiem, kas jāpieņem Padomei.

14.     grozījums

13. pants

“5. un 6. panta noteikumus nepiemēro finansiālajai palīdzībai, kas piešķirta piesardzības pasākumu veidā, un aizdevumiem, kas piešķirti finanšu iestāžu rekapitalizācijai.”

“ 6. panta 1. līdz 5. punkta noteikumus nepiemēro finansiālajai palīdzībai, kas piešķirta piesardzības pasākumu veidā, un aizdevumiem, kas piešķirti finanšu iestāžu rekapitalizācijai. Tas neskar noteikumus, ko piemēro tādu veidu finansiālajai palīdzībai, kas piešķirta no attiecīgajiem Savienības vai starpvaldību finansiālās palīdzības instrumentiem.

Paskaidrojums

Atbrīvojums no makroekonomikas korekciju programmas (6. pants) jāsamazina, lai neizslēgtu iespēju saņemt tehnisko palīdzību un iesaistīt parlamentus. Tam jāattiecas tikai uz piesardzības pasākumu programmas konkrētu situāciju un aizdevumiem, kas piešķirti finanšu iestāžu rekapitalizācijai, un nevajadzētu skart attiecīgos noteikumus EFSI pamatlīgumā, ESM līgumā un finansiālās palīdzības instrumentos, ar kuriem īsteno šādu finansiālo palīdzību. Ir lietderīgi saglabāt iespēju novērtēt valdības parāda atmaksājamību gadījumā, kad dalībvalsts saņem piesardzības pasākumu programmu, lai pārbaudītu tās atbilstību šīs programmas kritērijiem. Arī finanšu iestāžu rekapitalizācijas atbalsta gadījumā, ņemot vērā finanšu ilgtspējas un finanšu sektora nestabilitātes ciešo savstarpējo saistību, valdības parāda atmaksājamības novērtējums ir pamatots. Kā alternatīvu, skaidrības labad, šo punktu varētu pievienot 6. pantam un 13. pantu dzēst.


(1)  Teksts treknrakstā ir teksts, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir teksts, kuru ECB ierosina svītrot.

(2)  Teksts treknrakstā ir teksts, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir teksts, kuru ECB ierosina svītrot.


Top