EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0010

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2012. gada 10. februāris ) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK (CON/2012/10)

OJ C 93, 30.3.2012, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 93/2


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2012. gada 10. februāris)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2011. gada 30. novembrī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecība uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK (1) (turpmāk – “ierosinātā direktīva”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu, jo ierosinātā direktīva satur noteikumus, kas ietekmē Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumu sniegt palīdzību kompetentām iestādēm sekmīgi īstenot politiku, kas attiecas uz kredītiestāžu uzraudzību un finanšu sistēmas stabilitāti, kā noteikts Līguma 127. panta 5. punktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

Ierosinātā direktīva groza Direktīvu 2004/109/EK (2), lai inter alia sasniegtu šādus regulēšanas mērķus.

1.

Ierobežot pārskatu sniegšanas apjomu biržas sarakstā iekļauto vērtspapīru emitentiem, atceļot vai saskaņojot atsevišķus pārskatu sniegšanas pienākumus. Ierosinātā direktīva atceļ prasību emitentiem publicēt starpposma vadības ziņojumus, lai mazinātu pārskatu sniegšanas apjomu, kas ir kļuvis pārmērīgs, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (3). Pēc būtības ECB atbalsta šos grozījumus, tomēr, lai veicinātu sabiedrības uzticēšanos finanšu iestādēm un finansiālās stabilitātes saglabāšanu, prasība publicēt starpposma vadības ziņojumus jāturpina piemērot finanšu iestādēm (4). Vienlaikus, standartveidlapas un paraugus, ko izmanto vadības ziņojumu un starpposma vadības ziņojumu sagatavošanai, būtu jāsaskaņo ar tehniskajiem standartiem, kurus izstrādās Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestāde (EVTI). Vadības ziņojumiem un starpposma vadības ziņojumiem pievienoto finanšu pārskatu saturam arī būtu jābūt saskaņotam, izmantojot tehniskos standartus (5).

2.

Nodrošināt efektivitāti saistībā ar pienākumu ziņot par nozīmīgas līdzdalības akcijās iegādi, tostarp tādu iegādi, kas veikta izmantojot atvasinātos finanšu instrumentus. Ierosinātā direktīva ievieš pienākumu ziņot par finanšu instrumentiem ar tādu ekonomisko ietekmi, kas piešķir šo instrumentu turētājam līdzīgas tiesības tām, kas rodas iegādājoties biržas sarakstā iekļautu sabiedrību akcijas, arī tad, ja šī ekonomiskā ietekme panākta bez oficiālas vienošanās starp finanšu instrumenta turētāju un darījuma partneri (6). Tādējādi, ierosinātā direktīva uzliek pienākumu ziņot par trīs kategoriju līdzdalību: (a) nozīmīga līdzdalība akcijās vai proporcionāli nozīmīga līdzdalība balsstiesībās (7), (b) līdzdalība instrumentos, kuriem ir līdzīga ietekme kā pirmās kategorijas līdzdalībai (8), un (c) summēta līdzdalība iepriekš minētajās kategorijās (9). ECB piekrīt šim grozījumam, taču vienlaikus atbalsta arī esošo izņēmumu no informācijas atklāšanas pienākuma saglabāšanu, tostarp par līdzdalību, kas saistīta ar tirgus uzturēšanas darbībām.

3.

Uzlabot piekļuvi finanšu informācijai, ko snieguši emitenti. Ar ierosināto direktīvu Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pasākumus un tehniskos standartus, ko izstrādājusi EVTI, kas: (a) ievieš sadarbspējas noteikumus, kas jāievēro valstu oficiāli noteiktās sistēmās, kuras izmanto regulētas informācijas vākšanai no biržas sarakstos ietverto vērtspapīru emitentiem, un (b) veicināt centralizēta piekļuves punkta izveidi šādai regulētai informācijai Savienības mērogā (10). ECB atzinīgi vērtē šos grozījumus, taču vienlaikus sniedz redakcionālus priekšlikumus grozījumu efektivitātes un juridiskās precizitātes uzlabošanai (11).

Gadījumos, kuros ECB iesaka grozīt ierosināto direktīvu, konkrēti redakcionālie priekšlikumi kopā ar paskaidrojumiem ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2012. gada 10. februārī

ECB viceprezidents

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM(2011) 683 galīgā redakcija.

(2)  Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.).

(3)  Sk. ierosinātās direktīvas 1. panta 5. un 6. punktu.

(4)  Sk. pielikumā pievienoto 1., 2. un 5. grozījumu.

(5)  Sk. pielikumā pievienoto 3. un 4. grozījumu.

(6)  Sk. ierosinātās direktīvas 1. panta 8. punktu.

(7)  Sk. Direktīvas 2004/109/EK 9. un 10. pantu.

(8)  Sk. Direktīvas 2004/109/EK 13. pantu.

(9)  Sk. Direktīvas 2004/109/EK13.a pantu, kas iekļauts ar ierosinātās direktīvas 1. panta 9. punktu.

(10)  Sk. ierosinātās direktīvas 1. panta 12. un 13. punktu.

(11)  Sk. pielikumā pievienoto 6., 7. un 8. grozījumu.


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1.     grozījums

Ierosinātās direktīvas 5. apsvērums

“(5)

Lai nodrošinātu administratīvā sloga efektīvu samazināšanu visā Savienībā, nevajadzētu atļaut dalībvalstīm tiesību aktos uzspiest prasību publicēt starpposma vadības ziņojumus.”

“(5)

Lai nodrošinātu administratīvā sloga efektīvu samazināšanu visā Savienībā, nevajadzētu atļaut dalībvalstīm tiesību aktos uzspiest vispārīgu prasību publicēt starpposma vadības ziņojumus. Šai prasībai būtu jāattiecas tikai uz finanšu iestādēm, kurām finanšu stabilitātes apsvērumu dēļ jāpiemēro augstāki atklātības standarti. Turklāt būtu jāsaglabā iespēja visu kategoriju emitentiem publicēt starpposma vadības ziņojumus vai ceturkšņa pārskatus brīvprātīgi vai tad, ja to paredz tirdzniecības vietas noteikumi atbilstīgi noteiktam saraksta standartam.

Paskaidrojums

Prasības publicēt starpposma vadības ziņojumus atcelšanu nevajadzētu piemērot finanšu iestādēm. Šajā sakarā būtu jāsaglabā augstāki atklātības standarti, lai veicinātu sabiedrības uzticēšanos finanšu iestādēm un finanšu stabilitātes saglabāšanu. Šis grozījums ir saistīts ar 2. un 5. grozījumu.

Turklāt ieviestajām izmaiņām nevajadzētu skart iespēju visiem emitentiem publicēt starpposma vadības ziņojumus vai ceturkšņa pārskatus brīvprātīgi vai tad, ja emitents vēlas nodrošināt atbilstību noteiktam saraksta standartam, ko paredz tirdzniecības vieta. Šāda informācijas atklāšana attiecībā uz emitentiem atbilst atsevišķu investoru grupu pieprasījumam pēc augstāka atklātības līmeņa. Iespēja veikt vēl visaptverošāku informācijas atklāšanu sekmē efektīvu kapitāla tirgu darbību, un tā būtu jāsaglabā.

2.     grozījums

Ierosinātās direktīvas 1. panta 1. punkts

“(1)   direktīvas 2. panta 1. punktu groza šādi:

(c)

pievieno šādu q) apakšpunktu:

“q)

“oficiāla vienošanās” ir vienošanās, kas ir saistoša saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.”.”

“(1)   direktīvas 2. panta 1. punktu groza šādi:

c)

apakšpunktu o) aizstāj ar šādu:

o)

“kredītiestāde” ir uzņēmums, kas definēts 4. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes [datums] Regulā (ES) Nr. xx/xx par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasībām (7)

d)

iekļauj šādu q) apakšpunktu:

q)

“finanšu iestāde” ir iestāde, kurai atļauts veikt kādu no darbībām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes [datums] Direktīvā xx/xx/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvo uzraudzību un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos (8), Eiropas Parlamenta un Padomes [datums] Regulā (ES) Nr. xx/xx par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza [datums] Regulu (ES) Nr. xx/xxpar ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem (9), Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvā 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (10), Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvā 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (11), Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (12), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvā 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (13).

e)

pievieno šādu r) apakšpunktu:

r)

“oficiāla vienošanās” ir vienošanās, kas ir saistoša saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.”.”

Paskaidrojums

ECB ierosina neatcelt prasību publicēt starpposma vadības ziņojumus attiecībā uz finanšu iestādēm (skat. 1. un 5. grozījumu). Tādēļ ierosinātajā direktīvā nepieciešams iekļaut “finanšu iestādes” definīciju. Turklāt “kredītiestādes” definīcija Direktīvā 2004/109/EK, kas satur atsauci uz Direktīvu 2000/12/EK, būtu jāatjaunina, ietverot atsauci uz ierosināto regulu par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasībām.

3.     grozījums

Ierosinātās direktīvas 1. panta 3. punkts

“(3)   direktīvas 4. pantā pievieno šādu 7. punktu:

“7.   Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (turpmāk “EVTI”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010 (14), izdod pamatnostādnes, tostarp standartveidlapas vai veidnes, lai precizētu vadības ziņojumā iekļaujamo informāciju.

“(3)   direktīvas 4. pantā pievieno šādu 7. punktu:

“(3)“7.   Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (turpmāk “EVTI”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010 (15), sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi (turpmāk “EBI”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010  (16), izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, tostarp standartveidlapas vai veidnes, lai precizētu informāciju, kas iekļaujama:

a)

vadības ziņojumā, attiecībā uz ko EVTI nodrošina, ka veidnes atbilst 20. un 29. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes [datums] Direktīvā xx/xx/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem  (17);

b)

2. punktā minētajos finanšu pārskatos, attiecībā uz ko EVTI nodrošina, ka veidnes atbilst tādām veidnēm, kuras kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām jāizmanto finanšu informācijas ziņošanai un kuras norādītas īstenošanas tehnisko standartu projektā, ko izstrādājusi EBI saskaņā ar 95. pantu Regulā (ES) Nr. xx/xx [par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasībām].

EVTI pienācīgi iesaistīs Eiropas uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju (turpmāk “Apvienotā komiteja”), kas minēta 54. pantā Regulā (ES) Nr. 1095/2010, un līdz 2014. gada 31. decembrim iesniegs Komisijai īstenošanas tehnisko standartu projektu.

Komisijai deleģē pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1095/2010.

Paskaidrojums

Lai sasniegtu ierosinātās direktīvas mērķi modernizēt ziņošanas regulējumu emitentiem un samazināt pārskatu sniegšanas apjomu, EVTI jāizstrādā īstenošanas tehniskie standarti, saskaņojot standartveidlapas un veidnes, kas tiek izmantotas, lai pildītu ziņošanas pienākumus. Atbilstīgi jāsaskaņo gan vadības ziņojumi, gan pievienotie finanšu pārskati:

a)

standartveidlapas un veidnes, kuras izmanto vadības ziņojumu sagatavošanai, jāsaskaņo ar noteikumiem par vadības ziņojumu un konsolidēto vadības ziņojumu saturu Eiropas Parlamenta un Padomes ierosinātajā direktīvā par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem  (2);

b)

standartveidlapas un veidnes finanšu pārskatiem, kurus pievieno vadības ziņojumiem, jāsaskaņo ar pārskatu veidnēm, kuras izstrādās EBI, pamatojoties uz ierosināto regulu par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasībām.

4.     grozījums

Ierosinātās direktīvas 1. panta 4. punkts

“(4)   direktīvas 5. pantā pievieno šādu 7. punktu:

“7.   EVTI izdod pamatnostādnes, tostarp standartveidlapas un veidnes, lai precizētu starpposma vadības ziņojumā iekļaujamo informāciju.” ”

“(4)   direktīvas 5. pantā pievieno šādu 7. punktu:

“(4)“7.   EVTI izstrādā, sadarbībā ar EBI, īstenošanas tehnisko standartu projektu, tostarp standartveidlapas un veidnes, lai precizētu informāciju, kas iekļaujama:

a)

starpposma vadības ziņojumā;

b)

saīsinātajos finanšu pārskatos, kas minēti 2. punktā, attiecībā uz ko EVTI nodrošina, ka veidnes atbilst tādām veidnēm, kuras kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām jālieto finanšu informācijas ziņošanai un kuras norādītas īstenošanas tehnisko standartu projektā, ko izstrādājusi EBI saskaņā ar 95. pantu Regulā (ES) Nr. xx/xx [par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasībām].

EVTI pienācīgi iesaistīs Apvienoto komiteju un līdz 2014. gada 31. decembrim iesniegs Komisijai īstenošanas tehnisko standartu projektu.

Komisijai deleģē pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1095/2010.” ”

Paskaidrojums

Skat. paskaidrojumu 3. grozījumam, kas attiecas uz standartveidlapām un veidnēm starpposma vadības ziņojumiem un pievienotajiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem.

5.     grozījums

Ierosinātās direktīvas 1. panta 5. punkts un jauns 1. panta 5.a punkts.

“(5)   direktīvas 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

Ziņojumi par maksājumiem pārvaldes struktūrām

…”.”

“(5)   Ar šādu pantu aizstāj 6. pantu:

“6. pants

Starpposma vadības ziņojumi

“(5)1.   Neskarot 12. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. xx/xx par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) (18), emitents, kas ir finanšu iestāde, kura akcijas ir atļauts tirgot regulētā tirgū, publicē vadības ziņojumus finanšu gada pirmajā un otrajā sešu mēnešu periodā. Šādi ziņojumi jāpublicē laikposmā no desmit nedēļām pēc sešu mēnešu perioda sākuma un sešām nedēļām pirms attiecīgā perioda beigām. Tajos ietver informāciju par periodu starp attiecīgā sešu mēnešu perioda sākumu un publicēšanas dienu. Ziņojumos norāda:

skaidrojumu par attiecīgajā periodā notikušiem būtiskajiem notikumiem un darījumiem un to ietekmi uz emitenta un tā kontrolēto uzņēmumu finansiālo stāvokli, un

vispārējo aprakstu attiecībā uz emitenta un tā kontrolēto uzņēmumu finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem attiecīgajā periodā.

2.   Emitentiem, kas ir finanšu iestādes, kuri saskaņā ar valsts tiesību aktiem, regulēta tirgus noteikumiem vai pēc savas iniciatīvas publicē ceturkšņa finanšu pārskatus, nav jāpublisko starpposma vadības ziņojumi, kā to paredz 1. punkts.

“(5)3.   Kompetentā iestāde var nolemt, ka emitents, kas ir finanšu iestāde, var atlikt noteiktas starpposma vadības ziņojuma informācijas publiskošanu, ja ievērotas šādas prasības:

a)

informācija ir sistēmiski nozīmīga;

b)

publicēšanas atlikšana ir sabiedrības interesēs;

c)

ir iespējams nodrošināt informācijas konfidencialitāti.

Kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu pēc savas iniciatīvas vai pēc lūguma, ko izteicis emitents, kas ir finanšu iestāde, attiecīgā ECBS centrālā banka, iestāde, kas uzrauga emitentu, kas ir finanšu iestāde, vai valsts makrouzraudzības iestāde.

Šādam lēmumam jābūt izteiktam rakstiski.

Kompetentā iestāde nodrošina, ka šāda atlikšana attaisnojama tikai uz laiku, ciktāl tas ir sabiedrības interesēs.

Kompetentā iestāde vismaz reizi nedēļā izvērtē a), b) un c) apakšpunktā noteikto prasību ievērošanu ciešā sadarbībā ar attiecīgo ECBS centrālo banku, iestādi, kas uzrauga emitentu, kas ir finanšu iestāde, kā arī vajadzības gadījumā – valsts makrouzraudzības iestādi, un nekavējoties atceļ savu lēmumu, tikko kāda no prasībām vairs nav izpildīta.

4.   EVTI, sadarbībā ar EBI, izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, tostarp standartveidlapas un veidnes, lai precizētu informāciju, kas jāietver 1. punktā minētajā vadības starpposma ziņojumā, vienlaikus nodrošinot, ka veidnes atbilst tādām veidnēm, kuras kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām jālieto finanšu informācijas ziņošanai un kuras norādītas īstenošanas tehnisko standartu projektā, ko izstrādājusi EBI saskaņā ar 95. pantu Regulā (ES) Nr. xx/xx [par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasībām].

EVTI pienācīgi iesaistīs Apvienoto komiteju un līdz 2014. gada 31. decembrim iesniegs Komisijai īstenošanas tehnisko standartu projektu.

Komisijai deleģē pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1095/2010.

(5.a)   Iekļauj šādu 6.a pantu:

“6.a pants

Ziņojumi par maksājumiem pārvaldes struktūrām

”.”

Paskaidrojums

Pašreizējais ierosinātās direktīvas 1. panta 5. punkts aizstāj 6. pantu Direktīvā 2004/109/EK par starpposma vadības ziņojumiem ar jaunu tekstu par ziņošanas pienākumiem, kas attiecas uz emitentiem, kas darbojas rūpniecības vai izstrādes jomās. ECB ierosina saglabāt 6. pantu kā noteikumu, kas attiecas uz starpposma vadības ziņojumiem. Vienlaikus, ECB ierosina mainīt 6. panta redakciju, lai sasniegtu zemāk izklāstītos mērķus:

a)

prasību publicēt starpposma vadības ziņojumus vajadzētu turpināt piemērot tikai tiem emitentiem, kas ir finanšu iestādes (sk. paskaidrojumus 1. un 2. grozījumam);

b)

īstenošanas tehniskie standarti, kurus izstrādājusi EVTI, jāizmanto, lai harmonizētu starpposma vadības ziņojumus un saskaņotu tos ar pārskatu veidnēm, ko savukārt izstrādās EBI, pamatojoties uz ierosināto regulu par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasībām;

c)

kompetentajai vērtspapīru tirgus iestādei jābūt iespējai atlikt emitenta rīcībā esošās sistēmiski nozīmīgas informācijas atklāšanu, ja tas ir sabiedrības interesēs, pēc savas iniciatīvas vai, ja šādu lūgumu izteicis emitents, kas ir finanšu iestāde, attiecīgā ECBS centrālā banka, iestāde, kas uzrauga emitentu, kas ir finanšu iestāde, vai valsts makrouzraudzības iestāde  (3). Šis priekšlikums atbilst 12. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes ierosinātajā regulā par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu)  (4);

d)

Atsauce 6. pantā Direktīvā 2004/109/EK uz Direktīvu 2003/6/EK ir jāaizstāj ar atsauci uz iepriekš minēto ierosināto regulu.

6.     grozījums

Jauns ierosinātās direktīvas 1. panta 11.a punkts

[Teksta nav]

(11.a)   19. pantu papildina ar šādu 5. punktu:

(11.a)5.   EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu attiecībā uz:

a)

kopējas taksonomijas ieviešanu atbilstoši regulētas informācijas veidiem;

b)

formātu saskaņošanu, kas tiek izmantoti regulētas informācijas iesniegšanai, ņemot vērā atšķirības attiecībā uz noteiktu regulētas informācijas veidu saskaņošanas iespējām.

EVTI iesniedz Komisijai minētos regulatīvos tehnisko standartu projektus līdz 2014. gada 31. decembrim.

Komisijai deleģē pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā apakšpunktā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar 10.–14. pantu Regulā (ES) Nr. 1095/2010.”.”

Paskaidrojums

ECB atbalsta iniciatīvas, kas vērstas uz piekļuves finanšu informācijai uzlabošanu, tostarp attiecībā uz piekļuvi informācijai par uzņēmumiem, ko regulē Direktīva 2004/109/EK. Skaidri definētas ziņošanas prakses īstenošana, kas balstīta uz standartizētu datu formātu un efektīvu ziņošanas infrastruktūru, ļaus investoriem un regulatoriem izmantot regulētu informāciju, lai sekotu tirgus attīstībai un, jo īpaši, lai savlaicīgi veiktu sistēmisko risku analīzi. Tādējādi, ECB atbalsta ierosinātās direktīvas grozījumus, kas veicina piekļuvi regulētai informācijai, nodrošinot oficiāli noteiktu sistēmu (ONS) labāku darbību un izveidojot Savienības mērogā centralizētu piekļuves vietu informācijas meklēšanai, ko apkopojušas dalībvalstu ONS. Vienlaikus, ECB atzīmē, ka centralizētas piekļuves vietas lietderīgums būs atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp:

a)

kopējas taksonomijas ieviešanas atbilstoši regulētas informācijas veidiem;

b)

regulētas informācijas iesniegšanai izmantoto formātu saskaņošanas, ņemot vērā atšķirības starp noteiktiem regulētas informācijas veidiem, ko iespējams saskaņot bez grūtībām (piemēram, ziņošanu par nozīmīgu līdzdalību), un citu regulētu informāciju, kas ir mazāk vienveidīga (piemēram, iekšējā informācija), ko saskaņot iespējams attiecībā uz vispārējām ziņošanas kategorijām.

c)

tehnisko reģistrācijas standartu saskaņošanas, ko emitenti izmanto sniedzot informāciju ONS, kuras nodrošina i) automatizētu iesniegtās informācijas apstrādi un ii) uzticamu elektronisko iekļaušanu sarakstos, kā arī versiju izveides funkcijas;

d)

efektīvu tehnisko risinājumu izvēli attiecībā uz galvenajām meklēšanas funkcijām, tostarp – pēc informācijas satura, piemēram, metadatiem un rādītājiem, kas centralizēti apkopoti par ONS līmenī uzglabāto informāciju un dokumentiem;

e)

piemērotas daudzvalodu meklēšanas saskarnes nodrošināšanas lietotājiem, kas vēlas piekļūt ONS, izmantojot centrālo piekļuves vietu, kas apvieno i) interaktīvas meklēšanas funkcijas, piemēram, dinamisko un ķēdveida meklēšanu, un ii) ievadot vienu pieprasījumu, veic meklēšanu attiecībā uz vairākām valstīm.

f)

ONS nodrošināto meklēšanas saskarņu saskaņošanas, kas būs ieguvums investoriem, kuri vēlas uzlabot meklēšanas rezultātus, kas iegūti izmantojot centrālo piekļuves vietu, turpinot meklēšanu attiecīgajās ONS.

Detalizētas prasības iepriekš minētajās jomās jānosaka Komisijai, pieņemot attiecīgus pasākumus, kā arī apstiprinot regulatīvos tehniskos standartus, ko izstrādās EVTI. ECB, pamatojoties uz iepriekšējiem Komisijas un CESR ieteikumiem  (5), sniedz šajā sakarā vairākus redakcionālus priekšlikumus.

Turklāt, pienācīgas likumdošanas tehnikas dēļ ECB uzskata, ka: i) pilnvaru deleģēšana attiecībā uz kopējo taksonomiju un formātiem, būtu jāietver 19. pantā Direktīvā 2004/109/EK, ii) pilnvaru deleģēšana attiecībā uz tehniskajām procedūrām, kas izmantojamas sniedzot informāciju dalībvalstu ONS un saskaņojot ONS saskarnes, būtu jāietver Direktīvas 21. pantā, un iii) pilnvaru deleģēšana, kas attiecas uz dalībvalstu ONS sadarbspēju, tostarp unikālu identifikatoru izmantošanu, un centralizētas pieejas vietas darbību Savienības mērogā, būs jāietver Direktīvas 22. pantā, kā ierosināts 6., 7. un 8. grozījumā.

7.     grozījums

Ierosinātās direktīvas 1. panta 12. punkts

“(12)   direktīvas 21. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“(12)“4.   Komisija ir pilnvarota, izmantojot deleģētus aktus atbilstīgi 27. panta 2.a, 2.b un 2.c punktam un ievērojot 27.a un 27.b panta nosacījumus, pieņemt pasākumus, lai precizētu šādu standartu un noteikumu minimumu:

a)

standartu minimumu regulētas informācijas izplatīšanai, kā minēts 1. punktā;

b)

standartu minimumu centralizētās glabāšanas sistēmām, kā minēts 2. punktā;

c)

noteikumus par valstu oficiāli noteiktajās sistēmās izmantoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sadarbspēju un par piekļuvi regulētai informācijai Savienības mērogā, kā minēts 2. punktā.

Turklāt Komisija var noteikt un atjaunināt to plašsaziņas līdzekļu sarakstu, kas paredzēti informācijas izplatīšanai sabiedrībā.” ”

“(12)   direktīvas 21. pantu papildina ar šādu 5. punktu:

“(12)“   

;

;

5.   EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu attiecībā uz:

a)

tehnisko procedūru saskaņošanu, ko emitenti izmanto, iesniedzot informāciju oficiāli noteiktās sistēmās, jo īpaši attiecībā uz apstrādes automatizācijas tehnoloģiju, laika reģistrēšanu (elektronisku iekļaušanu sarakstā) un izmaiņu reģistrēšanu sākotnēji iesniegtajā informācijā (versiju izveide);

b)

meklēšanas saskarņu, ko izmanto oficiāli noteiktās sistēmās, saskaņošanu.

EVTI iesniedz Komisijai minētos regulatīvos tehnisko standartu projektus līdz 2014. gada 31. decembrim.

Komisijai deleģē pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā apakšpunktā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar 10.–14. pantu Regulā (ES) Nr. 1095/2010.”.”

Paskaidrojums

Skat. paskaidrojumu 6. grozījumam. Pilnvarām, kas deleģētas saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 21. pantu, būtu jāattiecas uz to tehnisko procedūru saskaņošanu, pamatojoties uz attiecīgajiem Komisijas un CESR iepriekš sniegtajiem ieteikumiem, ko informācijas reģistrācijai un meklēšanai nodrošina ONS.

8.     grozījums

Ierosinātās direktīvas 1. panta 13. punkts

“(13)   direktīvas 22. pantu aizstāj ar šādu:

“22. pants

Piekļuve regulētai informācijai Savienības mērogā

“(13)1.   EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, nosakot tehniskas prasības attiecībā uz piekļuvi regulētai informācijai Savienības mērogā, lai precizētu:

a)

tehniskās prasības valstu oficiāli noteiktajās sistēmās izmantoto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sadarbspējai;

b)

tehniskās prasības par to, kā darbojas centrālizēts piekļuves punkts regulētas informācijas meklēšanai Savienības mērogā;

c)

tehniskās prasības unikāla identifikatora izmantošanai katram emitentam valstu oficiāli noteiktajās sistēmās;

d)

vienotu formātu regulētas informācijas glabāšanai valstu oficiāli noteiktajās sistēmās;

e)

vienotu regulētas informācijas klasifikāciju valstu oficiāli noteiktajās sistēmās un kopēju sarakstu par regulētas informācijas veidiem.

2.   Izstrādājot regulatīvu tehnisko standartu projektu, EVTI nodrošina to, ka 22. panta 1. punktā norādītās tehniskās prasības ir saderīgas ar tehniskajām prasībām valstu uzņēmumu reģistru elektroniskajam tīklam, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/…/ES (19).

EVTI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz 2014. gada 31. decembrim.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantu Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu.

“(13)   Ar šādu pantu aizstāj 22. pantu:

“22. pants

Sadarbspēja un piekļuve regulētai informācijai Savienības mērogā

“(13)1.   Komisija ir pilnvarota, izmantojot deleģētus aktus atbilstīgi 27. panta 2.a, 2.b un 2.c punktam un ievērojot 27.a un 27.b panta nosacījumus, pieņemt pasākumus, lai precizētu šādu standartu un noteikumu minimumu:

a)

noteikumus par valstu oficiāli noteiktajās sistēmās izmantoto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sadarbspēju;

b)

noteikumus par to, kā darbojas centralizēts piekļuves punkts regulētas informācijas meklēšanai Savienības mērogā, lai veicinātu efektīvu, pilnīgu un uzticamu regulētas informācijas meklēšanu un, jo īpaši, ļaujot tieši salīdzināt informāciju, ko iesnieguši emitenti no dažādām dalībvalstīm.

“(13)2.   EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, nosakot tehniskas prasības attiecībā uz :

a)

valstu oficiāli noteiktajās sistēmās izmantoto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sadarbspēju;

b)

to, kā Savienības mērogā darbojas centralizēts piekļuves punkts valstu oficiāli noteiktajām sistēmām, kas vismaz: (i) ir balstīts uz tehnisku risinājumu, kas dod iespēju efektīvai regulētas informācijas meklēšanai , par vairākām valstīm pēc viena pieprasījuma, un (ii) nodrošina daudzvalodu meklēšanas saskarni ar tādām paplašinātās meklēšanas funkcijām kā dinamiskā un ķēdveida meklēšana;

c)

unikāla identifikatora izmantošanai katram emitentam valstu oficiāli noteiktajās sistēmās un unikāla identifikatora izmantošanai meklēšanas funkciju ietvaros valstu oficiāli noteiktajās sistēmās un centralizētajā piekļuves punktā, jāļauj investoriem noteikt attiecības starp tādām viena uzņēmuma grupas vienībām, kurām ir atšķirīgi unikālie identifikatori.

;

3.   Izstrādājot regulatīvu tehnisko standartu projektu, EVTI nodrošina to, ka 22. panta 2. punktā norādītās tehniskās prasības ir saderīgas ar tehniskajām prasībām valstu uzņēmumu reģistru elektroniskajam tīklam, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/…/ES (20).

EVTI iesniedz Komisijai minētos regulatīvos tehnisko standartu projektus līdz 2014. gada 31. decembrim.

Komisijai deleģē pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā apakšpunktā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar 10.–14. pantu Regulā (ES) Nr. 1095/2010.

4.   Komisija līdz 2016. gada 30. jūnijam iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par sadarbspējas darbību un piekļuvi regulētai informācijai Savienības mērogā, lai izvērtētu, vai noteiktie risinājumi piekļuves regulētai informācijai nodrošināšanai atbilst mērķim ļaut investoriem efektīvi salīdzināt informāciju par emitentiem no dažādām dalībvalstīm. Ziņojums ietver ietekmes novērtējumu par katru priekšlikumu šā panta grozījumiem.”.”

Paskaidrojums

Skat. paskaidrojumu 6. grozījumam. Pilnvarām, kas deleģētas saskaņā ar Direktīvas 2004/109/EK 22. pantu, ir visaptveroši jāaptver jautājumi par piekļuvi regulētai informācijai, nacionālo ONS sadarbspēju un centrālās piekļuves vietas darbību Savienības mērogā. Centrālajā piekļuves vietā Savienības mērogā būtu jāizmanto tādi tehniskie parametri un saskarnes, lai investori ērti vienā vietā varētu piekļūt regulētai informācijai, kas iesniegta visu valstu ONS, un lai iegūtu ticamu, salīdzināmu informāciju par emitentiem no dažādām dalībvalstīm. Lai ierosinātu nepieciešamos uzlabojumus, Komisijai pēc noteikta perioda jāizvērtē, kā darbojas sadarbspējas un centrālās piekļuves vietas procedūras.

Katram emitentam piešķirta unikāla identifikatora ieviešana un izmantošana būtu jo īpaši noderīga ierosināto procedūru iezīme. Nākot klajā ar attiecīgiem priekšlikumiem, Komisija varētu izmantot starptautiskās sadarbības ietvaros izstrādāto ierosinājumu par juridiskās personas identifikatoru kā standarta atsauces kodu emitentiem un finanšu darījumu partneriem  (6). Īpaši, unikāla identifikatora izmantošana veicinās regulētas informācijas, ko apkopojušas dalībvalstu ONS, ticamību un salīdzināmību, kā arī ļaus sasaistīt šo informāciju ar datiem no citām datubāzēm, kurās tiek izmantots attiecīgais unikālais identifikators. Ieguvumi no unikāla identifikatora izmantošanas būs redzami arī saistībā ar dažādu veidu pārskatu sniegšanas pienākumu uzpildi, piemēram, ar gada pārskatu publicēšanu, identificējot meitasuzņēmumus, vai sniedzot paziņojumus par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu. Informācija par grupas sastāvu un grupas savstarpējām attiecībām ir ar vairākkārtēju nozīmi kā investoriem, tā arī uzraugiem un regulatoriem, kas, piemēram, varētu labāk izvērtēt risku izplatības iespējamību uzņēmumu grupas ietvaros. Ņemot vērā to, ka informācijas atklāšana par grupu attiecībām atsevišķos gadījumos varētu būt praktiski ierobežota, arī daļēja piekļuve šādai informācijai būtu atzinīgi vērtējams uzlabojums.


(1)  Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir tā daļa, kuru ECB ierosina svītrot.

(2)  COM(2011) 684 galīgā redakcija.

(3)  Šajā sakarā skatīt ESRK Ieteikumu ESRK/2011/3 par nacionālo iestāžu pilnvarām makrouzraudzības jomā, kas pieejams ESRK mājas lapas vietnē http://www.esrb.europa.eu

(4)  COM(2011) 651 galīgā redakcija.

(5)  Sk. Komisijas 2007. gada 11. oktobra ieteikumu par oficiāli noteikto sistēmu elektronisko tīklu regulētās informācijas centralizētai glabāšanai, kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/109/EK (OV L 267, 12.10.2007., 16. lpp.); sk. arī CESR 2010. gada jūlija tehniskās konsultācijas dokumentu “Development of Pan-European access to financial information disclosed by listed companies”, kas pieejams EVTI mājas lapas vietnē http://www.esma.europa.eu

(6)  Sk. Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas, Starptautiskās vērtspapīru komisiju organizācijas 2011. gada augusta konsultatīvā pārskata “Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements — Consultative report” 4.5.1. nodaļu, kas pieejama Starptautisko norēķinu bankas mājas lapas vietnē http://www.bis.org

(7)  OV L […].

(8)  OV L […].

(9)  OV L […].

(10)   OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(11)   OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.

(12)   OV L 235, 23.9.2003., 10. lpp.

(13)   OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.”;

(14)  OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp”.”

(15)  OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

(16)   OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.

(17)  OV L […].”.”

(18)  OV L […].”.

(19)  OV L […].”.”

(20)  OV L […]


Top