EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XE0508

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rezolūcija “Situācija Vidusjūras reģiona dienvidu valstīs”

OJ C 132, 3.5.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 132/1


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rezolūcija “Situācija Vidusjūras reģiona dienvidu valstīs”

2011/C 132/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja plenārajā sesijā, kas notika 2011. gada 15. un 16. martā (15. marta sēdē), ar 149 balsi par, 11 balsīm pret un 10 atturoties, pieņēma šo rezolūciju.

1.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pauž solidaritāti ar Vidusjūras reģiona dienvidu valstu iedzīvotājiem, kuri miermīlīgi cīnās par savām pamattiesībām un pamatbrīvībām, un atbalsta viņu likumīgo mērķi savās valstīs izveidot stabilu demokrātiju.

2.

EESK pieprasa izbeigt jebkādu vardarbību pret civiliedzīvotājiem un pilnībā respektēt iedzīvotāju vēlmi pēc demokrātiskām pārmaiņām un viņu tiesības uz vārda brīvību un miermīlīgām demonstrācijām.

3.

EESK aicina nekavējoties īstenot miermīlīgas un demokrātiskas pārmaiņas, kuru rezultātā tiktu nodrošināts tiesiskums, stabila demokrātija, pamatojoties uz brīvām un godīgām vēlēšanām, neierobežotām tiesībām apvienoties biedrībās un cilvēktiesību ievērošanu.

4.

Šajā vēsturiski svarīgajā brīdī gan agrāk, gan tikai nesen izveidotajām Vidusjūras reģiona valstu darba devēju, darba ņēmēju un citu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju organizācijām, it īpaši tām, kas darbojas sociāli ekonomiskajā, pilsoniskajā, profesionālajā un kultūras jomā un pauž nepārprotamus demokrātiskus centienus, ir būtiska nozīme saistībā ar politisko režīmu maiņu, un tām būs jāuzņemas izšķiroša loma savas valsts nākotnes veidošanā. Lai radītu pilnībā demokrātiskas sistēmas, būs ļoti svarīgi iedibināt konstruktīvu un auglīgu dialogu starp minētajām organizācijām un politiskajām iestādēm, kas vada pārejas procesus. Tikpat svarīga nozīme būs pilsoniskās sabiedrības ieguldījumam kaimiņattiecību, tostarp iedzīvotāju tiešu savstarpējo kontaktu nostiprināšanā.

5.

EESK atzinīgi vērtē Augstās pārstāves ārpolitikas lietās nesenos aicinājumus atbalstīt šos demokrātiskos procesus un paziņojumu par humānās palīdzības plānu minētajam reģionam. EESK prasa Eiropai uzņemties nepārprotamas saistības pret Vidusjūras dienvidu reģiona valstu pilsonisko sabiedrību, kā pausts minētajos aicinājumos. ES Ārlietu dienests ir paziņojis, ka tas jau veic pasākumus, lai šo politisko apņemšanos pārvērstu realitātē. No savas puses EESK pauž gatavību atbalstīt minētos politiskos centienus, nostiprinot veiktspēju un atbalstot konsensa veidošanu un strukturētu un atbilstīgi pārstāvētu dialogu, kuru īsteno Vidusjūras dienvidu reģiona dažādu valstu pilsoniskās sabiedrības organizācijas. EESK atzinīgi vērtē lēmumu attīstīt minēto jauno pieeju: iedzīvotāju sacelšanās Vidusjūras reģiona dienvidu valstīs skaidri norāda uz trūkumiem ES līdzšinējā ārpolitikā attiecībās ar šīm valstīm.

6.

Šajā nolūkā EESK piedāvā izmantot gan savus līdzšinējos, gan jaunus kontaktus, tostarp darba devēju, darba ņēmēju un citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kurām ir saiknes ar līdzīgām pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropā, un Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nevalstisko organizāciju platformu. EESK ierosina kopīgus pasākumus reģionā, lai sekmētu miermīlīgu pāreju uz demokrātiju.

7.

EESK mudina visus demokrātiskos spēkus iesaistīties pārejas procesā. Pārejas periodā īpaši liela nozīme būs demokrātisku un neatkarīgu darba devēju, darba ņēmēju un citu pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistei.

8.

EESK rosina Eiropas Savienību, pārskatot Savienības Vidusjūrai uzdevumus, veikt vērienīgus pasākumus, lai sniegtu politisku un institucionālu, ekonomisku, sociālu, tehnisku un humānu palīdzību Vidusjūras reģiona valstīm, kas jau ir sākušas pāreju uz demokrātiju. EESK izsaka nožēlu par to, ka minēto jautājumu risināšanā trūkst koordinācijas starp ES iestādēm un dalībvalstīm. Tāpēc tā mudina ES iestādes un dalībvalstis saskaņot savus pasākumus reģionā un pilnībā pārskatīt stratēģiju Vidusjūras reģionam. Par jaunās pieejas stratēģisku sastāvdaļu jānosaka atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai, lai nodrošinātu, ka reģiona valstis gūst vislielāko iespējamo labumu no ES palīdzības. Gan Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, gan Reģionu komiteja (RK) ir gatavas iesaistīties šādos pasākumos.

9.

EESK un RK ir vienojušās savstarpēji saskaņot turpmāko rīcību saistībā ar demokrātiskas pārejas procesiem Vidusjūras dienvidu reģiona valstīs. EESK un RK aicina ES iestādes un struktūrvienības izstrādāt kopīgu rīcības plānu, lai paredzētu, kā katra no tām palīdzēs īstenot kopējo ES politiku reģionā.

10.

EESK atzinīgi vērtē 11. martā notikušās Eiropadomes ārkārtas sanāksmes secinājumus, kuros pausts atbalsts Vidusjūras reģiona valstu demokrātiskajai, ekonomiskajai un sociālajai attīstībai.

11.

EESK aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis ātri un efektīvi rīkoties, lai varētu veikt starptautiskās kopienas koordinētu intervenci Lībijā ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju drošību, humāno palīdzību un visus pasākumus, kas nepieciešami, lai atbalstītu pāreju uz demokrātiju.

Briselē, 2011. gada 15. martā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

Staffan NILSSON


Top