EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0216(01)

Komisijas paziņojums, īstenojot Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1060/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 49, 16.2.2011, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 49/6


Komisijas paziņojums, īstenojot Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1060/2010, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 49/05

1.   Pagaidu mērīšanas metožu nosaukumu un atsauču publikācija (1) Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1060/2010 un jo īpaši tās VI un VII pielikuma īstenošanai.

Mērāmais parametrs

Organizācija

Atsauce

Nosaukums

Termini, definīcijas, apzīmējumi un klasifikācija

CEN

Standarta EN 153 3. un 4. punkts. Ja standarta EN 153 3. un 4. punkts ir pretrunā Regulas (EK) Nr. 643/2009 2. pantā noteiktajām definīcijām un tās I pielikumam, jāvadās pēc minētās regulas.

No elektrotīkla darbināmu mājsaimniecības ledusskapju, saldētu produktu glabāšanas kameru, produktu saldētavu un to kombināciju energopatēriņa un ar to saistīto raksturlielumu mērīšana.

Vispārīgi testēšanas noteikumi

CEN

Standarta EN 153 8. punkts. Ja standarta EN 153 8. punkts ir pretrunā Regulas (EK) Nr. 643/2009 III pielikuma 1. daļā paredzētajiem noteikumiem, jāvadās pēc minētās regulas.

Atkausēšanas ūdens uztveršana un novadīšana

CEN

Standarta EN 153 5. punkts

Uzglabāšanas temperatūras

CEN

Standarta EN 153 6. un 13. punkts. Ja standarta EN 153 6. un 13. punkts ir pretrunā Regulas (EK) Nr. 643/2009 IV pielikuma 4. tabulai, jāvadās pēc minētās regulas.

Lineāro izmēru, tilpumu un platību noteikšana

CEN

Standarta EN 153 7. punkts

Enerģijas patēriņš

CEN

Standarta EN 153 15. punkts

Temperatūras paaugstināšanās laiks

CEN

Standarta EN 153 16. punkts

Saldēšanas jauda

CEN

Standarta EN 153 17. punkts

Iebūvētas aukstumiekārtas

CEN

Standarta EN 153 D pielikums

Nominālās vērtības un kontroles procedūra

CEN

Standarta EN 153 E pielikums. Ja standarta EN 153 E pielikums ir pretrunā Regulas (EK) Nr. 643/2009 V pielikuma 1. tabulai, jāvadās pēc minētās regulas.

Testēšanas pārskata elementi, marķējums

CEN

Standarta EN 153 20. un 21. punkts.

Troksnis

Starptautiskā elektrotehnikas komisija

IEC 60704-1

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Testēšanas kodekss gaisā emitēta trokšņa līmeņa noteikšanai. 1. daļa. Vispārīgas prasības.

IEC 60704-2-14

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Testēšanas kodekss gaisā emitēta trokšņa līmeņa noteikšanai. 2–14. daļa. Īpašas prasības par ledusskapjiem, saldētu pārtikas produktu glabāšanas kamerām un pārtikas saldētavām.

IEC 60704-3

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Testēšanas kodekss gaisā emitēta trokšņa līmeņa noteikšanai. 3. daļa. Procedūra deklarēto trokšņa emisiju vērtību noteikšanai un verificēšanai.

Elektroenerģijas patēriņš

Eiropas Komisija

Regula (EK) Nr. 1275/2008

Komisijas 2008. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 1275/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/32/EK iestrādātās ekodizaina prasības attiecībā uz elektrisko, elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņu gatavības un izslēgtā režīmā.

Vīna uzglabāšanas nodalījuma mitrums

Eiropas Komisija

Šā paziņojuma 2. daļas d) punkts

Vīna glabāšanas ierīcēm izmantojamā mērīšanas metode

2.   Vīna glabāšanas ierīcēm izmantojamā mērīšanas metode

a)   Vispārīgi testēšanas nosacījumi:

testēšanas perioda ilgums noteikts saskaņā ar standarta EN 153 8. punktu,

glabāšanas temperatūras izmaiņas laikā mēra trīs reizes šādā veidā: pirmo mērījumu veic pie vīna glabāšanas ierīces klimata klasei(-ēm) noteiktās zemākās apkārtējās temperatūras, otro mērījumu veic pie apkārtējās temperatūras + 25 °C, un trešo mērījumu veic pie vīna glabāšanas ierīces klimata klasei(-ēm) noteiktās augstākās apkārtējās temperatūras,

nodalījuma mitruma aktīvās vai pasīvās regulēšanas mērījumus veic pie apkārtējā mitruma 50 % līdz 75 % un apkārtējās temperatūras + 25 °C,

nodalījuma mitruma aktīvās vai pasīvās regulēšanas mērījumus un glabāšanas temperatūras izmaiņu mērījumus laikā pie apkārtējās temperatūras + 25 °C var veikt vienlaikus,

katrā glabāšanas nodalījumā vidējo glabāšanas temperatūru (twma ) iestata uz + 12 °C vai tai tuvāko zemāko vērtību,

noņemamas daļas, kuras ražotājs norādījis kā tādas, kas nepieciešamas vīna uzglabāšanas nodalījuma pareizai termālai un mehāniskai funkcionēšanai, novieto tām paredzētajās vietās saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

b)   vidējo glabāšanas temperatūru (twma ) katrā glabāšanas nodalījumā aprēķina šādi:

Formula

kur:

—   twim= laikā vidējās temperatūru momentānās vērtības mērījumu punktā(-os) (Twi ) saskaņā ar 1. attēlu novietotam vienam pārtikas imitatora 500 g iepakojumam (M-iepakojumam),

—   n= mērījumu punktā(-os) (Twi ) novietoto pārtikas imitatora iepakojumu (M-iepakojumu) skaits, 1 ≤ n ≤ 3

c)   glabāšanas temperatūras(-u) izmaiņas laikā, turpmāk – “temperatūras amplitūda” – mēra katrā mērījumu punktā (Twi ) saskaņā ar 1. attēlu. To aprēķina kā temperatūru augstāko un zemāko momentāno vērtību (twi ) starpības vidējo vērtību, mērot temperatūru starp diviem secīgiem aukstumiekārtas darbības apturēšanas cikliem testēšanas perioda laikā. Ja aukstumiekārtas darbībā nav iespējams identificēt divus secīgus apturēšanas ciklus, izmanto divus secīgus 4 stundu periodus.

Uzskata, ka glabāšanas temperatūru(-u) novirze laikā nepārsniedz 0,5 K un atbilst Komisijas Deleģētās regulas (EU) Nr. 1060/2010 I pielikuma l) punkta ii) apakšpunktā noteiktajai prasībai, ja visos mērījumu punktos (Twi ) visās trijās testētajās apkārtējās vides temperatūrās visu temperatūru amplitūdu vidējā vērtība(-as) ir mazāka par 0,5 K;

d)   relatīvo mitrumu katrā nodalījumā (Hwm ) mēra procentos, rezultātu noapaļojot līdz veselam skaitlim šādi:

Hwm mēra ar mitruma sensoru, kas novietots mērījumu punktā (Twi ) saskaņā ar 1. attēlu,

vīna uzglabāšanas iekārtām ar vienām durvīm, kas ar fiksētām vai regulējamām šķērssienām ir sadalītas vairākos nodalījumos ar atsevišķu temperatūras regulēšanu, Hwm mēra katrā nodalījumā saskaņā ar 1. attēlu,

uzskata, ka nodalījumā aktīva vai pasīva mitruma kontrole ir robežās no 50 % līdz 80 % un atbilst Komisijas Deleģētās regulas (EU) Nr. 1060/2010 I pielikuma l) punkta iii) apakšpunktā noteiktajai prasībai, ja visā testēšanas periodā relatīvā mitruma (Hwm ) izmērītā vērtība ir robežās no 50 % līdz 80 %,

ja nodalījuma vai apakšnodalījuma augstums (hw ) ir mazāks par 400 mm (1. attēls), attiecīgajam nodalījumam vai apakšnodalījumam Hwm nemēra;

e)   standarta 0,75 litru pudeļu nominālo ietilpību mēra saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1060/2010 II pielikuma 1. punkta 1. apakšpunkta pēdējo rindkopu šādi:

standarta pudeles mēra saskaņā ar 2. attēlu,

katras standarta pudeles kopējā masa ir 1 200 ± 50 grami. Šādas masas sasniegšanai standarta pudeles var piepildīt ar ūdeni vai līdzvērtīgu šķidrumu,

saskaņā ar turpmākajiem norādījumiem vienu standarta pudeli novieto katrā vietā, kas paredzēta, lai galalietotājs normālos apstākļos tajā glabātu pudeli. Pudeļu ievietošanas shēma, kurā redzams nominālās ietilpības mērīšanai izmantoto pudeļu novietojums, ir iekļauta tehniskajā dokumentācijā, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1060/2010 3. panta c) punktā;

i)

attālums līdz sienai/aizmugures sienai/durvīm (2) saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

ii)

ja nav norādījumu, par pudeles novietojuma ierobežojumu uzskata plauktu aizmuguri un 5 mm atstarpi līdz durvīm; ir jānodrošina pareiza dzesēšanas funkcija;

iii)

pudeles, kas ievietotas durvju plauktos, drīkst pieskarties durvīm;

iv)

ja iztvaicētājam ir fiksēts aizsargpārklājums, pudeles var novietot līdz tam; ir jānodrošina pareiza dzesēšanas funkcija;

v)

pudeles var ievietot otrādi un pamīšus;

vi)

pudeles drīkst saskarties ar sānu sienām, ja ražotājs nav norādījis citādi;

vii)

pudeles var tikt novietotas horizontāli vai vertikāli un ieslīpi, ja ieslīpo stāvokli nodrošina fiksētas detaļas;

viii)

Pārvietojamas daļas, piemēram, izbīdāmus plauktus, ir jāvar pārvietot un tām ir jābūt pieejamām arī tad, kad tie ir piepildīti.

1.   attēls

Mērījumu punkti (Twi ) vīna uzglabāšanas nodalījumā(-os)

(izmēri milimetros)

Skats no priekšas

Image

Sānskats

Image

Kur:

—   hw= vīna uzglabāšanas nodalījuma augstums milimetros

—   D1 un D2= attālums starp neto tilpuma noteikšanai izmantotajām references līnijām

Ja ir atvilktne, skapi virs tā novieto iespējami zemākajā stāvoklī, kā parādīts 1. attēlā

Temperatūras mērījumu punktam(-iem) (Twi ) jābūt vienādā D1/2 vai D2/2 attālumā no nodalījuma malām, kā parādīts 1. attēlā

Mitruma mērījumu punktam jāatrodas netālu no Tw2 ar precizitāti līdz 100 mm, kā parādīts 1. attēla 2. punktā

Ja hw > 400, izmanto trīs temperatūras mērījumu punktus (Tw1 , Tw2 un Tw3 )

Ja 300 < hw ≤ 400, izmanto divus temperatūras mērījumu punktus (Tw1 un Tw3 )

Ja hw < 300 mm, izmanto tikai vienu temperatūras mērījumu punktu (Tw2 )

2.   attēls

Standarta pudele

Image


(1)  Paredzēts, ka šīs pagaidu metodes aizstās ar harmonizētu(-iem) standartu(-iem). Kad kļūs pieejama(-as) atsauce(-es) uz harmonizēto(-ajiem) standartu(-iem), tās tiks publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1060/2010 VI un VII pielikumu.

(2)  Attālums starp iekārtas aizmugure sienu/sienu/durvīm un pudeles apakšu/augšu.


Top