EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0940

Kopīgs priekšlikums PADOMES REGULA ar ko groza Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

/* COM/2011/0940 galīgā redakcija - 2011/0467 (NLE) */

52011PC0940

Kopīgs priekšlikums PADOMES REGULA ar ko groza Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā /* COM/2011/0940 galīgā redakcija - 2011/0467 (NLE) */


PASKAIDROJUMA RAKSTS

(1) Padome 2011. gada 2. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 204/2011, paredzot ierobežojošus pasākumus saistībā ar situāciju Lībijā, lai izpildītu ANO Drošības padomes Rezolūciju 1970 (2011). Saskaņā ar ANO Drošības padomes 2011. gada 17. marta Rezolūciju 1973 (2011) Lībijas Centrālās bankas un Lībijas Arābu ārzemju bankas aktīvi tika iesaldēti, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 233/2011.

(2) ANO Drošības padome 2011. gada 15. septembrī pieņēma Rezolūciju 2009 (2011), lai veicinātu Lībijas atgūšanos no nesenā konflikta un sāktu atcelt dažas no sankcijām, kas tika uzliktas ar ANO DP Rezolūciju 1970 un turpmākajām rezolūcijām. ANO DP Rezolūcija 2009 nosaka pārredzamu un atbildīgu dažu līdzekļu iesaldēšanas atcelšanu, lai atbalstītu ekonomiskās aktivitātes atjaunošanos.

(3) ANO Drošības padome 2011. gada 16. decembrī nolēma atcelt ierobežojošos pasākumus attiecībā uz Lībijas Centrālo banku un Lībijas Arābu ārzemju banku, kurus tā bija noteikusi ar 2011. gada 17. marta Rezolūciju 1973(2011). Padome gatavo KĀDP lēmumu, lai īstenotu šo ANO lēmumu.

(4) Šie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērošanas jomā, tādēļ, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi, ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības šo pasākumu īstenošanai.

(5) Tādēļ Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisija ierosina izbeigt attiecīgos ierobežojošos pasākumus, kas noteikti Padomes Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā.

2011/0467 (NLE)

Kopīgs priekšlikums

PADOMES REGULA

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes 2011. gada […] Lēmumu 2011/.../KĀDP, ar ko groza Padomes Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā[1],

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1) Padome 2011. gada 2. martā, ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/137/KĀDP, pieņēma Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā[2]. Regula (ES) Nr. 204/2011 cita starpā paredz Lībijas Centrālās bankas un Lībijas Arābu ārzemju bankas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu.

(2) Ievērojot ANO DP Rezolūciju 2009 (2011) un ņemot vērā Lēmumu 2011/625/KĀDP, Regula (ES) Nr. 965/2011 jo īpaši paredz pielāgojumus attiecībā uz noteiktu Lībijas vienību aktīvu iesaldēšanu, lai atbalstītu Lībijas ekonomikas atveseļošanu.

(3) Ar 16. decembra lēmumu ANO Drošības padome nolēma, ka būtu jāizbeidz pasākumi, kas attiecas uz Lībijas Centrālo banku un Lībijas Arābu ārzemju banku. Tādēļ saskaņā ar Lēmumu 2011/…/KĀDP attiecīgais Regulas (ES) Nr. 204/2011 noteikums būtu jāgroza.

(4) Šie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērošanas jomā, tādēļ, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi, ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības šo pasākumu īstenošanai.

(5) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai ir jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 204/2011 groza šādi:

regulas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.     Visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas 2011. gada 16. septembrī ir:

a)       Lībijas Ieguldījumu iestādes (Libyan Investment Authority); un

b)      Lībijas Āfrikas ieguldījumu portfeļa (Libyan African Investment Portfolio)

īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē un kas minētajā datumā atrodas ārpus Lībijas, paliek iesaldēti."

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

                                                                       Padomes vārdā –

                                                                       priekšsēdētājs

[1]               OV L …, … …. 2011., … lpp.

[2]               OV L 58, 3.3.2011., 1. lpp.

Top