EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011HB0024

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums ( 2011. gada 9. decembris ) par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (ECB/2011/24)

OJ C 64, 3.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 64/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS

(2011. gada 9. decembris)

par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā

(ECB/2011/24)

2012/C 64/01

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1. pantu un 34.1. panta trešo ievilkumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistiskās informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (1), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Lai pildītu savus uzdevumus, Eiropas Centrālo banku sistēmai (ECBS) vajadzīga visaptveroša un droša ārējā statistika, ko veido maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistika un starptautisko rezervju matrica, kas rāda galvenās pozīcijas, kuras ietekmē monetāros nosacījumus un valūtas tirgus euro zonā, kā arī statistika par euro banknošu pārrobežu sūtījumiem. Eiropas Centrālās bankas (ECB) prasības attiecībā uz statistikas pārskatiem šajā jomā nosaka 2011. gada 9. decembra Pamatnostādne ECB/2011/23 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (2).

(2)

Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 5.1. panta pirmajā teikumā noteikts, ka ECB ar nacionālo centrālo banku (NCB) atbalstu vāc ECBS uzdevumu veikšanai vajadzīgo statistisko informāciju no kompetentām iestādēm, kas nav NCB, vai tieši no uzņēmumiem. ECBS Statūtu 5.1. panta otrajā teikumā paredzēts, ka šajā nolūkā tā sadarbojas ar Savienības iestādēm vai organizācijām un ar dalībvalstu vai trešo valstu kompetentām iestādēm, un ar starptautiskajām organizācijām; ECBS Statūtu 5.2. pantā noteikts, ka 5.1. pantā aprakstītos uzdevumus, ciktāl iespējams, veiks NCB.

(3)

Informāciju, kas vajadzīga ECB prasību izpildei ārējās statistikas jomā, var vākt un/vai apkopot kompetentās iestādes, kas nav NCB. Tādēļ dažiem uzdevumiem, kas jāveic šo prasību ievērošanai, vajadzīga ECB vai NCB sadarbība ar šādām kompetentajām iestādēm atbilstoši ECBS Statūtu 5.1. pantam. Padomes Regulas (EK) Nr. 2533/98 3. pantā noteikts, ka dalībvalstis pašas organizē statistikas jomu un pilnībā sadarbojas ar ECBS, lai nodrošinātu pienākumu izpildi, kas ir saskaņā ar ECBS Statūtu 5. pantu.

(4)

Ja saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem un izveidojušos praksi pārskatu sniedzēji pārskatus sniedz kompetentām iestādēm, kas nav NCB, šīs iestādes un to attiecīgās NCB sadarbojas, lai nodrošinātu ECB statistikas prasību ievērošanu. Īrijā ārējās statistikas jomā vajadzīgo informāciju vāc un apkopo Central Statistics Office, bet Maltā – National Statistics Office. Lai izpildītu iepriekš minētās statistikas prasības sadarbojas Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland un Central Statistics Office, kā arī Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta un National Statistics Office. Sadarbība ietver pastāvīgas datu nosūtīšanas sistēmas izveidi, ja vien tas jau nav noteikts nacionālajos tiesību aktos.

(5)

Euro zonas maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas un starptautisko rezervju matricas kvalitātes novērtējumu veic saskaņā ar ECB Statistikas kvalitātes regulējumu. NCB, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar citām kompetentajām iestādēm, novērtē kompetento iestāžu sniegto datu kvalitāti.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2533/98 3.a pantu un Eiropas Centrālo banku sistēmas Publisko paziņojumu par Eiropas statistiku, ECBS veikto Eiropas statistikas attīstību, sagatavošanu un izplatīšanu regulē tādi principi kā taisnīgums un objektivitāte, profesionālā neatkarība, izmaksu efektivitāte, statistikas konfidencialitāte, ziņošanas pienākumu apjoma samazināšana, izmaksu lietderība un augsta kvalitāte.

(7)

Pamatnostādne ECB/2011/23 atceļ Pamatnostādni ECB/2004/15, 2004. gada 16. jūlija Ieteikums ECB/2004/16 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā, kā arī starptautisko rezervju matricu (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

I   NODAĻA

Definīcijas

Šajā ieteikumā terminiem “ārējā statistika”, “maksājumu bilance”, “starptautisko investīciju bilance” un „starptautisko rezervju matrica” ir Pamatnostādnes ECB/2011/23 1. pantā noteiktā nozīme.

II   NODAĻA

Statistiskās informācijas sniegšana NCB

1.

Ciktāl ārējās statistikas vākšana ir uzticēta šī ieteikuma adresātiem, tie nodrošina, ka vajadzīgā ārējā statistika attiecīgajai NCB tiek darīta pieejama laikā, kas šai NCB ļauj izpildīt Pamatnostādnes ECB/2011/23 2., 3., 5., un 6. pantā noteiktās statistikas pārskatu sniegšanas prasības

2.

Informācija jādara pieejama saskaņā ar ECB statistikas standartiem un prasībām attiecībā uz ārējo statistiku, kā noteikts Pamatnostādnes ECB/2011/23 I, II, III, IV un VI pielikumā. Neierobežojot ECB uzraudzības uzdevumus, kas noteikti Pamatnostādnes ECB/2011/23 V pielikumā, šī ieteikuma adresāti uzrauga attiecīgajai NCB sniegtās statistikas informācijas kvalitāti un uzticamību.

III   NODAĻA

Pastāvīga sadarbība ar attiecīgo NCB

Šī ieteikuma adresāti ar savu attiecīgo NCB rakstiski vienojas par pienācīgu sadarbības kārtību, lai nodrošinātu pastāvīgu datu nosūtīšanas sistēmu, kura atbilst ECB statistikas standartiem un prasībām, ja vien tas jau nav noteikts nacionālajos tiesību aktos.

IV   NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

1.

Šis ieteikums no 2014. gada 1. jūnija aizstāj Ieteikumu ECB/2004/16.

2.

Atsauces uz Ieteikumu ECB/2004/16 uzskata par atsaucēm uz šo ieteikumu.

3.

Šis ieteikums ir adresēts Central Statistics Office Īrijā un National Statistics Office Maltā.

4.

Šo ieteikumu piemēro no 2014. gada 1. jūnija.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 9. decembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(2)  OV L 65, 3.3.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 292, 30.11.2004., 21. lpp.


Top