EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2011. gada 4. jūlijs ) par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai parakstītu un noslēgtu Eiropas Savienības un Francijas Republikas monetāro nolīgumu par euro saglabāšanu Senbartelmī pēc tās statusa maiņas attiecībā pret Eiropas Savienību (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 213/21


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2011. gada 4. jūlijs)

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai parakstītu un noslēgtu Eiropas Savienības un Francijas Republikas monetāro nolīgumu par euro saglabāšanu Senbartelmī pēc tās statusa maiņas attiecībā pret Eiropas Savienību

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2011. gada 29. jūnijā saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai parakstītu un noslēgtu Eiropas Savienības un Francijas Republikas monetāro nolīgumu par euro saglabāšanu Senbartelmī pēc tās statusa maiņas attiecībā pret Eiropas Savienību (1) (turpmāk tekstā – “ierosinātais lēmums”), un par ierosinātajam lēmumam pievienoto monetārā nolīguma tekstu.

ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu, jo ierosinātais lēmums ir saistīts ar monetāro nolīgumu, uz ko attiecas Līguma 219. panta 3. punkts. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

ECB atzinīgi novērtē ierosināto lēmumu, jo pievienotajā monetārā nolīguma tekstā ir pienācīgi atspoguļoti ECB apsvērumi un redakcionālie priekšlikumi, kas iekļauti ECB 2011. gada 11. marta Atzinumā CON/2011/22 par ieteikumu Padomes lēmumam par kārtību sarunām par monetāru nolīgumu ar Francijas Republiku, kas rīkojas Francijas Senbartelmī aizjūras kopienas vārdā (2), un sarunu procesā paustā ECB nostāja.

Tomēr ECB ir konkrēti redakcionāli priekšlikumi attiecībā uz ierosināto lēmumu, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstību starp Padomes Lēmumu par kārtību sarunām par monetāru nolīgumu ar Francijas Republiku, kas rīkojas Francijas Senbartelmī aizjūras kopienas vārdā (3), un šo ierosināto lēmumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 4. jūlijā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2011) 360 galīgā redakcija.

(2)  Publicēts vienlaicīgi ar šo atzinumu.

(3)  Vēl nav publicēts.


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1.     grozījums

Ceturtais pamatojums (jauns)

Pašlaik teksta nav.

“ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu,”

Paskaidrojums

Ierosinātais grozījums ir vajadzīgs, lai atspoguļotu faktu, ka šis Savienības akts ir pieņemts saskaņā ar Līguma 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu, ar ko noteikts pienākums apspriesties ar ECB par jebkuru ierosinātu Savienības aktu, kas ietilpst tās kompetencē.

2.     grozījums

3. apsvērums

“(3)

Padome 2011. gada 13. aprīlī piešķīra Komisijai atļauju, lai tā, rīkojoties kopā ar Eiropas Centrālo banku un ar tās piekrišanu jomās, kuras ir tās kompetencē, monetārā nolīguma noslēgšanai risinātu sarunas ar Francijas Republiku, kas iestājas par labu Francijas aizjūras pašvaldībai Senbartelmī. Nolīgums ir ticis parafēts 2011. gada 30. maijā.”

“(3)

Padome 2011. gada 13. aprīlī piešķīra Komisijai atļauju, lai tā , monetārā nolīguma noslēgšanai risinātu sarunas ar Francijas Republiku, kas iestājas par labu Francijas aizjūras pašvaldībai Senbartelmī, un pilnībā iesaistītu šajās sarunās ECB, saskaņojot ar ECB tās kompetencē esošos jautājumus. Nolīgums ir ticis parafēts 2011. gada 30. maijā.”

Paskaidrojums

Ierosinātais grozījums ir vajadzīgs, lai saskaņotu ierosināto lēmumu ar Padomes lēmuma par kārtību sarunām par monetāru nolīgumu ar Francijas Republiku, kas rīkojas Francijas Senbartelmī aizjūras kopienas vārdā  (2) 6. apsvērumu un 1. pantu.


(1)  Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir tā daļa, kuru ECB ierosina svītrot.

(2)  Vēl nav publicēts.


Top