EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0044

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2011. gada 19. maijs ) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (CON/2011/44)

OJ C 203, 9.7.2011, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/3


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2011. gada 19. maijs)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2011. gada 3. februārī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (1) (turpmāk tekstā – “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktā un 282. panta 5. punktā, jo ierosinātā regula ir ECB kompetences jomā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

1.

Kā Eiropas statistikas sagatavotāja un lietotāja ECB atzinīgi vērtē ierosināto regulu, kas ir nozīmīgs pasākums Eiropas statistikas kvalitātes uzlabošanai, jo īpaši attiecībā uz nacionālajiem kontiem, pieskaņojot tos izmaiņām ekonomikas un finanšu vidē, kā arī metodikas attīstībai. Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma ir Eiropas makroekonomikas statistikas pamatā un ir vitāli svarīga monetārās politikas mērķu sasniegšanai.

2.

ECB atzinīgi novērtē arī ierosinātajā regulā izmantoto statistikas jēdzienu un definīciju iecerēto atbilstību Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komitejas Nacionālo kontu sistēmai (SNA 2008), Starptautiskā Valūtas fonda Maksājumu bilances un starptautisko investīciju pozīcijas rokasgrāmatas sestajam izdevumam (BPM6), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Ārvalstu tiešo investīciju standarta definīcijas ceturtajam izdevumam un Eiropas rūpnieciskās aktivitātes klasifikācijai (NACE Rev.2). Minētie dokumenti pozitīvi ietekmējuši arī ierosinātās regulas konsekvenci un metodikas saskaņotību.

Īpaši apsvērumi

3.

Gan Eiropas Centrālo banku sistēmai (ECBS), gan Eiropas Statistikas sistēmai (ESS) Līgums uzticējis uzdevumu attīstīt, sagatavot un izplatīt Eiropas statistiku, paredzot tam atšķirīgu tiesisko regulējumu, kas ņem vērā to attiecīgo pārvaldes struktūru. Ierosinātā regula ietekmē abu sistēmu sagatavoto statistiku. Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (2) dod tiesības ECB, kurai palīdz nacionālās centrālās bankas, atsauces ziņotāju grupas ietvaros vākt statistisko informāciju, kas vajadzīga ECBS uzdevumu izpildei. Atsauces ziņotāju grupa ietver juridiskas un fiziskas personas, kas ir dalībvalsts rezidenti un kas ietilpst “finanšu sabiedrību” sektorā, kā tas definēts Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulā (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (3), kā arī juridiskas un fiziskas personas, kas ir dalībvalsts rezidenti, ar nosacījumu, ka tām ir pārrobežu pozīcijas vai tās veic pārrobežu darījumus.

4.

ECBS un ESS ciešas sadarbības un pienācīgas koordinācijas nodrošināšana mazina pārskatu sniegšanas pienākumus un garantē Eiropas Statistikas sagatavošanai vajadzīgo saskaņotību. Ciešas sadarbības nepieciešamība atspoguļota arī 2003. gada 10. marta Ekonomikas un finanšu statistikas saprašanās memorandā starp Eiropas Centrālās bankas Statistikas ģenerāldirektorātu un Eiropas Kopienu Statistikas biroju (Eurostat) (4).

5.

Ņemot vērā ciešo sadarbību ierosinātās regulas metodoloģiskā regulējuma sagatavošanā, ECB atsaucās uz Eurostat lūgumu izstrādāt vairākas A pielikuma nodaļas, kas cieši saistītas ar ECBS statistikas regulējumu. Cita starpā ECB ievērojamu ieguldījumu sniedza attiecībā uz “finanšu sabiedrību” sektora definīciju saistībā ar institucionālajām vienībām un apakšsektoriem, kas ir daļa no 2. nodaļas, kā arī attiecībā uz finanšu aktīvu un pasīvu aprakstu un to izkārtojumu kontos )5. nodaļa un atsevišķas daļas 6. un 7. nodaļā). Projekti tika iesniegti arī attiecībā uz 17. nodaļu (sociālā apdrošināšana, t. sk. pensijas) un daļēji attiecībā uz 21. nodaļu (valdības konti) un 19. nodaļu (Eiropas konti).

6.

Attiecībā uz “finanšu sabiedrību” iestāžu sektora definīciju un tā apakšsektoriem (ierosinātās regulas A pielikuma 2. nodaļa) ECB atzinīgi vērtē to, ka monetāro finanšu iestāžu apakšsektora definīcija atbilst ECB definīcijai A pielikuma 2.67. punktā. “Citu finanšu sabiedrību” apaksšektoru definīcijas ir lielā mērā atbilstošas pieejai, kas tiek izmantota ECB tiesību aktos. Lai samazinātu pārskatu sniegšanas pienākuma apjomu un nodrošinātu saskaņotību, kas vajadzīga Eiropas statistikas sagatavošanai, ECB iesaka turpināt saskaņot vērtspapīrošanas darījumos iesaistītu finanšu instrumentsabiedrību ierosināto definīciju ar 2008. gada 19. decembra Regulu ECB/2008/30 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (5).

7.

Pamatojoties uz iepriekš tekstā minēto un ņemot vērā ECBS un ESS statistikas regulējuma savstarpējo atkarību, ierosinātā regula ir ārkārtīgi nozīmīga ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām monetārās, finanšu iestāžu un tirgu statistikas, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas, ceturkšņa finanšu pārskatu un valdības finanšu statistikas, u.c. jomās. Ievērojot pastāvošo praksi, kā arī vajadzību cieši sadarboties un pienācīgi koordinēt ECBS un ESS darbības, Komisijai, grozot ierosināto regulu ar deleģēto pilnvaru palīdzību, jānodrošina ECB pienācīga piedalīšanās deleģēto aktu projektu izstrādē saskaņā ar ierosināto regulu izstrādājot.

8.

Turklāt, ņemot vērā saskaņā ar Līguma 290. pantu pieņemto deleģēto aktu nozīmīgumu, ECB ir šādi apsvērumi attiecībā uz tās padomdevēju lomu saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu un 127. panta 4. punktu.

Pirmkārt, Komisijas deleģēto aktu projekti uzskatami par “ierosinātiem Savienības aktiem” Līguma 127. panta 4. punkta pirmā ievilkuma un 282. panta 5. punkta nozīmē (6). Deleģētie akti ir Savienības tiesību akti (7). Turklāt vairākums Līguma 282. panta 5. punkta valodu versiju atsaucas uz Savienības tiesību aktu “projektiem”, par kuriem jāapspriežas ar ECB (8). Tādēļ pienākuma apspriesties ar ECB piemērošanas joma nevar attiekties tikai uz tiem aktu projektiem, kas balstās uz Komisijas priekšlikumu.

Otrkārt, OLAF spriedumā (9) Tiesa noteica, ka pienākums apspriesties ar ECB ir domāts, lai “būtībā nodrošinātu, ka likumdevējs pieņem aktu tikai tad, kad uzklausīta iestāde, kas tās specifisko uzdevumu Kopienā attiecīgajā nozarē dēļ un sava augstā lietpratējas līmeņa dēļ, ir īpaši piemērota efektīvai lomai paredzamajā likumdošanas procesā”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un lai pilnībā izmantotu ECB padomdevējas statusu, ar ECB pienācīga laikā jāapspriežas par jebkuriem Savienības aktu projektiem, t.sk. deleģēto aktu projektiem, kas ir tās kompetencē. ECB savu padomdevējas lomu pildīs, ņemot vērā šo aktu pieņemšanai vajadzīgos termiņus.

9.

Ņemot vērā ECB uzdevumus, kas saistīti ar monetāro politiku, statistikas jomā tās galvenā interese ir par Eiropas rādītājiem. ECB par svarīgiem uzskata ceturkšņa integrētos euro zonas pārskatus pēc iestāžu sektora. Šai nolūkā pietiekams valstu sniegto datu pārklājums nepieciešams laikā, kas ļauj pieņemt monetāras politikas lēmumus.

10.

Datu vākšana par atsevišķām dalībvalstīm ieguvusi lielāku nozīmi, ņemot vērā jaunās vajadzības pēc statistikas finanšu stabilitātes un makrouzraudzības mērķiem, jo īpaši saistībā ar nesen izveidoto Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju un tās atbildību par finanšu sistēmas makrouzraudzību Savienībā. Savlaicīga un uzticama nacionālo kontu statistika par atsevišķām dalībvalstīm nepieciešama arī, lai atbalstītu Euro plus pakta mērķus, kā arī Eiropas Stabilitātes mehānisma mērķiem.

11.

No monetārās politikas un finanšu stabilitātes viedokļa ECB piešķir lielu nozīmi savlaicīgiem ceturkšņa datiem, kas ir pietiekami uzticami, un tiem ir priekšroka attiecībā pret sīki izstrādātiem gada vai retāka biežuma datiem. Turklāt pilna tabulu komplekta apkopojumam par pēdējiem gadiem dodama priekšrokā pār garām detalizētu vēsturisko datu sērijām.

12.

ECB vispārīgi atbalsta datu nosūtīšanas programmu (ierosinātas regulas B pielikums). Tomēr nosūtīšanas programmai jāņem vērā statistikas vākšana, ko veic ECB ar nacionālo centrālo banku palīdzību, un tai jāatspoguļo lietotāju un datu apkopotāju prioritātes.

13.

ECB atzinīgi vērtē savlaicīguma uzlabojumu ceturkšņa datiem 1–12, 27 un 28 1. tabulā par Galvenajiem apkopotajiem rādītājiem – ceturksnim un gadam līdz t + 2 mēnešiem. Tomēr ECB iebilst pret ierosināto diferencēto ziņošanu lielām un mazākām dalībvalstīm, kas minēta “Tabulu pārskata” 4. un 7. zemsvītras piezīmē un 1. tabulas 10. zemsvītras piezīmē, un ar ierosinājumu saistīto savlaicīguma pasliktināšanos mazākām dalībvalstīm (t + 80 dienas)/Šobrīd diferencēta ziņošana attiektos uz 17 dalībvalstīm, un Savienības paplašināšanas rezultātā ar vien lielāks skaits dalībvalstu būtu zem diferencētās ziņošanas robežvērtības. Tādēļ gan Eiropas rādītāju, gan mazāko dalībvalstu statistikas informācijas kvalitāte samazināsies.

14.

ECOFIN Padome 2000. gada septembrī apstiprināja EMI Darbības plānu statistikas prasībām un noteica termiņu ceturkšņa integrētajiem euro zonas kontiem pēc iestāžu sektora, kas ir t + 90 dienas pēc atsauces ceturkšņa, lai nodrošinātu ECB monetārās politikas vajadzības. Tas netieši noteica, ka Eurostat un ECB to attiecīgie nacionālie dati jāsavāc pēc t + 82 dienām. Plānoto ECB Padomes sanāksmju dēļ 2015. un 2016. gadā, termiņa samazināšana līdz t + 85 būs pietiekam līdz 2015.–2016. gadam. Attiecīgi, ECB atbalsta ziņošanas termiņu pārcelšanu uz priekšu līdz t + 85 dienām līdz 2014. gadam ar mērķi noteikt t + 82 dienas līdz 2017. gadam attiecībā uz ceturkšņa sektoru kontiem saskaņā ar ESA nosūtīšanas programmu, lai atbalstītu pilnu ceturkšņa griezumā integrētu euro zonas kontu izveidošanu. Tas saskan arī ar G–20 datu iztrūkumu iniciatīvu, kas nosaka, ka sektoru konti ir viena no prioritātēm, lai novērstu datu iztrūkumus, kas būs viens no izpildes pasākumiem pēc krīzes. EUI 2010 nosūtīšanas programmā tas skar 801. tabulu.

15.

Turklāt ECB atbalsta konsekventu datu nosūtīšanas termiņu visiem ceturkšņa un gada nacionālajiem datiem par vispārīgo valdību, kas nozīmē ceturkšņa datu par vispārīgo valdību sinhronizāciju ar savlaicīguma mērķiem 801. tabulā, skarot arī 27. un 28. tabulu, un arī ziņošanas termiņus 2. tabulai un pārmērīgas budžeta deficīta procedūras (PDP) datiem. Tādēļ ECB atbalsta ziņošanas termiņu samazināšanu ceturkšņa valdības kontiem EUI datu nodošanas programmā un PDP datiem uz t + 85 līdz 2014. gadam, un ar mērķi noteikt t + 82 dienas līdz 2017. gadam attiecībā uz pilnu ceturkšņa griezumā integrētu euro zonas kontu apkopojuma izveidošanu ar termiņu t + 90.

16.

Savā 2010. gada 31. marta Atzinumā CON/2010/28 par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 479/2009 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (10), ECB arī atbalstīja ziņošanas procesa caurredzamības uzlabošanu, PDP izmantojot nacionālo kontu deficītu (B.9). Izslēdzot mijmaiņas darījumu līgumu norēķinus un nākotnes likmes vienošanās no PDP izmantotā deficīta, deficīta skaitlis kļūst mazāk jūtīgs pret manipulācijām ar sarežģītu finanšu darījumu palīdzību. Šajā sakarā ECB atzinīgi novērtē to, ka ierosinātās regulas A pielikums vairs nenoteiks PDP_B.9 un PDP_D.41. Tomēr tas nozīmē, ka visas atsauces uz šiem diviem mainīgajiem jāsvītro no B pielikuma 2. tabulas. Tādēļ būs jāgroza Regula (EK) Nr. 479/2009, lai atspoguļotu to, ka nacionālo kontu deficīts (B.9) būs jāizmanto PDP, kā arī nominālvērtības definīciju ierosinātajā regulā.

17.

Lai nodrošinātu publisko un politisko nepieciešamību noteikt stundas atlīdzību darbiniekam vispārīgās valdības sektorā, fokusētos uz labāku izpratni par algu dinamiku un publisko un privāto sektoru iespējamo savstarpējo ietekmi, ECB iesaka 801. tabulā par vispārīgās valdības sektoru iekļaut ceturkšņa datus par darbinieku skaitu un nostrādātajām stundām, jo atlīdzība darbiniekiem vispārīgajā valdības sektorā jau ir iekļauta nosūtīšanas programmā.

Attiecībā uz grozījumiem, kurus ECB iesaka veikt ierosinātajā regulā, konkrēti redakcionāli priekšlikumi kopā ar paskaidrojumiem ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 19. maijā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 774 galīgā redakcija.

(2)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(3)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.

(4)  Pieejams ECB tīmekļa vietnē http://www.ecb.europa.eu

(5)  OV L 15, 20.1.2009., 1. lpp.

(6)  Līguma 127. panta 4. punkta 1. ievilkums nosaka, ka ar ECB apspriežas “par visiem ierosinātiem Savienības aktiem, kas ir tās kompetences jomā”. Līguma 282. panta 5. punkts nosaka, ka “ar Eiropas Centrālo banku atbilstīgi tās kompetences jomām konsultējas par visiem Savienības aktu projektiem”.

(7)  Līguma 290. pants atrodas Sestās daļas 2. nodaļas 1. iedaļā “Savienības tiesību akti”.

(8)  Līguma 282. panta 5. punkts atsaucas uz Savienības aktu projektiem šādās valodu versijās. Bulgāru (“проект на акт на Съюза”); Spāņu (“proyecto de acto de la Unión”); Dāņu (“udkast”); Vācu (“Entwürfen für Rechtsakte der Union”); Igauņu (“ettepanekute”); Grieķu (“προτεινόμενη πράξη της Ένωσης”); Franču (“projet d'acte de l'Union”); Itāļu (“progetto di atto dell'Unione”); Latviešu (“projektiem”); Lietuviešu (“Sąjungos aktų projektų”); Holandiešu (“ontwerp van een handeling van de Unie”); Portugāļu (“projectos de acto da União”); Rumāņu (“proiect de act al Uniunii”); Slovāku (“navrhovaných aktoch Únie”); Slovēņu (“osnutki aktov Unije”); Somu (“esityksistä”); Zviedru (“utkast”). Īru versijā ir “gniomh Aontais arna bheartu”, kas atbilst “plānotajiem” Savienības aktiem.

(9)  Lieta C-11/00 Eiropas Kopienu Komisija pret Eiropas Centrālo banku, [2003] ECR I-7147, jo īpaši 110. un 111. punkts.

(10)  OV C 103, 22.4.2010., 1. lpp.


PIELIKUMUS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1.     grozījums

2. panta 2. punkts

“2.   EKS 2010 metodoloģijas grozījumus, ar ko paredzēts precizēt un pilnveidot tās saturu, Komisija var pieņemt, izmantojot deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 7., 8. un 9. pantu un ar noteikumu, ka grozījumi nemaina metodoloģijas pamatjēdzienus, neprasa papildlīdzekļus to ieviešanai un nepalielina pašu resursus.”

“2.   EKS 2010 metodoloģijas grozījumus, ar ko paredzēts precizēt un pilnveidot tās saturu, Komisija var pieņemt, izmantojot deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 7., 8. un 9. pantu un ar noteikumu, ka grozījumi nemaina metodoloģijas pamatjēdzienus, neprasa papildlīdzekļus to ieviešanai un nepalielina pašu resursus. Deleģēto aktu projektus Komisija izstrādā, cieši sadarbojoties ar Eiropas Centrālo banku.

Paskaidrojums

Ierosinātās regulas pieņemšanas tiesiskais pamats ir Līguma 338. panta 1. punkts, kas tieši nosaka, ka pasākumu pieņemšana saskaņā ar 338. panta 1. punktu “neierobežo 5. pantu Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos” (turpmāk – “ECBS Statūti”). Savukārt ECBS Statūtu 5.3. pants nosaka, ka ECB “vajadzības gadījumā veicina to noteikumu un prakses saskaņošanu, kas regulē statistikas vākšanu, apkopošanu un izplatīšanu tās kompetences jomās”. Ņemot vērā šos Līguma noteikumus, Komisija, īstenojot tai saskaņā ar ierosināto regulu deleģētās pilnvaras, sagatavo deleģēto aktu projektus, cieši sadarbojoties ar ECB, lai nodrošinātu, t. sk., datu saskaņotību un kvalitāti, un līdz minimumam samazinātu pārskatu sniegšanas pienākumu apjomu.

2.     grozījums

A pielikuma 2.21 punkts

“2.21

Holdingsabiedrība, kas ir tikai meitasuzņēmumu aktīvu īpašniece, ir viens no saistītu finanšu iestāžu piemēriem. Citi uzņēmumi, kas arī tiek uzskatīti par saistītām finanšu iestādēm, ir uzņēmumi, kam ir iepriekš aprakstītās SPE īpašības, t. sk. ieguldījumu un pensiju fondi un uzņēmumi, kas tiek izmantoti privātpersonu vai ģimenes īpašumu turēšanai un pārvaldīšanai, aktīvu turēšanai vērtspapīrošanas nolūkā, parāda vērtspapīru emisijai saistīto uzņēmumu vārdā (šādu uzņēmumu var uzskatīt par starpnieku), kā vērtspapīrošanas instumentsabiedrības un lai veiktu citas finanšu funkcijas.”

“2.21

Holdingsabiedrība, kas ir tikai meitasuzņēmumu aktīvu īpašniece, ir viens no saistītu finanšu iestāžu piemēriem. Citi uzņēmumi, kas arī tiek uzskatīti par saistītām finanšu iestādēm, ir uzņēmumi, kam ir iepriekš aprakstītās SPE īpašības, t. sk. ieguldījumu un pensiju fondi un uzņēmumi, kas tiek izmantoti privātpersonu vai ģimenes īpašumu turēšanai un pārvaldīšanai, , parāda vērtspapīru emisijai saistīto uzņēmumu vārdā (šādu uzņēmumu var uzskatīt par starpnieku), un lai veiktu citas finanšu funkcijas.”

Paskaidrojums

Finanšu instrumentsabiedrības, ka veic vērtspapīrošanas darījumus jebkurā formā, nevar tikt uzskatītas par radniecīgām saistītajām finanšu iestādēm, jo, cita starpā, tās neatkarīgi no “neatkarības” kritērijiem netiek konsolidētas ar vērtspapīrošanas iniciatoru. Tās klasificē kā pārējos finanšu starpniekus (S.125). Sk. 1. pantu 2008. gada 19. decembra Regulā ECB/2008/30 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku  (2).

3.     grozījums

A pielikuma 2.75 punkts

“2.75

Definīcija. Apakšsektors noguldījumu pieņēmējas sabiedrības, izņemot centrālās bankas (S.122), aptver visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, izņemot tās, kas klasificētas centrālo banku un NTF apakšsektoros, kuras galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību un kuras pieņem noguldījumus no institucionālajām vienībām, kā arī savā vārdā izsniedz kredītus vai veic ieguldījumus vērtspapīros.”

“2.75

Definīcija. Apakšsektors noguldījumu pieņēmējas sabiedrības, izņemot centrālās bankas (S.122), aptver visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, izņemot tās, kas klasificētas centrālo banku un NTF apakšsektoros, kuras galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību un kuras pieņem noguldījumus no institucionālajām vienībām, kā arī savā vārdā izsniedz kredītus vai veic ieguldījumus vērtspapīros.”

Paskaidrojums

Teksts jāsaskaņo ar “pārējo MFI” definīciju 1. pantā 2008. gada 19. decembra Regulā ECB/2008/32 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta redakcija)  (3). Līdzīgs formulējums iekļauts arī NKS 2008.

4.     grozījums

A pielikuma 2.90 punkts

“2.90

Definīcija. Finanšu instrumentsabiedrības, kas veic vērtspapīrošanas darījumus ir uzņēmumi, kas veic vērtspapīrošanas darījumus. Finanšu instrumentsabiedrības, kas atbilst institucionālās vienības kritērijam, tiek klasificētas S.125, pārējos gadījumos tās uzskatot par mātesuzņēmuma neatņemamu sastāvdaļu.”

“2.90

Definīcija. Finanšu instrumentsabiedrības, kas veic vērtspapīrošanas darījumus ir uzņēmumi, kas veic vērtspapīrošanas darījumus. ”

Paskaidrojums

Finanšu instrumentsabiedrības jāuzskata par atsevišķām institucionālajām vienībām neatkarīgi no tādiem kritērijiem kā “neatkarības no mātesuzņēmuma pakāpe” (sk. 2.22). Sk. Regulas ECB/2008/30 1. pantu.

5.     grozījums

A pielikuma 5.108 punkts

“5.108.

Ir būtiski noteikt … klasificētas kā saistītas finanšu iestādes.”

Paskaidrojums

Šis punkts jāsvītro, jo tas neatbilst vērtspapīrošanas instrumentsabiedrībām piemērojamām definīcijām un kritērijiem. Tā piemērošanas rezultātā varētu notikt rezidējošo instrumentsabiedrību konsolidācija ar rezidējošiem “mātesuzņēmumiem”, ņemot vērā, ka vērtspapīrošanas instrumentsabiedrības parasti neatbilst ierosinātajiem kritērijiem attiecībā uz atbildību par tirgus risku un kredītrisku (sk. Arī 4. grozījumu).

6.     grozījums

A pielikuma 5.111 punkts

“5.111

Nodrošinātās obligācijas ir parāda vērtspapīri, ko finanšu sabiedrības emitējušas vai pilnībā garantējušas. Finanšu sabiedrības emitentes vai garantijas devējas maksātnespējas gadījumā, obligāciju turētājiem ir priekšroka attiecībā uz nodrošinājumu papildus viņu parastajai prasībai pret finanšu sabiedrību.”

“5.111

Nodrošinātās obligācijas ir parāda vērtspapīri, ko finanšu sabiedrības emitējušas vai pilnībā garantējušas. Finanšu sabiedrības emitentes vai garantijas devējas maksātnespējas gadījumā, obligāciju turētājiem ir priekšroka attiecībā uz nodrošinājumu papildus viņu parastajai prasībai pret finanšu sabiedrību. Nodrošinātas obligācijas atšķiras no ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kas emitēti vērtspapīrošanā, jo aktīvu emitents/īpašnieks uzņemas beznosacījumu pienākumu atmaksāt pamatsummu un procentus neatkarīgi no aktīvu rezultātiem. Aktīvi ir tikai nodrošinājums, kas ieķīlāts obligāciju turētāju labā gadījumam, ja šis pienākums netiek pildīts.

Paskaidrojums

Neizskaidrojot nodrošināto obligāciju un ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru atšķirību, nav skaidrs kāpēc vērtspapīrošanas sadaļa atsaucas uz nodrošinātajām obligācijām. Cita iespēja būtu dzēst jebkādu atsauci uz nodrošinātajām obligācijām, jo nodrošinātās obligācijas nav saistītas ar vērtspapīrošanu.

7.     grozījums

Nacionālo kontu datu nosūtīšanas programma

Tabulu pārskats (B pielikums)

Tabulu 2, 801, 27, 28 trešā aile “termiņš t + mēneši (ja norādīts – dienas)” un jaunās zemsvītras piezīmes

2/Galvenie rādītāji vispārējā valdība – gads/3/9

2/Galvenie rādītāji vispārējā valdība – gads/85 dienas  (4)/85 dienas trešajā ceturksnī

801/Nefinanšu konti pēc sektora – ceturksnis/85 dienas

801/Nefinanšu konti pēc sektora – ceturksnis/85 dienas (4)

27/Finanšu konti vispārējā valdība – ceturksnis/85 dienas

27/Finanšu konti vispārējā valdība – ceturksnis/85 dienas (4)

28/Valdības parāds – ceturksnis/3

28/Valdības parāds – ceturksnis/85 dienas  (4)

Paskaidrojums

ECOFIN Padome 2000. gada septembrī apstiprināja EMI Darbības plānu statistikas prasībām un noteica termiņu ceturkšņa integrētajiem euro zonas kontiem pēc iestāžu sektora, kas ir t+90 dienas pēc atsauces ceturkšņa, lai nodrošinātu ECB monetārās politikas vajadzības. Tas netieši noteica, ka Eurostat un ECB to attiecīgie nacionālie dati jāsavāc pēc t+82 dienām. Plānoto ECB Padomes sanāksmju dēļ 2015. un 2016. gadā, termiņa samazināšana līdz t+85 būs pietiekam līdz 2015.–2016. gadam. Attiecīgi ECB atbalsta ziņošanas termiņu samazināšanu sektora ceturkšņa kontiem EUI datu nodošanas programmā uz t+85 dienām līdz 2014. gadam, un ar mērķi noteikt t+82 dienas līdz 2017. gadam attiecībā uz pilnu ceturkšņa griezumā integrētu euro zonas kontu apkopojuma izveidošanu ar termiņu t+90 dienām.

Turklāt ECB atbalsta konsekventu datu nosūtīšanas termiņu visiem ceturkšņa un gada nacionālajiem datiem par vispārīgo valdību, kas nozīmē ceturkšņa datu par vispārīgo valdību sinhronizāciju ar savlaicīguma mērķiem 801. tabulā, skarot arī 27. un 28. tabulu, un arī ziņošanas termiņus 2. tabulai un pārmērīgas budžeta deficīta procedūras (PDP) datiem. Tādēļ ECB atbalsta ziņošanas termiņu samazināšanu ceturkšņa valdības kontiem EUI datu nodošanas programmā un PDP datiem uz t+85 līdz 2014. gadam, un ar mērķi noteikt t+82 dienas līdz 2017. gadam attiecībā uz pilnu ceturkšņa griezumā integrētu euro zonas kontu apkopojuma izveidošanu ar termiņu t+90.

8.     grozījums

B pielikuma 2. tabulas beigas – Vispārējās valdības galvenie rādītāji

PDP_D.41

Procenti, t. sk. mijmaiņas darījumu un ārpus biržas tirgoto nākotnes darījumu plūsmas (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

PDP_B.9

Neto aizdevumi(+)/Neto aizņemumi (–) Pārmērīga deficīta procedūrā (PDP) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Procenti, (1)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Neto aizdevumi(+)/Neto aizņemumi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Paskaidrojums

Ierosinātās regulas A pielikums vairs nedefinē PDP_D.41 un PDP_B.9. Tas nozīmē, ka visas atsauces uz šiem mainīgajiem jāsvītro arī B pielika 2. tabulā. Tas attiecas arī uz 2. tabulas 4. zemsvītras piezīmi.

9.     grozījums

S13. ailes beigas 801. tabulā – Nefinanšu konti pēc sektora – ceturkšņa dati

OTE Kopējie vispārējās valdības izdevumi/x

OTE Kopējie vispārējās valdības izdevumi/x

OTR Kopējie vispārējās valdības ieņēmumi/x

OTR Kopējie vispārējās valdības ieņēmumi/x

 

EMH Nostrādātās stundas/x

 

EMP Nodarbinātās personas/x

Paskaidrojums

Lai nodrošinātu publisko un politisko nepieciešamību noteikt atlīdzību darbiniekam un stundas atlīdzību vispārīgās valdības sektorā, nosūtīšanas programma (801. tabula) jāpapildina ar datiem par darbinieku skaitu un nostrādātajām stundām vispārējās valdības sektorā ceturksnī.


(1)  Teksts treknrakstā ir teksts, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir teksts, kuru ECB ierosina svītrot.

(2)  OV L 15, 20.1.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 15, 20.1.2009., 14. lpp.

(4)  82 dienas no 2017. gada.


Top