EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0042

Eiropas Centrālās Bankas Atzinums ( 2011. gada 4. maijs ) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2003/71/EK un Direktīvā 2009/138/EK attiecībā uz Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām (CON/2011/42)

OJ C 159, 28.5.2011, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 159/10


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2011. gada 4. maijs)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2003/71/EK un Direktīvā 2009/138/EK attiecībā uz Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām

(CON/2011/42)

2011/C 159/05

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2011. gada 2. martā saņēma Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2003/71/EK un Direktīvā 2009/138/EK attiecībā uz Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām (1) (turpmāk – “ierosinātā direktīva”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu, jo ierosinātā direktīva satur noteikumus, kas ietekmē Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumu sniegt palīdzību tādas politikas sekmīgā īstenošanā, kas attiecas uz kredītiestāžu uzraudzību un finanšu sistēmas stabilitāti, kā noteikts Līguma 127. panta 5. punktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

1.

Lai nesen izveidotā Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma darbotos efektīvi, jāgroza Savienības tiesību akti trīs Eiropas Uzraudzības iestāžu (EUI) (2) un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (3) darbības jomā. Šajā sakarā ierosinātā direktīva, kas groza tiesību aktus apdrošināšanas un vērtspapīru nozarēs – galvenokārt Direktīvu 2000/138/EK (4) un mazākā mērā Direktīvu 2003/71/EK (5), papildina tiesisko regulējumu, kas jau pieņemts ar Direktīvu 2010/78/ES (6). Tādēļ šis atzinums jālasa saistībā ar ECB Atzinumu CON/2010/23 (7).

2.

Šis atzinums ierosināto direktīvu vērtē no finanšu stabilitātes viedokļa. Šajā atzinumā iekļautie apsvērumi un redakcionālie priekšlikumi vērsti uz jautājumiem, kas ir svarīgi uzraudzības sistēmas reformai, ECB, ECBS un ESRK līdzdalībai, kā arī sadarbības un informācijas apmaiņas procedūrai ar EUI un nacionālajām kompetentajām iestādēm. Īpaša uzmanība tajā pievērsta arī vajadzībai attiecīgos gadījumos paredzēt saskaņotu pieeju dažādās finanšu pakalpojumu nozarēs, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un palīdzētu uzraudzības konverģencei.

Īpaši apsvērumi

Vienoti Eiropas finanšu nozares noteikumi

3.

Vienotu Eiropas noteikumu izstrādei visām finansu iestādēm kopējā tirgū (8), ko ECB pilnībā atbalsta (9), vajadzīga i) deleģēto un īstenošanas aktu attiecīgo jomu pienācīga identifikācija, ii) pietiekama EUI iesaiste šo aktu izstrādē, ņemot vērā to tehnisko raksturu un vajadzību paļauties uz ļoti specializētajām uzraudzības iestāžu īpašajām zināšanām, un iii) konsekventa un koordinēta pieeja visās nozarēs, kurās pieņem šos īstenojošos pasākumus.

ECB padomdevējas loma attiecībā uz deleģēto un īstenošanas aktu projektiem

4.

Ņemot vērā nozīmīgo funkciju, kāda būs saskaņā ar Līguma 290. un 291. pantu (10) pieņemtajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem, kas ir būtiska sastāvdaļa vienotajos noteikumos, ECB ir šādi apsvērumu attiecībā uz tās padomdevēju lomu saskaņā ar Līguma 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu.

Pirmkārt, Komisijas deleģēto vai īstenošanas aktu projekti uzskatami par “ierosinātiem Savienības aktiem” Līguma 127. panta 4. punkta un 282. panta 5. punkta nozīmē. Gan deleģētie, gan īstenošanas akti ir Savienības tiesību akti. Turklāt vairākums Līguma 282. panta 5. punkta valodu versiju atsaucas uz Savienības tiesību aktu “projektiem”, par kuriem jāapspriežas ar ECB (11). Tādēļ pienākuma apspriesties ar ECB piemērošanas joma nevar attiekties tikai uz tiem aktu projektiem, kas balstās uz Komisijas priekšlikumu.

Otrkārt, OLAF spriedumā (12) Tiesa noteica, ka pienākums apspriesties ar ECB ir domāts, lai “būtībā nodrošinātu, ka likumdevējs pieņem aktu tikai tad, kad uzklausīta iestāde, kas tās specifisko uzdevumu Kopienā attiecīgajā nozarē dēļ un sava augstā lietpratējas līmeņa dēļ, ir īpaši piemērota efektīvai lomai paredzamajā likumdošanas procesā”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un lai pilnībā izmantotu ECB padomdevējas statusu, ar ECB pienācīga laikā jāapspriežas par jebkuriem Savienības aktu projektiem, t.sk. deleģēto un īstenošanas aktu projektiem, kas ir tās kompetencē. ECB savu padomdevējas lomu pildīs, ņemot vērā šo aktu pieņemšanai vajadzīgos termiņus.

Informācijas apmaiņas procedūras

5.

Vispārējo grozījumu kontekstā, kas kopīgi vairumam nozaru tiesību aktu un kas nepieciešami, lai jaunās iestādes varētu darboties, ECB uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, ka attiecīgajos tiesību aktos, ko piemēro finansu nozarei, ir iekļauti piemēroti informācijas apmaiņas kanāli. Tādēļ ECB iesaka grozīt Direktīvu 2009/138/EK saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Direktīvā 2006/48/EK (13), atbilstoši kuriem kompetentās iestādes un EAFPI nav liegts nosūtīt informāciju ECBS centrālajām bankām, t. sk. ECB, pārējām nacionālajām iestādēm, kas atbild par maksājumu sistēmu uzraudzību un ESRK, ja šī informācija ir vajadzīga to attiecīgajiem uzdevumiem (14). Piemērota informācijas apmaiņas kārtība jānosaka arī ārkārtas gadījumiem.

Finanšu pakalpojumu nozaru konverģence

6.

Atzīstot ierosinātās direktīvas ierobežotos mērķus, ECB uzskata, ka Savienības tiesiskajam regulējumam jābūt saskaņotam visās nozarēs, lai novērstu labvēlīgāka regulējuma izvēles iespējas. Piemēram, ECB iesaka veicināt nozaru konverģenci šādos jautājumos.

6.1.

Noteikumi attiecībā uz finanšu holdingiem, aprēķinot pašu līdzekļus. Saistībā ar pašu līdzekļu noteikšanu ECB uzskata, ka noteikumu, kas attiecas uz “līdzdalību” gan tajā pašā nozarē, gan vairākās finanšu pakalpojumu nozarēs, saskaņotība jāpalielina, lai novērstu juridisko personu ar labvēlīgāko regulējumu izvēli un/vai uzņēmumu ar labvēlīgāko regulējumu izvēli finanšu konglomerāta ietvaros (15). ECB jo īpaši iesaka saskaņot līdzdalības apdrošināšanas uzņēmumos un kredītiestādēs definīciju Direktīvā 2006/48/EK (16) un Direktīvā 2009/138/EK (17), kā arī metodes, ko grupu līmenī izmanto, lai regulētu savstarpējos ieguldījumus kapitālā, kas rodas no starpnozaru līdzdalības (18). EUI regulās noteiktajai Finanšu konglomerātu apakškomitejai (19) varētu būt nozīmīga loma starpnozaru konverģences veicināšanā.

6.2.

Finanšu stabilitāte. Jāturpina vērtēt procikliskuma efekti, kas izriet no Maksātspējas II regulējuma ieviešanas, un, attiecīgos gadījumos, pretciklisko mehānismu ieguldījumu finanšu stabilitātē, t. sk. attiecībā uz ierosinātajā direktīvā minēto nelikviditātes prēmiju.

6.3.

Atalgojuma politika un shēmas. Saskaņā ar Komisijas ieteikuma mērķiem (20) ECB visumā atzinīgi vērtē darbu, kas tiek veikts saistībā ar atalgojuma politiku un shēmām Maksātspējas II īstenošanas pasākumu kontekstā (21), un apdrošināšanas nozarei (22) jāpiemēro attiecībā uz bankām izstrādātie un starptautiski pieņemtie augsta līmeņa principi par atalgojuma politiku un atbilstošie īstenošanas standarti (23), attiecīgos gadījumos ņemot vērā arī šīs nozares specifiku.

6.4.

Kredītnovērtējumi. Saskaņā ar ierosināto direktīvu EAFPI tiks uzticēti konkrēti uzdevumi saistībā ar i) ārējo kredītnovērtējuma iestāžu (ECAI) atbilstības izvērtēšanu un ii) to kredītnovērtējumu atbilstības noteikšanu objektīvai kredītspējas līmeņu skalai (24), attiecībā uz ko Komisijai būs jāpieņem sīki izstrādāti kritēriji deleģēto aktu veidā (25). Lai gan ECB principā atbalsta šos EAFPI uzticētos jaunos uzdevumus un atzīst katras finanšu pakalpojumu nozares specifiku, ECB tomēr atzīmē, ka ECAI atbilstība jau tiek regulēta Direktīvas 2006/48/EK (26) un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 (27) kontekstā. Ņemot vērā iepriekš minēto un šo jautājumu starpnozaru raksturu, ECB iesaka pirms likumdošanas darbību veikšanas veikt novērtējumu, iesaistot visas trīs EUI, lai nodrošinātu konsekvenci un sinerģiju dažādu nozaru Savienības tiesību aktu starpā, iekļaujot arī iespējamos īstenošanas aktus.

6.5.

“Ārkārtēja finanšu tirgu krituma” noteikšana. Maksātspējas kapitāla prasību neievērošanas gadījumā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas uzņēmumam uzraudzības iestāde prasa veikt vajadzīgos pasākumus ne ilgāk kā deviņu mēnešu laikā (28). Ārkārtēja finanšu tirgu krituma gadījumā uzraudzības iestāde šo periodu var pagarināt uz atbilstīgu laikposmu, “ņemot vērā visus būtiskos faktorus” (29). Saskaņā ar ierosināto direktīvu EAFPI identificēs un paziņos par ārkārtēja finanšu tirgu krituma esamību, par ko Komisija pieņems deleģētos aktus, kuros precizēs procedūras, kas EAFPI jāievēro, nosakot šāda gadījuma esamību, kā arī vērā ņemamos “faktorus”, t. sk. “atbilstīga laikposma” maksimālo ilgumu (30). ECB atbalsta ierosinājumu, uzticēt šo funkciju EAFPI, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju visās dalībvalstīs. Tā paša iemesla dēļ varētu būt piemēroti apspriesties ar ESRK un ieviest kvalitatīvus un kvantitatīvus kritērijus, kā arī metodes un prasības šādu gadījumu noteikšanai.

Sīkāk jāprecizē, kā savstarpēji mijiedarbojas EAFPI paziņojumi par ārkārtēju finanšu tirgu kritumu, Padomes paziņojumi par ārkārtas situācijām EUI regulu izpratnē (31) un uzraudzības iestāžu veiktie pasākumi ārkārtas gadījumos, ja attiecīgā uzņēmuma finanšu situācija turpina pasliktināties (32).

Pārejas noteikumi

7.

Lai gan ECB saprot pārejas noteikumu nepieciešamību (33), dažos gadījumos varētu būt iespējams būtiski samazināt 10 gadu maksimālo periodu, kas paredzēts, pieņemot dažus pārejas posma pasākumus, lai radītu piemērotu iniciatīvu savlaicīgi piemērot Maksātspējas II reformas (34). Piemēram, ņemot vērā saskaņotas pieejas nozīmi kvalitatīvu pārskatu nodrošināšanā, aktīvu un pasīvu vērtēšanā izmantoto metožu un pieņēmumu piemērošanai jānotiek pamatota grafika ietvaros.

Attiecībā uz grozījumiem, kurus ECB iesaka veikt ierosinātajā direktīvā, konkrēti redakcionāli priekšlikumi kopā ar paskaidrojumiem ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 4. maijā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2011) 8 galīgā redakcija.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010. 12. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010. 48. lpp.); Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010. 84. lpp.), (turpmāk kopā sauktas par “EUI regulām”).

(3)  Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.) un Padomes 2010. gada 17. novembra Regulu (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (pārstrādāta versija) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem (OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.).

(7)  2010. gada 18. marta Atzinums CON/2010/23 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām (OV C 87, 1.4.2010., 1. lpp.).

(8)  Sk., piemēram, Regulas (ES) Nr. 1093/2010 22. apsvērumu un direktīvas 2010/78/ES 14. apsvērumu.

(9)  Sk., piemēram, 2. punktu 2009. gada 5. marta Atzinumā CON/2009/17 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvā 2006/48/EK un Direktīvā 2006/49/EK izdara grozījumus attiecībā uz bankām, kas saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību (OV C 93, 22.4.2009., 3. lpp.), 2. punktu 2010. gada 8. janvāra Atzinumā CON/2010/5 par priekšlikumiem trīs Eiropas Parlamenta un Padomes regulām, ar kurām izveido Eiropas Banku iestādi, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (OV C 13, 20.1.2010., 1. lpp.) un 1.3.1. punktu Atzinumā CON/2010/23.

(10)  Līguma 290. un 291. pants atrodas Sestās daļas 2. nodaļas 1. iedaļā “Savienības tiesību akti”.

(11)  Līguma 282. panta 5. punkts atsaucas uz Savienības aktu projektiem šādās valodu versijās. Bulgāru (“проект на акт на Съюза”); spāņu (“proyecto de acto de la Unión”); dāņu (“udkast”); vācu (“Entwurf für Rechtsakte der Union”); igauņu (“ettepanekute”); grieķu (“σχέδιο πράξης της Ένωσης”); franču (“projet d'acte de l'Union”); itāļu (“progetto di atto dell'Unione”); latviešu (“projektiem”); lietuviešu (“Sąjungos aktų projektų”); holandiešu (“ontwerp van een handeling van de Unie”); portugāļu (“projectos de acto da União”); rumāņu (“proiect de act al Uniunii”); slovāku (“navrhovaných aktoch Únie”); slovēņu (“osnutki aktov Unije”); somu (“esityksistä”); zviedru (“utkast”). Īru versijā ir “gniomh Aontais arna bheartu”, kas atbilst “plānotajiem” Savienības aktiem.

(12)  Lieta C-11/00 Eiropas Kopienu Komisija pret Eiropas Centrālo banku, [2003] ECR I-7147, jo īpaši 110. un 111. punkts.

(13)  Sk. Direktīvas 2006/48/EK 49. pantu un 130. panta 1. punktu.

(14)  Sk., piemēram, 13.–15. punktu Atzinumā CON/2009/17 un 2.2. punktu Atzinumā CON/2010/23.

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.). Jo īpaši 4. panta 10. punkts un 57. pants.

(17)  Sk. 92. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kā tas grozīts ar ierosināto direktīvu, saistībā ar 212. panta 2. punkta trešo daļu.

(18)  T. i., piemēram, atšķirības “ilgstošas saiknes”, “ievērojamas ietekmes” definīcijas attiecībā uz “līdzdalības” jēdzienu, vai atvilkumu robežvērtības, kas atšķiras, sākot ar 20 % apdrošināšanas tiesību aktos līdz 10 % banku nozares tiesību aktos.

(19)  Sk. EUI regulu 57. panta 1. punktu.

(20)  Sk. jo īpaši 8. apsvērumu un 1.1. un 2.1. punktu Komisijas 2009. gada 30. aprīļa Ieteikumā par atalgojuma politiku finanšu pakalpojumu nozarē (OV L 120, 15.5.2009., 22. lpp.).

(21)  Sk. Komisijas darba dokumentu (Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD), Apspriešanās dokuments par PVKIU depozitārija funkciju un PVKIU vadītāju atalgojumu, 14.12.2010., 26. lpp., pieejams http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/ucits/consultation_paper_en.pdf

(22)  Sk. CEIOPS Ieteikumus Maksātspējas II 2. līmeņa īstenošanas pasākumiem, “Atalgojuma jautājumi”, CEIOPS-DOC-51/09, https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/CP59/CEIOPS-DOC-51-09%20L2-Advice-Remuneration-Issues.pdf

(23)  Sk. jo īpaši 22. pantu un V pielikumu Direktīvai 2006/48/EK un CEBS Pamatnostādnes attiecībā uz atalgojuma politiku un praksi, 2010. gada 10. decembris, pieejams http://eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Remuneration/Guidelines.pdf

(24)  Sk. ierosinātās direktīvas 2. panta 20. punktu – jaunu ierosināto 109.a panta 1. punkta a) apakšpunktu Direktīvā 2009/138/EK.

(25)  Sk. ierosinātās direktīvas 2. panta 21. punktu – jaunu ierosināto 111. panta 1. punkta n) apakšpunktu Direktīvā 2009/138/EK.

(26)  Sk. 81.–83. pantu Direktīvā 2006/48/EK, kā arī tās VI pielikuma 2. daļu.

(27)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitinga aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).

(28)  Direktīvas 2009/138/EK 138. pants.

(29)  Direktīvas 2009/138/EK 138. panta 4. punkts.

(30)  Ierosinātās direktīvas 2. panta 30. punkts un 2. panta 31. punkts.

(31)  EUI regulu 18. pants.

(32)  Direktīvas 2009/138/EK 138. panta 5. punkts.

(33)  Saskaņā ar ierosināto direktīvu pārejas noteikumu maksimālie periodi ir noteikti Direktīvā 2009/138/EK. Tomēr katrā deleģētajā aktā izvēlētie faktiskie periodi var būt īsāki (sk. arī ierosinātās direktīvas 30. apsvērumu).

(34)  Direktīvas 2009/138/EK 75. pants – sk. ierosinātas direktīvas 308.a panta 5. punktu un 308.b panta e) apakšpunktu.


PIELIKUMUS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1.     grozījums

Ierosinātās direktīvas 2. pants

Direktīvas 2009/138/EK grozījums, 70. pants

[nav grozījumu ierosinātajā direktīvā]

“70. pants

Informācijas nodošana centrālajām bankām, monetārajām iestādēm, maksājumu sistēmu uzraugiem un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai

Neskarot šo iedaļu, uzraudzības iestāde savu pienākumu izpildei paredzēto informāciju drīkst sniegt šādām iestādēm:

1)

Eiropas Centrālo banku sistēmas centrālās bankas un citas struktūras ar līdzīgu funkciju kā monetārām iestādēm, ja šī informācija vajadzīga tām uzlikto attiecīgo uzdevumu izpildei, t. sk. monetārās politikas īstenošanai un ar to saistītajai likviditātes nodrošināšanai, maksājumu, klīringa un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzībai un finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanai;

2)

attiecīgā gadījumā – citas nacionālās iestādes, kas ir atbildīgas par norēķinu sistēmu pārraudzību; un

3)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, ja šī informācija vajadzīga tās uzdevumu izpildei.

Šīs iestādes vai struktūras drīkst arī paziņot uzraudzības iestādēm šādu informāciju, kas tām var būt vajadzīga 67. panta izpildei. Uz šādu informāciju attiecas dienesta noslēpuma glabāšanas noteikumi, kas paredzēti šajā iedaļā.

Ārkārtas gadījumos, t. sk. gadījumā, kas definēts Regulas (ES) Nr. 1094/2010 18. pantā, dalībvalstis ļauj kompetentajām iestādēm bez kavēšanās paziņot informāciju Eiropas Centrālo banku sistēmas nacionālajām centrālajām bankām, ja šī informācija vajadzīga tām uzlikto uzdevumu izpildei, t. sk. monetārās politikas īstenošanai un ar to saistītajai likviditātes nodrošināšanai, maksājumu, klīringa un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzībai un finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanai, kā arī ESRK, ja šī informācija vajadzīga tās uzdevumu izpildei.

Paskaidrojums

Šī grozījuma mērķis ir saskaņot minētos noteikumus par informācijas apmaiņu ar terminoloģiju, kas arī attiecībā uz ārkārtas situācijām lietota citās finanšu nozares direktīvās, un nodrošināt, ka ESRK ir piekļuve uzraudzības iestāžu informācijai (sk. arī atzinuma 5. punktu).

2.     grozījums

Ierosinātās direktīvas 2. panta 30. punkta a) apakšpunkts

Grozījums Direktīvas 2009/138/EK 138. panta 4. punktā

“Ārkārtēja finanšu tirgu krituma gadījumā, ko noteikusi EAFPI saskaņā ar šo punktu, uzraudzības iestāde var pagarināt 3. punkta otrajā daļā noteikto laikposmu,nosakot atbilstīgu laikposmu, ņemot vērā visus būtiskos faktorus.”

“Ārkārtēja finanšu tirgu krituma gadījumā, ko, konsultējoties ar ESRK, noteikusi EAFPI saskaņā ar šo punktu, uzraudzības iestāde var pagarināt 3. punkta otrajā daļānoteikto laikposmu, nosakot atbilstīgu laikposmu, ņemot vērā visus būtiskos faktorus.”

Paskaidrojums

Ņemot vērā šāda pasākuma iespējamo ietekmi uz dažādām nozarēm, vajadzības gadījumā ar ESRK jāapspriežas par to, kā noteikt, ka noticis ārkārtējs finanšu tirgu kritums (sk. atzinuma 6.5. punktu).

3.     grozījums

Ierosinātās direktīvas 2. panta 31. punkts

Grozījums Direktīvas 2009/138/EK 143. pantā

“1.   Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 301.c panta nosacījumiem Komisija pieņem deleģētos aktus, precizējot, kādas procedūras jāievēro EAFPI, nosakot, ka ir iestājies ārkārtējs finanšu tirgus kritums, un faktorus, kas jāņem vērā, lai piemērotu 138. panta 4. punktu, tostarp maksimālo laika periodu (ko izsaka mēnešos), kas ir vienāds visām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, kā noteikts 138. panta 4. punkta pirmajā daļā.”

“1.   Saskaņā ar 301.a pantu un 301.b un 301.c panta nosacījumiem Komisija pieņem deleģētos aktus, precizējot, kādas procedūras jāievēro EAFPI, nosakot, ka ir iestājies ārkārtējs finanšu tirgus kritums, un faktorus, kas jāņem vērā, lai piemērotu 138. panta 4. punktu, tostarp metodes, kvalitatīvos un kvantitatīvos kritērijus un prasības, maksimālo laika periodu (ko izsaka mēnešos), kas ir vienāds visām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, kā noteikts 138. panta 4. punkta pirmajā daļā.”

Paskaidrojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt objektīvu novērtējumu tam, kā noteikt, ka noticis ārkārtējs finanšu tirgu kritums (sk. atzinuma 6.5. punktu).

4.     grozījums

Ierosinātās direktīvas 2. panta 61. punkts

Grozījums Direktīvas 2009/138/EK 259. pantā (jauns 4. punkts)

 

Pievieno šādu 4. punktu:

“4.   EAFPI [XXX] gadu laikā no [XXX] sagatavo ziņojumu, kurā izvērtēti jebkādi procikliskuma efekti, kas izriet no Maksātspējas II regulējuma ieviešanas, un, attiecīgā gadījumā, pretciklisko mehānismu ieguldījumu finanšu stabilitātē, t. sk. uz 77.a pantā minēto nelikviditātes prēmiju.”

Paskaidrojums

Sk. atzinuma 6.2. punktu.


(1)  Teksts treknrakstā ir teksts, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir teksts, kuru ECB ierosina svītrot.


Top