EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0006

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2011. gada 28. janvāris ) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraudzību (CON/2011/6)

OJ C 62, 26.2.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 62/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2011. gada 28. janvāris)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraudzību

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2010. gada 30. septembrī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraudzību (1) (turpmāk – “ierosinātā direktīva”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktā un 282. panta 5. punktā, jo ierosinātā direktīva satur noteikumus, kas skar Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumu sniegt palīdzību tādas politikas sekmīgā īstenošanā, kas attiecas uz finanšu sistēmas stabilitāti, kā noteikts Līguma 127. panta 5. punktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgs apsvērums

1.

ECB atzinīgi novērtē ierosinātās direktīvas mērķi nodrošināt finanšu konglomerātu papildu uzraudzības pienācīgu piemērošanu, novēršot nepilnības Savienības papildu uzraudzības režīmā (2) un nozaru direktīvās, kas saistītas ar banku un apdrošināšanas pakalpojumiem.

Īpaši apsvērumi

Jauktu finanšu kontrolakciju sabiedrību regulējums

2.

ECB atzinīgi novērtē atsauci uz “jauktu finanšu kontrolakciju sabiedrību” sektoru direktīvu normās, kas definē konsolidētās banku uzraudzības un grupu apdrošināšanas uzraudzības piemērošanas jomu (3). Tas bez papildu uzraudzības ļaus piemērot arī sektoru konsolidēto/grupu uzraudzību finanšu kontrolakciju sabiedrībai vai apdrošināšanas kontrolakciju sabiedrībai, kas, paplašinot darbību citā finanšu sektorā, kļūst par jauktu finanšu kontrolakciju sabiedrību. ECB uzskata, ka uzraudzības ieskatu par darbību dažādos sektoros, kas iegūta ar konsolidētās/grupu uzraudzības palīdzību, patiešām varētu papildināt ar papildu uzraudzības palīdzību iegūtā ar dažādiem sektoriem saistīto risku izpratne. Tajā pašā laikā jāizstrādā efektīva uzraudzības prakse, kas, no vienas puses, ļaus visus attiecīgos riskus pakļaut uzraudzībai, bet, no otras puses, novērsīs iespējamo uzraudzības pārklāšanos un saglabās vienlīdzīgus konkurences apstākļus. ECB iesaka (4) Eiropas Uzraudzības iestādēm (EUI) piešķirt pilnvaras ar Apvienotās komitejas palīdzību pieņemt kopējas pamatnostādnes šajā jautājumā.

Aktīvu pārvaldīšanas sabiedrību regulējums

3.

ECB atzinīgi novērtē aktīvu pārvaldīšanas sabiedrību nepārprotamo iekļaušanu finanšu konglomerātu identifikācijas sliekšņa pārbaudēs (5). ECB iesaka (6) aktīvu pārvaldīšanas sabiedrības sektorā iekļaut tā finanšu konglomerāta ietvaros, ar kuru šīm sabiedrībām ir visciešākā saikne, ko precizē uzraudzības pamatnostādnēs, Salīdzinot ar ierosinātajā direktīvā paredzēto iekļaušanu “mazākajā finanšu sektorā”, šis risinājums ir lietderīgāks no riska novērtējuma viedokļa. Turklāt, ņemot vērā aktīvu pārvaldīšanas sabiedrību nepārprotamo iekļaušanu papildu uzraudzības režīmā, ECB iesaka (7) iesaistīt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, lai kopā ar pārējām EUI izstrādātu pamatnostādnes, kas saistībā ar papildu uzraudzību veicina uzraudzības prakses konverģenci (8). Attiecīgajam formulējumam būtu jābūt līdzīgam tam, kas iekļauts Direktīvā 2010/78/ES (9), t. i., „attiecīgā EUI ar Apvienotās komitejas palīdzību”. Visu attiecīgo EUI līdzdalībai šādu pamatnostādņu izstrādē jānodrošina, ka kaitīgās ietekmes riska, koncentrēšanās un komplicētības problēmu atklāšana, kā arī interešu konflikti tiek efektīvi risināti visos sektoros un attiecībā uz visiem regulētiem finanšu konglomerāta uzņēmumiem. Turklāt attiecībā uz iekšējās kontroles mehānismu un riska pārvaldības procesu papildu uzraudzību (10) Direktīvai 2002/87/EK jāprasa, lai papildu uzraudzība ir saskaņota ar kompetento iestāžu veikto kontroli attiecībā uz to uzraudzības noteikumu ievērošanu, kas noteikti PVKIU Direktīvā (11). Šāda saskaņotība jau tiek prasīta attiecībā uz papildu uzraudzību un uzraudzības darbībām, ko nosaka Banku direktīvas (12) un Maksātspējas II direktīvas (13) noteikumi.

Pārskatu sniegšanas formāti

4.

Lai sniegtu pārskatu par finanšu konglomerāta attiecīgajiem uzņēmumiem aprēķinātajām kapitāla pietiekamības prasībām (14), ECB iesaka (15) izmantot saskaņotus pārskatu formātus, biežumu un termiņus, kas balstās uz to tehnisko standartu īstenošanu, ko EUI izstrādājušas, sadarbojoties Apvienotajā komitejā (16). Šādai saskaņošanai par paraugu jāņem modelis, kas jau darbojas banku sektorā, pamatojoties uz 2009. gada grozījumu Banku direktīvā (17). ECB saprot, ka pārskatu formātu saskaņošanas darbs turpināsies, t.sk. saistībā ar vajadzību Savienības tiesībās ieviest Bāzeles III kapitāla pamatprincipus. Eurosistēma ir ļoti ieinteresēta šajā jautājumā, ņemot vērā tās lomu finanšu stabilitātes nodrošināšanā, un sekos šī darba progresam, sadarbojoties ar Komisiju.

Attiecībā uz grozījumiem, kurus ECB iesaka veikt ierosinātajā direktīvā, konkrēti redakcionāli priekšlikumi kopā ar paskaidrojumiem ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 28. janvārī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 433 galīgā redakcija.

(2)  To pašlaik veido Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 27. oktobra Direktīva 98/78/EK par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību (OV L 330, 5.12.1998., 1. lpp).

(3)  Sk. grozījumus Direktīvas 98/78/EK 1. pantā, 2. panta 2. punktā, 3. panta 1. punktā, 4. panta 2. punktā, 10. panta 2. punktā un I un II pielikumā, kas veikti ar ierosinātās direktīvas 1. pantu un I pielikumu; sk. grozījumus Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija) (OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.) 4., 71., 72., 84., 105., 125.–127., 129., un 141.–143. pantā, kas veikti ar ierosinātās direktīvas 3. pantu.

(4)  Sk. ierosināto 3. grozījumu šī atzinuma pielikumā.

(5)  Sk. Direktīvas 2002/87/EK 2. panta 5. punktu un 3. panta 2. punkta trešo daļu, kas tajā iekļauti ar ierosinātās direktīvas 2. panta 1. un 2. punktu.

(6)  Sk. ierosināto 1. grozījumu šī atzinuma pielikumā.

(7)  Sk. ierosināto 2. grozījumu šī atzinuma pielikumā.

(8)  Sk. Direktīvas 2002/87/EK 3. panta 8. punktu, 7. panta 5. punktu, 8. panta 5. punktu, 9. panta 6. punktu un 11. panta 5. punktu, kas tajā iekļauti ar ierosinātās direktīvas 2. panta 2. un 4.–7. punktu.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.).

(10)  Sk. Direktīvas 2002/87/EK 9. pantu.

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp). Aktīvu pārvaldības sabiedrību papildu uzraudzība ir minēta PVKIU direktīvas 21. panta 1. punktā un 102. panta 4. punkta a) apakšpunktā; tā vērsta uz to, lai nodrošinātu atbilstību: i) uzraudzības noteikumiem, kas saskaņā ar 12. pantu jāievieš attiecībā uz aktīvu pārvaldības sabiedrībām, un ii) 17. un 18. panta noteikumiem attiecībā uz aktīvu pārvaldības pakalpojumu piedāvāšanu, izmantojot filiāles, kā arī pārrobežu pakalpojumu sniegšanu.

(12)  Direktīva 2006/48/EK.

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (pārstrādāta versija) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(14)  Sk. Direktīvas 2002/87/EK 6. panta 2. punktu.

(15)  Sk. ierosināto 4. un 6. grozījumu šī atzinuma pielikumā.

(16)  Sk. Direktīvas 2002/87/EK 21.a panta 2. punktu, kas tajā iekļauts ar 2. panta 15. punktu Direktīvā 2010/78/ES.

(17)  Sk. Direktīvas 2006/48/EK 74. panta 2. punkta otro daļu, kas tajā iekļauta ar 1. panta 14. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvā 2009/111/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK, Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2007/64/EK attiecībā uz bankām, kuras saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību (OV L 302, 17.11.2009., 97. lpp.).


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1. grozījums

2. panta 2. punkta a) apakšpunkts

“a)

2. punktam pievieno šādu trešo daļu:

“Aktīvu pārvaldīšanas sabiedrības 30. panta nozīmē pievieno nozarei, pie kuras tie pieder grupas ietvaros; ja tās nepieder tikai pie vienas nozares grupas ietvaros, tās pievieno vismazākajai finanšu nozarei.” ”

“a)

2. punktam pievieno šādu trešo daļu:

“Aktīvu pārvaldīšanas sabiedrības 30. panta nozīmē pievieno nozarei, pie kuras tie pieder grupas ietvaros; ja tās nepieder tikai pie vienas nozares grupas ietvaros, tās pievieno finanšu nozarei, ar kuru tām ir visciešākā saikne.” ”

Paskaidrojums

Pašreizējais risinājums, kas paredz aktīvu pārvaldības sabiedrību iekļaušanu finanšu konglomerāta mazākajā sektorā, nav pietiekami balstīts uz riska novērtējumu. Tas jāaizstāj ar “ciešākās saiknes” kritēriju, ko precizē, izmantojot kopējās pamatnostādnes, kuras pieņem saskaņā ar Direktīvas 2002/87/EK 3. panta 8. punktu (sk. 2. grozījumu).

2. grozījums

2. panta 2. punkta f) apakšpunkts

“f)

pievieno šādu 8. punktu:

“8.   Eiropas Banku iestāde un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde izdod kopīgas pamatnostādnes, kuru mērķis ir uzraudzības metožu konverģence attiecībā uz šā panta 2., 3., 3.a, 4. un 5. punkta piemērošanu.” ”

“f)

pievieno šādu 8. punktu:

“8.   Attiecīgā EUI ar Apvienotās komitejas palīdzību izdod kopīgas pamatnostādnes, kuru mērķis ir uzraudzības metožu konverģence attiecībā uz šā panta 2., 3., 3.a, 4. un 5. punkta piemērošanu.” ”

Paskaidrojums

Aktīvu pārvaldības sabiedrības nepārprotami iekļaujot finanšu konglomerātu identifikācijas sliekšņa pārbaudēs, jāiesaista arī Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, lai kopā ar pārējām EUI izstrādātu pamatnostādnes, kas saistībā ar finanšu konglomerātu papildu uzraudzību veicina uzraudzības prakses konverģenci. Visu attiecīgo EUI līdzdalībai šādu pamatnostādņu izstrādē jānodrošina, ka kaitīgās ietekmes riska, koncentrēšanās un komplicētības problēmu atklāšana, kā arī interešu konflikti tiek efektīvi risināti visos sektoros un attiecībā uz visiem regulētiem finanšu konglomerāta uzņēmumiem. Šajā sakarā izmantotajam formulējumam (“attiecīgā EUI ar Apvienotās komitejas palīdzību”) būtu jābūt līdzīgam Direktīvā 2010/78/ES noteiktajam modelim. Šis grozījums ir saistīts ar 5. grozījumu.

3. grozījums

2. panta (2.a) punkts

[Nav teksta]

(2.a)   Direktīvas 5. pantam pievieno šādu 6. punktu:

“6.   Attiecīgā EUI ar Apvienotās komitejas palīdzību pieņem kopējās pamatnostādnes, kuru mērķis ir attīstīt uzraudzības praksi, kas dod iespēju finanšu kontrolakciju sabiedrību papildu uzraudzībai pienācīgi papildināt grupu uzraudzību saskaņā ar Direktīvu 98/78/EK vai, attiecīgā gadījumā, konsolidēto uzraudzību saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK un kas ļaus visus attiecīgos riskus pakļaut uzraudzībai, novēršot iespējamo uzraudzības pārklāšanos un saglabājot vienlīdzīgus konkurences apstākļus.” ”

Paskaidrojums

Jāattīsta efektīva uzraudzības prakse, kas dod iespēju jauktai finanšu kontrolakciju sabiedrībai līdztekus piemērot sektoru konsolidēto/grupu uzraudzību un papildu uzraudzību. Attiecīgajai EUI jāpilnvaro pieņemt, izmantojot Apvienotās komitejas palīdzību, pamatnostādnes šajā jautājumā.

4. grozījums

2. panta (2.b) punkts

[Nav teksta]

(2.b)   Direktīvas 6. panta 2. punktam pievieno šādu sesto daļu:

Lai paziņotu šajā pantā minētos aprēķinus, dalībvalstis no 2013. gada 1. janvāra pieprasa ziņojumu vienotu formātu, biežumu un termiņus, kas atbilst saskaņā ar 21.a panta 1. punkta d) apakšpunktu noteiktiem tehniskajiem standartiem.” ”

Paskaidrojums

Līdzīgi kā Banku direktīvā aprēķināto kapitāla pietiekamības prasību paziņošanai saskaņā ar Direktīvu 2002/87/EK jānotiek, izmantojot saskaņotus ziņojumu formātus, biežumu un termiņus. Šis grozījums ir saistīts ar 6. grozījumu.

5. grozījums

2. panta 4.–7. punkts un 10. punkts

“(4)   Direktīvas 7. pantam pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Eiropas Banku iestāde un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde izdod kopīgas pamatnostādnes par uzraudzības metožu konverģenci attiecībā uz 1.–4. punktā paredzētās riska koncentrācijas papildu uzraudzības piemērošanu. Tās izdod specifiskas kopīgas pamatnostādnes par 1.–4. punkta piemērošanu finanšu konglomerātu līdzdalībai, ja valsts uzņēmējdarbības tiesību noteikumi kavē 14. panta 2. punkta piemērošanu.”

(5)   Direktīvas 8. pantam pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Eiropas Banku iestāde un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde izdod kopīgas pamatnostādnes par uzraudzības metožu konverģenci attiecībā uz 1.–4. punktā paredzētās grupas iekšējo darījumu papildu uzraudzības piemērošanu. Tās izdod specifiskas kopīgas pamatnostādnes par 1.–4. punkta piemērošanu finanšu konglomerātu līdzdalībai, ja valsts uzņēmējdarbības tiesību noteikumi kavē 14. panta 2. punkta piemērošanu.”

(6)   Direktīvas 9. pantam pievieno šādu 6. punktu:

“6.   Kompetentās iestādes saskaņo šajā pantā attiecināmo papildu iekšējās kontroles mehānismu un riska vadības procesu uzraudzības piemērošanu uzraudzības pārskatīšanas procesiem, kas minēti Direktīvas 2006/48/EK 124. pantā un Direktīvas 2009/138/EK 36. pantā. Tālab Eiropas Banku iestāde un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde izdod kopīgas pamatnostādnes par uzraudzības metožu konverģenci attiecībā uz šajā pantā paredzētās iekšējās kontroles mehānismu un riska vadības procesu piemērošanu, kā arī par atbilstību uzraudzības pārskatīšanas procesiem, kā minēts Direktīvas 2006/48/EK 124. pantā un Direktīvas 2009/138/EK 36. pantā. Tās izdod specifiskas kopīgas pamatnostādnes par šā panta piemērošanu finanšu konglomerātu līdzdalībai, ja valsts uzņēmējdarbības tiesību noteikumi kavē 14. panta 2. punkta piemērošanu.”

(7)   Direktīvas 11. pantam pievieno šādu 4. un 5. punktu:

“[…]

5.   Eiropas Banku iestāde un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde izdod kopīgas pamatnostādnes attiecībā uz uzraudzības koordinēšanas prasību atbilstību saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK 131.a pantu un Direktīvas 2009/138/EK 248. panta 4. punktu.”

[…]

(10)   Iekļauj šādu 21.b pantu:

“21.b pants

Kopīgas pamatnostādnes

Eiropas Banku iestāde un Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestāde izdod 3. panta 3. punktā, 7. panta 5. punktā, 8. panta 5. punktā, 9. panta 6. punktā un 11. panta 5. punktā minētās kopīgās pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. …/…, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi, 42. pantā un Regulas (ES) Nr. …/…, ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi, 42. pantā noteikto procedūru, pēc sadarbības ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju.” ”

“(4)   Direktīvas 7. pantam pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Attiecīgā EUI ar Apvienotās Komitejas palīdzību izdod kopīgas pamatnostādnes par uzraudzības metožu konverģenci attiecībā uz 1.–4. punktā paredzētās riska koncentrācijas papildu uzraudzības piemērošanu. Tās izdod specifiskas kopīgas pamatnostādnes par 1.–4. punkta piemērošanu finanšu konglomerātu līdzdalībai, ja valsts uzņēmējdarbības tiesību noteikumi kavē 14. panta 2. punkta piemērošanu.”

(5)   Direktīvas 8. pantam pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Attiecīgā EUI ar Apvienotās Komitejas palīdzību izdod kopīgas pamatnostādnes par uzraudzības metožu konverģenci attiecībā uz 1.–4. punktā paredzētās grupas iekšējo darījumu papildu uzraudzības piemērošanu. Tās izdod specifiskas kopīgas pamatnostādnes par 1.–4. punkta piemērošanu finanšu konglomerātu līdzdalībai, ja valsts uzņēmējdarbības tiesību noteikumi kavē 14. panta 2. punkta piemērošanu.”

(6)   Direktīvas 9. pantam pievieno šādu 6. punktu:

“6.   Kompetentās iestādes saskaņo šajā pantā attiecināmo papildu iekšējās kontroles mehānismu un riska vadības procesu uzraudzības piemērošanu uzraudzības pārskatīšanas procesiem, kas minēti Direktīvas 2006/48/EK 124. pantā un Direktīvas 2009/138/EK 36. pantā, un kompetento iestāžu veikto kontroli attiecībā uz to uzraudzības noteikumu ievērošanu, kas noteikti Direktīvas 2009/65/EK 12. pantā. Tālab attiecīgā EUI ar Apvienotās Komitejas palīdzību izdod kopīgas pamatnostādnes par uzraudzības metožu konverģenci attiecībā uz šajā pantā paredzētās iekšējās kontroles mehānismu un riska vadības procesu piemērošanu, kā arī par atbilstību uzraudzības pārskatīšanas procesiem, kā minēts Direktīvas 2006/48/EK 124. pantā un Direktīvas 2009/138/EK 36. pantā, un kompetento iestāžu veiktajai kontrolei attiecībā uz to uzraudzības noteikumu ievērošanu, kas noteikti Direktīvas 2009/65/EK 12. pantā. Tās izdod specifiskas kopīgas pamatnostādnes par šā panta piemērošanu finanšu konglomerātu līdzdalībai, ja valsts uzņēmējdarbības tiesību noteikumi kavē 14. panta 2. punkta piemērošanu.”

(7)   Direktīvas 11. pantam pievieno šādu 4. un 5. punktu:

“[…]

5.   Attiecīgā EUI ar Apvienotās Komitejas palīdzību izdod kopīgas pamatnostādnes attiecībā uz uzraudzības koordinēšanas prasību atbilstību saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK 131.a pantu un Direktīvas 2009/138/EK 248. panta 4. punktu.”

[…]

(10)   Iekļauj šādu 21.b pantu:

“21.b pants

Kopīgas pamatnostādnes

Attiecīgā EUI ar Apvienotās Komitejas palīdzību izdod 3. panta 8. punktā, 7. panta 5. punktā, 8. panta 5. punktā, 9. panta 6. punktā un 11. panta 5. punktā minētās kopīgās pamatnostādnes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK, 56. pantā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK, 56. pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK, 56. pantā noteikto procedūru, pēc sadarbības ar Eiropas uzraudzības iestāžu apvienoto komiteju.” ”

Paskaidrojums

Sk. 2. grozījuma, ar kuru ir saistīts šis grozījums, paskaidrojumu. Turklāt attiecībā uz iekšējās kontroles mehānismu un riska pārvaldības procesu papildu uzraudzību ierosinātajam grozījumam Direktīvas 2002/87/EK 9. panta 6. punktā jāprasa, lai papildu uzraudzība ir saskaņota ar kompetento iestāžu veikto kontroli attiecībā uz to uzraudzības noteikumu ievērošanu, kas noteikti PVKIU Direktīvā. Jau tiek prasīta šāda papildu uzraudzības saskaņotība ar uzraudzības darbībām, kas izriet no attiecīgajiem noteikumiem Banku direktīvā un Maksātspējas II direktīvā.

6. grozījums

2. panta 9.a punkts (jauns)

[Teksta nav]

(9.a)   Direktīvas 21.a panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu d) apakšpunktu:

d)

direktīvas 6. panta 2. punktu, lai nodrošinātu vienotus formātus, biežumu un ziņošanas termiņus.” ”

Paskaidrojums

Sk. 4. grozījuma, ar kuru ir saistīts šis grozījums, paskaidrojumu.


(1)  Teksts treknrakstā ir teksts, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir teksts, kuru ECB ierosina svītrot.


Top