EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0001

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2011. gada 13. janvāris ) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 57/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2011. gada 13. janvāris)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Ievads un tiesiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2010. gada 13. oktobrī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (1) (turpmāk – “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktā un 282. panta 5. punktā, jo ierosināta regulā ir noteikumi, kuri skar Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumu veicināt maksājumu sistēmu raitu darbību, palīdzēt sekmīgi īstenot politiku, kas attiecas uz finanšu sistēmas stabilitāti, veikt valūtas operācijas, kā arī turēt un pārvaldīt dalībvalstu oficiālās ārējās rezerves, ka tas noteikts Līguma 127. panta 2. un 5. punktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

Ņemot vērā G20 vadītāju 2009. gada septembra Pitsburgas tikšanās laikā paziņoto apņemšanos veicināt ārpusbiržas atvasinājumu tirgus noturību un caurredzamību, ECB atbalsta ierosinātās regulas mērķi noteikt vienotas prasības ārpusbiržas atvasinājumu līgumiem un centrālo darījumu partneru (CDP) un darījumu reģistru (DR) darbībai.

Tomēr ECB ir pauž bažas par dažiem ierosinātās regulas noteikumiem. Viens no ierosinātās regulas mērķiem ir veicināt finanšu stabilitāti ārpusbiržas atvasinājumu tirgū no uzraudzības viedokļa. Centrālajām bankām ir normatīvajos aktos noteikta loma un atbildība par finanšu stabilitātes nodrošināšanu, kā arī finanšu infrastruktūras drošību un efektivitāti. Šo lomu pilda gan centrālās bankas, kas atbild par CDP un DR pārraudzību, gan centrālās bankas, kas emitē valūtu, ko izmanto darījumos, par kuriem norēķinus veic CDP vai kurus reģistrē DR. Tādēļ, būtiski neietekmējot regulējumu centrālo banku kompetences jomās, ECB un nacionālajām centrālajām bankām (NCB) jānodrošina pienācīga loma ierosinātās regulas reglamentētajos jautājumos (īpaši attiecībā uz lēmumiem piešķirt vai atsaukt atļaujas, t. sk., darbības paplašināšanai, CDP riska novērtējumiem, CDP un DR tehnisko standartu noteikšanu un lēmumiem trešo valstu CDP un DR veikt darbību Savienībā).

Turklāt ECB uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka CDP tiek stingri regulēti. Šajā sakarā arī jāapsver, vai nav jāgroza “kredītiestādes” definīcija 4. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvai 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija) (2), lai nodrošinātu, ka CDP tiek klasificēti kā kredītiestādes ar ierobežota apjoma licenci bankas darbības veikšanai.

ECB tāpat atzīmē, ka šai reformai būs ievērojamas praktiskas sekas attiecībā uz tirgus dalībniekiem, jo īpaši attiecībā uz operācijām, riska pārvaldību un juridiskajiem dokumentiem.

Īpaši apsvērumi

Saskaņā ar Līguma 127. panta 2. punkta ceturto ievilkumu un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 3.1. panta ceturto ievilkumu un 22. pantu, ņemot vērā Līguma 139. pantā un ECBS Statūtu 42.1. pantā noteiktos atbrīvojumus, viens no ar ECBS palīdzību veicamajiem pamatuzdevumiem ir maksājumu sistēmu raitas darbības veicināšana. Šajā sakarā ECB un dalībvalstu, kuru valūta ir euro, NCB var dot iespējas un ECB var paredzēt noteikumus, lai Savienībā un attiecībās ar citām valstīm nodrošinātu efektīvas un drošas klīringa maksājumu sistēmas. No šiem noteikumiem izriet Eurosistēmas kompetence pārraudzīt klīringa un maksājumu sistēmas (3). Pārraudzības kompetence ir saistīta arī ar ECBS uzdevumu veicināt finanšu sistēmas stabilitāti saskaņā ar Līguma 127. panta 5. punktu, kas atkārtots arī ECBS Statūtu 3.3. pantā. Turklāt monetārās politikas īstenošana euro zonā saskaņā ar Līguma 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu, kas atkārtots ECBS Statūtu 3.1. panta pirmajā ievilkumā, ir atkarīga no uzticamu un efektīvu tirgus sistēmu un infrastruktūras esamības. Tādēļ šādu sistēmu un infrastruktūras raitas darbības veicināšana ir Eurosistēmas pamatuzdevums (4). Dalībvalstu, kuru valūta nav euro, NCB ir līdzīgas pilnvaras atbilstoši to attiecīgajam nacionālajam tiesiskajam regulējumam.

Centrālo banku pārstāvji un vērtspapīru tirgu regulatori Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejā (Committee of Payment and Settlement Systems, CPSS) un Starptautiskajā vērtspapīru komisiju organizācijā (International Organisation of Securities Commissions, IOSCO) atzinuši gan vajadzību regulēt, gan vajadzību pārraudzīt finanšu tirgus infrastruktūru, t. sk., CDP. Ņemot to vērā, CPSS-IOSCO rekomendācijas pamatojas uz principu, ka regulējuma noteikšanu, uzraudzību un pārraudzību vērtspapīru komisijas un centrālās bankas veic līdztiesīgi. Ierosinātajai regulai būtu jāievēro tā pati pieeja, nodrošinot, ka Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) pilnvaras papildina un līdzsvaro atbilstoša ECB un NCB piedalīšanās. Vispārējam regulēšanas mērķim būtu jāparedz izstrādāt standartus, cieši sadarbojoties EVTI un ECB, tādējādi novēršot vajadzību centrālajām bankām izstrādāt papildu un, iespējams, atšķirīgus pārraudzības pasākumus (t. sk. tiesību aktus), kas nodrošina CDP un DR drošību un stabilitāti. Tas var būt par pamatu pārāk apgrūtinošam CDP regulējumam Savienības līmenī un radīt juridiskus riskus dubultu vai pat atšķirīgu prasību gadījumā.

Ņemot to vērā, ir būtiski nodrošināt efektīvu sadarbību uzraugu un pārraugu starpā ierosinātās regulas kontekstā. Kā jau izklāstīts Eurosistēmas viedoklī par “Eiropas Komisijas publisko apspriešanos par atvasinājumiem un tirgus infrastruktūru” (“European Commission’s public consultation on derivatives and market infrastructures”) (5), ECB uzskata, ka ECBS dalībnieku loma jāatspoguļo nepārprotami un jāiekļauj tekstā šādos aspektos. Pirmkārt, novērtējumu par atbilstību klīringa pienākumam saskaņā ar ierosinātās regulas 4. pantu būtu jāveic nevis EVTI vienai pašai, bet gan sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem. Otrkārt, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, jāveic CDP un DR darbību reglamentējošo tehnisko standartu, pamatnostādņu un ieteikumu pieņemšana. Lai nodrošinātu saskaņotību ar agrākajām procedūrām un politikas lēmumiem (6) un lai pilnībā respektētu EVTI un ECBS kompetenci, labākais veids, kā organizēt šo darbu, būtu izmantot kopēju EVTI – ECBS grupu, pamatojoties uz pašreizējo ECBS – EVRK grupu. Treškārt, attiecīgie ECBS dalībnieki gan no pārraudzības viedokļa, gan kā emisijas centrālās bankas jāiesaista ar ierosinātās regulas 14. pantu izveidotas kolēģijas darbā, t. sk. CDP licencēšanā un regulāro pārskatu sniegšanā saskaņā ar ierosinātās regulas III daļu. Ceturtkārt, saistībā ar attiecībām ar trešajām valstīm, lēmums par trešo valstu CDP atzīšanu saskaņā ar ierosinātās regulas 23. pantu EVTI nav jāpieņem nesadarbojoties ar attiecīgajiem ECBS dalībniekiem gan no pārraudzības viedokļa, gan kā emisijas centrālajām bankām, lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi atspoguļota centrālo banku politika un to rūpes par, piemēram, likviditāti un riska pārvaldību. Turklāt ECB iesaka par šādas atzīšanas priekšnoteikumu noteikt līdzvērtīgu režīmu attiecībā uz Savienības CDP saskaņā ar šādu trešo, valstu likumiem. Piektkārt, jānotiek pienācīgai visu iesaistīto iestāžu, struktūru un centrālo banku līdzdalībai un sadarbībai. Centrālo banku gadījumā tas attiecas gan uz to līdzdalību kolēģijā, gan uz vajadzīgās informācijas apmaiņu, t. sk. finanšu stabilitātes, pārraudzības un statistikas mērķiem.

Visbeidzot, ECB atzīmē, ka centrālās bankas var piedāvāt CDP virkni iespēju, t. sk. kredītu uz nakti un noguldījumu un norēķinu pakalpojumus, atkarībā no to statūtos paredzētajiem uzdevumiem un pienākumiem. ECB atzīst, ka centrālo banku piedāvātās iespējas ir visefektīvākais tirgus struktūru rīcībā esošais instruments, ņemot vērā to likviditātes un riska pārvaldības vajadzības. Tomēr centrālo banku iespējas nav izstrādātas tikai tāpēc, lai atbilstu tirgus struktūru vajadzībām, un Eurosistēmas un pārējo centrālo banku kompetencē paliek lēmums par to, kādas iespējas tās vēlas piedāvāt CDP un citām tirgus struktūrām un uz kādiem noteikumiem. Šajā sakarā ierosinātās regulas 10. panta 1. punkts prasa, lai CDP “ir piekļuve piemērotai likviditātei”, kas ir priekšnoteikums, lai saņemtu atļauju veikt darbību un sniegt CDP pakalpojumus. Nosauktā piemēroto likviditāte “var dot piekļuve centrālās bankas vai kredītspējīgas un uzticamas komercbankas likviditātei”. ECB uzskata, ka atšķirībā no centrālo banku naudas komercbanku nauda pilnībā nenovērš riskus, kā tas atzīts CPSS-IOSCO un ECBS-EVRK ieteikumos. Tādēļ ierosinātajā regulā centrālo banku likviditāti un komercbanku naudu nevajadzētu norādīt kā vienlīdz drošas un vēlamas izvēles iespējas.

Tajā pašā laikā ECB pozitīvi vērtē to, ka ierosinātajā regulā nav ietikumu attiecībā uz piekļuves centrālo banku kredītam regulēšanu. Lēmums sniegt parastu kredītu vai ārkārtas kredītu lielākā mērā nekā citas iespējas ir centrālās bankas prerogatīva un tieši saistīts ar monetāro politiku.

Attiecībā uz grozījumiem, kurus ECB iesaka veikt ierosinātajā regulā, konkrēti redakcionāli priekšlikumi kopā ar paskaidrojumiem ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 13. janvārī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 484 galīgā redakcija.

(2)  OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

(3)  Turklāt dažu dalībvalstu, kuru valūta ir euro, NCB pārraudzības darbības tiek veiktas, pamatojoties uz nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas papildina un dažos gadījumos dublē Eurosistēmas kompetenci. Dalībvalstu, kas vēl nav ieviesušas euro, NCB pārraudzības kompetence ir noteikta nacionālajos normatīvajos aktos.

(4)  Sk. arī “Eurosystem Oversight Policy Framework” (“Eurosistēmas pārraudzības politikas pamatprincipi”), 2009. gada 20. februāris, pieejams ECB interneta lapā http://www.ecb.europa.eu

(5)  2010. jūlijs, pieejams ECB interneta lapā http://www.ecb.europa.eu

(6)  Sk. ecofin Padomes 2007. gada 9. oktobra secinājumus, kas noteica, ka: “Attiecībā uz darbu ar ECBS/CESR “Vērtspapīru mijieskaita un norēķinu standartiem ES” Padome (…) atzīst, ka ieguldītāju aizsardzība un pēctirdzniecības darījumu nozares saprātīga drošība, tostarp tās riska pārvaldības aspekti, ir svarīgi apspriežami jautājumi un ka būtu jāapsver konkrēta rīcība – piemēram, vienoties par standartiem vai reglamentējošiem pasākumiem – kā papildinājums Rīcības kodeksam par riskiem un finanšu stabilitāti”; sk. arī ecofin Padomes 2008. gada 3. jūnija secinājumus, kas aicina ECBS un EVRK pabeigt darbu ar iepriekš minētajiem standartiem.


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1.     grozījums

Ierosinātās regulas 7.bis apsvērums (jauns)

Pašlaik teksta nav.

“(7 bis)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 2. punktu un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 1. panta otro teikumu, 3.1. pantu un 22. pantu saistībā ar Līguma 139. pantā un ECBS Statūtu 42.1. pantā noteikto atkāpi viens no ar Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) palīdzību veicamajiem pamatuzdevumiem ir veicināt maksājumu sistēmu raitu darbību. Šajā sakarā ECB un dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas var dot iespējas un ECB var paredzēt noteikumus, lai Savienībā un attiecībās ar citām valstīm nodrošinātu efektīvas un drošas klīringa maksājumu sistēmas. Dalībvalstu, kuru valūta nav euro, nacionālajām centrālajām bankām ir līdzīgas pilnvaras atbilstoši to attiecīgajam nacionālajam tiesiskajam regulējumam. No tā izriet, ka pārraudzības pilnvaru īstenošanu var uzskatīt par vienu no ECBS pamatuzdevumiem. Šīs regulas noteikumi par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem neierobežo ECBS dalībnieku pārraudzības pilnvaras, kas noteiktas Līgumā un ECBS Statūtos, un neierobežo pārraudzības pilnvaras, kas noteiktas nacionālajos normatīvajos aktos.”

Paskaidrojums

Ierosinātā regula nosaka CDP un DR uzraudzības prasības, pienācīgi neizvērtējot ECBS dalībnieku kompetenci šādu struktūru pārraudzībā, kas noteikta Līgumā, ECBS Statūtos un nacionālajos normatīvajos aktos. Tādēļ ierosinātais jaunais apsvērums paskaidro kontekstu, kādā pēc tās pieņemšanas tiks piemērota ierosinātā regula.

2.     grozījums

Ierosinātās regulas 29. apsvērums

“(29)

No pienākuma veikt ārpusbiržas atvasinājumu tīrvērti izriet tieši noteikumi par centrālo darījumu starpnieku darbības atļaušanu un uzraudzīšanu. Valstu kompetentajām iestādēm pienākas saglabāt atbildību par visiem centrālo darījumu starpnieku darbības atļaušanas un uzraudzīšanas aspektiem, ieskaitot pārbaudi, vai pieteikumu iesniegušais centrālais darījumu starpnieks atbilst šai regulai un Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvai 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, ņemot vērā to, ka minētajām valstu kompetentajām iestādēm ir vislabāk iespējams noskaidrot, kā centrālie darījumu starpnieki darbojas ikdienā, sniegt regulārus pārskatus un vajadzības gadījumā pieņemt attiecīgus lēmumus.”

“(29)

No pienākuma veikt ārpusbiržas atvasinājumu tīrvērti izriet tieši noteikumi par centrālo darījumu starpnieku darbības atļaušanu un uzraudzīšanu. Valstu kompetentajām iestādēm pienākas saglabāt atbildību par visiem centrālo darījumu starpnieku darbības atļaušanas un uzraudzīšanas aspektiem, ieskaitot pārbaudi, vai pieteikumu iesniegušais centrālais darījumu starpnieks atbilst šai regulai un Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvai 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, ņemot vērā to, ka minētajām valstu kompetentajām iestādēm ir vislabāk iespējams noskaidrot, kā centrālie darījumu starpnieki darbojas ikdienā, sniegt regulārus pārskatus un vajadzības gadījumā pieņemt attiecīgus lēmumus. Efektivitātes dēļ, un lai novērstu darba atkārtošanos, ECBS dalībniekus, ņemot vērā to pārraudzības pilnvaras un emisijas centrālo banku lomu, kompetentā iestāde cieši iesaista CDS regulāro pārskatu sniegšanā un attiecīgo lēmumu pieņemšanā.

Paskaidrojums

Ja saskaņā ar ierosināto regulu ECBS dalībniekus to pārraugu un emisijas centrālo banku statusā kompetentā iestāde iesaistīs CDS regulārajā pārskatu sniegšanā un attiecīgo lēmumu pieņemšanā, tas novērsīs tā darba atkārtošanos, ko no uzraudzības viedokļa veic šādas kompetentās iestādes, bet no pārraudzības viedokļa – ECB un NCB. Tas būs efektīvāk arī no regulēto CDS viedokļa, jo tiem nevajadzēs iesniegt vajadzīgo informāciju un sadarboties ar vairākām iestādēm un centrālajām bankām.

3.     grozījums

Ierosinātās regulas 49. apsvērums

“(49)

Ir svarīgi nodrošināt centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem izvirzāmo prasību starptautisku konverģenci. Šajā regulā sekots ieteikumiem, ko izstrādājušas CPSS-IOSCO un ESCB-CESR [zemsvītras piezīme] un radīts Savienības regulējums, kurā centrālie darījumu starpnieki var droši darboties. EVTI ir jāņem vērā šīs izstrādnes, veidojot šās regulas paredzētos regulatīvos tehniskos standartus un vadlīnijas un ieteikumus.”

“(49)

Ir svarīgi nodrošināt centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem izvirzāmo prasību starptautisku konverģenci. Šajā regulā sekots ieteikumiem, ko izstrādājušas CPSS-IOSCO un ESCB-CESR [zemsvītras piezīme], ņemot vērā, ka CPSS-IOSCO ieteikumi finanšu tirgus struktūrām, t. sk. CDS, pašreiz tiek pārskatīti. Šajā regulā radīts Savienības regulējums, kurā centrālie darījumu starpnieki var droši darboties, bet EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem un attiecīgajām iestādēm, ir jāņem vērā pastāvošie standarti un jaunās izstrādnes, veidojot un pārskatot šās regulas paredzētos regulatīvos tehniskos standartus un vadlīnijas un ieteikumus.”

Zemsvītras piezīmes teksts:

Eiropas Centrālo banku sistēma un Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja.

Zemsvītras piezīmes teksts:

Eiropas Centrālo banku sistēma un Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja. 2008. gada 3. jūnijā Ecofin Padome aicināja ECBS un CESR pielāgot un pieņemt galīgajā redakcijā “ESCB-CESR Ieteikumus vērtspapīru tīrvērtei un norēķiniem Eiropas Savienībā”. Ņemot vērā risku finanšu stabilitātei, ko rada pieaugošie ārpusbiržas atvasinājumu darījumi, Ecofin Padome 2008. gada decembrī aicināja ECBS un CESR izvērtēt ārpusbiržas darījumu riskus, pārskatot un pieņemot galīgajā redakcijā ieteikumus attiecībā uz CDS. ECBS un CESR darbu atsāka 2009. gada jūnijā, pārskatot ieteikumus saskaņā ar Ecofin Padomes lūgumu un ņemot vērā visus nesenos reglamentējošo un normatīvo aktu jaunumus un citas iniciatīvas. “Ieteikumus vērtspapīru norēķinu sistēmām un centrālajiem darījumu partneriem Eiropas Savienībā” ECBS un CESR publicēja 2009. gada 23. jūnijā.

Paskaidrojums

Lai nodrošinātu saskaņotus tiesību aktus globālā līmenī, ECB iesaka precizēt, ka ierosināta regula ņem vērā CPSS-IOSCO izstrādātos standartus. Ņemot vērā arī ECBS dalībnieku un citu attiecīgo iestāžu kompetenci, ECB iesaka precizēt, ka EVTI, ciešā sadarbībā ar ECBS dalībniekiem un citam attiecīgajām iestādēm, ņem vēra ne tikai esošos standartus, bet arī jaunākās izmaiņas, izstrādājot un pārskatot ierosinātajā regulā paredzētos regulatīvos tehniskos standartus, vadlīnijas un ieteikumus.

4.     grozījums

Ierosinātās regulas 50. apsvērums

“(50)

Komisijai ir jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz datiem, kas iekļaujami paziņojumā EVTI par piemērotību tīrvērtes pienākumam, par informācijas un tīrvērtes slieksni, par maksimālo laika distanci attiecībā uz līgumu, par likviditāti, par pārvaldības noteikumu minimālo saturu, par uzskaitvedības datiem, par uzņēmējdarbības nepārtrauktības plāna minimālo saturu un garantējamajiem pakalpojumiem, par maržas prasību procentiem un laika grafiku, par ārkārtējiem tirgus apstākļiem, par īpaši likvīdu nodrošinājumu un diskontiem, par īpaši likvīdiem finanšu instrumentiem un koncentrācijas robežām, par pārbaužu veikšanas detaļām, par darījuma reģistra pieteikumu reģistrācijai EVTI, par naudassodiem un par informāciju, kas darījumu reģistram ir jāizpauž, kā minēts šajā Regulā. Formulējot deleģētos aktus, Komisijai ir jāizmanto attiecīgo Eiropas uzraudzības iestāžu (EVTI, EBI un EAFPI) kompetence. Ņemot vērā EVTI kompetenci vērtspapīru un vērtspapīru tirgu jautājumos, EVTI ir jābūt galvenajai lomai, konsultējot Komisiju par deleģēto aktu sagatavošanu. Tomēr attiecīgos gadījumos EVTI ir jākonsultē ciešā saziņā ar abām pārējām Eiropas uzraudzības iestādēm.”

“(50)

Komisijai ir jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz datiem, kas iekļaujami paziņojumā EVTI par piemērotību tīrvērtes pienākumam, par informācijas un tīrvērtes slieksni, par maksimālo laika distanci attiecībā uz līgumu, par likviditāti, par pārvaldības noteikumu minimālo saturu, par uzskaitvedības datiem, par uzņēmējdarbības nepārtrauktības plāna minimālo saturu un garantējamajiem pakalpojumiem, par maržas prasību procentiem un laika grafiku, par ārkārtējiem tirgus apstākļiem, par īpaši likvīdu nodrošinājumu un diskontiem, par īpaši likvīdiem finanšu instrumentiem un koncentrācijas robežām, par pārbaužu veikšanas detaļām, par darījuma reģistra pieteikumu reģistrācijai EVTI, par naudassodiem un par informāciju, kas darījumu reģistram ir jāizpauž, kā minēts šajā Regulā. Formulējot deleģētos aktus, Komisijai ir jāizmanto attiecīgo Eiropas uzraudzības iestāžu (EVTI, EBI un EAFPI) kompetence. Ņemot vērā EVTI kompetenci vērtspapīru un vērtspapīru tirgu jautājumos, un ECBS dalībnieku kompetenci maksājumu, klīringa un norēķinu infrastruktūras jomās, EVTI un ECBS dalībniekiem ir jābūt galvenajai lomai, konsultējot Komisiju par deleģēto aktu sagatavošanu. Turklāt attiecīgos gadījumos EVTI ir jākonsultē ciešā saziņā ar abām pārējām Eiropas uzraudzības iestādēm.”

Paskaidrojums

Ņemot vērā ECBS dalībnieku pārraudzības kompetenci, kas noteikta Līgumā un ECBS Statūtos, un/vai nacionālos normatīvos aktus par NCB pārraudzības darbībām, jānodrošina, ka centrālās bankas tiek cieši iesaistītas ierosinātajā regulā paredzēto regulatīvo tehnisko standartu, vadlīniju un ieteikumu izveidē. Tas novērsīs risku, ka ECB un NCB atsevišķi paredz papildu regulatīvos standartus. Tas būs efektīvāk arī no regulētā CDP viedokļa, jo tam būs jāievēro tikai viens noteikumu kopums.

5.     grozījums

Jauna definīcija, ko iekļauj 2. pantā

Pašlaik teksta nav.

“ “kompetentie pārraugi” ir Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībnieki, kas veic attiecīgā CDS vai DR pārraudzību;”

Paskaidrojums

Termins “kompetentie pārraugi” precizē, ka ECBS dalībnieki, kuru pārraudzībā ir kāds CDP vai DR, pildīs ierosinātajā regulā noteiktās funkcijas.

6.     grozījums

Jauna definīcija, ko iekļauj 2. pantā

Pašlaik teksta nav.

“ “emisijas centrālā banka” ir centrālā banka Savienībā, kas emitē valūtu, ko izmanto darījumos, kuru tīrvērti veic CDS vai kurus reģistrē darījumu reģistrs;”

Paskaidrojums

Emisijas centrāla banka ir centrālā banka, kas emitē valūtu, kurā norēķinus veic CDP un darījumus reģistrē DR, kas var arī nebūt tā pati centrālā banka, kas veic pārraudzību.

7.     grozījums

Ierosinātās regulas 4. panta 5. punkts

“5.   EVTI pēc savas ierosmes, konsultējoties ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK), nosaka un paziņo Komisijai tās atvasinājumu līgumu šķiras, kas ir iekļaujamas tās publiskajā reģistrā, bet uz kurām neviens centrālais darījumu starpnieks vēl nav saņēmis atļauju.”

“5.   EVTI pēc savas ierosmes, konsultējoties ar ECBS dalībniekiem un Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK), nosaka un paziņo Komisijai tās atvasinājumu līgumu šķiras, kas ir iekļaujamas tās publiskajā reģistrā, bet uz kurām neviens centrālais darījumu starpnieks vēl nav saņēmis atļauju.”

Paskaidrojums

Ņemot vērā, cik sistēmiski nozīmīgi ir noteikt to atvasinājumu līgumu šķiras, kas jāiekļauj EVTI publiskajā reģistrā, par šādu iekļaušanu jāapspriežas ar ECBS dalībniekiem.

8.     grozījums

Ierosinātās regulas 4. panta 6. punkts

“6.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, kuros nosaka:

[…]

Minēto regulatīvo standartu projektus EVTI iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“6.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, kuros nosaka:

[…]

Minēto regulatīvo standartu projektus EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

Paskaidrojums

Ņemot vērā to statūtos noteikto lomu un atbildību pārraudzības jomā, ECBS dalībniekiem jāstrādā cieši kopā ar EVTI, lai noteiktu regulatīvos standartus atvasinājumu atbilstībai, ņemot vērā klīringa pienākumu.

9.     grozījums

Ierosinātās regulas 6. panta 4. punkts

“4.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras noteikt 1. un 2. punktā minēto ziņojumu datus un veidu dažādām atvasinājumu šķirām.

Šajos ziņojumos iekļauj vismaz:

a)

līguma puses un pienācīgi identificē no tā radušos tiesību un pienākumu saņēmēju, ja tas atšķiras;

b)

līguma galvenās īpašības, ieskaitot veidu, pamatā esošo instrumentu, dzēšanas termiņu un nosacīto vērtību.

[…]

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniegšanai Komisijai EVTI izstrādā līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“4.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras noteikt 1. un 2. punktā minēto ziņojumu datus un veidu dažādām atvasinājumu šķirām.

Šajos ziņojumos iekļauj vismaz:

a)

līguma puses un pienācīgi identificē no tā radušos tiesību un pienākumu saņēmēju, ja tas atšķiras;

b)

līguma galvenās īpašības, ieskaitot veidu, pamatā esošo instrumentu, dzēšanas termiņu un nosacīto vērtību.

[…]

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniegšanai Komisijai EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, izstrādā līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

Paskaidrojums

ECB uzskata, ka pārskatu sniegšanas sistēma jāizveido tā, lai tā atļautu savākto informāciju izmantot dažādiem mērķiem, jo īpaši atbalstot ECBS statistikas uzdevumus. Tas ļautu regulatoriem uzraudzīt notikumus un pārbaudīt šādus notikumus, tos salīdzinot ar informāciju citās datu bāzēs, tādējādi radot nosacījumus pienācīgai un savlaicīgai finanšu stabilitātes un sistēmiskā riska analīzei. Šajā sakarā ir svarīgi arī veikt turpmākus pasākumus, lai nodrošinātu, ka katru ārpusbiržas darījumu partneri var apzīmēt ar unikālu identifikatoru, kas atbilst vienotiem standartiem un kas nodrošinās arī esošo datu bāzu savstarpējo savietojamību.

10.     grozījums

Ierosinātās regulas 10. panta 1. punkts

“1.   Ja centrālajam darījumu starpniekam, kas ir Savienībā reģistrēta juridiska persona un kam ir piekļuve piemērotai likviditātei, ir nodoms veikt pakalpojumus un darbības, tas iesniedz atļaujas pieteikumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir reģistrēts.

Šādu likviditāti var dot piekļuve centrālās bankas vai kredītspējīgas un uzticamas komercbankas, vai abu likviditātei. Piekļuvi likviditātei var dot atļauja, kas piešķirta saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK 6. pantu, vai citādas piemērotas vienošanās.”

“1.   Ja centrālajam darījumu starpniekam, kas ir Savienībā reģistrēta juridiska persona un kam ir piekļuve piemērotai likviditātei, ir nodoms veikt CDS pakalpojumus un darbības, tas iesniedz atļaujas pieteikumu dalībvalsts kompetentajai iestādei saskaņā ar šīs regulas 13. pantu.

Paskaidrojums

Kā sīkāk paskaidrots turpmāk, lai gan ECB uzskata, ka centrālo banku nauda ir drošākais likviditātes avots skaidras naudas norēķinu nolūkiem, tā uzsver, ka centrālo banku iespējas nav izstrādātas, lai atbilstu tirgus struktūru uzņēmējdarbības vajadzībām. Tādēļ centrālo banku kompetencē paliek lēmums par to, kādas iespējas tās vēlas piedāvāt CDP un citām tirgus struktūrām un uz kādiem noteikumiem. Tajā pašā laikā sistēmiskā riska apsvērumu dēļ ir svarīgi paturēt atsauci uz “piekļuvi piemērotai likviditātei”, kas ir daļa no prasībām atļaujas saņemšanai (vai saglabāšanai).

11.     grozījums

Ierosinātās regulas 10. panta 5. punkta svītrošana

“5.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, nosakot 1. punktā minētās pietiekamās likviditātes kritērijus.

Pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus pieņem saskaņā ar Regulas …/… [EVTI regulas] [7.–7.d] pantu.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EBI, konsultējoties ar EVTI, iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“   

.”

Paskaidrojums

Ņemot vērā 10. grozījumu, kas ierosina svītrot atsauci uz “piekļuvi piemērotai likviditātei”, 10. panta 5. punkta noteikumi par regulatīvu tehnisko standartu noteikšanu jāpārceļ uz citu vietu ierosinātajā regulā (sk 33. grozījumu tālāk tekstā).

12.     grozījums

Ierosinātās regulas 12. panta 3. punkts

“3.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, nosakot 2. punktā minēto centrālā darījumu starpnieka kapitālu, nesadalīto peļņu un rezerves.

[…]

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EVTI, konsultējoties ar EBI, iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“3.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, nosakot 2. punktā minēto centrālā darījumu starpnieka kapitālu, nesadalīto peļņu un rezerves.

[…]

[…] Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem un konsultējoties ar EBI, iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

Paskaidrojums

Sākotnējo un turpmāko kapitāla prasību pietiekams līmenis ir ļoti svarīgs finanšu stabilitātei. Šajā sakarā ECBS dalībniekus jāiesaista regulatīvo tehnisko standartu izstrādē, lai precizētu augsta līmeņa principus, kas jau ietverti ierosinātajā regulā.

13.     grozījums

Ierosinātās regulas 13. panta 1. punkts

“1.   Atļauju kompetentā iestāde piešķir tikai tad, ja tā ir pilnīgi pārliecinājusies, ka pieteikumu iesniegušais centrālais darījumu starpnieks atbilst visām šās regulas izvirzītajām prasībām un atbilstīgi Direktīvai 98/26/EK pieņemtajām prasībām, un tad, kad saņemts kopīgais labvēlīgais atzinums no 15. pantā minētās kolēģijas un EVTI atzinums.”

“1.   Atļauju kompetentā iestāde piešķir tikai tad, ja tā ir pilnīgi pārliecinājusies, ka pieteikumu iesniegušais centrālais darījumu starpnieks atbilst visām šās regulas izvirzītajām prasībām un atbilstīgi Direktīvai 98/26/EK pieņemtajām prasībām, un tad, kad saņemts kopīgais labvēlīgais atzinums no 15. pantā minētās kolēģijas, EVTI atzinums un, ja noteikts, kompetento pārraugu un emisijas centrālās bankas atzinums.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraugu un emisijas centrālo banku statusā jāatspoguļo arī attiecībā uz atļaujas piešķiršanu vai atteikšanu CDP. Šajā sakarā kompetentā iestāde neizsniedz atļauju, pamatojoties vienīgi uz pieteikuma iesniedzēja atbilstību ierosinātās regulas prasībām, bet ņem vērā arī viņa atbilstību piemērojamajām pārraudzības prasībām. Tādēļ ECB un NCB jāsniedz savs atzinums par pieprasītajām atļaujām.

14.     grozījums

Ierosinātās regulas 14. panta 1. punkts

“1.   Lai atvieglinātu 10., 11., 46. un 48. pantā minēto uzdevumu izpildi, centrālā darījumu starpnieka reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izveido kolēģiju un vada tās sēdes.

Kolēģiju veido:

[…]

f)

iestāde, kas pārrauga centrālo darījumu starpnieku un centrālās bankas, kuras emitē tīrvērtei pakļauto finanšu instrumentu būtiskākās valūtas.”

“1.   Lai atvieglinātu 10., 11., 46. un 48. pantā minēto uzdevumu izpildi, centrālā darījumu starpnieka reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izveido kolēģiju un vada tās sēdes.

Kolēģiju veido:

[…]

f)

kompetentie pārraugi; un

g)

centrālās bankas, kuras emitē tīrvērtei pakļauto finanšu instrumentu būtiskākās valūtas.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraugu un emisijas centrālo banku statusā jāatspoguļo ne tikai attiecībā uz atļaujas piešķiršanu vai atteikšanu CDP, bet arī attiecībā uz citām kolēģijas aktivitātēm, piemēram, stresa testiem un savstarpējās savietojamības novērtējumiem. Šajā sakarā tiek ierosināts saskaņotas terminoloģijas lietojums, ņemot vērā 5. grozījumu iepriekš tekstā. Turklāt ir svarīgi nodrošināt, ka kolēģijā ir pārstāvētas ne tikai emisijas centrālās bankas, bet arī pārraudzību veicošās centrālās bankas, kas var nebūt tās pašas centrālās bankas.

15.     grozījums

Ierosinātas regulas 17. panta pirmā daļa

“Kompetentās iestādes vismaz vienreiz gadā pārskata centrālā darījumu starpnieka īstenotās vienošanās, stratēģiju, procesus un mehānismus saistībā ar atbilstību šai regulai un izvērtē tirgus, operacionālos un likviditātes riskus, kuriem centrālais darījumu starpnieks ir vai var tikt pakļauts.”

“Kompetentās iestādes, cieši sadarbojoties ar kompetentajiem pārraugiem un emisijas centrālajām bankām, vismaz vienreiz gadā pārskata centrālā darījumu starpnieka īstenotās vienošanās, stratēģiju, procesus un mehānismus saistībā ar atbilstību šai regulai un izvērtē tirgus, operacionālos un likviditātes riskus, kuriem centrālais darījumu starpnieks ir vai var tikt pakļauts.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraugu un emisijas centrālo banku statusā jāatspoguļo apstiprināto CDP darbības regulārajā pārskatīšanā, lai turklāt novērstu, ka CDP atsevišķi pārbauda uzraudzības iestādes un pārraudzības iestādes.

16.     grozījums

Ierosinātās regulas 18. panta 1. punkts

“1.   Katra dalībvalsts norīko kompetento iestādi, kas atbild par to pienākumu izpildi, kuri izriet no šās regulas attiecībā uz tās teritorijā reģistrēto centrālo darījumu starpnieku darbības atļaušanu, pārraudzību un pārzināšanu, un par to informē Komisiju un EVTI.

Ja dalībvalsts norīko vairāk par vienu kompetento iestādi, tā skaidri nosaka attiecīgās funkcijas un norīko vienu iestādi, kas atbild par sadarbības koordināciju un informācijas apmaiņu ar Komisiju, EVTI un citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar 19.–22. pantu.”

“1.   Katra dalībvalsts norīko kompetento iestādi, kas atbild par to pienākumu izpildi, kuri izriet no šās regulas attiecībā uz tās teritorijā reģistrēto centrālo darījumu starpnieku darbības atļaušanuun pārraudzību , un par to informē Komisiju un EVTI.

Ja dalībvalsts norīko vairāk par vienu kompetento iestādi, tā skaidri nosaka attiecīgās funkcijas un norīko vienu iestādi, kas atbild par sadarbības koordināciju un informācijas apmaiņu ar Komisiju, EVTI, kompetentajiem pārraugiem, emisijas centrālajām bankām un citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar 19.–22. pantu.

Kompetento iestāžu norīkošana neierobežo pārraudzības kompetenci, kas noteikta Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 2. punktā un ECBS Statūtu 3.1. un 22. pantā, un/vai nacionālajos normatīvajos aktos, kas regulē NCB pārraudzības kompetenci.

Paskaidrojums

Ierosinātais grozījums ierosinātās regulas 18. panta 1. punkta pirmajā daļā domāts, lai novērstu iespaidu, ka katra dalībvalsts norīko kompetento iestādi, kas atbild par ierosinātās regulas uzlikto pienākumu izpildi pārraudzības jomā, šādu apsvērumu dēļ.

Pirmkārt, Līgums un ECBS Statūti jau pilnvaro ECB un dalībvalstu, kuru valūta ir euro, NCB veikt pārraudzību, un NCB gadījumā šādas pilnvaras var līdztekus paredzēt arī nacionālie normatīvie akti. Dalībvalstu, kas vēl nav ieviesušas euro, gadījumā centrālās bankas pārraudzības kompetence ir noteikta nacionālajos normatīvajos aktos. Lai šo jautājumu precizētu, ECB ierosina pievienot trešo daļu, kas atsaucas uz centrālo banku pārraudzības kompetencei piemērojamo tiesisko pamatu.

Otrkārt, ierosinātā regula ECBS dalībniekiem neuzliek pārraudzības pienākumus, un tai tādi arī nebūtu jāuzliek. Tādēļ nav vajadzības noteikt kompetento iestāžu pārraudzības jomā norīkošanas procedūru.

Ierosinātās regulas 18. panta 1. punkta otrajā daļā, kas attiecas uz sadarbību un informācijas apmaiņu un kur tiek norīkotas vairākas kompetentās iestādes, arī nepieciešams atsaukties uz sadarbību un informācijas apmaiņu ar attiecīgajām centrālajām bankām.

17.     grozījums

Ierosinātās regulas 19. panta 1. punkts

“1.   Kompetentās iestādes cieši sadarbojas savā starpā un ar EVTI.”

“1.   Kompetentās iestādes cieši sadarbojas savā starpā un ar EVTI, kā arī ECBS dalībniekiem.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraudzības jomā jāatspoguļo pienākumā iestādēm sadarboties.

18.     grozījums

Ierosinātās regulas 20. panta 4. punkta otrā daļa

“4.   Tomēr šie nosacījumi nekavē EVTI, kompetentās iestādes un attiecīgās centrālās bankas apmainīties ar konfidenciālu informāciju vai to pārsūtīt saskaņā ar šo regulu un citiem tiesību aktiem, kas piemērojami ieguldījumu sabiedrībām, kredītiestādēm, pensijas fondiem, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (“PVKIU”), alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (“AIFP”), apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, regulētajiem tirgiem vai tirgu operatoriem vai citādi ar tās kompetentās iestādes vai citas iestādes vai struktūras vai fiziskas vai juridiskas personas piekrišanu, kas informāciju sniegusi.”

“4.   Tomēr šie nosacījumi nekavē EVTI, kompetentās iestādes, kompetentos pārraugus un emisijas centrālās bankas apmainīties ar konfidenciālu informāciju vai to pārsūtīt saskaņā ar šo regulu un citiem tiesību aktiem, kas piemērojami ieguldījumu sabiedrībām, kredītiestādēm, pensijas fondiem, pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (“PVKIU”), alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (“AIFP”), apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem, apdrošināšanas sabiedrībām, regulētajiem tirgiem vai tirgu operatoriem vai citādi ar tās kompetentās iestādes vai citas iestādes vai struktūras vai fiziskas vai juridiskas personas piekrišanu, kas informāciju sniegusi.”

Paskaidrojums

Atbrīvojums attiecīgajām iestādēm saistībā ar konfidenciālas informācijas apmaiņu jāattiecina arī uz ECBS dalībniekiem, ņemot vērā to likumos noteikto lomu un atbildību pārraugu un emisijas centrālo banku statusā un to statistikas uzdevumu izpildi, kā noteikts ECBS Statūtu 5. pantā.

19.     grozījums

Ierosinātās regulas 21. panta 4. punkts

“4.   Kompetentās iestādes nodod informāciju ECBS centrālajām bankām, ja šāda informācija attiecas uz to pienākumu izpildi.”

“4.   Kompetentās iestādes nodod informāciju kompetentajiem pārraugiem,emisijas centrālajām bankām un ESRK, ja šāda informācija attiecas uz to pienākumu izpildi.”

Paskaidrojums

Ir svarīgi, lai dažādiem ECBS dalībniekiem pildot to lomu pārraugu un emisijas centrālo banku statusā un pildot to statistikas uzdevumus, tie no kompetentajām iestādēm saņemtu savu pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju. Tāpat arī ESRK jāsaņem informācija, kas vajadzīga tās uzdevumu izpildei, ņemot vērā tās pilnvaras un CDP sistēmisko nozīmi.

20.     grozījums

Ierosinātās regulas 22. pants

“Kompetentā iestāde vai kāda cita iestāde bez kavēšanās informē EVTI, kolēģiju un citas attiecīgās iestādes par katru ar centrālo darījumu starpnieku saistītu ārkārtas situāciju, ieskaitot pārmaiņas finanšu tirgos, kas var negatīvi ietekmēt tirgus likviditāti un finanšu sistēmas stabilitāti kādā no dalībvalstīm, kur ir reģistrēts centrālais darījumu starpnieks vai kāds no tā tīrvērtes dalībniekiem.”

“Kompetentā iestāde vai kāda cita iestāde bez kavēšanās informē EVTI, kompetentos pārraugus un emisijas centrālās bankas, kolēģiju un citas attiecīgās iestādes par katru ar centrālo darījumu starpnieku saistītu ārkārtas situāciju, ieskaitot pārmaiņas finanšu tirgos, kas var negatīvi ietekmēt tirgus likviditāti un finanšu sistēmas stabilitāti kādā no dalībvalstīm, kur ir reģistrēts centrālais darījumu starpnieks vai kāds no tā tīrvērtes dalībniekiem.”

Paskaidrojums

Ir svarīgi, lai ECBS dalībnieki, pildot pārraugu un emisijas centrālo banku lomu, saņemtu informāciju ārkārtas situācijās, ņemot vērā ar šīm lomām saistītos tiesību aktos noteiktos pienākumus.

21.     grozījums

Ierosinātās regulas 23. panta 2. punkts

“2.   EVTI atzīst trešās valsts centrālo darījumu starpnieku, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

[…]

c)

ir noslēgtas 4. punktā paredzētās vienošanās par sadarbību.”

“2.   EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, atzīst trešās valsts centrālo darījumu starpnieku, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

[…]

c)

ir noslēgtas 4. punktā paredzētās vienošanās par sadarbību;

d)

trešās valsts CDS jurisdikcijas piemērojamie likumi nodrošina līdzvērtīgu režīmu attiecībā uz Savienības CDP.

Paskaidrojums

ECB uzskata, ka lēmums atzīt trešās valsts CDP jāpieņem, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi atspoguļoti centrālās bankas apsvērumi pārraudzības jomā un politika attiecībā uz, piemēram, likviditāti un riska pārvaldību.

Turklāt ECB ierosina iekļaut ceturto nosacījumu, saskaņā ar kuru trešās valsts CDP jurisdikcijā piemērojamie likumi nodrošina līdzvērtīgu režīmu Savienības CDP, kas veicas sniegt pakalpojumus attiecīgajā trešajā valstī.

22.     grozījums

Ierosinātās regulas 23. panta 3. punkts

“3.   Komisija var pieņemt lēmumu saskaņā ar 69. panta 2. punktā minēto procedūru, norādot, ka trešās valsts tiesiskā un uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā trešajā valstī atļauju saņēmušie centrālie darījumu starpnieki atbilst juridiski saistošām prasībām, kuras ir līdzvērtīgas no šās regulas izrietošajām prasībām, un ka šiem centrālajiem darījumu starpniekiem šajā trešajā valstī pastāvīgi tiek piemērota efektīva uzraudzība un prasību izpilde.”

“3.   Komisija, pamatojoties uz EVTI, ECBS dalībnieku un attiecīgo kompetento iestāžu kopīgu atzinumu, var pieņemt lēmumu saskaņā ar 69. panta 2. punktā minēto procedūru, norādot, ka trešās valsts tiesiskā un uzraudzības sistēma nodrošina, ka šajā trešajā valstī atļauju saņēmušie centrālie darījumu starpnieki atbilst juridiski saistošām prasībām, kuras ir līdzvērtīgas no šās regulas izrietošajām prasībām, un ka šiem centrālajiem darījumu starpniekiem šajā trešajā valstī pastāvīgi tiek piemērota efektīva uzraudzība, pārraudzība un prasību izpilde.”

Paskaidrojums

Komisijas lēmums, ar ko nosaka, ka trešās valsts tiesiskais un uzraudzības režīms nodrošina, ka tur apstiprinātie CDP atbilst līdzvērtīgām saistošām Savienības prasībām, jāpieņem, pamatojoties vienīgi uz vienotu EVTI, ECBS dalībnieku pārraudzības iestāžu un emisijas centrālo banku statusā un attiecīgo kompetento iestāžu atzinumu.

23.     grozījums

Ierosinātās regulas 23. panta 4. punkts

“4.   EVTI noslēdz vienošanās par sadarbību ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm trešās valstīs, kuru tiesiskā un uzraudzības sistēma saskaņā ar 3. punktu tiek atzīta par līdzvērtīgu šās regulas prasībām. […]”

“4.   EVTI, cieši sadarbojoties ar kompetentajiem pārraugiem un emisijas centrālo banku, noslēdz vienošanās par sadarbību ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm trešās valstīs, kuru tiesiskā un uzraudzības sistēma saskaņā ar 3. punktu tiek atzīta par līdzvērtīgu šās regulas prasībām. […]”

Paskaidrojums

Svarīgi, lai ECBS dalībnieki, kas pilda savus uzdevumus pārraugu un emisijas centrālo banku statusā, tiek iesaistīti sadarbības līgumu ar trešo valstu kompetentajām iestādēm izstrādē, lai nodrošinātu, ka pietiekamā apmērā iekļauj sadarbību pārraudzības jautājumos.

24.     grozījums

Ierosinātās regulas 24. panta 9. punkts

“9.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, kuros nosaka 1.–8. punktā minēto noteikumu un pārvaldības kārtības minimālo saturu.

[…]

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“9.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, kuros nosaka 1.–8. punktā minēto noteikumu un pārvaldības kārtības minimālo saturu.

[…]

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraudzības jomā jāatspoguļo arī attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par CDP piemērojamiem vispārīgajiem noteikumiem.

25.     grozījums

Ierosinātās regulas 27. panta 3. un 5. punkts.

“3.   1. un 2. punktā minēto uzskaiti un informāciju un visu informāciju par pozīcijām līgumos, kuriem veikta tīrvērte, centrālais darījumu starpnieks neatkarīgi no vietas, kur darījumi izpildīti, pēc pieprasījuma dara pieejamu kompetentajai iestādei un EVTI.

[…]

5.   Lai nodrošinātu vienotus 1. un 2. punkta piemērošanas nosacījumus, Komisijai tiek dotas pilnvaras noteikt uzglabājamās uzskaites un informācijas formātu.

Pirmajā daļā minētos tehniskos īstenošanas standartus pieņem saskaņā ar Regulas …/… [EVTI regulas] [7.e pantu].

Minēto tehnisko īstenošanas standartu projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“3.   1. un 2. punktā minēto uzskaiti un informāciju un visu informāciju par pozīcijām līgumos, kuriem veikta tīrvērte, centrālais darījumu starpnieks neatkarīgi no vietas, kur darījumi izpildīti, pēc pieprasījuma dara pieejamu kompetentajai iestādei, EVTI, kompetentajiem pārraugiem un emisijas centrālajām bankām.

[…]

5.   Lai nodrošinātu vienotus 1. un 2. punkta piemērošanas nosacījumus, Komisijai tiek dotas pilnvaras noteikt uzglabājamās uzskaites un informācijas formātu.

Pirmajā daļā minētos tehniskos īstenošanas standartus pieņem saskaņā ar Regulas …/… [EVTI regulas] [7.e pantu].

Minēto tehnisko īstenošanas standartu projektu EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

Paskaidrojums

CDP uzskaites dokumentus un informāciju pēc pieprasījuma dara pieejamu ECBS dalībniekiem, kas pilda pārraugu un emisijas centrālo banku lomu, ņemot vērā ar šīm lomām saistītos tiesību aktos noteiktos pienākumus.

26.     grozījums

Ierosinātās regulas 32. panta 2. punkts

“2.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, kuros nosaka uzņēmējdarbības nepārtrauktības plāna minimālo saturu un minimālo pakalpojumu līmeni, kas jāgarantē negadījuma seku novēršanas plānam.

[…]

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“2.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, kuros nosaka uzņēmējdarbības nepārtrauktības plāna minimālo saturu un minimālo pakalpojumu līmeni, kas jāgarantē negadījuma seku novēršanas plānam.

[…]

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraudzības jomā jāatspoguļo arī attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka darbības nepārtrauktības plāna obligāto saturu un obligāto pakalpojumu līmeni, kas jāgarantē negadījuma seku novēršanas plānam.

27.     grozījums

Ierosinātās regulas 37. panta 5. punkta svītrošana

“5.   1.–4. punktā izklāstītajām prasībām ir priekšroka, salīdzinot ar pretrunā esošiem dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu noteikumiem, kas liedz pusēm tās izpildīt.”

“5.   1.–4. punktā izklāstītajām prasībām ir priekšroka, salīdzinot ar pretrunā esošiem dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu noteikumiem, kas liedz pusēm tās izpildīt.”

Paskaidrojums

Savienības sekundārajiem tiesību aktiem ir augstāks spēks nekā nacionālajiem tiesību aktiem, ja vien netiek pierādīts, ka šajā sakarā Savienībai nav kompetences. Dalībvalstu privāto tiesību, maksātnespējas tiesību un citu tiesību jomu normas nav uzticētas Savienībai, un tādēļ juridiski nav iespējams neņemt vērā šādu nacionālo normu piemērošanu.

28.     grozījums

Ierosinātās regulas 39. panta 5. punkts

“5.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, kas jāņem vērā dažādām finanšu instrumentu grupām un kas nosaka attiecīgo procentuālo daļu un laika posmu, kā minēts 1. punktā.

[…]

EVTI, konsultējoties ar EBI, iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“5.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, kas jāņem vērā dažādām finanšu instrumentu grupām un kas nosaka attiecīgo procentuālo daļu un laika posmu, kā minēts 1. punktā.

[…]

EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem un konsultējoties ar EBI, iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraudzības jomā jāatspoguļo arī attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka maržas prasības.

29.     grozījums

Ierosinātās regulas 40. panta 2. punkts

“2.   Centrālais darījumu starpnieks nosaka minimālos ieguldījumus fondā saistību neizpildes gadījumiem un kritērijus, lai aprēķinātu katra tīrvērtes dalībnieka ieguldījumu apjomu. Ieguldījumi ir proporcionāli atbilstoši katra tīrvērtes dalībnieka riska darījumiem, lai nodrošinātu to, ka ieguldījumi fondā saistību neizpildes gadījumiem vismaz ļautu centrālajam darījumu starpniekam izturēt tā tīrvērtes dalībnieka, ar ko tam ir lielākais riska darījums, vai arī otrā un trešā lielākā riska darījuma tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildes sekas, ja to veikto riska darījumu apjoms ir lielāks.”

“2.   Centrālais darījumu starpnieks var izveidot vairākus fondus saistību neizpildes gadījumiem dažādām instrumentu, par kuriem tas veic norēķinus, klasēm. ”

Paskaidrojums

Ierosinātajai regulai jābūt saskaņotai ar darbu, ko veic CPSS-IOSCO. Tādēļ ierosinātajai regulai jākoncentrējas uz augsta līmeņa principiem un atbildību par tehnisko standartu izstrādi jāuztic EVTI, tai cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem (sk. 30. grozījumu tālāk tekstā).

30.     grozījums

Ierosinātās regulas 40. panta 3. punkts

“3.   Centrālais darījumu starpnieks var izveidot vairāk nekā vienu fondu saistību neizpildes gadījumiem dažādām finanšu instrumentu šķirām, kam tas veic tīrvērti.”

“3.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvus tehniskus standartus, kas precizē 1. un 2. punktā minēto saistību neizpildes fondu noteikumus.

Pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus pieņem saskaņā ar Regulas …/… [EVTI regulas] [7.–7.d] pantu.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, iesniedz Komisijai līdz 2012. gada 30. jūnijam.

Paskaidrojums

Kā atzīmēts iepriekš tekstā, ierosinātajai regulai jābūt saskaņotai ar darbu, ko veic CPSS-IOSCO. Tādēļ ierosinātajai regulai jākoncentrējas uz augsta līmeņa principiem un atbildību par tehnisko standartu izstrādi jāuztic EVTI, tai cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem.

31.     grozījums

Ierosinātās regulas 41. panta 2. punkts

“2.   Centrālais darījumu starpnieks izstrādā scenārijus ārkārtējiem, taču iespējamiem tirgus apstākļiem, kas ietver visnepastāvīgākos periodus, ko piedzīvojuši tie tirgi, kam centrālais darījumu starpnieks sniedz pakalpojumus. Fonds saistību neizpildes gadījumiem, kas minēts 40. pantā, un citi finanšu resursi, kas minēti 1. punktā, vienmēr dod iespēju centrālajam darījumu starpniekam izturēt to divu tīrvērtes dalībnieku, ar ko tam ir lielākās riska pozīcijas, saistību neizpildes sekas, kā arī dod iespēju centrālajam darījumu starpniekam izturēt sekas, ko rada pēkšņa finanšu resursu pārdošana un strauja tirgus likviditātes pazemināšanās.”

“2.    Fonds saistību neizpildes gadījumiem, kas minēts 40. pantā, un citi finanšu resursi, kas minēti 1. punktā, vienmēr dod iespēju centrālajam darījumu starpniekam izturēt iespējamos zaudējumus ārkārtējos, bet iespējamos tirgos apstākļos. CDS izstrādā šādu ārkārtēju, bet iespējamu tirgus apstākļu scenārijus.to divu tīrvērtes dalībnieku, ar ko tam ir lielākās riska pozīcijas, saistību neizpildes sekas, kā arī dod iespēju centrālajam darījumu starpniekam izturēt sekas, ko rada pēkšņa finanšu resursu pārdošana un strauja tirgus likviditātes pazemināšanās.”

Paskaidrojums

Kā atzīmēts iepriekš tekstā, ierosinātajai regulai jābūt saskaņotai ar darbu, ko veic CPSS-IOSCO. Tādēļ ierosinātajai regulai jākoncentrējas uz augsta līmeņa principiem un atbildību par tehnisko standartu izstrādi jāuztic EVTI, tai cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem (sk. arī 33. grozījumu tālāk tekstā).

32.     grozījums

Ierosinātās regulas 41. panta 3. punkts

“3.   Centrālais darījumu starpnieks iegūst nepieciešamās kredītlīnijas vai līdzīgas vienošanās, lai apmierinātu tā likviditātes vajadzības gadījumā, ja tā rīcībā esošie finanšu resursi nav nekavējoties pieejami. Katrs tīrvērtes dalībnieks, tā mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums nedrīkst sniegt vairāk kā 25 % no kredītlīnijām, kas nepieciešamas centrālajam darījumu starpniekam.”

“3.   CDS katru dienu nosaka, savas potenciālās likviditātes vajadzības. CDS jebkurā laika ir piekļuve pietiekamai likviditātei savu pakalpojumu un darbību veikšanai. Šajā nolūkā Centrālais darījumu starpnieks iegūst nepieciešamās kredītlīnijas vai līdzīgas vienošanās, lai apmierinātu tā likviditātes vajadzības gadījumā, ja tā rīcībā esošie finanšu resursi nav nekavējoties pieejami. Katrs tīrvērtes dalībnieks, tā mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums nedrīkst sniegt vairāk kā 25 % no kredītlīnijām, kas nepieciešamas centrālajam darījumu starpniekam.”

Paskaidrojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar darbu, ko veic CPSS-IOSCO, papildus atsaucei, kas nodrošina, ka CDP ir pieejama pietiekama likviditāte, jāiekļauj atsauce, kas nosaka, ka CDP katru dienu aprēķina tiem potenciāli vajadzīgo likviditāti.

33.     grozījums

Ierosinātās regulas 41. panta 5. punkts

“5.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, nosakot 2. punktā minētos ārkārtējos apstākļus, kuru sekas jāiztur centrālajam darījumu starpniekam.

[…]

EVTI, konsultējoties ar EBI, iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“5.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, nosakot 2. punktā minētos ārkārtējos apstākļus, kuru sekas jāiztur centrālajam darījumu starpniekam, un 3. punktā minētās pietiekamās likviditātes kritērijus.

[…]

EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem un konsultējoties ar EBI, iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

Paskaidrojums

Iepriekš minētā 11. un 32. grozījuma rezultātā jāgroza ierosinātās regulas 41. panta 5. punkts, lai nodrošinātu, ka tiek izstrādāti regulatīvie tehniskie standarti un ka tas notiek ciešā sadarbībā ar ECBS dalībniekiem.

34.     grozījums

Ierosinātās regulas 42. panta 2.–4. punkts.

“2.   Ja saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka maržas nav pietiekamas, lai segtu centrālā darījumu starpnieka zaudējumus, tas zaudējumu segšanai izmanto saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka ieguldījumus fondā saistību neizpildes gadījumiem.

3.   Centrālais darījumu starpnieks izmanto saistības pildījušo tīrvērtes dalībnieku ieguldījumus fondā saistību neizpildes gadījumiem, kā arī citus to ieguldījumus tikai pēc tam, kad izmantoti visi saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka ieguldījumi un attiecīgā gadījumā centrālā darījumu starpnieka pašu kapitāls, kas minēts 41. panta 1. punktā.

4.   Centrālajam darījumu starpniekam nav atļauts izmantot saistības izpildījušu tīrvērtes dalībnieku maržas, lai segtu zaudējumus, kas radušies cita tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildes dēļ.”

“2.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, precizējot 1. punktā minētā saistību neizpildes “ūdenskrituma” noteikumus.

Pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus pieņem saskaņā ar Regulas …/… [EVTI regulas] [7.–7.d] pantu.

EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, šo regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai iesniedz līdz 2012. gada 30. jūnijam.

3.   

4.   ”

Paskaidrojums

Kā atzīmēts iepriekš tekstā, ierosinātajai regulai jābūt saskaņotai ar darbu, ko veic CPSS-IOSCO. Tādēļ ierosinātajai regulai jākoncentrējas uz augsta līmeņa principiem un atbildību par tehnisko standartu izstrādi jāuztic EVTI, tai cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem.

35.     grozījums

Ierosinātās regulas 43. panta 3. punkts

“3.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, nosakot nodrošinājuma veidu, ko var uzskatīt par augsti likvīdu, un diskontus, kas minēti 1. punktā.

[…]

EVTI, konsultējoties ar ECBS un EBI, iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“3.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, nosakot nodrošinājuma veidu, ko var uzskatīt par augsti likvīdu, un diskontus, kas minēti 1. punktā.

[…]

EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem un konsultējoties ar EBI, iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraudzības jomā attiecībā uz regulatīvo tehnisko standartu izstrādi, kas precizē nodrošinājuma prasības, ierosinātās regulas 43. panta 3. punktā jau atspoguļota. Tomēr tā kā ECBS nav juridiskas personas statusa, “ECBS” jāaizstāj ar “ECBS dalībniekiem”.

36.     grozījums

Ierosinātās regulas 44. panta 5. punkts

“5.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, nosakot 1. punktā minētos augsti likvīdos finanšu instrumentus un 4. punktā minētās riska koncentrācijas pieņemamās robežas.

[…]

EVTI, konsultējoties ar EBI, iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“5.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, nosakot 1. punktā minētos augsti likvīdos finanšu instrumentus un 4. punktā minētās riska koncentrācijas pieņemamās robežas.

[…]

EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem un konsultējoties ar EBI, iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraudzības jomā jāatspoguļo arī attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ko pieņem saistībā ar CDP piemērojamo investīciju politiku.

37.     grozījums

Ierosinātās regulas 45. panta 3. punkts

“3.   Centrālais darījumu starpnieks nekavējoties informē kompetento iestādi. Ja centrālais darījumu starpnieks uzskata, ka tīrvērtes dalībnieks nespēs izpildīt savas saistības nākotnē un ja centrālais darījumu starpnieks plāno paziņot par tā saistību neizpildi, minētā kompetentā iestāde nekavējoties informē iestādi, kas atbild par saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka uzraudzību.”

“3.   Centrālais darījumu starpnieks nekavējoties informē kompetento iestādi. Ja centrālais darījumu starpnieks uzskata, ka tīrvērtes dalībnieks nespēs izpildīt savas saistības nākotnē un ja centrālais darījumu starpnieks plāno paziņot par tā saistību neizpildi, minētā kompetentā iestāde nekavējoties informē iestādi, kas atbild par saistības nepildījušā tīrvērtes dalībnieka uzraudzību, kā arī kompetentos pārraugus un attiecīgās emisijas centrālās bankas.”

Paskaidrojums

Ņemot vērā tiesību aktos noteikto ECBS dalībnieku lomu un atbildību pārraugu un emisijas centrālo banku statusā, informācijas pienākums, kas attiecas uz maksātnespējīgiem CDP klīringa locekļiem un kuru kompetentajai iestādei saskaņā ar ierosinātās regulas 45. panta 3. punktu jāsniedz uzraudzības iestādēm, jāpaplašina arī attiecībā uz ECBS dalībniekiem, kas pilda iepriekš minētos uzdevumus.

38.     grozījums

Ierosinātās regulas 46. panta 4. punkts

“4.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, kuros nosaka:

[…]

EVTI, konsultējoties ar EBI, iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“4.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvus tehniskos standartus, kuros nosaka:

[…]

EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem un konsultējoties ar EBI, iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraudzības jomā jāatspoguļo arī attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ko pieņem saistībā ar CDP piemērojamo pārbaužu modeļiem, stresa pārbaudēm un atpakaļejošām pārbaudēm.

39.     grozījums

Ierosinātās regulas 50. panta 3. punkts

“3.   Ja kompetentā iestāde uzskata, ka nav izpildītas 2. punktā noteiktās prasības, tā rakstiski sniedz skaidrojumus par tās riska apsvērumiem citām kompetentajām iestādēm, kā arī iesaistītajiem centrālajiem darījumu starpniekiem. Tā arī informē EVTI, kas novērtē, vai riska apsvērumi faktiski var būt par iemeslu vienošanās par sadarbspēju atteikumam. EVTI atzinumu dara pieejamu visiem iesaistītajiem centrālajiem darījumu starpniekiem. Ja EVTI novērtējums atšķiras no attiecīgās kompetentās iestādes novērtējuma, šī iestāde pārskata savu nostāju, ņemot vērā EVTI atzinumu.”

“3.   Ja kompetentā iestāde uzskata, ka nav izpildītas 2. punktā noteiktās prasības, tā rakstiski sniedz skaidrojumus par tās riska apsvērumiem citām kompetentajām iestādēm, kā arī iesaistītajiem centrālajiem darījumu starpniekiem. Tā arī informē EVTI, kompetentos pārraugus un attiecīgās emisijas centrālās bankas, ko uzaicina sniegt atsevišķu atzinumu par to, , vai riska apsvērumi faktiski var būt par iemeslu vienošanās par sadarbspēju atteikumam. EVTI atzinumu un kompetento pārraugu un attiecīgo emisijas centrālo banku atzinumus dara pieejamu visiem iesaistītajiem centrālajiem darījumu starpniekiem. Ja novērtējums šajos atzinumos atšķiras no attiecīgās kompetentās iestādes novērtējuma, šī iestāde pārskata savu nostāju, ņemot vērā EVTI, kompetento pārraugu un attiecīgo emisijas centrālo banku atzinumu.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraugu un emisijas centrālo banku statusā jāatspoguļo arī attiecībā uz CDP sadarbspējas režīmu apstiprināšanas procedūru.

40.     grozījums

Ierosinātās regulas 50. panta 4. punkts

“4.   Līdz 2012. gada 30. jūnijam EVTI izdod pamatnostādnes vai ieteikumus, lai izveidotu konsekventu, efektīvu un lietderīgu vienošanos par sadarbspēju novērtējumus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas …/… [EVTI regulas] 8. pantā.”

“4.   Līdz 2012. gada 30. jūnijam EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, izdod pamatnostādnes vai ieteikumus, lai izveidotu konsekventu, efektīvu un lietderīgu vienošanos par sadarbspēju novērtējumus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas …/… [EVTI regulas] 8. pantā.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraudzības jomā jāatspoguļo arī attiecībā uz pamatnostādņu vai ieteikumu pieņemšanu, lai izveidotu konsekventu, efektīvu un lietderīgu CDP sadarbspējas režīmu izvērtēšanu.

41.     grozījums

Ierosinātās regulas 52. panta 3. punkts

“3.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, nosakot 1. punktā minēto sīkāko informāciju par reģistrācijas pieteikumu EVTI.

[…]

EVTI iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“3.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, nosakot 1. punktā minēto sīkāko informāciju par reģistrācijas pieteikumu EVTI.

[…]

EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, iesniedz Komisijai minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraudzības jomā jāatspoguļo arī attiecībā uz regulatīvo tehnisko standartu pieņemšanu, kas precizē darījumu reģistru pieteikšanos reģistrācijai EVTI.

42.     grozījums

Ierosinātās regulas 52. panta 4. punkts

“4.   Lai nodrošinātu vienotu 1. punkta piemērošanu, Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt īstenošanas standartus, kas nosaka reģistrācijas pieteikuma EVTI formātu.

[…]

EVTI iesniedz Komisijai minēto standartu projektus līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

“4.   Lai nodrošinātu vienotu 1. punkta piemērošanu, Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt īstenošanas standartus, kas nosaka reģistrācijas pieteikuma EVTI formātu.

[…]

EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, iesniedz Komisijai minēto standartu projektus līdz 2012. gada 30. jūnijam.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraudzības jomā jāatspoguļo arī attiecībā uz īstenošanas standartu pieņemšanu, kas nosaka darījumu reģistru pieteikšanās reģistrācijai EVTI formātu.

43.     grozījums

Ierosinātās regulas 60. panta 1. punkts

“1.   EVTI anulē darījumu reģistra reģistrāciju šādos gadījumos:

[…]”

“1.   EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, anulē darījumu reģistra reģistrāciju šādos gadījumos:

[…]”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraudzības jomā jāatspoguļo arī attiecībā uz darījumu reģistra reģistrācijas atsaukšanu, ko veic EVTI.

44.     grozījums

Ierosinātās regulas 63. panta 4. punkts

“4.   EVTI slēdz sadarbības nolīgumus ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm trešās valstīs, kuru tiesiskā un uzraudzības sistēma saskaņā ar 3. punktu tiek uzskatīta par līdzvērtīgu šīs regulas prasībām. Šādi nolīgumi nodrošina, ka Savienības iestādes var nekavējoties un nepārtraukti piekļūt visai informācijai, kas nepieciešama, lai tās pildītu savus pienākumus. Ar šādiem nolīgumiem paredz vismaz:

[…]”

“4.   EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, slēdz sadarbības nolīgumus ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm trešās valstīs, kuru tiesiskā, pārraudzības un uzraudzības sistēma saskaņā ar 3. punktu tiek uzskatīta par līdzvērtīgu šīs regulas prasībām. Šādi nolīgumi nodrošina, ka Savienības iestādes var nekavējoties un nepārtraukti piekļūt visai informācijai, kas nepieciešama, lai tās pildītu savus pienākumus. Ar šādiem nolīgumiem paredz vismaz:

[…]”

Paskaidrojums

Ir svarīgi, ka ECBS dalībnieki tiek iesaistīti sadarbības līgumu ar trešo valstu kompetentajām iestādēm izstrādē, lai nodrošinātu, ka pietiekamā apmērā iekļauj sadarbību darījumu reģistru pārraudzības jautājumos.

45.     grozījums

Ierosinātās regulas 67. panta 2. punkts

“2.   Darījumu reģistrs dara pieejamu nepieciešamo informāciju šādām iestādēm:

a)

EVTI,

b)

kompetentajām iestādēm, kas uzrauga uzņēmumus, uz kuriem attiecas pienākums ziņot saskaņā ar 6. pantu,

c)

kompetentajai iestādei, kas uzrauga tos centrālos darījumu starpniekus, kuriem ir piekļuve darījumu reģistram,

d)

attiecīgajām ECBS centrālajām bankām.’

“2.   Darījumu reģistrs dara pieejamu nepieciešamo informāciju šādām iestādēm:

a)

EVTI,

b)

kompetentajām iestādēm, kas uzrauga uzņēmumus, uz kuriem attiecas pienākums ziņot saskaņā ar 6. pantu,

c)

kompetentajai iestādei, kas uzrauga tos centrālos darījumu starpniekus, kuriem ir piekļuve darījumu reģistram,

d)

kompetentajiem pārraugiem.

e)

centrālās bankas, kuras emitē tīrvērtei pakļauto finanšu instrumentu būtiskākās valūtas;

f)

ECBS dalībniekiem to statistikas uzdevumu veikšanai;

g)

ESRK.

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraugu un emisijas centrālo banku statusā, kā arī to statistikas uzdevumi jāatspoguļo arī attiecībā uz darījumu reģistru caurredzamību un datu pieejamību. Turklāt, kā norādīts Eurosistēmas viedoklī par 2009. gada septembra Eiropas Komisijas publisko apspriešanos par “Iespējamām iniciatīvām ārpusbiržas atvasinājumu tirgus drošības stiprināšanai” (“Possible initiatives to enhance the resilience of OTC derivative markets”, pieejams ECB interneta lapā http://www.ecb.europa.eu), ECB uzskata darījumu reģistrus par būtisku instrumentu finanšu tirgu darbības procedūru un caurredzamības uzlabošanai, īpaši attiecībā uz ārpusbiržas atvasinājumu tirgiem un, attiecīgos gadījumos, pašiem instrumentiem. Jo īpaši, ja darījumu reģistri nodrošina dažu produktu pilnīgu aptvērumu, tie regulējošām un uzraudzības iestādēm un finanšu tirgus dalībniekiem var sniegt savlaicīgu pārskatu par risku veidošanos un sadali attiecīgajos tirgos. Šādā veidā centralizēti datu reģistri var būt arī informācijas sniedzēji, turklāt tie var sniegt informāciju pēc iespējas salīdzināmos formātos un saskaņā ar Savienības statistikas regulējumu, kas vajadzīgs, lai attiecīgās iestādes varētu izveidot agrās brīdināšanas mehānismu iespējamiem finanšu riskiem. Tādēļ ECB ierosina to iestāžu un struktūru sarakstam, kas saņem vajadzīgo informāciju no darījumu reģistriem, pievienot ESRK.

46.     grozījums

Ierosinātās regulas 67. panta 4. punkts

“4.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, kas sīkāk paskaidro 1. un 2. punktā minēto informāciju.

[…]

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus EVTI iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 2012. gada 30. jūnijā.”

“4.   Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt regulatīvos tehniskos standartus, kas sīkāk paskaidro 1. un 2. punktā minēto informāciju.

[…]

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus EVTI, cieši sadarbojoties ar ECBS dalībniekiem, iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 2012. gada 30. jūnijā.”

Paskaidrojums

Tiesību aktos noteiktā ECBS dalībnieku loma un atbildība pārraudzības jomā jāatspoguļo arī attiecībā uz regulatīvo tehnisko standartu pieņemšanu, kas precizē darījumu reģistru publicētos datus, kā arī informāciju, ko tās pienākumu veikšanai dara pieejamu EVTI un citām attiecīgajām iestādēm, piemēram, ESRK.


(1)  Teksts treknrakstā ir teksts, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir teksts, kuru ECB ierosina svītrot.


Top