EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0403

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu, lai segtu ITER projekta papildu finanšu vajadzības

/* COM/2010/0403 galīgā redakcija */

52010PC0403
[pic] | EIROPAS KOMISIJA |

Briselē, 20.7.2010

COM(2010) 403 galīgā redakcija

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS,

ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu, lai segtu ITER projekta papildu finanšu vajadzības

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. ievads

Atbildot uz Padomes 2009. gada 16. novembra secinājumiem[1] par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar ITER (starptautiskais eksperimentālais kodoltermiskais reaktors) projektu[2], Komisija 2010. gada 4. maijā Eiropas Parlamentam un Padomei nosūtīja paziņojumu „ ITER stāvoklis un iespējamā turpmākā virzība”,[3] kurā izskatīti tādi jautājumi kā finansējuma trūkums un attiecīgie pārvaldības nosacījumi saistībā ar ITER .

Pēc viedokļu apmaiņas Konkurētspējas padomē 2010. gada 25. un 26. maijā Spānijas prezidentūra izveidoja ITER darba grupu, kas savu darbu pabeidza 2010. gada 25. jūnijā. Uz šā darba rezultātiem balstītajos Padomes secinājumos tika apstiprināta iepriekš minētajā Komisijas paziņojumā noteiktā īstermiņa vajadzība 2012. un 2013. gadā nodrošināt papildu saistību apropriācijas 1,4 miljardu euro apmērā (800 miljoni euro 2012. gadā un 600 miljoni euro 2013. gadā) pašreizējās cenās. Padome aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumu atbilstoši pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas kopējam maksimālajam apjomam, paredzot apropriāciju pārvietojumu 1.a izdevumu kategorijā „Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”. Plānots, ka 2010. gada 27. un 28. jūlijā notiks ITER padomes ārkārtas sanāksme, kurā apstiprinās ITER pamatelementus.

Komisijas un dalībvalstu darba rezultātā ir formulēta skaidra ITER nākotnes vīzija, kas kalpos par pamatu ES nostājai ITER padomes sanāksmē 27. un 28. jūlijā. Komisija atzinīgi novērtē Padomes 2010. gada 12. jūlija secinājumus, kuros pausta Padomes stingra apņemšanās sekmīgi pabeigt ITER projektu, un atbalsta Padomes prasību laikposmā no 2007. līdz 2020. gadam samazināt F4E finanšu līdzekļus Eiropas ieguldījumam ITER izveides procesā no 7,2 miljardiem euro (2008. gada vērtībā) līdz 6,6 miljardiem euro (2008. gada vērtībā). Šī summa 6,6 miljardi euro ir ITER izveides posma atskaites summa. Tādējādi var nodrošināt ITER projekta ilgtermiņa finansēšanu.

Komisija ir skaidri norādījusi, ka turpmāk izdevumu pārsniegumus nevarēs finansēt no ES budžeta. Tāpēc Komisija plāno pieņemt ITER pamatelementus, kas, paredzams, būs spēkā līdz 2020. gadam, ar nosacījumu, ka pēc 2013. gada ES budžeta ikgadējais ieguldījums projekta izmaksu segšanai, par ko izlems budžeta lēmējinstitūcija, būs nemainīgs un iespējamie izdevumu pārsniegumi nākotnē netiks finansēti no ES budžeta.

Pamatelementu pieņemšana ir ad referendum , jo abām budžeta lēmējinstitūcijām (Eiropas Parlamentam un Padomei) vēl ir jāapstiprina un jānodrošina ITER finansējums.

Attiecībā uz ITER papildu īstermiņa finanšu vajadzībām (2012. un 2013. gadam) Komisija ierosina apvienot finansējuma avotus un starp izdevumu kategorijām pārvietot līdzekļus no Septītās pētniecības pamatprogrammas 1.a izdevumu kategorijā, kā arī no neizmantotajiem līdzekļiem.

Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt summu 400 miljonu euro apmērā, pārskatot daudzgadu finanšu shēmu un vienlaikus saglabājot nemainīgu 2007.-2013. gada saistību un maksājumu apropriāciju kopējo maksimālo apjomu. Tajā pašā laikā tiks segta papildu summa 460 miljonu euro apmērā, veicot apropriāciju pārvietojumu no Septītās pētniecības pamatprogrammas 1.a izdevumu kategorijā.

Saistības par finansējuma atlikušajai summai 540 miljonu euro apmērā precizēs vēlāk – vispirms budžeta procedūras saskaņošanā 2010. gada novembrī[4] un, vajadzības gadījumā, turpmākajās ikgadējās budžeta procedūrās, izmantojot visus budžeta līdzekļus, kas paredzēti daudzgadu finanšu shēmā. Komisija ierosina, ka šim nolūkam Eiropas Parlaments, Padome un Komisija vēlākais budžeta procedūras saskaņošanas sanāksmē 2010. gada novembrī pieņem kopīgu deklarāciju.

2. Juridiskais pamats

Līgumā par Eiropas Savienības darbību ir noteikts, ka Padome ar Eiropas Parlamenta piekrišanu vienprātīgi pieņem regulu, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu. Komisija 2010. gada 3. martā iesniedza priekšlikumu par minēto Padomes regulu[5]. Paredzams, ka šo regulu pieņems līdz gada beigām.

Tā kā svarīgi ir bez turpmākas kavēšanās atjaunināt Eiropas Savienības politisko apņemšanos īstenot ITER projektu, Komisija iesniedz šo priekšlikumu saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[6] noteikumiem, kas paliek spēkā līdz jaunas regulas pieņemšanai.

3. rezervju izmantošana un apropriāciju pārvietojumi 1.a izdevumu kategorijā

Rezerves, kas 1.a izdevumu kategorijā pieejamas līdz maksimālajam apjomam ir attiecīgi 50,1 miljons euro 2011. gadā, 34 miljoni euro 2012. gadā un 47 miljoni euro 2013. gadā. Rezerve 2010. gadam nav pieejama. Tā kā Iestāžu nolīguma 13. punktā ir noteikts, ka iestādēm ir jānodrošina pietiekamas līdzekļu rezerves līdz maksimālajiem apjomiem, Komisija uzskata, ka šīs rezerves nedrīkst izmantot, lai segtu ITER projekta papildu finansējuma vajadzības.

Saskaņā ar Iestāžu nolīguma 23. punkta pirmo daļu Komisija izskatīja iespējas pārdalīt izdevumus starp programmām, kas iekļautas šajā kategorijā, lai atbilstoši minētās kategorijas maksimālajam apjomam darītu pieejamu summu, kas ir nozīmīga gan absolūtā izteiksmē, gan procentuāli no jaunajiem plānotajiem izdevumiem. Tādējādi Komisija ierosina no Septītās pētniecības pamatprogrammas 2012. gadā pārvietot 100 miljonus euro un 2013. gadā – 360 miljonus euro.

4. Pārvietojumi starp izdevumu kategorijām (saistību apropriācijas)

Saskaņā ar Iestāžu nolīguma 23. punkta otro daļu Komisija izskatīja iespējas vienas izdevumu kategorijas maksimālā apjoma palielināšanu kompensēt ar citas kategorijas maksimālā apjoma samazināšanu.

Pieejamās 2010.-2013. gada rezerves atbilstoši maksimālajiem apjomiem izdevumu kategorijās, kas nav 1.a kategorija, pašlaik ir novērtētas šādi [7].

2010. gads | 2011. gads | 2012. gads | 2013. gads |

1.b izdevumu kategorija | 1,4 | 16,9 | 1,4 | 0,4 |

2. izdevumu kategorija | 456,2 | 851,8 | 126,2 | 131,4 |

3.a izdevumu kategorija | 18,5 | 70,7 | 26,5 | 52,9 |

3.b izdevumu kategorija | 0 | 15,2 | 18,1 | 22,8 |

4. izdevumu kategorija | 0[8] | 70,3 | 132,3 | 134,6 |

5. izdevumu kategorija | 43,5 | 160,6 | 122,7 | 151,3 |

Ņemot vērā Iestāžu nolīguma 13. punktu un Lisabonas līguma iespējamo finansiālo ietekmi, Komisija uzskata, ka līdz maksimālajam apjomam pieejamās rezerves 1.b, 3.a, 3.b, 4. un 5. izdevumu kategorijā nav pietiekamas, lai segtu ITER projekta papildu finansējuma vajadzības.

Tikai 2010. gada rezerve 2. izdevumu kategorijā atbilst līmenim, ko varētu izmantot, lai kompensētu rezervju trūkumu 1.a izdevumu kategorijā, jo īpaši pēc lauksaimniecības izdevumu apstiprināšanas 2010. gadam. Pašreizējā 2010. gada atlikusī rezerve 2. izdevumu kategorijas maksimālajās robežās ir 456 miljoni euro. Šobrīd Komisija ierosina samazināt šo maksimālo apjomu par 400 miljoniem euro, kā arī palielināt 1.a izdevumu kategorijas maksimālo apjomu par 160 miljoniem euro 2012. gadā un par 240 miljoniem euro 2013. gadā.

Ierosinātās izdevumu maksimālā apjoma korekcijas rezultātā rezerve, kas 2010. gadā būs pieejama 2. izdevumu kategorijas maksimālajās robežās, ir 56 miljoni euro. Komisija ir apņēmusies veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti pieņemtie lēmumi par KLP izdevumiem un to finansēšanu, tostarp vienošanās par KLP „veselības pārbaudi”.

5. maksājumu apropriācijas

Iestāžu nolīguma 23. punkta ceturtajā daļā ir noteikts, ka ikvienā pārskatīšanā ir jāsaglabā atbilstīga attiecība starp saistībām un maksājumiem. Tādējādi maksājumu apropriāciju gada maksimālais apjoms jāpielāgo, pamatojoties uz maksājumu profiliem, kas paredzēti papildu saistībām 1.a izdevumu kategorijā 2012. un 2013. gadā, atbilstoši samazinot 2. izdevumu kategorijas maksājumu apropriāciju maksimālo apjomu 2010. gadā. Kopējais 2007.-2013. gada finanšu shēmas maksimālais apjoms paliek nemainīgs.

6. Kopsavilkuma tabula un secinājumi

Turpmākajā tabulā sniegts kopsavilkums par ierosinātajām izmaiņām attiecībā uz finanšu shēmas saistību un maksājumu apropriāciju maksimālo apjomu. Summas ir izteiktas pašreizējās cenās.

(miljoni EUR) | 2007.g. | 2008.g. | 2009.g. | 2010.g. | 2011.g. | 2012.g. | 2013.g. | 2007.-2013.g. |

1.a Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai | 160 | 240 | 400 |

2. Dabas resursu saglabāšana un pārvaldība | -400 | -400 |

Saistību apropriāciju izmaiņas kopā | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 160 | 240 | 0 |

Maksājumu apropriāciju izmaiņas kopā | -400 | 160 | 240 | 0 |

Pārskatīšana neietekmēs pašreizējās cenās izteikto saistību un maksājumu apropriāciju kopējo maksimālo apjomu.

Iepriekš minētās izmaiņas redzamas turpmākajā finanšu shēmas tabulā (summas izteiktas pašreizējās cenās).

Oficiālajā lēmumā par finanšu shēmas pārskatīšanu jāatsaucas uz pamattabulu, par kuru panākta vienošanās Iestāžu nolīgumā un kas izteikta 2004. gada nemainīgajās cenās. Pašreizējās cenās izteiktās summas tādējādi jāpārrēķina 2004. gada cenās, pamatojoties uz fiksētu deflatoru 2 % gadā saskaņā ar Iestāžu nolīguma 16. punktu (skatīt Eiropas Parlamenta un Padomes ierosinātā lēmuma pielikumu).

[pic]

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS,

ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu, lai segtu ITER projekta papildu finanšu vajadzības

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[9] un jo īpaši tā 21. punktu, 22. punkta pirmo un otro daļu un 23. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) [Trīspusējās sarunās]/[budžeta procedūras saskaņošanas sanāksmē] 2010. gada ….Eiropas Parlaments, Padome un Komisija vienojās par kārtību, kādā tiks sniegts papildu finansējums ITER projektam. Lai nodrošinātu finansējumu, ir nepieciešams pārskatīt daudzgadu finanšu shēmu 2007.-2013. gadam saskaņā ar Iestāžu nolīguma 21., 22. un 23. punktu, tā lai 2012. gada saistību apropriāciju maksimālo apjomu 1.a izdevumu kategorijā palielinātu par 160 miljoniem euro pašreizējās cenās un 2013. gadā – par 240 miljoniem euro pašreizējās cenās.

(2) Lai pilnībā kompensētu 1.a izdevumu kategorijas saistību apropriāciju maksimālā apjoma palielināšanu 2012. un 2013. gadam, tiks samazināts 2. izdevumu kategorijas saistību apropriāciju maksimālais apjoms 2010. gadam.

(3) Lai saglabātu pareizu attiecību starp saistībām un maksājumiem, tiks koriģēts maksājumu apropriāciju ikgadējais maksimālais apjoms. Attiecībā uz maksājumu vajadzībām 2007.-2013. gadam šī korekcija būs neitrāla.

(4) Attiecīgi jāizdara grozījumi Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību I pielikumā[10],

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

PIELIKUMS

[pic]

[1] 15815/10, 15818/09.

[2] Nolīgums par ITER Starptautiskās kodolsintēzes enerģijas organizācijas izveidi kopīgai ITER projekta īstenošanai, kas parakstīts 2006. gada 21. novembrī (OV L 358, 16.12.2006., 62.lpp.).

[3] COM(2010) 226, 4.5.2010.

[4] Neskarot vajadzību nodrošināt nepieciešamās rezerves 2011. gada budžetam.

[5] COM(2010) 72.

[6] OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

[7] Attiecībā uz 2010. gadu dati ir atjaunināti, pamatojoties uz pēdējiem Komisijas priekšlikumiem, kas tika iesniegti līdz Budžeta grozījuma Nr. 6/2010 projekta pieņemšanai (COM(2010) 315, 17.6.2010.), un attiecībā uz 2011.-2013. gadu – pamatojoties uz finanšu plānu, kas iekļauts 2011. gada budžeta projekta vispārīgajā ievadā (COM(2010) 300, 15.6.2010.).

[8] Mīnus 18,3 miljoni, ko finansē no elastības instrumenta.

[9] OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

[10] Šim nolūkam skaitļus minētajā nolīgumā pārrēķina 2004. gada cenās.

Top