Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010DC0655

KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI UN EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI Jaunu vieglo automobiļu radītās CO2 emisijas monitorings ES: dati par 2009. gadu

/* COM/2010/0655 galīgā redakcija */

52010DC0655

KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI UN EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI Jaunu vieglo automobiļu radītās CO2 emisijas monitorings ES: dati par 2009. gadu /* COM/2010/0655 galīgā redakcija */


[pic] | EIROPAS KOMISIJA |

Briselē, 10.11.2010

COM(2010) 655 galīgā redakcija

KOMISIJAS ZIŅOJUMSEIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI UN EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

Jaunu vieglo automobiļu radītās CO 2 emisijas monitorings ES: dati par 2009. gadu

KOMISIJAS ZIŅOJUMSEIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI UN EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

Jaunu vieglo automobiļu radītās CO 2 emisijas monitorings ES: dati par 2009. gadu

1. IEVADS

Saskaņā ar Lēmuma (EK) 1753/2000[1] 9. pantu Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ikgadēju ziņojumu, kas balstīts uz dalībvalstu iesniegtajiem monitoringa datiem. Šis ziņojums attiecas uz monitoringa datiem par 2009. gadu.

No 2010. gada Regulā (EK) 443/2009[2] noteiktais monitorings un ziņošana aizstās ziņošanu saskaņā ar Lēmumu (EK) 1753/2000, jo minētais lēmums ir atcelts ar šo regulu.

2. TENDENCES JAUNU VIEGLO AUTOMOBIĻU NOZARĒ

2.1. Datu kvalitāte un apstrāde

Visas dalībvalstis ir iesniegušas datus par jaunu pasažieru automobiļu reģistrāciju 2009. gadā. Vairāku dalībvalstu datus nācās manuāli pārstrādāt, jo bija reģistrēti tādi degvielas veidi, par kuriem nebija vienošanās, bija aplūkoti nezināmi transportlīdzekļi, piemēroti korekcijas koeficienti un izmantoti citi nepamatoti dati. Šie jautājumi tika risināti datu izvērtēšanas procesā, un tika panākti sekmīgi risinājumi bez ievērojama datu zuduma. Ar piesardzību jāizturas pret laika rindu analīzi, jo ne visos gados ir dati par visām ES dalībvalstīm, kā var secināt no tabulām 3. iedaļā. Lai gan ir darīts viss iespējamais, lai izveidotu konsekventas laika rindas, dažās tendencēs ir iespējami pārrāvumi, ko izraisījuši metodikas un monitoringa uzlabojumi.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ziņojumiem, šā ziņojuma apkopotie dati attiecas uz visām degvielām (agrāk tika ziņoti tikai skaitļi, kas attiecas uz benzīnu un dīzeļdegvielu), un — pretstatā iepriekšējiem ziņojumiem — CO2 emisijas skaitļi nav koriģēti ar 0,7 %. Šī korekcija ar 0,7 % agrāk tika piemērota, novērtējot ražotāju asociāciju ACEA , JAMA un KAMA progresu, lai kompensētu testēšanas procedūras izmaiņas, kas notika pēc to labprātīgās apņemšanās[3]. Šī apņemšanās tagad ir aizstāta ar Regulā (EK) Nr. 443/2009 norādītajām mērķvērtībām. Lai saglabātu nepārtrauktu saistību ar iepriekšējiem ziņojumiem, joprojām tiek sniegti dati, iedalot pa autoražotāju asociācijām.

Otro reizi monitoringa ziņojumā ir iekļauti dati par transportlīdzekļiem, kas darbināmi ar alternatīvām degvielām (AD), jo ir palielinājusies to daļa tirgū un uzlabojusies datu kvalitāte. Te ietilpst transportlīdzekļi šādās degvielas kategorijās: sašķidrināta naftas gāze (SNG), dabasgāze (DG), elektroenerģija, ūdeņradis, divu veidu degviela, benzīns-bioetanols, benzīns-SNG, benzīns-DG, kā arī transportlīdzekļi, kuri iekļauti kategorijā ”Citi”.

2.2. Jaunu vieglo automobiļu radītā vidējā CO2 emisija

2009. gadā Eiropas Savienībā reģistrēto jauno vieglo automobiļu radītā vidējā īpatnējā CO2 emisija bija 145,7 gCO2/km. Tas atspoguļo samazinājumu par 5,1 % jeb 7,9 gCO2/km, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (153,6 gCO2/km 2008. gadā), kas ir lielākais īpatnējās emisijas relatīvais kritums kopš monitoringa shēmas sākuma. Daļu no šā samazinājuma varētu būt izraisījusi finanšu un ekonomikas krīze, kā arī vairākās dalībvalstīs ieviestās shēmas transportlīdzekļu nodošanai lūžņos. Dati arī liecina, ka nedaudz samazinājies automobiļu parks, tā kā vidējā dzinēja jauda, transportlīdzekļa masa un dzinēja darba tilpums 2009. gadā nedaudz samazinājās. 2009. gadā ar dīzeļdegvielu darbināmu transportlīdzekļu radītās emisijas samazinājums bija par gandrīz 6 g, ar benzīnu darbināmu transportlīdzekļu radītās emisijas samazinājums bija par gandrīz 9 g un ar alternatīvām degvielām darbināmu transportlīdzekļu radītās emisijas samazinājums — nedaudz vairāk kā par 11 g. Starpība starp emisiju, ko rada jaunie ar benzīnu darbināmie transportlīdzekļi, un emisiju, ko rada jaunie ar dīzeļdegvielu darbināmie transportlīdzekļi, samazinājās līdz aptuveni 2,3 g. Ir vērts atzīmēt, ka pirms 10 gadiem šī atšķirība bija 17 g.

2009. gadā jaunu ar benzīnu darbināmu transportlīdzekļu skaits pārsniedza to transportlīdzekļu skaitu, kas darbināmi ar dīzeļdegvielu. 2009. gadā ievērojami palielinājās ar alternatīvu degvielu darbināmu transportlīdzekļu īpatsvars. Tas skaidrojams galvenokārt ar to, ka pieaudzis ar benzīnu-SNG darbināmu Itālijā reģistrēto transportlīdzekļu skaits; tieši Itālijā reģistrēti 92,8 % no visiem ES-27 reģistrētajiem jaunajiem ar vieglajiem automobiļiem, ko darbina ar benzīnu-SNG.

1. tabula. Jaunu vieglo automobiļu radītā vidējā CO2 emisija, iedalot pa degvielas veidiem (ES -27)

Visas degvielas | 1347 | 1356 | 1372 | 1379 | 1373 | 1337 |

Benzīns | 1237 | 1235 | 1238 | 1235 | 1228 | 1206 |

Dīzeļdegviela | 1463 | 1479 | 1501 | 1510 | 1508 | 1498 |

Alternatīvās degvielas | 1415 | 1404 | 1392 | 1271 | 1237 | 1169 |

2.4. Monitoringa dati, iedalot pa asociācijām

Lai saglabātu nepārtrauktu saistību ar iepriekšējiem ziņojumiem, šajā iedaļā dati ir sniegti, iedalot pa autoražotāju asociācijām. 2009. gadā jaunu vieglo automobiļu radītā CO2 emisija samazinājās visām asociācijām. Salīdzinot ar 2008. gadu, ACEA ir samazinājusi vidējo emisiju par 7,3 g, JAMA — par 11,2 g, KAMA — par 9,7 g un citi autoražotāji vidēji par 18,4 g. 2009. gadā gan KAMA , gan JAMA ražoto jauno vieglo automobiļu radītā vidējā emisija bija zemāka, salīdzinot ar vidējo emisiju, ko radījuši ACEA ražojumi, taču 2007. gadā bija pretēja situācija.

7. tabula. Jaunu vieglo automobiļu radītā vidējā CO2 emisija, iedalot pa asociācijām

VOLKSWAGEN | 1 396 | 131 | 150,7 | 1 595 889 |

FORD | 1 268 | 125 | 139,7 | 1 249 195 |

FIAT | 1 134 | 119 | 130,1 | 1 206 362 |

RENAULT | 1 308 | 127 | 137,7 | 1 079 984 |

PEUGEOT | 1 292 | 126 | 133,6 | 966 013 |

CITROEN | 1 328 | 128 | 137,9 | 850 753 |

OPEL | 1 329 | 128 | 147,6 | 802 686 |

TOYOTA | 1 277 | 126 | 131,7 | 691 518 |

BMW | 1 526 | 137 | 151,2 | 680 768 |

DAIMLER | 1 487 | 135 | 166,8 | 666 341 |

AUDI | 1 605 | 141 | 160,2 | 586 764 |

SKODA | 1 266 | 125 | 147,9 | 446 671 |

NISSAN | 1 348 | 129 | 154,3 | 359 094 |

HYUNDAI | 1 245 | 124 | 137,8 | 322 432 |

SEAT | 1 253 | 125 | 140,1 | 307 811 |

KIA | 1 384 | 131 | 145,9 | 240 986 |

VAUXHALL | 1 321 | 128 | 151,9 | 233 400 |

HONDA | 1 354 | 129 | 147,3 | 231 810 |

DACIA | 1 182 | 121 | 151,9 | 226 618 |

MAZDA | 1 251 | 124 | 149,5 | 199 299 |

No visiem autoražotājiem, kuri Eiropas Savienībā 2009. gadā reģistrējuši vairāk nekā 10 000 transportlīdzekļu, vienam ražotājam jau pilnībā izdevies sasniegt 2015. gadam izvirzīto mērķvērtību. MARUTI (vidējā masa: 932 kg, īpatnējās CO2 emisijas mērķvērtība: 110 gCO2/km, vidējā īpatnējā CO2 emisija 2009. gadā: 104 gCO2/km, reģistrācijas 2009. gadā: 14 095).

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1753/2000/EK, ar ko izveido sistēmu jaunu vieglo automobiļu vidējās īpatnējās CO2 emisijas monitoringam, OV L 202, 10.8.2000.

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 443/2009, ar ko nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem, OV L 140, 5.6.2009.

[3] Sīkākas ziņas par korekciju ar 0,7 % atrodamas COM(2002) 693 galīgajā redakcijā un COM(2004) 78 galīgajā redakcijā.

[4]

ES -15 aptver Austriju, Beļģiju, Dāniju, Somiju, Franciju, Vāciju, Grieķiju, Īriju, Itāliju, Luksemburgu, Nīderlandi, Portugāli, Spāniju, Zviedriju un AK (izņemot Ziemeļīriju).

ES -10 aptver Kipru, Čehiju, Igauniju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Slovākiju un Slovēniju.

ES -12 aptver ES -10, kā arī Bulgāriju un Rumāniju.

ES -25 aptver ES -15 un ES -10.

ES -27 aptver ES -15 un ES -12.

[5] ”Citi” ietver neidentificētus jaunus vieglos automobiļus (transportlīdzekļus, par kuriem dalībvalstis nav pareizi iesniegušas prasītās ziņas).

[6] Reģistrētu jaunu vieglo automobiļu kopskaits pēc ES dalībvalstu ziņojumiem.

[7] http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_monitoring.htm.

[8] Īpatnējās CO2 emisijas mērķis, kura pamatā ir formulas, kas iekļautas Regulas (EK) 443/2009 I pielikumā.

Top