Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0247

Pesticīdu lietošanas mašīnas ***I Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pesticīdu lietošanas mašīnām, un ar ko groza 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))
P6_TC1-COD(2008)0172 Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī , lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK ar ko Direktīvu 2006/42/EK groza attiecībā uz pesticīdu lietošanas mašīnām
PIELIKUMS

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 184/192


Trešdiena, 2009. gada 22. aprīlī
Pesticīdu lietošanas mašīnas ***I

P6_TA(2009)0247

Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pesticīdu lietošanas mašīnām, un ar ko groza 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0535),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0307/2008),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A6-0137/2009),

1.

apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.

pieņem zināšanai šai rezolūcijai pievienoto Komisijas paziņojumu;

3.

prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Trešdiena, 2009. gada 22. aprīļa
P6_TC1-COD(2008)0172

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK ar ko Direktīvu 2006/42/EK groza attiecībā uz pesticīdu lietošanas mašīnām

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, nostāja pirmajā lasījumā atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2009/127/EK.)

Trešdiena, 2009. gada 22. aprīļa
PIELIKUMS

Trešdiena, 2009. gada 22. aprīļa
Komisijas paziņojums par pesticīdu lietošanas mašīnu standartizāciju

Lai atbalstītu būtiskās prasības I pielikuma 2.4. sadaļā, Komisija uzdod Eiropas Standartizācijas komitejai izstrādāt saskaņotus standartus katrai pesticīdu lietošanas mašīnu kategorijai, pamatojoties uz labākajām pieejamajām metodēm, lai novērstu netīšu pesticīdu iedarbību uz vidi. Jo īpaši jāizstrādā standarti, lai nodrošinātu kritērijus un tehniskās specifikācijas mehānisko aizsegu, tuneļa veida smidzināšanas ierīču un smidzināšanas iekārtu ar gaisa padevi pievienošanai, lai novērstu ūdens avotu piesārņošanu uzpildes un iztukšošanas laikā, kā arī precīzas specifikācijas ražotāja instrukcijām, lai novērstu pesticīdu noplūdi, ņemot vērā visus būtiskos parametrus, piemēram, sprauslu izmērus, spiedienu, caurules augstumu, vēja ātrumu, gaisa temperatūru un mitrumu, kā arī braukšanas ātrumu.


Top