EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0091

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2009. gada 5. novembris ) par ieteikumiem Padomes lēmumiem par Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Vatikāna Pilsētvalsti un Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Sanmarīno Republiku (CON/2009/91)

OJ C 284, 25.11.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 284/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2009. gada 5. novembris)

par ieteikumiem Padomes lēmumiem par Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Vatikāna Pilsētvalsti un Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Sanmarīno Republiku

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Ievads un juridiskais pamats

2009. gada 27. oktobrī Eiropas Centrālā banka (ECB) saņēma pieprasījumu no Eiropas Savienības Padomes sniegt atzinumu par Ieteikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Vatikāna Pilsētvalsti (1) (turpmāk tekstā – “Vatikāna lēmuma projekts”) un Ieteikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Sanmarīno Republiku (turpmāk tekstā – “Sanmarīno lēmuma projekts”) (2).

ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 111. panta 3. punktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

ECB atzinīgi novērtē lēmumu projektus, kuru mērķis ir 10 gadus pēc euro ieviešanas grozīt monetāros nolīgumus ar Sanmarīno un Vatikāna Pilsētvalsti, lai nodrošinātu vienlīdzīgu noteikumu attiecināšanu uz valstīm, kas parakstījušas monetāros nolīgumus ar Kopienu, radītu izpildes pārbaudes mehānismus, ieviestu kopēju metodi euro monētu emisiju maksimālā apjoma aprēķināšanai un atļautu Vatikāna Pilsētvalsts un Sanmarīno Republikas monētu izgatavošanai izmantot naudas kaltuves ārpus Itālijas.

ECB atzīmē, ka saskaņā ar lēmumu projektiem (3) Kopienas nolīgumus noslēdz Padome. ECB uzskata, ka gadījumā, ja šis noteikums tiktu grozīts tā, ka šos nolīgumus vairs neslēgtu Padome, Ekonomikas un finanšu komitejai un ECB būtu jādod tiesības pieprasīt nolīgumu iesniegšanu Padomē, kā to bija lēmusi Padome, uzsākot sākotnējās sarunas par Kopienas nolīgumu noslēgšanu ar Vatikāna Pilsētvalsti un Sanmarīno Republiku (4).

Attiecībā uz grozījumiem, kurus ECB iesaka veikt ierosinātajos lēmumos, konkrēti redakcionāli priekšlikumi kopā ar paskaidrojumiem ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas 2009. gada 5. novembrī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 570 galīgā redakcija.

(2)  COM(2009) 572 galīgā redakcija.

(3)  4. pants.

(4)  Padomes 1998. gada 31. decembra Lēmuma 1999/97/EK par Kopienai ieņemamo nostāju attiecībā uz nolīgumu par monetārajām attiecībām ar Sanmarīno Republiku 8. pants (OV L 30, 4.2.1999., 33. lpp.), Padomes 1998. gada 31. decembra Lēmuma 1999/98/EK par Kopienai ieņemamo nostāju attiecībā uz nolīgumu par monetārajām attiecībām ar Vatikāna Pilsētvalsti 8. pants (OV L 30, 4.2.1999, 35. lpp.).


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1.     grozījums

Vatikāna lēmuma projekta 2. panta b) punkts

“b)

Vatikāna Pilsētvalsts apņemas, tieši pārņemot tiesību normas vai ar līdzvērtīgām darbībām, noteikt visus attiecīgos pasākumus, kas vajadzīgi, lai varētu piemērot visus attiecīgos Kopienas tiesību aktus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, krāpšanas un skaidras naudas un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošanas novēršanu.”

“b)

Vatikāna Pilsētvalsts apņemas, tieši pārņemot tiesību normas vai ar līdzvērtīgām darbībām, noteikt visus attiecīgos pasākumus, kas vajadzīgi, lai varētu piemērot visus attiecīgos Kopienas tiesību aktus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, krāpšanas un skaidras naudas un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošanas novēršanu. Tā apņemas pārņemt visus attiecīgos Kopienas tiesību aktus banku un finanšu nozares jomā, ja Vatikāna Pilsētvalstī tiek izveidots banku sektors.

Paskaidrojums

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus darbības noteikumus, būtu ieteicams grozīt Vatikāna nolīgumu, pielāgojot to tiesiskajai situācijai, ja Vatikāna Pilsētvalstī nākotnē tiktu attīstīts banku sektors.

2.     grozījums

Vatikāna lēmuma projekta 2. panta d) punkts

“d)

Izveido Apvienoto komiteju, kas uzrauga nolīguma īstenošanas gaitu. Tā sastāv no Vatikāna Pilsētvalsts, Itālijas Republikas, Komisijas un ECB pārstāvjiem. Tai ir iespēja katru gadu pārskatīt fiksēto daļu, ievērojot inflāciju un kolekcionāru tirgus attīstību. Lēmumus tā pieņem vienprātīgi. Apvienotā komiteja pieņem savu reglamentu.”

“d)

Izveido Apvienoto komiteju, kas uzrauga nolīguma īstenošanas gaitu. Tā sastāv no Vatikāna Pilsētvalsts, Itālijas Republikas, Komisijas un ECB pārstāvjiem. Tai ir iespēja katru gadu pārskatīt fiksēto daļu, ievērojot inflāciju un kolekcionāru tirgus attīstību. Reizi piecos gados tā pārbauda euro monētu minimālo daļu, kas laižama apgrozībā ar nominālvērtību, un var lemt to palielināt. Lēmumus tā pieņem vienprātīgi. Apvienotā komiteja pieņem savu reglamentu.”

Paskaidrojums

ECB norāda, ka Vatikāna lēmuma projekta 2. panta c) punkts paredz, ka monētu minimālā daļa, kas laižama apgrozībā ar nominālvērtību, ir 51 %. ECB uzskata, ka šīs minimālās daļas piemērotība ir jāpārbauda ar regulāriem intervāliem, un iesaka vienkāršotu procedūru tās grozīšanai.

3.     grozījums

Vatikāna lēmuma projekta 2. panta e) punkts

“e)

Vatikāna Pilsētvalsts euro monētas kaļ Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tomēr ar Apvienotās komitejas piekrišanu Vatikāna Pilsētvalstij ir iespēja vienoties ar citu darbuzņēmēju no to ES kaltuvju vidus, kas kaļ euro monētas. Vatikāna Pilsētvalsts emitēto monētu apjomu pieskaita kaltuves atrašanās valsts monētu emisijas apjomam, lai ECB varētu apstiprināt kopējo emisijas apjomu.”

“e)

Vatikāna Pilsētvalsts euro monētas kaļ Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tomēr ar Apvienotās komitejas piekrišanu Vatikāna Pilsētvalstij ir iespēja vienoties ar citu darbuzņēmēju no to ES kaltuvju vidus, kas kaļ euro monētas. Vatikāna Pilsētvalsts emitēto monētu apjomu pieskaita kaltuves atrašanās valsts Itālijas monētu emisijas apjomam, lai ECB varētu apstiprināt kopējo emisijas apjomu.”

Paskaidrojums

Kaltuves atrašanās valstij laiku pa laikam mainoties, emitēto monētu apjoma pieskaitīšana kaltuves atrašanās valsts monētu emisijas apjomam radītu virkni praktisku problēmu, kas attiecas uz pienākuma ziņot ECB par emitētajām monētām stabilitāti. Ņemot vērā, ka kaltuves pašlaik neveic šādu ziņošanu, lielāku prognozējamību varētu nodrošināt, pieskaitot Vatikāna Pilsētvalsts emitētās monētas Itālijas emitēto monētu apjomam, kā rezultātā Itālijas un Vatikāna Pilsētvalsts iestādes sadarbotos, lai nodrošinātu monētu emisijas apjoma paziņošanu ECB.

4.     grozījums

Vatikāna lēmuma projekta 3. pants

“Sarunas ar Vatikāna Pilsētvalsti ved Itālijas Republika un Komisija Kopienas vārdā. Eiropas Centrālā banka pilnībā iesaistās minētajās sarunās savā kompetences jomā. Itālijas Republika un Komisija iesniedz nolīguma projektu Ekonomikas un finanšu komitejai, lai tā sniegtu atzinumu.”

“Sarunas ar Vatikāna Pilsētvalsti ved Itālijas Republika un Komisija Kopienas vārdā. Eiropas Centrālā banka pilnībā iesaistās minētajās sarunās savā kompetences jomā un attiecībā uz jautājumiem, kas ir ECB kompetences jomā, ir jāsaņem tās piekrišana. Itālijas Republika un Komisija iesniedz nolīguma projektu Ekonomikas un finanšu komitejai, lai tā sniegtu atzinumu.”

Paskaidrojums

Ņemot vērā nolīguma ar Vatikāna Pilsētvalsti monetāro raksturu, ECB uzskata, ka papildus apspriešanās veikšanai, pamatojoties uz Līguma 111. panta 3. punktu, ir atbilstoši un vēlami, lai ECB tiktu iesaistīta arī sarunās un procedūrā, kas vērsta uz nolīgumu noslēgšanu. Attiecībā uz nolīgumā skartajiem jautājumiem, kas ir ECB kompetencē, būtu jāsaņem ECB piekrišana.

5.     grozījums

Vatikāna lēmuma projekta pēdējā tiesību norma

“Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai un Komisijai.”

“Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai, un Komisijai un ECB.”

Paskaidrojums

Tā kā lēmuma projekts paredz ECB piedalīšanos sarunās un nolīguma noslēgšanas procesā, ECB būtu jāiekļauj lēmuma adresātu sarakstā.

6.     grozījums

Sanmarīno lēmuma projekta 2. panta e) punkts

“e)

Sanmarīno Republikas euro monētas kaļ Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tomēr ar Apvienotās komitejas piekrišanu Sanmarīno Republikai ir iespēja vienoties ar citu darbuzņēmēju no to ES kaltuvju vidus, kas kaļ euro monētas. Sanmarīno Republikas emitēto monētu apjomu pieskaita kaltuves atrašanās valsts monētu emisijas apjomam, lai ECB varētu apstiprināt kopējo emisijas apjomu.”

“e)

Sanmarīno Republikas euro monētas kaļ Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tomēr ar Apvienotās komitejas piekrišanu Sanmarīno Republikai ir iespēja vienoties ar citu darbuzņēmēju no to ES kaltuvju vidus, kas kaļ euro monētas. Sanmarīno Republikas emitēto monētu apjomu pieskaita kaltuves atrašanās valsts Itālijas monētu emisijas apjomam, lai ECB varētu apstiprināt kopējo emisijas apjomu.”

Paskaidrojums

Kaltuves atrašanās valstij laiku pa laikam mainoties, emitēto monētu apjoma pieskaitīšana kaltuves atrašanās valsts monētu emisijas apjomam radītu virkni praktisku problēmu, kas attiecas pienākuma ziņot ECB par emitētajām monētām stabilitāti. Ņemot vērā, ka kaltuves pašlaik neveic šādu paziņošanu, lielāku prognozējamību varētu nodrošināt, pieskaitot Sanmarīno Republikas emitētās monētas Itālijas emitēto monētu apjomam, kā rezultātā Itālijas un Sanmarīno iestādes sadarbotos, lai nodrošinātu monētu emisijas paziņošanu ECB.

7.     grozījums

Sanmarīno lēmuma projekta 3. pants

“Sarunas ar Sanmarīno Republiku ved Itālijas Republika un Komisija Kopienas vārdā. Eiropas Centrālā banka pilnībā iesaistās minētajās sarunās savā kompetences jomā. Itālijas Republika un Komisija iesniedz nolīguma projektu Ekonomikas un finanšu komitejai, lai tā sniegtu atzinumu.”

“Sarunas ar Sanmarīno Republiku ved Itālijas Republika un Komisija Kopienas vārdā. Eiropas Centrālā banka pilnībā iesaistās minētajās sarunās savā kompetences jomā un attiecībā uz jautājumiem, kas ir ECB kompetences jomā, ir jāsaņem tās piekrišana. Itālijas Republika un Komisija iesniedz nolīguma projektu Ekonomikas un finanšu komitejai, lai tā sniegtu atzinumu.”

Paskaidrojums

Ņemot vērā nolīguma ar Sanmarīno monetāro raksturu, ECB uzskata, ka papildus apspriešanās veikšanai, pamatojoties uz Līguma 111. panta 3. punktu, ir atbilstoši un vēlami, lai ECB tiktu iesaistīta arī sarunās un procedūrā, kas vērsta uz nolīgumu noslēgšanu. Attiecībā uz līgumā skartajiem jautājumiem, kas ir ECB kompetencē, būtu jāsaņem ECB piekrišana.

8.     grozījums

Sanmarīno lēmuma projekta pēdējā tiesību norma

“Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai un Komisijai.”

“Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai, un Komisijai un ECB.”

Paskaidrojums

Tā kā lēmuma projekts paredz ECB piedalīšanos sarunās un nolīguma noslēgšanas procesā, ECB jāiekļauj lēmuma adresātu sarakstā.


(1)  Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir tā daļa, kuru ECB ierosina svītrot.


Top