EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0081(01)

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2009. gada 16. oktobris ) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un Direktīvas 2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK grozījumiem (CON/2009/81)

OJ C 272, 13.11.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 272/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2009. gada 16. oktobris)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un Direktīvas 2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK grozījumiem

(CON/2009/81)

2009/C 272/01

Ievads un juridiskais pamats

1.

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2009. gada 3. jūnijā saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un Direktīvas 2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK grozījumiem (1) (tālāk tekstā – “ierosinātā direktīva”).

2.

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmo ievilkumu. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

3.

ECB atbalsta nodomu izveidot saskaņotu reglamentējošu un uzraudzības sistēmu attiecībā uz alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku (AIFP) darbību Eiropas Savienībā. Ierosinātajiem noteikumiem par ziņojumu sniegšanu kompetentajām iestādēm principā būtu jādod būtisks ieguldījums finanšu stabilitātes uzraudzības uzlabošanā un tādējādi jāveicina labāks to finanšu stabilitātes risku novērtējums, kas ir saistīti ar AIFP un to pārvaldītajiem alternatīvajiem ieguldījumu fondiem (AIF). Noteikumu saskaņošanai un no tās izrietošajai pasei būtu jāveicina finanšu integrācija, padarot konkurences noteikumus ES vienlīdzīgākus.

4.

ECB aicina Eiropas Kopienu Komisiju turpināt dialogu ar tās starptautiskajiem partneriem, jo īpaši Amerikas Savienotajām Valstīm, lai nodrošinātu saskaņotu reglamentējošu un uzraudzības sistēmu visā pasaulē. Kā norādīts Eurosistēmas viedoklī attiecībā uz Komisijas rīkoto apspriešanos par riska ieguldījumu fondiem, ņemot vērā šīs nozares starptautisko raksturu un no tā izrietošos riskus izvēlēties izdevīgāko regulējumu vai izvairīties no regulējuma, ir nepieciešama starptautiskā līmenī koordinēta rīcība (2). Tas varētu palīdzēt nodrošināt, lai prasības, kas AIFP tiek izvirzītās citās valstīs, ir līdzvērtīgas tām, kas tiks ieviestas ES, un lai AIFP, kas neatrodas ES, var piekļūt ES tirgiem uz savstarpības pamata.

5.

Ierosinātās direktīvas 3. apsvērumā kā viens no galvenajiem tās mērķiem ir noteikta tādas sistēmas izveidošana, kas spēj novērst riskus, ko AIF rada ieguldītājiem, citiem tirgus dalībniekiem un tirgiem, ņemot vērā AIFP ieguldījumu stratēģiju un metožu plašo klāstu. Šajā sakarā jāatzīmē, ka ierosinātā direktīva attiektos uz visiem fondu veidiem, uz kuriem neattiecas Direktīva 2009/…/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (pārstrādāta versija) (3), piemēram, riska ieguldījumu fondiem, preču fondiem, atvērtiem nekustamā īpašuma fondiem, slēgtiem fondiem, kas iekļauti biržu sarakstos, privātā kapitāla fondiem un riska kapitāla fondiem. Šie fondi veido heterogēnu ieguldījumu pūlu grupu, kas ir izveidota, izmantojot dažādas juridiskās formas atšķirīgās jurisdikcijās, gan ES, gan ārpus tās. Tāpēc ierosinātās direktīvas noteikumi būtu jāveido tā, lai tie labāk atspoguļotu būtiskās atšķirības, kas pastāv starp AIF.

6.

Visas centrālās bankas būtu skaidri un noteikti jāizslēdz no ierosinātās direktīvas darbības jomas.

7.

Vispārīgākā līmenī ECB saskata potenciālu regulējuma patvaļīgas izvēles risku starp AIFP, apdrošināšanas sabiedrībām un kredītiestādēm, kam ierosinātā direktīva nerada vienlīdzīgus konkurences noteikumus. Izņemot AIFP pašu aktīvu pārvaldību, ierosinātās direktīvas prasības būtu saskaņoti jāpiemēro AIFP, kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām. Tāpat ierosinātā direktīva neprecizē “atbilstības un piemērotības” kritērijus un minimālo pieredzi, kas nepieciešama AIFP augstākā līmeņa vadītājiem un izpildinstitūciju locekļiem. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences noteikumus, ECB iesaka papildināt ierosināto direktīvu ar noteikumiem, kas būtu saskaņoti ar līdzīgiem noteikumiem citās ES finanšu acquis jomās.

8.

ECB norāda, ka dažu ierosinātās direktīvas noteikumu (piemēram, to, kas attiecas uz īsās pozīcijas pārdošanu, vērtspapīrošanu un kontrolējošas ietekmes iegūšanu uzņēmumos) nolūks ir regulēt horizontālā līmeņa jautājumus, kas attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem, ne tikai AIFP. ECB saprot atsevišķu šo noteikumu pamatojumu, taču vienlaikus ECB ieteiktu ieviest šos noteikumus, izmantojot tiesību aktus, kas nodrošina vienlīdzīgu konkurences noteikumu pastāvēšanu starp dažādiem tirgus dalībniekiem, piemēram, iekļaujot šos noteikumus jau spēkā esošos, visiem sektoriem piemērojamos ES tiesību aktos.

9.

ECB atzinīgi novērtē noteikumus, kas attiecas uz AIFP pienākumiem sniegt ziņojumus (AIFP būtu pienākums sniegt augstas kvalitātes informāciju kompetentajām iestādēm), un informācijas apmaiņai starp uzraudzības iestādēm paredzētos mehānismus. Tomēr ECB iesaka veikt padziļinātu analīzi, lai koncentrētu ziņošanas pienākumus uz datiem, kas var pamatoti tikt uzskatīti par būtiskiem finanšu stabilitātes pārraudzībai, kā arī lai nodrošinātu datu ziņošanas pienākumu saskaņotību ar tiesisko regulējumu, ar ko tiks izveidota Eiropas Sistēmisko risku komiteja (ESRK) un Eiropas Finanšu uzraudzības sistēma (EFUS), un lai ļautu šīm struktūrām iegūt visu informāciju, kas nepieciešama un piemērota to uzdevumu izpildei. (4) Šīs analīzes rezultātā noteiktie koncentrētie ziņošanas pienākumi būtu jāatspoguļo ierosinātajā direktīvā, turpmāku precizēšanu varētu veikt izmantojot komitoloģijas procedūras. ECB ir gatava palīdzēt veikt šo analīzi.

10.

Varētu rūpīgi apsvērt arī iespēju saskaņot atsevišķus direktīvas projekta 21. pantā un 24. pantā noteiktos pienākumus sniegt ziņojumus kompetentajām iestādēm ar pienākumiem 2007. gada 27. jūlija Regulā ECB/2007/8 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku. (5) Šī regula, kas pašlaik ir piemērojama euro zonā izvietotiem ieguldījumu fondiem, nodrošina iespēju iegūt saskaņotu bilances statistiku. Ierosinātās direktīvas saskaņošana ar šīm prasībām ziņojumu sniegšanai un standartizēta ziņojuma parauga lietošana attiecībā uz visiem AIF, uz kuriem attiecas ierosinātā direktīva, palīdzētu veikt sistēmisko risku novērtējumu visas ES mērogā. Šādi tiktu arī samazināts ar ziņošanas pienākumu saistītais papildus slogs tiem AIF, kas jau pašlaik paziņo šo informāciju. Lai gan ierosinātajai direktīvai būtu jāprecizē būtiskie noteikumi, kas attiecas uz AIFP lietotajiem darbības modeļiem, ECB atbalstītu arī atsevišķu tehnisku un detalizētu noteikumu, kuru mērķis ir 21. un 24. pantā minētās informācijas standartizācija ES līmenī, pieņemšanu, izmantojot komitoloģijas procedūras. Posteņi, uz kuriem attiektos ziņošanas pienākums, varētu ietvert, piemēram, AIF bilances informāciju, kas balstīta uz Regulu ECB/2007/8, ienākumu deklarācijas, naudas plūsmu deklarācijas un prognozes (ieskaitot primāros finansējuma avotus, visaugstākā reitinga brokeru sarakstu un papildus likviditātes pasākumus dažādu scenāriju gadījumā), ieguldītāju izpirkšanas tiesību ierobežojumus, aktīvus, kas tiek turēti, vērtēšanā izmantojot modeļus, piesaistīto līdzekļu izmantošanu, atvasināto finanšu instrumentu pozīcijas (ieskaitot nosacītās vērtības un piešķirto nodrošinājumu), nelikvīdos aktīvus un ne-investīciju līmeņa aktīvus, kā arī veikto īsās pozīcijas pārdošanu. ECB sagaida, ka par ieviešanas pasākumiem šajā jomā notiks apspriešanās ar ESRK.

11.

Piesaistīto līdzekļu izmantošanas jēdziens ir fundamentāls daudzu AIFP izmantotajam darbības modelim. Ierosinātajā direktīvā iekļautā “piesaistītu līdzekļu izmantošanas” definīcija neietver konkrētus piesaistīto līdzekļu izmantošanas proporcijas konceptus. ECB ir bažas, ka bez papildus skaidrojumu iekļaušanas ierosinātās direktīvas tekstā, šo definīciju varētu būt grūti ieviest. Šajā jomā veiktajiem īstenošanas pasākumiem būtu jāgūst labums no centrālo banku un uzraudzības iestāžu, kas nav centrālās bankas, tehniskā ieguldījuma. Tāpēc ECB sagaida, ka par visiem šajā jomā veiktajiem ieviešanas pasākumiem notiks apspriešanās ar ESRK un EFUS, t. sk., kā ierosināts pielikuma 7. grozījumā, par iespējamiem pasākumiem “piesaistītu līdzekļu izmantošanas” jēdziena pilnveidošanai un par to apstākļu precizēšanu, kuros AIF sistēmiski izmanto lielus piesaistīto līdzekļu apjomus.

12.

Ierosinātās direktīvas 25. panta 3. punkts paredz, ka Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, nosakot piesaistīto līdzekļu robežvērtības, kuras var izmantot AIFP, ņemot vērā, inter alia, AIF veidu, to stratēģiju un piesaistīto līdzekļu avotus. ECB atzīst, ka piesaistītu līdzekļu izmantošana var radīt nozīmīgus riskus finanšu stabilitātei. AIFP to ieguldījumu elastības dēļ var spēlēt svarīgu lomu finanšu tirgus likviditātes uzlabošanā un tādejādi veicināt efektīvu finanšu tirgu darbību un cenu noteikšanu. Šīs lomas saglabāšanai ir nepieciešams, lai uz AIF tiktu attiecināti līdzsvaroti un riskam atbilstoši piesaistīto līdzekļu apjoma ierobežojumi, kas ņemtu vērā šo fondu kopējo riska profilu, vienlaicīgi pārmērīgi nemazinot to ieguldījumu elastību.

13.

ECB ir gatava, ja nepieciešams, sniegt savu viedokli par jebkuru pārstrādātu šī projekta versiju, kas kļūs pieejama. Gadījumos, kuros ECB iesaka grozīt ierosināto direktīvu, konkrēti redakcionālie priekšlikumi un paskaidrojumi ir izklāstīti pielikumā. Lielākā daļa šo priekšlikumu neattiecas uz augstāk minētajiem vispārīgajiem apsvērumiem.

Frankfurtē pie Mainas, 2009. gada 16. oktobrī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 207, galīgā redakcija.

(2)  Eurosistēmas viedoklis Eiropas Komisijas rīkotajā apspriešanā par riska ieguldījumu fondiem, 2009. gada 25. februāris, 3. lpp., pieejams ECB tīmekļa vietnē http://www.ecb.europa.eu

(3)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta.

(4)  Komisijas paziņojums, Eiropas finanšu uzraudzība, 27.5.2009, COM(2009) 252, galīgā redakcija pieejama Eiropas Savienības tīmekļa vietnē http://www.eur-lex.europa.eu

(5)  OV L 211, 11.8.2007., 8. lpp.


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1.     grozījums

2. panta 2. punkts (jauns h) apakšpunkts)

“2.   Šī direktīva neattiecas ne uz vienu no zemāk minētajiem:

(…).”

“2.   Šī direktīva neattiecas ne uz vienu no zemāk minētajiem:

(…)

h)

dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām.

Paskaidrojums

Ierosinātās direktīvas 2. panta 2. daļas g) apakšpunkts izslēdz, inter alia, ECB no ierosinātās direktīvas darbības jomas. Arī Eiropas Centrālo banku sistēmā ietilpstošās nacionālās centrālās bankas būtu skaidri un noteikti jāizslēdz no ierosinātās direktīvas darbības jomas, jo tās, ņemot vērā to darbības mērķus un uzdevumus, nav riska avots, kas attaisnotu to iekļaušanu ierosinātās direktīvas darbības jomā.

2.     grozījums

3. panta beigu daļa

 

“Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, ar ko tiek sīkāk precizēta l) apakšpunktā iekļautā “piesaistītu līdzekļu izmantošanas” definīcija.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvās kontroles procedūru.”

Paskaidrojums

“Piesaistītu līdzekļu izmantošanas” definīcija varētu tikt precizēta.

3.     grozījums

8. pants

“8. pants

Atļaujas atsaukšana

Kompetentās iestādes var atsaukt AIFP izsniegtu atļauju, ja tas:

1)

ir saņēmis atļauju, iesniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus;

2)

vairs neatbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem atļauja piešķirta;

3)

ir nopietni vai sistemātiski pārkāpis noteikumus, transponējot šo direktīvu.”

“8. pants

Atļaujas atsaukšana

Kompetentās iestādes var atsaukt AIFP izsniegtu atļauju, ja tas:

1)

ir saņēmis atļauju, iesniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus;

2)

vairs neatbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem atļauja piešķirta;

3)

ir nopietni un/vai sistemātiski pārkāpis noteikumus, ar kuriem ir transponēta šī direktīva.

Atļaujas atsaukšana ir spēkā nekavējoties un tiek tūlīt paziņota.

Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, kas sīkāk nosaka 1) apakšpunktā minētās atļaujas atsaukšanas laiku un adresātus.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvās kontroles procedūru.

Paskaidrojums

Daudzi kredītlīgumi un pamatlīgumi precizē “saistību neizpildes gadījumus”, kuros darījumu partnerim ir tiesības atkāpties no līguma vai darījuma, kas noslēgts pamatojoties uz pamatlīgumu. Atļaujas atsaukšana ir tipisks “saistību neizpildes gadījums”. Lai nodrošinātu, ka AIFP atļaujas atsaukšana neizraisa neorganizētu darbības izbeigšanas procesu (kam var būt dažādas sekas dažādās dalībvalstīs), būtu vēlams precizēt, ka atļaujas atsaukšanas praktiskās sekas visā ES ir vienādās, jo īpaši attiecībā uz to, kad un kam atļaujas atsaukšana ir paziņota un kad atļaujas atsaukšana rada sekas. ECB iesaka paredzēt, ka Komisija varētu pieņemt īstenošanas pasākumus izmantojot komitoloģijas procedūru, lai precizētu kad un kam būtu jāpaziņo par atļaujas atsaukšanu.

ECB izteiktu līdzīgas bažas, ja AIFP izdarītie ierosinātās direktīvas III nodaļā noteikto “AIFP darbības nosacījumu” pārkāpumi, radītu saistību neizpildes gadījumu vai citas līgumiskas vai likumiskas tiesības izbeigt līgumu.

4.     grozījums

16. panta 3. punkts

“3.   Attiecībā uz aktīvu novērtēšanu un neto aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu apliecību vai daļu aprēķināšanu piemērojamajiem noteikumiem jābūt izklāstītiem tās valsts likumdošanā, kur AIF atrodas, vai AIF apvienošanās noteikumos vai instrumentos.”

“3.   Attiecībā uz a Aktīvu novērtēšanu un neto aktīvu vērtības uz vienu AIF ieguldījumu apliecību vai daļu aprēķināšanu piemērojamajiem noteikumiem jābūt izklāstītiem tās valsts likumdošanā veic atbilstoši noteikumiem, kas ir piemērojami saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kur AIF atrodas, vai AIF dibināšanas noteikumiem vai instrumentiem.”

Paskaidrojums

ASV vispārpieņemtie grāmatvedības principi (GAAP) nav “izklāstīti” Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktos un, ļoti iespējams, ka citās valstīs esošā situācija ir līdzīga. Tāpēc ierosinātās direktīvas 16. panta 3. punktu pašreizējā redakcijā var būt neiespējami ieviest.

5.     grozījums

17. panta 3. punkts

“Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras juridiskā adrese atrodas Kopienā un kura ir pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija).”

“Depozitārijs ir kredītiestāde, kuras juridiskā adrese atrodas Kopienā un kuras darbība atļauta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija) vai nacionālajiem tiesību aktiem.”

Paskaidrojums

Grozījumi paplašinātu depozitārija definīciju, lai tiktu iekļautas vismaz kredītiestādes, kam atļauja ir piešķirta saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, ne tikai kredītiestādes, kam atļauja ir piešķirta saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK.

6.     grozījums

18 panta 1. punkta d) apakšpunkts

“d)

AIFP jāpierāda, ka trešā persona ir atbilstoši kvalificēta un spējīga uzņemties attiecīgās funkcijas, ka tā izvēlēta ļoti rūpīgi un ka AIFP spēj jebkurā laikā efektīvi uzraudzīt deleģēto pienākumu izpildi, jebkurā laikā sniegt turpmākus norādījumus trešai personai un atsaukt deleģētās pilnvaras ar tūlītēju efektu, ja tas ir ieguldītāju interesēs.”

“d)

AIFP jāpierāda, ka trešā persona ir atbilstoši kvalificēta un spējīga uzņemties attiecīgās funkcijas, ka tā izvēlēta ļoti rūpīgi un ka AIFP spēj jebkurā laikā efektīvi uzraudzīt deleģēto pienākumu izpildi, jebkurā laikā sniegt turpmākus norādījumus trešai personai un atsaukt deleģētās pilnvaras ar tūlītēju efektu, ja tas ir ieguldītāju interesēs, vienlaicīgi aizstājot dažādus deleģēšanas pasākumus, kas noteikti saskaņā ar 6. panta 3. punktu.”

Paskaidrojums

Lai nodrošinātu savietojamību ar 6. panta 3. punktu, saskaņā ar kuru atļaujas piešķiršana AIFP “attiecas uz jebkuriem deleģēšanas pasākumiem, ko noteicis AIFP”, ierosinātā grozījuma mērķis ir paredzēt, ka pastāv alternatīvi deleģēšanas pasākumi, ja AIFP būtu nepieciešams atsaukt deleģētās pilnvaras “ar tūlītēju efektu”.

7.     grozījums

22. panta beigu daļa

“Attiecībā uz otro daļu tiek uzskatīts, ka AIF sistemātiski izmanto lielu piesaistīto līdzekļu apjomu tad, ja kopējais no visiem avotiem piesaistīto līdzekļu apjoms pārsniedz AIF pašu kapitālu divos no pēdējiem četriem ceturkšņiem.”

Attiecībā uz otro daļu tiek uzskatīts, ka AIF sistemātiski izmanto lielu piesaistīto līdzekļu apjomu tad, ja kopējais no visiem avotiem piesaistīto līdzekļu apjoms pārsniedz AIF pašu kapitālu divos no pēdējiem četriem ceturkšņiem.

Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, precizējot apstākļus, kuros tiks uzskatīts, ka AIF sistemātiski izmanto lielu piesaistīto līdzekļu apjomu.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvās kontroles procedūru.

Paskaidrojums

Ierosinātās direktīvas 22. pants praktiski nozīmētu, ka lielākā AIF daļa sistemātiski izmanto lielu piesaistīto līdzekļu apjomu, jo to kopējais piesaistīto līdzekļu apjoms bieži pārsniegtu to neto aktīvus (nevis to “pašu kapitālu”), kas varētu nebūt atbilstošs atskaites punkts fondu kontekstā. ECB uzskata, ka šis tehniskais jautājums tiktu vislabāk atrisināts, ja Komisija, izmantojot komitoloģijas procedūru, pieņemtu īstenošanas pasākumus, atbilstoši iesaistot uzraudzības iestādes un citas kompetentās iestādes.

8.     grozījums

33. panta 8. punkts

“8.   AIFP var tirgot tāda AIF daļas vai ieguldījumu apliecības, kurš atrodas trešā valstī, profesionāliem ieguldītājiem tādā dalībvalstī, kas nav AIFP piederības dalībvalsts, tikai sākot no 54. panta 1. punkta otrajā daļā minētās dienas.”

“8.   AIFP var tirgot tāda AIF daļas vai ieguldījumu apliecības, kurš atrodas trešā valstī, profesionāliem ieguldītājiem tādā dalībvalstī, kas nav AIFP piederības dalībvalsts, tikai sākot no 54. panta 1. punkta otrajā daļā minētās dienas. Ieguldītājs, kas atrodas dalībvalstī un ir iegādājies AIF, kurš atrodas trešajā valstī, daļas vai ieguldījumu apliecības pirms šī datuma, var turpināt turēt šīs daļas vai ieguldījumu apliecības vai pārdot tās AIFP.

Paskaidrojums

No šī brīža ieguldītājiem (ieskaitot privātus ieguldītājus) var likumīgi piederēt AIF, kas atrodas citā valstī, daļas vai ieguldījumu apliecības. Ierosinātā papildinājuma mērķis ir nodrošināt, ka pastāv juridiski noteikumi rīcībai ar šādiem ieguldījumiem pēc pārejas uz ierosinātajā direktīvā paredzēto jauno regulējumu, (t. i., regulējumu saskaņā ar kuru AIFP, kas atrodas trešajā valstī, būtu nepieciešams saņemt atļauju, lai turpinātu darbību ES) un, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka šo daļu vai ieguldījumu apliecību vērtība netiek negatīvi ietekmēta, ja AIFP, kas atrodas trešajā valstī, nepieprasa vai nesaņem atļauju darbības turpināšanai ES. Cits iespējamais risinājuma variants ir grozījumu veikšana pārejas noteikumos.

9.     grozījums

46. panta 1. punkts

“1.   Par AIFP pilnvarošanu un uzraudzību atbildīgās kompetentās iestādes saskaņā ar šo direktīvu paziņo informāciju citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm gadījumos, kad tas ir nepieciešams atsevišķa AIFP vai AIFP kolektīva darbību potenciālās ietekmes uzraudzībai un reaģēšanai uz to, lai veicinātu sistēmiski saistītu finanšu iestāžu stabilitāti un tādu tirgu organizētu funkcionēšanu, kuros AIFP aktīvi darbojas. Šādu informāciju paziņo arī Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejai (EVRK), kas izveidota ar Komisijas 2009. gada 23. janvāra Lēmumu 2009/77/EK (2)un kas minēto informāciju nodod citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm.”

“1.   Par AIFP pilnvarošanu un uzraudzību atbildīgās kompetentās iestādes saskaņā ar šo direktīvu paziņo informāciju citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm gadījumos, kad tas ir nepieciešams atsevišķa AIFP vai AIFP kolektīva darbību potenciālās ietekmes uzraudzībai un reaģēšanai uz to, lai veicinātu sistēmiski saistītu finanšu iestāžu stabilitāti un tādu tirgu organizētu funkcionēšanu, kuros AIFP aktīvi darbojas, centrālajām bankām, ieskaitot Eiropas Centrālo banku, un Eiropas Sistēmisko risku komitejai to funkciju īstenošanai. Šādu informāciju paziņo arī Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejai (EVRK), kas izveidota ar Komisijas 2009. gada 23. janvāra Lēmumu 2009/77/EK (2)un kas minēto informāciju nodod citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm.”

Paskaidrojums

Šis papildinājums nodrošinātu, ka centrālās bankas, ieskaitot ECB (arī ESRK vārdā), ir pienācīgi apgādātas ar informāciju, kas attiecas uz to funkcijām, izmantojot citās ES finanšu acquis jomās lietoto terminoloģiju.


(1)  Nosvītrotais teksts ir tā daļa, kuru ECB ierosina svītrot. Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu.

(2)  OV L 25, 29.1.2009., 18. lpp.


Top