EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2009. gada 23. februāris ) par priekšlikumu regulai, ar ko paredz sīkus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz minimālajiem standartiem, ko piemēro sezonas produktiem saskaņotajos patēriņa cenu indeksos (SPCI) (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2009. gada 23. februāris)

par priekšlikumu regulai, ar ko paredz sīkus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz minimālajiem standartiem, ko piemēro sezonas produktiem saskaņotajos patēriņa cenu indeksos (SPCI)

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2009. gada 5. janvārī saņēma Eiropas Kopienu Komisijas lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Komisijas regulai, ar ko paredz sīkus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz minimālajiem standartiem, ko piemēro sezonas produktiem saskaņotajos patēriņa cenu indeksos (SPCI) (turpmāk — “regulas projekts”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmo ievilkumu. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.   Vispārīgi apsvērumi

ECB kopumā atbalsta regulas projektu, kurai būtu jāveicina SPCI salīdzināmība. Darbības ar sezonas vienībām ir viens no visilgāk pastāvējušiem saskaņošanas jautājumiem, kas izskatīti HICP pilnveidošanas sakarā. Attiecībā uz darbībām ar sezonas vienībām šobrīd pastāv būtiskas atšķirības starp dalībvalstīm, kā rezultātā SPCI nav pietiekami salīdzināmi. Tas savukārt rada grūtības, interpretējot euro zonas indeksus attiecībā uz dažām produktu grupām, un var pat radīt novirzes visu pozīciju SPCI.

2.   Īpaši apsvērumi

2.1

Regulas projekts tomēr joprojām ļauj pielietot divas dažādas metodes attiecībā uz sezonas produktiem — vai nu nemainīgus gada svērumu indeksus, vai arī no klases atkarīgus sezonas svērumu indeksus. Lai gan regulas projekts paredz dažus ierobežojumus šo divu veidu indeksu piemērošanai, lai ierobežotu dažādu valstu rezultātu nesalīdzināmību, simulācijas ir parādījušas, ka noteiktos apstākļos šīs divas metodes vienalga noved pie atšķirīgiem rezultātiem. Tādēļ ECB atbalstītu stingrāku standartu, kas ļautu piemērot tikai vienu no divām atšķirīgām metodēm, lai vēl vairāk uzlabotu darbību ar sezonas vienībām salīdzināmību. Tomēr, ja nav paredzams tas, ka vienas metodes izvēlēšanās no divām būtiski ietekmētu visu pozīciju SPCI, un ja vienas metodes svītrošana regulas projektā izraisītu būtisku kavēšanos attiecībā uz regulas projekta pieņemšanu, ECB atbalstītu to, ka, veicot regulas pārskatīšanu nākotnē, darbībās ar sezonas vienībām tiktu pieļauta tikai viena metode.

2.2

Regulas projektā minētajiem apakšindeksiem var būt būtiska ietekme uz dalībvalstīm, kuru pašreizējā prakse atšķiras no regulas projekta 4. pantā paredzētajiem minimālajiem standartiem. Tas izraisīs statistikas pārrāvumu indeksos, kā rezultātā var būt novirzes visu pozīciju SPCI pārmaiņās, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. ECB atzīst, ka dalībvalstīm var būt neiespējami pārstrādāt iepriekš publicētos SPCI to sākotnējā stāvoklī. Tomēr ECB uzsver to, cik nozīmīga ir SPCI datu salīdzināmība un saskaņotība nākamajā gadā pēc regulas projekta īstenošanas. Tādēļ ECB atzinīgi novērtēs to, ka dalībvalstis to nacionālos SPCI pārskatīs vismaz gadu pirms regulas projekta ieviešanas.

2.3

Tā kā par regulas projektu ar ECB ir jāapspriežas saskaņā ar Līgumu, regulas projektā saskaņā ar Līguma 253. pantu būtu jāiekļauj attiecīgs pamatojums.

2.4

Tā kā Eiropas Centrālo banku sistēma izmanto SPCI ne tikai Līguma 121. pantā minētajā nolūkā, bet arī saistībā ar tās uzdevumiem, kas attiecībā uz lēmumu pieņemšanu monetārās politikas jomā paredzēti Līguma 105. panta 2. punktā, ECB iesaka iekļaut apsvērumu regulas projektā.

3.   Redakcionāli priekšlikumi

3.1

Gadījumos, kuros iepriekš tekstā minētie komentāri saistīti ar grozījumiem regulas projektā, attiecīgie redakcionālie priekšlikumi ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2009. gada 23. februārī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


PIELIKUMS

REDAKCIONĀLI PRIEKŠLIKUMI

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1. grozījums

[ierosinājums attiecībā uz jaunu pamatojumu]

“ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

”ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un jo īpaši tās 4. panta trešo daļu un 5. panta 3. punktu,“

ņemot vērā Padomes 1995. gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un jo īpaši tās 4. panta trešo daļu un 5. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu,”

Pamatojums — sk. atzinuma 2.3. punktu

2. grozījums

[ierosinājums attiecībā uz jaunu 5. apsvērumu]

 

“5)

SPCI ir nozīmīgs rādītājs, ko Eiropas Centrālo banku sistēma izmanto analīzēs saistībā ar lēmumu pieņemšanu monetārās politikas jomā saskaņā ar Līguma 105. panta 2. punktu.”

Pamatojums — sk. atzinuma 2.4. punktu


(1)  Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu.


Top