Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0065(02)

Priekšlikums Padomes lēmums par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

/* COM/2008/0065 galīgā redakcija - AVC 2008/0027 */

52008PC0065(02)

Priekšlikums Padomes lēmums par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai /* COM/2008/0065 galīgā redakcija - AVC 2008/0027 */


[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 11.2.2008

COM(2008) 65 galīgā redakcija

2008/0027 (AVC)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par protokola parakstīšanu un pagaidu piemērošanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(iesniegusi Komisija)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saskaņā ar Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās akta Eiropas Savienībai 6. panta 2. punkta noteikumiem ir jāvienojas par ES jauno dalībvalstu pievienošanos Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ar Libānas Republiku, pievienojot šim nolīgumam protokolu. Tajā pašā pantā noteikta vienkāršota procedūra, saskaņā ar kuru protokolu noslēdz Padome, pieņemot vienprātīgu lēmumu dalībvalstu vārdā, un attiecīgā trešā valsts. Šī procedūra neskar Kopienas pilnvaras.

Padome 2006. gada 23. oktobrī pilnvaroja Komisiju risināt sarunas ar Libānu par šādu protokolu, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 2007. gada 1. janvārī. Sarunas aizkavējās sakarā ar ierobežojumiem, ar ko saskārās Libānas valsts pārvalde, un tās lūgumu, pirms principiāli piekrist tekstam, sniegt skaidrojumu par jautājumiem, kuri pat pārsniedz protokola darbības jomu. Šajās sarunās tika nolemts, ka spēkā esošajā asociācijas nolīgumā nav jāiekļauj papildu tirdzniecības koncesijas attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem un zivsaimniecības produktiem.

Pievienotie priekšlikumi ir 1) Padomes lēmums par protokola parakstīšanu un provizorisku piemērošanu un 2) Padomes lēmums par protokola noslēgšanu.

Sarunās ar Libānu noslēgtais protokols ir pievienots. Protokola svarīgākais noteikums ir par jauno dalībvalstu pievienošanos Eiropas Savienības un Libānas asociācijas nolīgumam un ES jauno oficiālo valodu iekļaušana.

Komisija lūdz Padomi pieņemt piedāvātos Padomes lēmumus par protokola parakstīšanu un noslēgšanu.

Eiropas Parlaments tiks aicināts sniegt piekrišanu šā protokola noslēgšanai.

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par protokola parakstīšanu un pagaidu piemērošanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 310. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas otro teikumu,

ņemot vērā Aktu par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Padome 2006. gada 23. oktobrī pilnvaroja Komisiju Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā risināt sarunas par protokoliem, ar ko groza nolīgumus, kas noslēgti starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un trešām valstīm, kā, piemēram, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses,[?] lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(2) Sarunas ar Libānu ir pabeigtas.

(3) Sarunās ar Libānu noslēgtā protokola 8. panta 2. punkts paredz protokola pagaidu piemērošanu pirms tā spēkā stāšanās dienas.

(4) Protokols jāparaksta Kopienas vārdā un jāpiemēro pagaidu kārtībā, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē,

IR NOLēMUSI šāDI.

1. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots izraudzīties personu (personas), kurai (kurām) Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā ir tiesības parakstīt protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šo protokolu pagaidu kārtībā piemēro no 2007. gada 1. janvāra, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē.

Briselē,

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

2008/0027 (AVC)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 310. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas otro teikumu un 300. panta 3. punkta otro daļu,

ņemot vērā Aktu par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1) protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā tika parakstīts […].

(2) Protokols ir jāapstiprina,

IR NOLēMUSI šāDI.

Vienīgais pants

Ar šo Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā apstiprina protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Asociācijas nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

Briselē,

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

PROTOKOLS

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

še turpmāk „EK dalībvalstis”, ko pārstāv Eiropas Savienības Padome, un

EIROPAS KOPIENA,

še turpmāk „Kopiena”, ko pārstāv Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija, no vienas puses,

un LIBāNAS REPUBLIKA,

še turpmāk „Libāna”,

no otras puses,

TĀ KĀ Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses,[?] še turpmāk „Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums”, tika parakstīts Briselē 2002. gada 1. aprīlī un stājās spēkā 2006. gada 1. aprīlī;

TĀ KĀ Līgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos tika parakstīts Luksemburgā 2005. gada 25. aprīlī un stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī;

Tā Kā Pagaidu nolīgums par tirdzniecību un ar to saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu un Libānas Republiku[?] stājās spēkā 2003. gada 1. martā;

TĀ KĀ saskaņā ar 6. panta 2. punktu aktā, kas pievienots pievienošanās līgumam, jauno līgumslēdzēju pušu pievienošanos Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam apstiprina, noslēdzot minētajam nolīgumam pievienojamu protokolu;

TĀ KĀ ir notikušas apspriedes atbilstoši Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 22. pantam, lai tiktu ievērotas Kopienas un Libānas Republikas abpusējās intereses,

IR VIENOJUŠĀS šāDI.

1. pants

Bulgārijas Republika un Rumānija kļūst par līgumslēdzējām pusēm Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, kurš noslēgts starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, un, tāpat kā pārējās EK dalībvalstis, attiecīgi pieņem un ņem vērā minētā nolīguma tekstu, kā arī kopīgās deklarācijas, deklarācijas un vēstuļu apmaiņu.

PIRMĀ NODAĻA. GROZĪJUMI EIROPAS UN VIDUSJŪRAS REĢIONA VALSTU NOLĪGUMĀ, TOSTARP TĀ PIELIKUMOS UN PROTOKOLOS

2. pants (Izcelsmes noteikumi)

Nolīguma 4. protokolu groza šādi:

1. Protokola 18. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu.

Retrospektīvi izsniegtie sertifikāti EUR.1 ir jāapstiprina ar vienu no šīm frāzēm:

BG "ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ"

ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"

CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ"

DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"

FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

IT "RILASCIATO A POSTERIORI"

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT "EMITIDO A POSTERIORI"

RO "EMIS A POSTERIORI"

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

AR [pic]"

2. Protokola 19. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu.

(…)

Šādā veidā izdota kopija (dublikāts) ir jāapstiprina ar vienu no šiem vārdiem:

BG "ДУБЛИКАТ"

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

RO "DUPLICAT"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

AR [pic]"

3 Protokola V pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu.

Teksts bulgāru valodā

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Teksts spāņu valodā

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Teksts čehu valodā

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Teksts dāņu valodā

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Teksts vācu valodā

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Teksts igauņu valodā

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Teksts grieķu valodā

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Teksts angļu valodā

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Teksts franču valodā

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Teksts itāliešu valodā

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Teksts latviešu valodā

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Teksts lietuviešu valodā

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra(2) preferencinès kilmés prekés.

Teksts ungāru valodā

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Teksts maltiešu valodā

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Teksts holandiešu valodā

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Teksts poļu valodā

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Teksts portugāļu valodā

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Teksts rumāņu valodā

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declară cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

Teksts slovēņu valodā

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Teksts slovāku valodā

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Teksts somu valodā

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Teksts zviedru valodā

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Teksts arābu valodā

[pic]

…………………………………………………………..(3)

(vieta un datums)

…………………………………………………………..(4)

(Eksportētāja paraksts, papildus salasāmā rakstā jānorāda tās personas vārds, kura parakstījusi deklarāciju)

(1) Ja faktūrrēķina deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūrrēķina deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu.

(2) Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija.

(3) Šos norādījumus var neņemt vērā, ja dokumentā ir sniegta šāda informācija.

(4) Gadījumos, kad nav nepieciešams eksportētāja paraksts, paraksta trūkums nozīmē arī parakstītāja vārda trūkumu.

OTRĀ NODAĻA. PĀREJAS NOTEIKUMI

3. pants (Izcelsmes apliecinājums un administratīvā sadarbība)

1. Saskaņā ar šo protokolu attiecīgā valsts pieņem izcelsmes apliecinājumus, ko pienācīgi izsniegusi Libāna vai kāda ES jaunā dalībvalsts saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, kurus savstarpēji piemēro, ja:

a) šāda izcelsme dod tiesības izmantot preferenciālu tarifu režīmu, pamatojoties uz preferenciālo tarifu pasākumiem šajā nolīgumā vai Kopienas vispārējo tarifa preferenču sistēmā;

b) izcelsmes apliecinājums un pārvadājuma dokumenti ir izsniegti vēlākais dienā pirms pievienošanās dienas;

c) izcelsmes apliecinājums ir iesniegts muitas iestādēm četru mēnešu laikā no pievienošanās dienas.

Ja preces deklarētas importam Libānā vai kādā jaunajā ES dalībvalstī pirms pievienošanās dienas saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, kurus šajā laikā piemēro Libāna un attiecīgā jaunā ES dalībvalsts, var arī pieņemt izcelsmes pierādījumu, kas retrospektīvi izsniegts saskaņā ar minētajiem nolīgumiem vai režīmiem, ja tas iesniegts muitas iestādēm četru mēnešu laikā no pievienošanās dienas.

2. Libāna un jaunās dalībvalstis ir tiesīgas saglabāt atļaujas, kas nodrošina „atzīta eksportētāju” statusu saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomajiem režīmiem, kurus tās savstarpēji piemēro, ja:

a) šādu noteikumu paredz arī nolīgums, kuru Libāna un Kopiena noslēgusi pirms pievienošanās dienas; kā arī

b) atzītie eksportētāji izmanto spēkā esošos izcelsmes noteikumus saskaņā ar šo nolīgumu.

Šādas atļaujas vēlākais gadu pēc pievienošanās dienas aizstāj ar jaunām atļaujām, ko izsniedz atbilstīgi nolīguma noteikumiem.

3. Libānas vai jauno dalībvalstu atbildīgās muitas iestādes var iesniegt pieprasījumus papildus pārbaudīt izcelsmes apliecinājumus, kas izsniegti saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, kuri minēti iepriekšējā 1. un 2. punktā, un minētās iestādes tos pieņem trīs gadus pēc attiecīgā izcelsmes apliecinājuma izdošanas.

4. pants (Tranzītpreces)

1. Nolīguma noteikumus var piemērot precēm, ko eksportē no Libānas uz kādu jauno dalībvalsti vai no kādas jaunās dalībvalsts uz Libānu, un kuras atbilst 4. protokola noteikumiem un kuras pievienošanās dienā ir ceļā vai atrodas pagaidu glabāšanā, muitas noliktavā vai Libānas vai attiecīgās jaunās dalībvalsts brīvajā zonā.

2. Šādos gadījumos preferenču režīmu var nodrošināt, ja četru mēnešu laikā kopš pievienošanās dienas importētāja valsts muitas iestādēm iesniedz izcelsmes apliecinājumu, ko retrospektīvi izsniegušas eksportētājas valsts muitas iestādes.

Vispārīgie un nobeiguma noteikumi

5. pants

Libāna apņemas neiesniegt pieprasījumus, neizvirzīt prasības vai nenodot lietu izskatīšanai, kā arī negrozīt vai neatsaukt nevienu koncesiju atbilstoši 1994. gada VVTT XXIV.6. un XXVIII pantam saistībā ar šo Kopienas paplašināšanos.

6. pants

Šis protokols ir Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

7. pants

1. Šo protokolu apstiprina Kopiena, Eiropas Savienības Padome dalībvalstu vārdā un Libānas Republika saskaņā ar savām procedūrām.

2. Līgumslēdzējas puses paziņo viena otrai par iepriekšējā punktā minēto attiecīgo procedūru pabeigšanu. Apstiprināšanas dokumentus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

8. pants

1. Šis protokols stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc pēdējā apstiprināšanas dokumenta deponēšanas.

2. Šis protokols pagaidu kārtībā tiek piemērots no 2007. gada 1. janvāra.

9. pants

Šis protokols ir sagatavots divos eksemplāros visās līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās; un visi šie teksti ir vienlīdz autentiski.

10. pants

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma teksts, tostarp pielikumi un protokoli, kas ir šā nolīguma neatņemama sastāvdaļa, kā arī Nobeiguma akta un pielikumā pievienoto deklarāciju teksti tiek sagatavoti bulgāru un rumāņu valodā, un tie visi ir tikpat autentiski kā oriģinālie teksti. Asociācijas padomei ir jāapstiprina šie teksti.

DALĪBVALSTU VĀRDĀ…

EIROPAS KOPIENAS VĀRDĀ…

LIBāNAS REPUBLIKAS VĀRDĀ

[1] OV L 143, 30.5.2006., 2. lpp.

[2] OV L 143, 30.5.2006., 2. lpp.

[3] OV L 262, 30.9.2002., 2. lpp.

Top