EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0019

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2008. gada 5. maijs ) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru (CON/2008/19)

OJ C 117, 14.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 117/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2008. gada 5. maijs)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2008. gada 17. martā saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru (turpmāk tekstā — “ierosinātā regula”) (1).

ECB kompetence sniegt atzinumu par ierosināto regulu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

Ierosinātās regulas pieņemšanas rezultātā tiks ieviesta jauna “regulatīvā kontroles procedūra”, kas cita starpā attieksies arī uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām saistībā ar vairākiem Kopienas tiesību aktiem statistikas jomā. ECB nav īpašu komentāru attiecībā uz ierosinātās regulas normām, jo tās atbilst Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajai deklarācijai par jaunas “regulatīvās kontroles procedūras” iekļaušanu komitoloģijas regulējumā (2).

Ņemot vērā ieviešanas pasākumu nozīmi ES statistikas jomas likumdošanā, ECB vēlas izmantot šo izdevību, lai uzsvērtu, cik svarīga ir ECB padomdevējas loma saskaņā ar Līguma 105. panta 4. punktu, kurš nosaka, ka ar ECB apspriežas “par visiem ierosinātiem Kopienas aktiem, kas ir ECB kompetencē”. Ņemot vērā iepriekšējos ECB atzinumos pausto nostāju attiecībā uz ieviešanas pasākumiem finanšu pakalpojumu jomā (3), ECB uzskata, ka ierosinātie statistikas ieviešanas pasākumi pēc būtības ir likumdošanas akti un ka tie uzskatāmi par “ierosinātiem Kopienas aktiem” Līguma 105. panta 4. punkta izpratnē. Tādēļ Līguma norma, kas nosaka, ka ar ECB apspriežas par visiem ierosinātiem Kopienas aktiem, kas ir ECB kompetencē, ietver pienākumu par šiem ieviešanas pasākumiem apspriesties ar ECB (4).

Frankfurtē pie Mainas 2008. gada 5. maijā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 741 galīgā redakcija un COM(2008) 71 galīgā redakcija. ECB tika lūgta sniegt atzinumu attiecībā uz ierosinātās regulas pirmo un ceturto daļu.

(2)  Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas deklarācija par Padomes 2006. gada 17. jūlija lēmumu, ar kuru groza Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (2006/512/EK) (OV C 255, 21.10.2006., 1. lpp.).

(3)  Skatīt ievaddaļu ECB 2006. gada 12. decembra Atzinumā CON/2006/57 par projektu Komisijas Direktīvai, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un paskaidro atsevišķas definīcijas (OV C 31, 13.2.2007., 1. lpp.). Skatīt arī 1.2. punktu ECB 2007. gada 15. februāra Atzinumā CON/2007/4 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par astoņiem priekšlikumiem, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām groza Direktīvas 2006/49/EK, 2006/48/EK, 2005/60/EK, 2004/109/EK, 2004/39/EK, 2003/71/EK, 2003/6/EK un 2002/87/EK (OV C 39, 23.2.2007., 1. lpp.).

(4)  Kopienas iestāžu neapspriešanās ir vērtēta vairākos Tiesas spriedumos. Attiecībā uz pienākumu apspriesties ar Eiropas Parlamentu skatīt Lietu 138/79 Roquette Frères pret Eiropas Kopienu Padomi [1980] ECR 3333 un 17. punktu Lietā C-21/94 Parlaments pret Padomi [1995] ECR I-1827. Attiecībā uz Augstās iestādes pienākumu apspriesties ar Padomi un Konsultatīvo komisiju saskaņā ar EOTK Līgumu skatīt 15. punktu Lietā 1/54 Francijas Republika pret Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Augsto iestādi [1954-56] ECR 1 un 52. punktu Lietā 2/54 Itālijas Republika pret Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Augsto iestādi [1954-56] ECR 37, ko apstiprināja 112. punkts Lietā 6/54 Nīderlandes Karaliste pret Eiropas Ogļu un tērauda kopienas Augsto iestādi [1954-56] ECR 103. Attiecībā uz Līguma 105. panta 4. punktu Lietā C-11/00 Komisija pret Eiropas Centrālo banku [2003] ECR I-7147, ģenerāladvokāts Džeikobs uzsvēra, ka: “apspriešanās ar ECB par ierosinātajiem aktiem tās kompetences jomā ir procedūras posms, ko nosaka Līgums un kas nepārprotami var ietekmēt pieņemto aktu saturu. Manā skatījumā šīs prasības neievērošanai jāizraisa pieņemtā akta anulēšanu” (ģenerāladvokāta Džeikoba 2002. gada 3. oktobra atzinuma 131. punkts).


Top