EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2008. gada 3. marts ) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 70/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2008. gada 3. marts)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2008. gada 7. februārī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu (1) (turpmāk tekstā — “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmo ievilkumu. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

1.

ECB atzinīgi novērtē ierosināto regulu, kurai būtu jāuzlabo Eiropas tirdzniecības statistikas kvalitāte, salīdzināmība un savlaicīgums un jānodrošina šīs statistikas labāka saikne ar uzņēmējdarbības statistiku. Turklāt dalībvalstīs ārējās tirdzniecības statistika tiek izmantota maksājumu bilances un nacionālo kontu statistikas apkopošanai, kā arī euro zonas maksājumu bilances un euro zonas pārskatu, par kuriem atbild ECB, nacionālajiem datiem.

2.

ECB norāda, ka saskaņā ar ierosināto regulu dalībvalstīm būs jāapkopo un, ja tie norādīti muitas iestādēm iesniegtajās muitas deklarācijās, Eiropas Kopienu Komisijai jānosūta tikai šādi dati: i) galamērķa dalībvalsts ievešanas gadījumā; ii) faktiskās izvešanas dalībvalsts izvešanas gadījumā; iii) darījuma veids (2). Turklāt dalībvalstij būs pienākums eksporta vai importa datus otrai dalībvalstij nosūtīt tikai tādā gadījumā, ja muitas iestādes abās dalībvalstīs būs nodrošinājušas mehānismu attiecīgo datu savstarpējai nosūtīšanai elektroniskā veidā (3). ECB norāda, ka iepriekš minētie dati ir nozīmīgi 1. punktā minētās euro zonas statistikas kvalitātes nodrošināšanai, un, lai novērstu datu kvalitātes pasliktināšanās risku, iesaka bez kavēšanās veikt pasākumus attiecīgo izmaiņu ieviešanai Kopienu Muitas kodeksā (4) un ES muitas iestāžu datu apmaiņas mehānismā.

3.

Kā jau pausts iepriekšējā atzinumā (5), ECB, tāpat kā Eiropas Parlaments, ir ieinteresēta euro starptautiskās lomas uzraudzībā. Šajā kontekstā ECB īpaši atzinīgi novērtē ierosinātās regulas 6. panta 3. punktu, kas prasa apkopot tirdzniecības statistiku, to iedalot pēc norēķinu valūtas preču eksportā uz valstīm ārpus ES un importā no tām. ECB uzrauga euro izmantošanu ārpus euro zonas un publicē gada pārskatu par euro starptautisko lomu, t.sk., īpašu nodaļu par euro izmantošanu starptautiskajā tirdzniecībā. Euro starptautiskajai lomai ir pastiprināti reģionāls raksturs, un tā ir īpaši izteikta Eiropas Savienībā. Dati par valūtu iedalījumu ārējā tirdzniecībā ir arī nozīmīgs ECB makroekonomikas prognožu avots, kas tiek izmantots cenu stabilitātes analīzei, jo šie dati sniedz informāciju par to, kā valūtas kursa pārmaiņas ietekmē importa cenu un vietējo ražojumu cenu attīstību.

4.

ECB atzinīgi novērtē plānoto statistiskās ziņošanas pienākumu sloga samazināšanu uzņēmumiem, kā arī administratīvo datu izmantošanas uzlabojumus ierosinātās regulas pieņemšanas rezultātā.

5.

ECB saprot, ka ierosinātā regula var izraisīt pārmaiņas Intrastat ziņošanā, kas noteikta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku attiecībā uz preču tirdzniecību dalībvalstu starpā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu (6), un iesaka bez kavēšanās apsvērt šos grozījumus.

Frankfurtē pie Mainas, 2008. gada 3. martā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 653 galīgā redakcija.

(2)  Skatīt ierosinātās regulas 6. panta 5. punktu.

(3)  Skatīt ierosinātās regulas 7. panta 3. punktu.

(4)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992, 1. lpp.). Regula, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006, 1. lpp.).

(5)  ECB 2003. gada 1. decembra Atzinums CON/2003/26 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, pakalpojumu starptautisko tirdzniecību un tiešajām ārvalstu investīcijām (COM(2003) 507 galīgā redakcija) (OV C 296, 6.12.2003, 5. lpp.).

(6)  OV L 102, 7.4.2004., 1. lpp.


Top