Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0719(05)

Komisijas Paziņojums — Specializēto ārstu un vispārējās prakses ārstu oficiālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu nosaukumu paziņošana (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ C 165, 19.7.2007, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 165/13


KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Specializēto ārstu un vispārējās prakses ārstu oficiālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu nosaukumu paziņošana

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 165/06)

Padomes Direktīvā 93/16/EEK 1993. gada 5. avrīlī par ārstu brīvas pārvietošanās veicināšanu un viņu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu (1) dokumentu savstarpēju atzīšanu un jo īpaši tās 41. pantā un 42. panta a) punktā, kā arī Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo (2) kvalifikāciju atzīšanu, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu 2006/100/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos (3), un jo īpaši tās 21. panta 7. punktā ir paredzēts, ka dalībvalsts Komisijai paziņo normatīvos un administratīvos aktus, ko tā pieņem attiecībā uz diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu izdošanu šīs direktīvas piemērošanas jomā. Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē attiecīgu paziņojumu, kurā uzskaitīti dalībvalstīs pieņemtie konkrēto kvalifikāciju nosaukumi, kā arī — attiecīgā gadījumā — atbilstošais profesionālais nosaukums.

Tā kā Nīderlande ir paziņojusi par grozījumiem B pielikumā iekļautajā sarakstā ar nosaukumiem, ir jāizdara grozījumi diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu nosaukumu sarakstā attiecībā uz vispārējās prakses ārstu kvalifikāciju, kurš publicēts saskaņā ar Direktīvas 93/16/EEK 41. pantu un iestrādāts V pielikumā Direktīvai 2005/35/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

Direktīvas 93/16/EEK B pielikumā un V pielikumā Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ieraksti attiecībā uz Nīderlandi jāgroza šādi.

1)

Direktīvas 93/16/EEK B pielikumā un Direktīvas 2005/36/EK V pielikuma pozīcijā “5.1.2. Specializēto ārstu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti” jābūt šādām kvalifikācijas dokumentu piešķirošajām iestādēm:

Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu nosaukumu saraksts attiecībā uz vispārējās prakses ārstu kvalifikāciju, kas publicēts saskaņā ar Direktīvas 93/16/EEK 41. pantu, kā arī pozīcija “5.1.4. Vispārējās prakses ārstu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti” V pielikumā Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju jāgroza šādi.

(2)

Diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu nosaukumu sarakstā attiecībā uz vispārējās prakses ārstu kvalifikāciju, kas publicēts saskaņā ar Direktīvas 93/16/EK 41. pantu, un pozīcijā “5.1.4. Vispārējās prakses ārstu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti” V pielikumā Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ierakstu par kvalifikāciju apliecinošo dokumentu groza šādi. Kvalifikāciju apliecinošajam dokumentam ir jābūt šādam:

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Issued by the Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)

Tādējādi attiecīgajām Direktīvas 2005/36/EK V pielikumā iekļautajām tabulām ir jābūt šādām:

“5.1.2.   Specializēto ārstu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti

Valsts

Kvalifikāciju apliecinošais dokuments

Iestāde, kas piešķir kvalifikāciju apliecinošo dokumentu

Atsauces datums

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

1976. gada 20. decembris

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински университет или Военномедицинска академия

2007. gada 1. janvāris

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

2004. gada 1. maijs

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

1976. gada 20. decembris

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

1976. gada 20. decembris

Eesti

Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

2004. gada 1. maijs

Éire/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

1976. gada 20. decembris

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1981. gada 1. janvāris

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1986. gada 1. janvāris

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

1976. gada 20. decembris

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Italia

Diploma di medico specialista

Università

1976. gada 20. decembris

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

2004. gada 1. maijs

Latvija

“Sertifikāts” — kompetentu

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

2004. gada 1. maijs

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

2004. gada 1. maijs

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

1976. gada 20. decembris

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

2004. gada 1. maijs

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

2004. gada 1. maijs

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

1976. gada 20. decembris

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1994. gada 1. janvāris

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

2004. gada 1. maijs

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1986. gada 1. janvāris

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

România

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

2007. gada 1. janvāris

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

2004. gada 1. maijs

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

2004. gada 1. maijs

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1994. gada 1. janvāris

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1994. gada 1. janvāris

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

1976. gada 20. decembris”

“5.1.4.   Vispārējās prakses ārstu kvalifikāciju apliecinošie dokumenti

Valsts

Kvalifikāciju apliecinošais dokuments

Profesionālais nosaukums

Atsauces datums

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

1994. gada 31. decembris

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

2007. gada 1. janvāris

Česká republika

Diplom o specializaci “všeobecné lékařství”

Všeobecný lékař

2004. gada 1. maijs

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

1994. gada 31. decembris

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

1994. gada 31. decembris

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

2004. gada 1. maijs

Éire/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

1994. gada 31. decembris

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

1994. gada 31. decembris

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

1994. gada 31. decembris

France

Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

1994. gada 31. decembris

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

1994. gada 31. decembris

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

2004. gada 1. maijs

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

2004. gada 1. maijs

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

2004. gada 1. maijs

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

1994. gada 31. decembris

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

2004. gada 1. maijs

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

2004. gada 1. maijs

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (4)

Huisarts

1994. gada 31. decembris

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

1994. gada 31. decembris

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

2004. gada 1. maijs

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

1994. gada 31. decembris

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

2007. gada 1. janvāris

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

2004. gada 1. maijs

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore “všeobecné lekárstvo”

Všeobecný lekár

2004. gada 1. maijs

Suomi/Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

1994. gada 31. decembris

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

1994. gada 31. decembris

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

1994. gada 31. decembris


(1)  OV L 165, 7.7.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.

(3)  OV L 363, 20.12.2006., 141. lpp.

(4)  Izdevējiestāde: Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC).”


Top