EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0309

Priekšlikums Padomes lēmums par Eiropas Ekonomikas kopienas un Sanmarīno Republikas sadarbības un muitas savienības nolīguma protokola noslēgšanu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

/* COM/2007/0309 galīgā redakcija - CNS 2007/0105 */

52007PC0309
[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 8.6.2007

COM(2007) 309 galīgā redakcija

2007/0105 (CNS)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Ekonomikas kopienas un Sanmarīno Republikas sadarbības un muitas savienības nolīguma protokola noslēgšanu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

(iesniegusi Komisija)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Eiropas Ekonomikas kopienas un Sanmarīno Republikas sadarbības un muitas savienības nolīgums stājās spēkā 2002. gada 1. aprīlī.

Nolīgums ir jāgroza, lai iekļautu jaunās dalībvalstis kā līgumslēdzējas puses.

Pēc tam, kad 2006. gada 25. aprīlī Komisija saņēma pilnvarojumu, sarunas ar Sanmarīno Republiku par nolīguma pielāgošanu tika pabeigtas.

Juridiskais pamatojums ierosinātajam Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu ir tāds pats kā nolīgumam.

Saskaņā ar 6. panta 2. punktu protokolā par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā Komisijai ir jāiesniedz Padomei noslēdzamā protokola projekts.

Atbilstoši priekšlikumam Padome pieņem pievienoto lēmumu par Eiropas Ekonomikas kopienas un Sanmarīno Republikas sadarbības un muitas savienības nolīguma protokola noslēgšanu sakarā ar ES paplašināšanos.

2007/0105 (CNS)

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Ekonomikas kopienas un Sanmarīno Republikas sadarbības un muitas savienības nolīguma protokola noslēgšanu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 133. un 308. pantu saistībā ar minētā līguma 300. panta 2. punkta otro teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā protokolu par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu[2],

tā kā:

1. Pēc tam, kad 2006. gada 25. aprīlī Komisija saņēma pilnvarojumu, sarunas ar Sanmarīno Republiku par Eiropas Ekonomikas kopienas un Sanmarīno Republikas sadarbības un muitas savienības nolīguma protokola noslēgšanu attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai ir pabeigtas.

2. Saskaņā ar 6. panta 2. punktu protokolā par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā Komisija ir iesniegusi Padomei noslēdzamā protokola projektu.

3. Protokols ir jānoslēdz,

IR NOLEMUSI ŠADI.

1. pants

Ar šo tiek Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā noslēgts Eiropas Ekonomikas kopienas un Sanmarīno Republikas sadarbības un muitas savienības nolīguma protokols attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai („protokols”).

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētāju ar šo pilnvaro iecelt personu, kas ir pilnvarota parakstīt protokolu Kopienas un tās dalībvalstu vārdā.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs Kopienas un tās dalībvalstu vārdā nodod protokola 3. pantā paredzēto apstiprināšanas dokumentu.

Briselē, […]

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

[…]

PIELIKUMS

FINANŠU PĀRSKATS | […] |

DATUMS: […] |

1. | BUDŽETA POZĪCIJA n.p. | APROPRIĀCIJAS: […] |

2. | SADAĻA: Eiropas Ekonomikas kopienas un Sanmarīno Republikas sadarbības un muitas savienības nolīguma protokols attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai |

3. | JURIDISKAIS PAMATS: EK Līguma 133. un 308. pants saistībā ar 300. panta 2. punkta otro teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu. Protokola par nosacījumiem un noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā 6. panta 2. punkts. |

4. | MĒRĶI: […] |

5. | FINANSIĀLĀ IETEKME Nav | 12 MĒNEŠU PERIODS (miljonos euro) | KĀRTĒJAIS FINANŠU GADS [n] (miljonos euro) | NĀKAMAIS FINANŠU GADS [n+1] (miljonos euro) |

5.0 | IZDEVUMI - NO EK BUDŽETA (KOMPENSĀCIJAS/INTERVENCE) - VALSTS IESTĀDES - CITI | […] Nav | […] Nav | […] Nav |

5.1 | IEŅĒMUMI - EK PAŠU RESURSI (MAKSĀJUMI/MUITAS NODOKĻI) - VALSTS | […] Nav | […] Nav | […] Nav |

[n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

5.0.1 | PAREDZAMIE IZDEVUMI | […] | […] | […] | […] |

5.1.1 | PAREDZAMIE IEŅĒMUMI | […] | […] | […] | […] |

5.2 | APRĒĶINA METODE: […] |

6.0 | VAI PROJEKTU VAR FINANSĒT NO APROPRIĀCIJĀM, KAS IERAKSTĪTAS KĀRTĒJĀ BUDŽETA ATTIECĪGAJĀ NODAĻĀ? | JĀ |

6.1 | VAI PROJEKTU VAR FINANSĒT, PĀRCEĻOT TO NO VIENAS KĀRTĒJĀ BUDŽETA NODAĻAS UZ CITU? | NĒ |

6.2 | VAI BŪS VAJADZĪGS PAPILDU BUDŽETS? | NĒ |

6.3 | VAI TURPMĀKAJOS BUDŽETOS IR JĀIERAKSTA APROPRIĀCIJAS? | NĒ |

NOVĒROJUMI: […] |

Eiropas Ekonomikas kopienas un Sanmarīno Republikas sadarbības un muitas savienības nolīguma protokols attiecībā uz Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

BEļģIJAS KARALISTE, BULGĀRIJAS REPUBLIKA, čEHIJAS REPUBLIKA, DāNIJAS KARALISTE, VāCIJAS FEDERATĪVā REPUBLIKA, IGAUNIJAS REPUBLIKA, GRIEķIJAS REPUBLIKA, SPāNIJAS KARALISTE, FRANCIJAS REPUBLIKA, īRIJA, ITāLIJAS REPUBLIKA, KIPRAS REPUBLIKA, LATVIJAS REPUBLIKA, LIETUVAS REPUBLIKA, LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE, UNGāRIJAS REPUBLIKA, MALTAS REPUBLIKA, NīDERLANDES KARALISTE, AUSTRIJAS REPUBLIKA, POLIJAS REPUBLIKA, PORTUGāLES REPUBLIKA, RUMāNIJA, SLOVēNIJAS REPUBLIKA, SLOVāKIJAS REPUBLIKA, SOMIJAS REPUBLIKA, ZVIEDRIJAS REPUBLIKA UN LIELBRITāNIJAS UN ZIEMEļīRIJAS APVIENOTā KARALISTE („DALīBVALSTIS”),

ko pārstāv Eiropas Savienības Padome,

un

EIROPAS KOPIENA,

ko arī pārstāv Eiropas Savienības Padome,

no vienas puses,unSANMARĪNO REPUBLIKA,

no otras puses,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Ekonomikas kopienas un Sanmarīno Republikas 1991. gada 16. decembra sadarbības un muitas savienības nolīgumu („nolīgums”), kas stājās spēkā 2002. gada 1. aprīlī,

ŅEMOT VĒRĀ Bulgārijas Republikas un Rumānijas („jaunās dalībvalstis”) pievienošanos Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī,

TĀ KĀ jaunajām dalībvalstīm ir jākļūst par nolīguma līgumslēdzējām pusēm,

TĀ KĀ Pievienošanās līgums pilnvaro Eiropas Savienības Padomi esošo dalībvalstu un jauno dalībvalstu vārdā noslēgt nolīguma protokolu par jauno dalībvalstu pievienošanos,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Jaunās dalībvalstis ar šo kļūst par nolīguma līgumslēdzējām pusēm. Tāpat kā esošās dalībvalstis tās pieņem un ievēro nolīgumu un tam pievienotās deklarācijas.

2. pants

Šis protokols ir nolīguma neatņemama daļa.

3. pants

1. Šo protokolu saskaņā ar savām procedūrām dalībvalstu un Eiropas Kopienas vārdā apstiprina Eiropas Savienības Padome un Sanmarīno Republika.

2. Puses viena otru informē par minēto procedūru pabeigšanu. Apstiprināšanas dokumentus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

4. pants

Šis protokols stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc pēdējā apstiprināšanas dokumenta iesniegšanas.

5. pants

Nolīguma un tam pievienoto deklarāciju tekstus sagatavo bulgāru un rumāņu valodā.

Tos pievieno protokolam, un tie ir vienlīdz autentiski tekstiem citās valodās, kurās ir sagatavots nolīgums un tam pievienotās deklarācijas.

6. pants

Šis protokols ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovaku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

…, …. … divtūkstoš septītajā gadā.

Eiropas Savienības Padomes vārdā –

[ ... ]

Sanmarīno Republikas vārdā –

[ ... ]

[1] OV C [..], [..], [..]. lpp.

[2] EP atzinums

Top