EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0142

Priekšlikums Padomes lēmums par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

/* COM/2007/0142 galīgā redakcija */

52007PC0142

Priekšlikums Padomes lēmums par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai /* COM/2007/0142 galīgā redakcija */


[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 28.3.2007

COM(2007) 142 galīgā redakcija

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(iesniegusi Komisija)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, še turpmāk „PSN”, kas parakstīts Luksemburgā 2004. gada 11. oktobrī, vēl nav stājies spēkā.

Tā kā nolīgums tika parakstīts pirms Eiropas Savienības paplašināšanās, iekļaujot Bulgāriju un Rumāniju, pie PSN jānoslēdz protokols, lai jaunās dalībvalstis varētu pievienoties nolīgumam tā spēkā stāšanās dienā.Padome 2006. gada 23. oktobrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā ar Tadžikistānas Republiku, lai noslēgtu protokolu pie Partnerības un sadarbības nolīguma. Sarunas ar Tadžikistānas Republiku ir pabeigtas, un apspriestā protokola teksts ir pievienots.

Šeit tiek pievienoti priekšlikumi 1) Padomes lēmumam par protokola parakstīšanu un provizorisku piemērošanu un 2) Padomes un Komisijas lēmumam par protokola noslēgšanu.

Komisija ierosina Padomei:

- pieņemt lēmumu par protokola parakstīšanu un provizorisku piemērošanu Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā;

- Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā noslēgt protokolu un piekrist, ka to noslēdz Eiropas Atomenerģijas kopiena.

Priekšlikums

PADOMES LĒMUMS

par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 44. panta 2. punktu, 47. panta 2. punkta pēdējo teikumu, 55. pantu, 57. panta 2. punktu, 71. pantu, 80. panta 2. punktu, 93., 94., 133. un 181.a pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta otro teikumu,

ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu[1],

tā kā:

(1) Padome 2006. gada 23. oktobrī pilnvaroja Komisiju Kopienas un tās dalībvalstu vārdā veikt sarunas ar Tadžikistānas Republiku par protokolu pie Partnerības un sadarbības nolīguma, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(2) Protokols, kas parafēts *[datums]*, jāparaksta Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē.

(3) Protokols jāpiemēro provizoriski no Partnerības un sadarbības nolīguma spēkā stāšanās dienas līdz attiecīgo procedūru izpildei, kas paredzētas tā oficiālajai noslēgšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Padomes priekšsēdētājs ar šo tiek pilnvarots iecelt personu (personas), kam ir tiesības Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā parakstīt Partnerības un sadarbības nolīguma Protokolu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu nākotnē.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Līdz protokola spēkā stāšanās brīdim to piemēro provizoriski no Partnerības un sadarbības nolīguma spēkā stāšanās dienas.

Briselē

Padomes vārdā —

Priekšsēdētājs

PIELIKUMS

PROTOKOLS

PIE PARTNERĪBAS UN SADARBĪBAS NOLĪGUMA (PSN)

starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos PSN

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

turpmāk „dalībvalstis”, kuras pārstāv Eiropas Savienības Padome, un

EIROPAS KOPIENA UN EIROPAS ATOMENERĢIJAS KOPIENA,

turpmāk „Kopienas”, kuras pārstāv Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija,

no vienas puses, un

TADŽIKISTĀNAS REPUBLIKA:

no otras puses,

turpmāk šajā protokolā „puses”,

ŅEMOT VĒRĀ Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Republiku, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Bulgārijas Republiku un Rumāniju par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, kas parakstīts 2005. gada 25. aprīlī Luksemburgā un stāsies spēkā 2007. gada 1. janvārī,

ŅEMOT VĒRĀ jauno situāciju attiecībās starp Tadžikistānas Republiku un Eiropas Savienību, kas izriet no divu jaunu dalībvalstu pievienošanās ES un paver jaunas iespējas un rada izaicinājumus Tadžikistānas Republikas un ES sadarbībai,

ŅEMOT VĒRĀ pušu vēlēšanos nodrošināt PSN mērķu sasniegšanu un principu īstenošanu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Bulgārijas Republika un Rumānija ir puses Partnerības un sadarbības nolīgumā, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, kas parakstīts 2004. gada 11. oktobrī Luksemburgā (turpmāk – „Nolīgums”), un tāpat kā pārējās dalībvalstis pieņem un ņem vērā Nolīgumu, kā arī tajā pašā dienā parakstītajam Nobeiguma aktam pievienotās kopīgās deklarācijas, vēstuļu apmaiņu un Tadžikistānas Republikas deklarāciju.

2. pants

Šis protokols ir Nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

3. pants

1. Šo protokolu saskaņā ar savām procedūrām apstiprina Kopienas, Eiropas Savienības Padome dalībvalstu vārdā un Tadžikistānas Republika.

2. Līgumslēdzējas puses viena otrai paziņo par iepriekšējā punktā minēto procedūru pabeigšanu. Apstiprināšanas dokumentus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

4. pants

1. Šis protokols stājas spēkā tajā pašā dienā, kad stājas spēkā nolīgums, ar nosacījumu, ka līdz minētajam datumam ir deponēti visi šā protokola apstiprināšanas dokumenti.

2. Ja līdz minētajai dienai nav deponēti visi šā protokola apstiprināšanas dokumenti, šis protokols stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad deponēts pēdējais apstiprināšanas dokuments.

3. Ja līdz nolīguma spēkā stāšanās dienai nav deponēti visi šā protokola apstiprināšanas dokumenti, protokolu piemēro provizoriski no nolīguma spēkā stāšanās dienas.

5. pants

1. Nolīguma, Nobeiguma akta un visu tam pievienoto dokumentu tekstu sagatavo bulgāru un rumāņu valodā.

2. Tekstus minētajās valodās pievieno šim protokolam, un tie ir vienlīdz autentiski tekstiem citās valodās, kurās ir sastādīti Nolīguma, Nobeiguma akta un visu tam pievienoto dokumentu teksti.

6. pants

Šis protokols ir sastādīts divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, maltiešu, latviešu, lietuviešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un tadžiku valodā, un visi šie teksti ir vienlīdz autentiski.

........................ (vieta) 2007. gada ..................... (datums).

DALĪBVALSTU VĀRDĀ

EIROPAS KOPIENU VĀRDĀ

TADŽIKISTĀNAS REPUBLIKAS VĀRDĀ

[1] OV C [..], [..], [..]. lpp.

Top