EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0035

Eiropas Centrālās Bankas atzinums ( 2007. gada 14. novembris ) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku (CON/2007/35)

OJ C 291, 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 291/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2007. gada 14. novembris)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2007. gada 8. novembrī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku (1) (tālāk tekstā — “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmo ievilkumu. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar ECB Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.   Vispārīgi apsvērumi

1.1.

ECB atzinīgi novērtē ierosināto regulu, jo tā atzīst divu paralēlu, savstarpēji papildinošu režīmu pastāvēšanu Eiropas statistikas apkopošanai un tajā pašā laikā atzīst ECB neatkarību tās statistisko funkciju īstenošanā (7. un 8. apsvērums). ECB atzinīgi novērtē arī 9. apsvēruma atsauci uz Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejas (MFBK) nozīmīgo lomu.

1.2.

ECB ir gandarīta, ka ierosinātā regula atzīst ESS un ECBS ciešas sadarbības nepieciešamību abu sistēmu apkopotās Eiropas statistikas izstrādē, apkopošanā un izplatīšanā (8. pants). Šajā sakarā ECB norāda, ka ierosinātās regulas 6. apsvērumā minētā prasība ESS un ECBS cieši sadarboties tiks realizēta tā primāro tiesību aktu regulējuma ietvaros, kas saskaņā ar Līgumu attiecas uz ECBS. ECBS Statūtu 5. pants nosaka, ka, lai veiktu ECBS uzdevumus, ECB ar nacionālo centrālo banku atbalstu vāc vajadzīgo statistikas informāciju no kompetentām nacionālajām iestādēm vai tieši no uzņēmējiem un ka šajā nolūkā tā sadarbojas ar Kopienas iestādēm vai struktūrām un ar dalībvalstu kompetentām iestādēm.

1.3.

ECB atzinīgi novērtē arī to, ka ierosinātās regulas 20. panta 3. punkts paredz konfidenciālu datu apmaiņu starp ESS un ECBS statistikas nolūkos. Valda vispārpieņemts uzskats, ka uzlabota konfidenciālas informācijas apmaiņa starp ESS un ECBS ir arvien nepieciešamāka, lai nodrošinātu Eiropas Statistikas kvalitāti un konsekvenci, vienlaikus samazinot respondentu pienākumu apjomu. To var īstenot, vienus un tos pašu datus pieprasot tikai vienu reizi un sniedzot šos datus statistikas iestādēm, kurām tie vajadzīgi, tajā pašā laikā nodrošinot konfidencialitātes normu ievērošanu. Tomēr ECB uzskata, ka pretstatā 20. panta 3. punktā noteiktajam šādai datu apmaiņai nav jābūt atkarīgai no turpmāku, nozarēm specifisku normatīvo aktu pieņemšanas, kuriem būtu nepārprotami jāatļauj šādu konfidenciālas statistikas informācijas apmaiņu. Lai nodrošinātu efektīvu vajadzīgās statistikas informācijas apmaiņu, juridiskajam regulējumam jāparedz, ka šāda datu nosūtīšana var notikt ar nosacījumu, ka tā ir nepieciešama Eiropas statistikas efektīvai izstrādei, apkopošanai un izplatīšanai, par piemēru ņemot ierosinātās regulas 20. panta 1. punktu, kas regulē konfidenciālas informācijas apmaiņu ESS ietvaros.

1.4.

ECB uzsver to, cik svarīgi ir iegūt juridiski neierobežotu pieeju visiem vajadzīgajiem pastāvošajiem datiem, lai samazinātu respondentu pienākumu apjomu. Tas minēts arī ierosinātās regulas 23. pantā (Piekļuve administratīviem ierakstiem). Tomēr ECB iesaka, juridiskajā regulējumā noteikt efektīvas piekļuves nodrošināšanas praktisko kārtību un “nosacījumus”, nevis “ierobežojumus un nosacījumus”, kas var tikt tulkots kā šādas piekļuves nepamatota ierobežošana.

1.5.

Līguma 253. pants nosaka, ka Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgi pieņemtas regulas atsaucas uz atzinumiem, kurus jāsaņem saskaņā ar Līgumu. Tādēļ ECB iesaka ierosinātās regulas apsvērumos atsaukties uz šo ECB atzinumu.

2.   Redakcionāli priekšlikumi

Pielikumā izklāstīti redakcionāli priekšlikumi gadījumiem, kuros ECB ieteikumu rezultātā būtu nepieciešami grozījumi ierosinātajā regulā.

Frankfurtē pie Mainas 2007. gada 14. novembrī

ECB viceprezidents

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 625.


PIELIKUMS

REDAKCIONĀLI PRIEKŠLIKUMI

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi  (1)

1. grozījums

20. pants — Konfidenciālu datu nosūtīšana

20. pants — Konfidenciālu datu nosūtīšana

1.

Konfidenciālu datu nosūtīšanu starp pašām valstu iestādēm un starp valstu iestādēm un Komisiju (Eurostat) var veikt, ja tas ir vajadzīgs Eiropas statistikas izstrādei, apkopošanai un izplatīšanai. Nosūtīšanai citādiem nolūkiem vajadzīga atļauja no attiecīgās valsts iestādes, kas ir attiecīgos datus savākusi.

1.

Konfidenciālu datu nosūtīšanu starp pašām valstu iestādēm un starp valstu iestādēm un Komisiju (Eurostat) var veikt, ja tas ir vajadzīgs Eiropas statistikas izstrādei, apkopošanai un izplatīšanai. Nosūtīšanai citādiem nolūkiem vajadzīga atļauja no attiecīgās valsts iestādes, kas ir attiecīgos datus savākusi.

2.

Ja Kopienas tiesību aktā paredzēta konfidenciālu datu nosūtīšana, šo datu nosūtīšanu nedrīkst aizkavēt, atsaucoties uz valstu noteikumiem par statistikas konfidencialitāti.

3. 2.

Konfidenciālu datu apmaiņu starp nosūtīšanu no ESS statistikas iestādes un uz ECBS centrālo b anku statistikas nolūkos var veikt, ja to uzskata par nepieciešamu, lai izstrādātu, apkopotu un izplatītu Eiropas vai ECBS statistiku, un ja tas nepārprotami paredzēts Kopienas tiesību aktos tas ir vajadzīgs Eiropas statistikas izstrādei, apkopošanai un izplatīšanai, kas minēta Līguma 285. pantā un ECBS un ECB Statūtu 5. pantā.

3.

Konfidenciālu datu apmaiņu starp ESS un ECBS statistikas nolūkos var veikt, ja to uzskata par nepieciešamu, lai izstrādātu, apkopotu un izplatītu Eiropas vai ECBS statistiku, un ja tas nepārprotami paredzēts Kopienas tiesību aktos.

2. 3.

Ja Kopienas tiesību aktā paredzēta konfidenciālu datu nosūtīšana, šo datu nosūtīšanu saskaņā ar 1. un 2. punktu nedrīkst aizkavēt, atsaucoties uz valstu noteikumiem par statistikas konfidencialitāti.

4.

Šajā regulā noteiktos aizsardzības pasākumus piemēro visiem konfidenciāliem datiem, ko nosūta ESS iekšienē un starp ESS un ECBS.

4.

Ja ECBS centrālā banka nosūta konfidenciālus datus ESS statistikas iestādei saskaņā ar Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (2), šos datus drīkst izmantot vienīgi Eiropas statistikas izstrādei, apkopošanai un izplatīšanai, kas minēta Līguma 285. pantā un ECBS un ECB Statūtu 5. pantā.

5.

Neierobežojot 2. punktu, turpmākai konfidenciālo datu nosūtīšanai ārpus ESS jāsaņem nepārprotama atļauja no nacionālās iestādes, kura apkopoja šos datus.

4. 6.

Šajā regulā noteiktos aizsardzības pasākumus piemēro visiem konfidenciāliem datiem, ko nosūta ESS iekšienē un starp ESS statistikas iestādēm un ECBS centrālajām bankām.

Pamatojums — sk. atzinuma 1.3. punktu

2. grozījums

23. pants — Piekļuve administratīviem ierakstiem

Lai mazinātu respondentiem uzlikto slogu, valstu iestādes un Komisija (Eurostat) savās attiecīgajās publiskās pārvaldes darbības jomās var izmantot administratīvos datu avotus, ciktāl tas vajadzīgs Eiropas statistikas izstrādei, apkopošanai un izplatīšanai.

Katra dalībvalsts un Komisija savās attiecīgajās kompetences jomās nosaka praktiskus pasākumus, ierobežojumus un nosacījumus, lai piekļuve datiem būtu efektīva.

23. pants — Piekļuve administratīviem ierakstiem

Lai mazinātu respondentiem uzlikto slogu, valstu iestādes un Komisija (Eurostat) savās attiecīgajās publiskās pārvaldes darbības jomās var izmantot administratīvos datu avotus, ciktāl tas vajadzīgs Eiropas statistikas izstrādei, apkopošanai un izplatīšanai.

Katra dalībvalsts un Komisija savās attiecīgajās kompetences jomās nosaka praktiskus pasākumus, ierobežojumus un nosacījumus, lai piekļuve datiem būtu efektīva.

Pamatojums — sk. atzinuma 1.4. punktu

3. grozījums

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

apspriedušies ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu,

apspriedušies ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju,

Pamatojums — sk. atzinuma 1.5. punktu


(1)  Teksts treknrakstā ir tā teksta daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir tā teksta daļa, kuru ECB ierosina svītrot.

(2)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.


Top