EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0680

Priekšlikums Padomes regula ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 234/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju un par Regulas (EK) Nr. 1030/2003 atcelšanu

/* COM/2006/0680 galīgā redakcija */

52006PC0680

Priekšlikums Padomes regula ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 234/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju un par Regulas (EK) Nr. 1030/2003 atcelšanu /* COM/2006/0680 galīgā redakcija */


[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 8.11.2006

COM(2006) 680 galīgā redakcija

Priekšlikums

PADOMES REGULA

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 234/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju un par Regulas (EK) Nr. 1030/2003 atcelšanu

(iesniegusi Komisija)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Ar Regulu (EK) Nr. 234/2004 attiecībā uz Libēriju tiek īstenots aizliegums sniegt dažus pakalpojumus saistībā ar ieročiem un militāro aprīkojumu, aizliegums importēt baļķus un koksnes izstrādājumus un neapstrādātus dimantus atbilstīgi Kopējai nostājai 2006/31/KĀDP un 2006/518/KĀDP un Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijai 1521 (2003), un citām attiecīgajām ANO Drošības padomes rezolūcijām.

2. Ar 2006. gada 20. jūnija Rezolūciju 1689(2006) ANO Drošības padome nolēma, cita starpā, uz deviņdesmit dienām atcelt aizliegumu importēt baļķus un koksnes izstrādājumus. Pēc šī perioda beigām Drošības padome lems par to, vai ir jāatjauno aizliegums importēt baļķus un koksnes izstrādājumus.

3. Drošības padome izskatīja šo jautājumu 2006. gada 20. oktobrī un secināja, ka nav pamata atjaunot aizliegumu importēt baļķus un koksnes izstrādājumus.

4. Ņemot to vērā, Komisija ierosina atsaukt Regulas (EK) Nr. 234/2004 noteikumu, kas nosaka aizliegumu importēt no Libērijas baļķus un koksnes izstrādājumus.

Priekšlikums

PADOMES REGULA

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 234/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju un par Regulas (EK) Nr. 1030/2003 atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 60. un 301. pantu,

ņemot vērā 2006. gada 23. janvāra Kopējo nostāju 2006/31/KĀDP, ar ko atjaunina ierobežojošos pasākumus pret Libēriju[1], un 2006. gada 24. jūlija Kopējo nostāju 2006/518/KĀDP, ar ko groza un atjaunina dažus ierobežojošus pasākumus, kas ir noteikti pret Libēriju[2],

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Lai īstenotu pasākumus, kas ar Apvienoto Nāciju Drošības padomes rezolūciju 1521(2003) noteikti pret Libēriju, 2004. gada 10. februāra Kopējā nostāja 2004/137/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Libēriju[3], paredz ANODPR 1521(2003) noteikto pasākumu īstenošanu pret Libēriju un aizliegumu sniegt Libērijai finansiālu palīdzību saistībā ar militārām darbībām. Atbilstoši ANO Drošības padomes rezolūcijām 1647(2005), 1683(2006) un 1689(2006), Kopējā nostāja 2006/31/KĀDP un 2006/518/KĀDP apstiprināja Kopējās nostājas 2004/137/KĀDP ierobežojošos noteikumus turpmākajam laika posmam un noteica konkrētas izmaiņas.

(2) Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 234/2004[4] tiek aizliegts sniegt Libērijai tehnisku un finansiālu palīdzību, kas ir saistīta ar militārām darbībām, importēt no Libērijas neapstrādātus dimantus, kā arī baļķus un koksnes izstrādājumus, kuru izcelsme ir šī valsts.

(3) ANO Drošības padome 2006. gada 20. jūnijā pieņēma Rezolūciju 1689(2006). Cita starpā tajā tika nolemts neatjaunot aizliegumu visu veidu baļķu un koksnes izstrādājumu importam, kura izcelsme ir Libērija, kas tika uzlikts ar ANODPR 1521(2003) 10. punktu, un kura darbības termiņš pēc vairākiem pagarinājumiem izbeidzās 2006. gada 20. jūnijā. Drošības padome izteica apņemšanos šo aizliegumu atjaunot, ja deviņdesmit dienu laikā Libērija nepieņemtu tiesību aktus mežsaimniecības jomā, ko ierosinājusi Libērijas valdības izveidotā Mežsaimniecības reformu uzraudzības komiteja.

(4) Drošības padome atkārtoti izskatīja šo jautājumu 2006. gada 20. oktobrī un secināja, ka Libērija ir pieņēmusi vajadzīgos tiesību aktus mežsaimniecības jomā. Tādēļ tā nolēma neatjaunot aizliegumu.

(5) Tādēļ Regulas (EK) Nr. 234/2004 6. panta 2. punkts, kas aizliedz Kopienā importēt baļķus un koksnes izstrādājumus, kuru izcelsme ir Libērija, un kura darbība tika apturēta no 2006. gada 23. jūnija līdz 2006. gada 18. septembrim, ir jāatceļ ar atpakaļejošu spēku no 2006. gada 19. septembra.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Svītro Regulas (EK) Nr. 234/2004 6. panta 2. punktu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

To piemēro no 2006. gada 19. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

[1] OV L 19, 24.1.2006., 38. lpp.

[2] OV L 201, 25.7.2006., 36. lpp.

[3] OV L 40, 12.2.2004., 35. lpp. Kopējā nostājā grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2004/902/KĀDP (OV L 379, 24.12.2004., 113. lpp.).

[4] OV L 40, 12.2.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1126/2006 (OV L 201, 25.7.2006., 1. lpp.).

Top