EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0097

Priekšlikums Padomes regula par zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Salu Republiku

/* COM/2006/0097 galīgā redakcija - CNS 2006/0029 */

52006PC0097

Priekšlikums Padomes regula par zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Salu Republiku /* COM/2006/0097 galīgā redakcija - CNS 2006/0029 */


[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 6.3.2006

COM(2006) 97 galīgā redakcija

2006/0029 (CNS)

Priekšlikums

PADOMES REGULA

par zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Salu Republiku

(iesniegusi Komisija)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Padomes secinājumiem par 2004. gada jūlija zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem, Kopiena no jauna apspriež visus spēkā esošos pamatnolīgumus, kas aizstājami ar šo jauno regulējumu.

Jaunās zivsaimniecības partnerattiecības starp Kopienu un Seišelu Salām tika parafētas 2005. gada martā. Tādējādi abas puses ir piekritušas jaunam pamatnolīgumam un zivsaimniecības protokolam.

Ar jauno zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu un jauno protokolu paredzēts uzlabot ekonomisko, finansiālo, tehnisko un zinātnisko sadarbību zivsaimniecības nozarē, lai garantētu resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī partnerattiecības starp uzņēmumiem ar mērķi vispārējās interesēs izvērst saimnieciskas darbības zivsaimniecības nozarē un saistībā ar to.

Abas puses vienojās katra savas valsts atbildīgajai iestādei ierosināt aizstāt esošo zivsaimniecības pamatnolīgumu ar šo jauno partnerattiecību nolīgumu un jauno zivsaimniecības protokolu (protokols pašreiz tiek pieņemts atsevišķā procedūrā).

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo jauno nolīgumu tiks sekmēta atbildīga un ilgtspējīga zivju resursu izmantošana EK un Seišelu Salu Republikas vajadzībām.

Pamatojoties uz to, Komisija ierosina Padomei apstiprināt jaunā zivsaimniecības nolīguma noslēgšanu starp EK un Seišelu Salām.

2006/0029 (CNS)

Priekšlikums

PADOMES REGULA

par zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Salu Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. pantu saistībā ar 300. panta 2. punktu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas ieteikumu[1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu[2],

tā kā:

(1) Ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 1708/87 Kopiena ir apstiprinājusi Nolīgumu ar Seišelu Salu Republiku par zveju pie Seišelu salām[3]. Saskaņā ar minēto nolīgumu abas puses risināja sarunas par tā aizstāšanu ar zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu.

(2) Pēc sarunām 2005. gada martā tika parafēts zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums.

(3) Šis zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums paredz uzlabot ekonomisko, finansiālo, tehnisko un zinātnisko sadarbību zivsaimniecības nozarē, lai garantētu resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī partnerattiecības starp uzņēmumiem ar mērķi vispārējās interesēs izvērst saimnieciskas darbības zivsaimniecības nozarē un saistībā ar to.

(4) Šis nolīgums ir jāapstiprina.

(5) Jaunajam nolīgumam stājoties spēkā, Regula (EEK) Nr. 1708/87 būs novecojusi, un tādēļ skaidrības labad tā jāatceļ.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā apstiprina Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Salu Republiku (turpmāk tekstā „nolīgums”).

Nolīguma teksts ir pievienots šai regulai.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājam atļauts izraudzīties personas, kas pilnvarotas parakstīt nolīgumu, lai tas Kopienai kļūtu saistošs.

3. pants

Ar šo atceļ Regulu (EEK) Nr. 1708/87.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

5. pants

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Seišelu Salu Republiku

EIROPAS KOPIENA, turpmāk tekstā „Kopiena”, un

Seišelu Salu Republika, turpmāk tekstā „Šeišelu Salas”, še turpmāk „puses”,

IEVĒROJOT ciešās darba attiecības starp Kopienu un Seišelu Salām, jo īpaši saskaņā ar Kotonū nolīgumu, un to abpusējo vēlmi šīs attiecības pastiprināt,

ŅEMOT VĒRĀ Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju,

APZINOTIES to, cik svarīgi ir principi, kas izveidoti ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas 1995. gada konferencē pieņemto Rīcības kodeksu atbildīgai zvejniecībai,

APŅĒMUŠĀS sadarboties abpusējās interesēs, veicinot atbildīgas zvejniecības ieviešanu, lai nodrošinātu jūras ūdeņu dzīvo resursu ilgstošu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu,

PĀRLIECINĀTAS, ka šādai sadarbībai jāizpaužas tādu iniciatīvu un pasākumu veidā, kas gan kopā, gan atsevišķi viens otru papildina, notiek saskaņā ar pieņemto politiku un nodrošina vienotu darbību,

PLĀNODAMAS šim nolūkam sākt dialogu ar mērķi noteikt zivsaimniecības nozares politiku Seišelu salās un atrast piemērotus veidus, kā nodrošināt šīs politikas efektīvu īstenošanu, kā arī uzņēmēju un pilsoniskās sabiedrības iesaisti šajā procesā,

VĒLOTIES pieņemt noteikumus par Kopienas kuģu zvejas darbībām Seišelu Salu ūdeņos un Kopienas atbalstu atbildīgas zvejniecības ieviešanai šajos ūdeņos,

NOLĒMUŠAS tiekties pēc ciešākas ekonomiskās sadarbības zivrūpniecībā un ar to saistītās darbībās, dibinot un attīstot kopuzņēmumus no abu pušu uzņēmumiem,

IR NOSLĒGUŠAS ŠO NOLĪGUMU.

1. pants — Darbības joma

Ar šo nolīgumu nosaka principus, noteikumus un procedūras, kas jāievēro

- ekonomiskajā, finansiālajā, tehniskajā un zinātniskajā sadarbībā zivsaimniecības nozarē ar nolūku ieviest atbildīgu zvejniecību Seišelu Salu ūdeņos, lai garantētu zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu un lai attīstītu Seišelu Salu zivsaimniecības nozari;

- nosacījumos Kopienas zvejas kuģu piekļuvei Seišelu Salu ūdeņiem;

- zvejniecības kontrolē Seišelu Salu ūdeņos, lai nodrošinātu iepriekšminēto noteikumu un nosacījumu ievērošanu, lai zivju krājumu saglabāšanas un pārvaldības pasākumi būtu efektīvi un lai novērstu nelegālu, nepaziņotu un nereglamentētu zveju;

- partnerattiecībās starp uzņēmumiem ar mērķi vispārējās interesēs izvērst saimnieciskas darbības zivsaimniecības nozarē un ar to saistītās jomās.

2. pants — Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a) „Seišelu Salu iestādes” ir Seišelu Salu Zivsaimniecības iestāde;

b) „Kopienas iestādes” ir Eiropas Komisija;

c) „Kopienas kuģis” ir Kopienā reģistrēts zvejas kuģis, kas peld ar Kopienas dalībvalsts karogu;

d) „kopuzņēmums” ir tirdzniecības uzņēmums, ko Seišelu Salās nodibinājuši pušu kuģu īpašnieki vai valstu uzņēmumi, lai zvejotu vai veiktu ar zveju saistītas darbības;

e) „Apvienotā komiteja” ir komiteja, kuras locekļi ir Kopienas un Seišelu Salu pārstāvji un kas veic šā nolīguma 9. pantā izklāstītās funkcijas.

3. pants — Nolīguma īstenošanas pamatā esošie principi un mērķi

1. Ar šo puses apņemas sekmēt atbildīgu zvejniecību Seišelu Salu ūdeņos, pamatojoties uz nediskriminācijas principu starp dažādajām flotēm, kas zvejo minētajos ūdeņos, neierobežojot nolīgumus, ko kādā ģeogrāfiskā rajonā noslēgušas jaunattīstības valstis, ieskaitot savstarpējus zvejniecības nolīgumus.

2. Puses sadarbojas ar mērķi noteikt un īstenot zivsaimniecības nozares politiku attiecībā uz Seišelu Salu ūdeņiem un šajā nolūkā sāk politisku dialogu par vajadzīgajām reformām. Ar šo puses apņemas nenoteikt nekādus pasākumus šajā jomā, iekams tās nav apspriedušās savā starpā.

3. Puses arī sadarbojas, veicot kā kopējus, tā vienpusējus iepriekšējus, pastāvīgus un retrospektīvus novērtējumus par pasākumiem, programmām un darbībām, kas īstenotas, ievērojot šā nolīguma noteikumus.

4. Ar šo puses apņemas nodrošināt, ka šis nolīgums tiek īstenots saskaņā ar labas ekonomiskās un sociālās vadības principiem.

5. Seišelu Salu jūrnieku nodarbināšanu uz Kopienas kuģiem jo īpaši reglamentē ar Starptautiskās darba organizācijas Deklarāciju par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā, kura automātiski attiecas uz atbilstošajiem līgumiem un vispārējiem darba nosacījumiem. Tas jo īpaši attiecas uz biedrošanās brīvību un koplīguma slēgšanas tiesību faktisku atzīšanu, kā arī diskriminācijas novēršanu attiecībā uz nodarbinātību un profesiju.

4. pants — Sadarbība statistikas jomā

1. Šā nolīguma darbības laikā Kopiena un Seišelu Salas pārrauga resursu stāvokli Seišelu Salu zvejas zonā; šim nolūkam pārmaiņus Kopienā un Seišelu Salās katru gadu rīko kopējas zinātniskas sanāksmes.

2. Pamatojoties uz gada zinātniskās sanāksmes secinājumiem un labāko pieejamo zinātnisko informāciju, puses savstarpēji konsultējas apvienotajā komitejā, kas paredzēta 9. pantā, un vajadzības gadījumā, savstarpēji vienojoties, veic pasākumus, lai nodrošinātu zivsaimniecības resursu ilgtspējīgu pārvaldību.

3. Lai nodrošinātu dzīvo resursu pārvaldību un saglabāšanu Indijas okeānā un lai sadarbotos attiecīgajā zinātniskajā izpētē, ar šo puses apņemas savstarpēji konsultēties vai nu tieši vai Indijas okeāna tunču komisijā.

5. pants — Kopienas kuģu piekļuve zvejai Seišelu Salu ūdeņos

1. Ar šo Seišelu Salas apņemas atļaut Kopienas kuģiem veikt zvejas darbības Seišelu Salu zvejas zonā saskaņā ar šo nolīgumu, ieskaitot tam pievienoto protokolu un pielikumu.

2. Zvejas darbības, uz kurām attiecas šis nolīgums, veic atbilstīgi Seišelu Salās spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem. Seišelu Salu iestādes paziņo Komisijai par visiem minētajos tiesību aktos un noteikumos izdarītajiem grozījumiem.

3. Seišelu Salas uzņemas atbildību par protokolā noteikto zvejas pārraudzības noteikumu efektīvu piemērošanu. Kopienas kuģi sadarbojas ar Seišelu Salu iestādēm, kas atbild par minēto pārraudzību.

4. Ar šo Kopiena apņemas veikt visus attiecīgos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka tās kuģi ievēro šā nolīguma prasības un tiesību aktus par zveju Seišelu Salu pārziņā esošajos ūdeņos.

6. pants — Atļaujas

1. Kopienas kuģi var zvejot Seišelu Salu zvejas zonā tikai tad, ja tiem ir saskaņā ar šo nolīgumu izsniegta zvejas atļauja.

2. Kuģa zvejas atļaujas iegūšanas procedūra, piemērojamie nodokļi un maksāšanas veids, kas jāizmanto kuģu īpašniekiem, ir noteikti protokola pielikumā.

7. pants — Finansiālais ieguldījums

1. Kopiena maksā Seišelu Salām finansiālu ieguldījumu saskaņā ar protokolā un pielikumos paredzētajiem noteikumiem. Šis nedalītais ieguldījums sastāv no diviem saistītiem komponentiem, proti:

a) Kopienas kuģu piekļuve zvejai Seišelu Salu ūdeņos un

b) Kopienas finansiālais atbalsts atbildīgas zvejniecības un ilgtspējīgas zivsaimniecības resursu izmantošanas ieviešanai Seišelu Salu ūdeņos.

2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto finansiālā ieguldījuma komponentu nosaka un pārvalda, ņemot vērā mērķus, ko puses, savstarpēji vienojoties, izvirza saskaņā ar protokolu un ko ir paredzēts sasniegt ar Seišelu Salu zivsaimniecības nozares politiku un ar tās īstenošanas gada un daudzgadu programmu.

3. Kopienas piešķirto finansējumu maksā katru gadu saskaņā ar protokolu, ievērojot šā nolīguma un protokola prasības gadījumā, kad ir mainīta ieguldījuma summa šādu apstākļu rezultātā:

a) nopietni apstākļi, kas nav dabas parādības un kuru dēļ nevar veikt zvejas darbības Seišelu Salu ūdeņos,

b) Kopienas kuģiem piešķirto zvejas iespēju samazinājums, par ko puses savstarpēji vienojas attiecīgo krājumu pārvaldības nolūkā gadījumos, kad to uzskata par vajadzīgu resursu saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas labā, pamatojoties uz labāko pieejamo zinātnisko informāciju,

c) Kopienas kuģiem piešķirto zvejas iespēju palielinājums, par ko puses savstarpēji vienojas gadījumos, kad, pamatojoties uz labāko pieejamo zinātniski informāciju, ir atzīts, ka to pieļauj resursu stāvoklis,

d) Kopienas finansiālā atbalsta zivsaimniecības nozares politikas īstenošanai Seišelu Salās noteikumu atkārtota novērtēšana, ja to attaisno abu pušu novērotie gada un daudzgadu programmas izstrādes rezultāti,

e) šā nolīguma izbeigšana saskaņā ar 12. pantu,

f) šā nolīguma piemērošanas atlikšana saskaņā ar 13. pantu.

8. pants — Sadarbības veicināšana uzņēmēju vidū un civilajā sabiedrībā

1. Puses atbalsta ekonomisku, komerciālu, zinātnisku un tehnisku sadarbību zivsaimniecības nozarē un ar to saistītās nozarēs. Tās savstarpēji konsultējas, lai saskaņotu dažādos iespējamos šajā nolūkā veicamos pasākumus.

2. Puses atbalsta informācijas apmaiņu par zvejas paņēmieniem un rīkiem, zivju saglabāšanas veidiem un zivsaimniecības produktu rūpniecisko pārstrādi.

3. Puses cenšas radīt labvēlīgus apstākļus pušu uzņēmumu tehniskās, ekonomiskās un komerciālās sadarbības veicināšanai, atbalstot uzņēmējdarbības attīstībai un ieguldījumiem labvēlīgas vides radīšanu.

4. Puses jo īpaši atbalsta kopuzņēmumu dibināšanu abpusējās interesēs. Kopuzņēmumu dibināšanu Seišelu Salās un Kopienas kuģu piesaisti kopuzņēmumiem veic, konsekventi ievērojot Seišelu Salu un Kopienas tiesību aktus.

9. pants — Apvienotā komiteja

1. Izveido apvienotu komiteju, kas pārrauga šā nolīguma piemērošanu. Apvienotā komiteja veic šādas funkcijas:

a) pārrauga šā nolīguma darbību, interpretāciju un piemērošanu, jo īpaši 7. panta 2. punktā minētās gada un daudzgadu programmas izstrādi un tās īstenošanas novērtējumu;

b) nodrošina nepieciešamo saziņu abpusēji interesējošos jautājumos, kas saistīti ar zivsaimniecību;

c) darbojas kā forums, lai panāktu izlīgumu jebkurā strīdā par šā nolīguma interpretēšanu vai piemērošanu;

d) vajadzības gadījumā no jauna novērtē zvejas iespēju izmantošanu un līdz ar to finansiālā ieguldījuma apmēru;

e) veic visas citas funkcijas, par kurām puses nolemj, abpusēji vienojoties.

2. Apvienotā komiteja sanāk vismaz reizi gadā, pārmaiņus Kopienā un Seišelu Salās, un sanāksmes vada tā puse, kas sanāksmi rīko. Ja kāda no pusēm to pieprasa, Apvienotā komiteja sanāk ārkārtējā sanāksmē.

10. pants — Nolīguma darbības ģeogrāfiskais apgabals

No vienas puses, šo nolīgumu piemēro teritorijām, kurās ir spēkā Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, saskaņā ar minētajā līgumā paredzētajiem nosacījumiem un, no otras puses, Seišelu Salu teritorijai.

11. pants — Ilgums

Šis nolīgums ir spēkā sešus gadus no tā spēkā stāšanās dienas; ja vien saskaņā ar 12. pantu nav saņemts brīdinājums par nolīguma izbeigšanu, to pagarina uz turpmākiem sešu gadu periodiem.

12. pants — Nolīguma izbeigšana

1. Šo nolīgumu var izbeigt jebkura no pusēm nopietnu apstākļu dēļ, piemēram, ja ir samazinājušies attiecīgie krājumi, ja ir konstatēts, ka samazinājusies Kopienas kuģiem piešķirto zvejas iespēju izmantošana, vai ja puses nepilda savu apņemšanos apkarot nelegālu, nepaziņotu un nereglamentētu zveju.

2. Ja viena no pusēm vēlas atkāpties no šā nolīguma, tā vismaz sešus mēnešus pirms sākotnējā termiņa vai katra nākamā termiņa pēdējās dienas par savu nodomu rakstiski paziņo otrai pusei.

3. Ar iepriekšējā punktā minētā paziņojuma nosūtīšanu tiek atklātas pušu apspriedes.

4. Proporcionāli un pro rata temporis samazina 7. pantā minēto finansiālā ieguldījuma maksājumu gadā, kurā nolīgums tiek izbeigts.

13. pants — Atlikšana

1. Pēc vienas puses pieprasījuma šā nolīguma piemērošanu var atlikt, ja ir nopietnas nesaskaņas par nolīgumā paredzēto noteikumu piemērošanu. Lai to atliktu, attiecīgajai pusei vismaz trīs mēnešus pirms dienas, kurā atlikšanai jāstājas spēkā, par savu nodomu jānosūta rakstisks paziņojums. Saņemot šo paziņojumu, puses sāk apspriedes, lai nesaskaņas atrisinātu, labprātīgi vienojoties.

2. Atkarībā no atlikšanas ilguma proporcionāli un pro rata temporis samazina 7. pantā minēto finansiālā ieguldījuma maksājumu.

14. pants — Protokols un pielikums

Protokols un pielikums ir šā nolīguma neatņemama daļa.

15. pants — Atcelšana un pārejas noteikumi

1. Šā nolīguma spēkā stāšanās dienā ar to atceļ un aizstāj 1987. gada Zivsaimniecības nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Seišelu Salu Republiku par zveju pie Seišelu Salām.

2. Tomēr protokols, ar ko laika posmam no 2005. gada 18. janvāra līdz 2011. gada 17. janvārim nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kurš paredzēts Zivsaimniecības nolīgumā starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Seišelu Salu Republiku par zveju pie Seišelu Salām, paliek spēkā tā 1. pantā minētajā laika posmā un kļūst par šā nolīguma neatņemamu sastāvdaļu.

16. pants — Stāšanās spēkā

Šis nolīgums, kas sagatavots divos eksemplāros čehu, igauņu, dāņu, nīderlandiešu, angļu, somu, franču, vācu, grieķu, ungāru, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, spāņu un zviedru valodā, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, stājas spēkā dienā, kurā puses viena otrai paziņo par savu pieņemšanas procedūru pabeigšanu.

****

[1] OV L…

[2] OV L…

[3] OV L 119, 7.5.1987., 26. lpp.

Top