EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0060

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2006. gada 18. decembris ) par priekšlikumu direktīvai, ar kuru izdara grozījumus dažās Kopienas direktīvās attiecībā uz procedūras noteikumiem un novērtēšanas kritērijiem, kādi uzraudzības iestādēm jāizmanto, lai novērtētu līdzdalības iegādi un palielināšanu finanšu sektora iestādēs (CON/2006/60)

OJ C 27, 7.2.2007, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 27/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2006. gada 18. decembris)

par priekšlikumu direktīvai, ar kuru izdara grozījumus dažās Kopienas direktīvās attiecībā uz procedūras noteikumiem un novērtēšanas kritērijiem, kādi uzraudzības iestādēm jāizmanto, lai novērtētu līdzdalības iegādi un palielināšanu finanšu sektora iestādēs

(CON/2006/60)

(2007/C 27/01)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2006. gada 11. oktobrī saņēma lūgumu no Eiropas Savienības Padomes sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 92/49/EEK (1) un Direktīvā 2002/83/EK (2), 2004/39/EK (3), 2005/68/EK (4) un 2006/48/EK (5) attiecībā uz procedūras noteikumiem un novērtēšanas kritērijiem, kādi uzraudzības iestādēm jāizmanto, lai novērtētu līdzdalības iegādi un palielināšanu finanšu sektora uzņēmumos (6) (turpmāk tekstā “ierosinātā direktīva”).

ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmajā ievilkumā saistībā ar Līguma 105. panta 5. punktu.. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

1.1.

ECB visnotaļ atbalsta ierosinātās direktīvas mērķi, kas ir uzlabot esošo regulējumu uzraudzībai pār būtiskas līdzdalības iegādi vai tās palielināšanu finanšu sektora iestādēs, tādējādi pastiprinot uzraudzības politikas sekmīgu darbību šajā jomā.

1.2.

ECB jo īpaši atbalsta šādus ierosinātās direktīvas elementus. Pirmkārt, sagaidāms, ka ierosinātie noteikumi par uzraudzības kritērijiem veicinās uzraudzības darbību turpmāku konverģenci, sniegs skaidrāku informāciju paredzamajiem ieguvējiem un paaugstinās tiesisko noteiktību visām ieinteresētajām pusēm. Otrkārt, jaunā prasība uzraudzības iestādēm nodrošināt, lai publiski būtu pieejams saraksts ar nepieciešamo informāciju, kāda jāiesniedz paziņojuma sniegšanas brīdī, arī ļaus nodrošināt labāku pārskatāmību potenciālajiem ieguvējiem. Treškārt, jaunā prasība uzraudzības iestādēm rakstveidā informēt pieteikuma iesniedzēju par negatīva lēmuma iemesliem padarīs uzraudzību vēl pārskatāmāku. Ceturtkārt, stingrākas prasības attiecībā uz sadarbību starp vietējo un uzņēmēja valsts uzraudzības iestādi (7) ļaus veikt pilnīgāku uzraudzību, aptverot gan vietējās, gan uzņēmēja valsts uzraudzības iestādes rīcībā esošo informāciju.

1.3.

Tas, ka uzraudzības iestāde attiecīgajai finanšu iestādei dod atļauju iegādāties vai palielināt būtisku līdzdalību ir cieši saistīts tās pašas uzraudzības iestādes pienākumu izsniegt attiecīgajai iestādei atļauju uzsākt darbību, nodrošināt tās nepārtrauktu drošu darbību un veikt pasākumus finansiālu problēmu gadījumā. Tāpēc, raugoties no finanšu stabilitātes perspektīvas, ir svarīgi nodrošināt, lai pārskatītais uzraudzības regulējums neapdraudētu to uzraudzības instrumentu efektivitāti kas tiek izmantoti, lai nodrošinātu finanšu iestādes nepārtrauktu drošu darbību. Turklāt prasībām atļaujas un apstiprinājuma saņemšanai jābūt iespējami vienveidīgām, lai nedotu iemeslu centieniem izraudzīties izdevīgāku uzraudzības režīmu. Tas jo īpaši svarīgi ir gadījumos, kad iespējamā ieguvēja galvenais birojs atrodas trešā valstī vai tas ir iestāde, kas nav pakļauta regulējumam.

1.4.

Bez tam, ņemot vērā to, cik daudzveidīgiem darījumiem ar būtisku līdzdalību tiks piemērota ierosinātā direktīva (ieskaitot mazākuma un vairākuma līdzdalība, ieguvēji, kas pakļauti regulējumam, un tādi, kas nav pakļauti regulējumam, un ieguvēji no ES un trešām valstīm), ierosinātajā direktīvā noteiktajiem kritērijiem un procedūrām jāļauj uzraudzības iestādēm veikt drošu uzraudzību pār darījumiem, kam ir atšķirīga sarežģītības pakāpe.

1.5.

Ņemot to vērā, daži ierosinātās direktīvas aspekti izraisa bažas, kas sīkāk izklāstītas tālāk tekstā. Šā atzinuma īpašie apsvērumi, kā arī redakcionālie priekšlikumi attiecas uz ierosinātās direktīvas noteikumiem, ar kuriem groza Banku direktīvu (8). Tomēr tiem pamatā esošie apsvērumi ierosinātās direktīvas ietvaros vienādā mērā attiecas arī uz citām regulētajām finanšu sektora iestādēm. Tāpēc īpašie apsvērumi mutatis mutandis jāattiecina ne tikai uz Banku direktīvu, bet arī uz citām Kopienas direktīvām, kuras tiek grozītas ar ierosināto direktīvu — arī, lai nodrošinātu vienveidību starp dažādiem sektoriem.

Īpaši apsvērumi

2.   Ierosinātie uzraudzības kritēriji

2.1.

ECB uzskata, ka ierosinātajiem novērtēšanas kritērijiem jābūt ciešāk saskaņotiem ar kritērijiem, kuri tiek izskatīti atļaujas izsniegšanas procesā (9). Ierosinātā direktīva radītu būtiskas atšķirības šajā ziņā. Tas rada bažas saistībā ar uzraudzību, jo ļautu juridiskām vai fiziskām personām, kuras vēlas veikt banku darbību, apiet stingrākas prasības attiecībā uz atļaujas saņemšanu, iegādājoties kredītiestādi. Bez tam ir svarīgi nodrošināt, lai ne tikai atļaujas izsniegšanas procesā, bet arī apstiprinot izmaiņas būtiskā līdzdalībā kredītiestādē pienācīgi tiek ņemti vērā galvenie priekšnoteikumi mērķa iestādes drošai darbībai un efektīvai uzraudzībai pār to, jo vēlākā uzraudzības procesa stadijā var nebūt var nebūt iespējams efektīvi risināt šos jautājumus.

2.2.

Viena būtiska atšķirība saistīta ar novērtējuma jomu. Saskaņā ar spēkā esošo Banku direktīvu uzraudzības iestādēm atļaujas izsniegšanas procesā jāizskata iespējamo akcionāru vai dalībnieku piemērotība, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt drošu un apdomīgu kredītiestādes vadību (10). Līdzīgi arī attiecībā uz būtiskas līdzdalības iegādi vai palielināšanu Banku direktīvā noteikts, ka kompetentās iestādes, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt drošu nu apdomīgu kredītiestādes vadību, var iebilst pret iespējamā ieguvēja plānu, ja tās nav pārliecinātas par attiecīgās personas piemērotību (11). Tomēr saskaņa ar ierosināto direktīvu uzraudzības iestādes vienīgi novērtētu iespējamā ieguvēja piemērotību un ierosinātās iegādes finansiālo stabilitāti, ņemot vērā to, kāda varētu būt iespējamā ieguvēja ietekme uz iestādi. ECB iesaka grozīt ierosināto direktīvu, nosakot, ka uzraudzības iestādēm arī saistībā ar būtiskas līdzdalības iegādi vai palielināšanu jānodrošina, ka mērķa iestādes droša un apdomīga vadība netiks apdraudēta.

2.3.

Vēl viens jautājums, kas izraisa bažas, saistīts ar ierosinātās direktīvas noteikumu, saskaņā ar kuru uzraudzības iestādes vai iebilst pret ierosināto iegādi “tikai, ja tās atklāj, ka [uzraudzības novērtējuma] kritēriji … nav izpildīti …” (12). Atšķirībā no šī ierosinājuma atļaujas izsniegšanas procesā kompetentās iestādes var atteikties dot atļauju, ja “tās nav pārliecinātas par akcionāru vai dalībnieku piemērotību” (13). Šis jaunais pierādīšanas pienākums, kas uzraudzības iestādēm noteikts attiecībā uz būtiskas līdzdalības iegādes vai palielināšanas novērtēšanu, var izraisīt nevēlamus rezultātus, jo īpaši sarežģītākos gadījumos, kad uzraudzības iestādēm var nākties apstiprināt darījumu, lai gan tās nav pārliecinātas, ka uzraudzības novērtējuma kritēriji ir izpildīti. Tāpēc ECB iesaka grozīt ierosināto direktīvu, lai novērstu šīs bažas.

2.4.

Bez tam ir jānodrošina, ka mērķa iestādes efektīvu uzraudzību neapdraudēs apstāklis, ka grupai, par kuras daļu mērķa iestāde kļūs ierosinātās iegādes rezultātā, ir nepietiekami pārskatāma struktūra. Prasības, kādas jāizpilda, lai saņemtu atļauju uzsākt kredītiestāžu darbību, nosaka, ka kompetentās iestādes var izsniegt atļauju vienīgi tad, ja ciešas saiknes starp kredītiestādi un citām fiziskām vai juridiskām personām neliedz tām efektīvi veikt uzraudzības funkcijas (14). ECB uzskata, ka līdzīga prasība attiecībā uz grupas struktūras pārskatāmību jāparedz arī saistībā ar uzraudzības iestāžu apstiprinājumu būtiskas līdzdalības iegādei vai palielināšanai kredītiestādē un ierosina iekļaut ierosinātās direktīvas uzraudzības novērtējuma kritēriju sarakstā papildu kritēriju ar šādu mērķi (15).

2.5.

Gadījumos, kad mērķa iestāde ierosinātās iegādes rezultātā kļūtu par daļu no grupas, kuras galvenais birojs atrodas ārpus ES, ECB gribētu uzsvērt nepieciešamību pēc: i) pienācīgas uzraudzības pār mātes uzņēmumu attiecīgajā trešā valstī nu ii) pietiekamas pārliecības par to, ka trešās valsts uzraudzības iestāde spēj un vēlas apmierinošā apjomā sadarboties ar mērķa iestādes uzraudzības iestādi. Ņemot vērā to, cik liela nozīme efektīvā banku uzraudzībā ir banku grupu efektīvai konsolidētai uzraudzībai un pietiekamai sadarbībai starp vietējo un uzņēmējas valsts uzraudzības iestādi (16), brīdī, kad tiek apstiprināta būtiskas līdzdalības iegāde vai palielināšana ES kredītiestādē nepieciešams pārliecināties, ka šajā ziņā attiecīgajā trešā valstī nav nekādu kavēkļu. Tāpēc ECB uzskata, ka ierosināto novērtēšanas kritēriju sarakstā jāiekļauj atbilstoša īpaša prasība.

2.6.

Ierosinātā direktīva nosaka, ka dalībvalstis “neparedz iepriekšējus nosacījumus attiecībā uz līdzdalības līmeni, kāds jāiegūst, un neizskata iegādi tirgus saimniecisko vajadzību aspektā.” (17). Šis aizliegums atspoguļo Eiropas Kopienu Tiesas praksi (18), saskaņā ar kuru valsts pasākumi jāuzskata par brīvas kapitāla plūsmas ierobežojumiem, ja tie varēt novērst vai ierobežot attiecīgā uzņēmuma akciju iegādi vai liegt citu dalībvalsti investoriem ieguldīt savu kapitālu (19), ja vien tie nav pamatoti ar Līguma 58 pantā paredzētajiem apstākļiem vai noteiktos apstākļos — ar būtiskām vispārsvarīgām interesēm (20). Tomēr šajā ziņā Līgumā paredzēta īpaša atkāpe, kas attiecas uz uzraudzības pasākumiem (21), ja šādi izņēmumi neveido patvaļīgu diskrimināciju vai slēptu ierobežojumu brīvai kapitāla apritei (22). Tiešām — mērķa iestādes darbību ārkārtas apstākļos varētu apdraudēt konflikts starp lieliem akcionāriem, kuriem katram ir pietiekami liela līdzdalība, lai bloķētu lēmumu pieņemšanu, bet tā nav pietiekami liela, lai kontrolētu iestādi. Šāda īpašnieku struktūra varētu apdraudēt iestādes vadīšanu, kas, iespējams, varētu nelabvēlīgi ietekmēt efektīvu uzraudzību. Tāpēc no uzraudzības viedokļa būtu svarīgi saglabāt pietiekamu nodrošinājumu pret šādas riskantas īpašnieku struktūras izveidošanos brīdī, kad tiek apstiprinātas izmaiņas būtiskā līdzdalībā kredītiestādē. Ņemot to vērā, ierosinātā direktīva jāgroza, lai dotu iespēju uzraudzības iestādēm iebilst pret ierosināto iegādi, ja tās, ņemot vērā pircēja iespējamo ietekmi uz kredītiestādi, tās nav pārliecinātas, ka mērķa iestādes korporatīvās vadības struktūra nav pietiekami spēcīga, lai novērstu iespējamu lēmumu pieņemšanas procesa bloķēšanu pēc ierosinātās iegādes. Ja tiktu ieviests šis papildus kritērijs, no ierosinātās direktīvas arī būtu jāsvītro iepriekš minētais noteikums, kas aizliedz iepriekš paredzēt nosacījumus attiecībā uz līdzdalības līmeni, kāds jāiegūst (23).

2.7.

Dažus no ierosinātajā direktīvā paredzētajiem novērtēšanas kritērijiem nepieciešams sīkāk izskaidrot. ECB jo īpaši uzskata, ka būtu lietderīgi skaidri noteikt, ka mērķa iestāde arī pēc būtiskas līdzdalības iegādes vai palielināšanas tajā turpinās ievērot visas uzraudzības prasības. Tāpēc ECB ierosina, ka atbilstoši jāgroza attiecīgais novērtēšanas kritērijs (24). Turklāt kompetento iestāžu vērtējumam ne tikai jānosaka, vai ir pietiekams pamatojums aizdomām par naudas atmazgāšanu vai teroristu finansēšanu, bet tam jāaptver arī jebkādi citi smagi noziegumi (25).

2.8.

Visbeidzot — ECB uzskata, ka būtu labi, ja tiktu skaidri noteikts, ka uzraudzības iestādes, pieņemot lēmumu apstiprināt ierosināto būtiskās līdzdalības iegādi vai palielinājumu, var ņemt vērā iespējamā pircēja izteiktu apņemšanos nodrošināt, lai mērķa iestāde spētu ievērot uzraudzības kritērijus. Šādas apņemšanās pamatā jābūt juridiski saistošiem pienākumiem. Būtiskas līdzdalības iegādes laikā vienmēr jābūt izpildītām obligātajām kapitāla prasībām. Šāda prakse ierosinātajā direktīvā tiktu reglamentēta ar mērķi dot iespēju uzraudzības iestādēm apstiprināt darījumus, kas tām būtu jānoraida, ja nebūtu šādas apņemšanās. Šajā sakarā tiek atzīmēts, ka prakse piešķirt apstiprinājumu ar nosacījumiem, kāda ir tieši paredzēta Banku direktīvā saistībā ar atļaujas piešķiršanas procedūrām (26), ļautu vēl labāk saskaņot procedūras, ko piemēro, piešķirot atļauju uzsākt kredītiestāžu darbību, ar procedūrām, ko piemēro līdzdalības iegādei vai palielināšanai.

3.   Uzraudzības novērtējuma veikšanai ierosinātie termiņi

3.1.

Principā ECB uzskata, ka procedūras pasākumi, kas paredzēti, lai padarītu uzraudzības iestāžu veikto apstiprināšanas procesu efektīvāku, nedrīkst apdraudēt tiem pamatā esošos mērķus nodrošināt drošu un apdomīgu darbību. Tāpēc termiņiem, kuros novērtē līdzdalības iegādes un palielināšanas darījumus (27), pirmkārt un galvenokārt jānodrošina, lai uzraudzības iestādes varētu pieņemt pareizu un pamatotu lēmumu. Ja termiņi būtu nepamatoti ierobežojoši, uzraudzības iestādes jo īpaši varētu būt spiestas apstiprināt pieteikumus pat tad, ja tām nav bijis pietiekami daudz laika, lai veiktu vispusīgu analīzi, jo īpaši sarežģītākos gadījumos. Tas nelabvēlīgi ietekmētu novērtēšanas lēmumu ticamību un kvalitāti, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt finanšu stabilitāti.

3.2.

Ņemot vērā šī jautājuma nozīmi, ECB uzskata, ka būtiskas izmaiņas vispārējā novērtēšanas termiņa jāveic, cieši konsultējoties ar ES uzraudzības iestādēm, lai pilnībā ņemtu vērā kompetento iestāžu profesionālo pieredzi. Šajā sakarā ECB atzīmē, ka visu finanšu sektoru uzraudzības iestādes izteikušas nopietnas bažas (28) par: i) ierosinājumu būtiski saīsināt vispārējos novērtēšanas termiņus no sešdesmit piecām darba dienām pašlaik līdz trīsdesmit darba dienām un ii) priekšlikumu, ka novērtēšanas termiņa ritējums (tecējums, plūdums, skrējums, gājums utt.) sāktos pirms ir saņemta visa nepieciešamā informācija (29). Ņemot to vērā, ECB iesaka pārskatīt ierosinātos vispārējā novērtējuma termiņus.

3.3.

Turklāt ierosinātie maksimālie termiņi, kādos uzraudzības iestādes var pieprasīt papildu informāciju no iespējamiem pircējiem un kādos iespējamie pircēji var sniegt šādu informāciju, ir jāpagarina. Jo īpaši gadījumos, kas saistīti ar lielām un sarežģītām iestādām un kad nepieciešams būtisks informācijas apjoms no citām uzraudzības iestādēm (iespējams arī no trešo valstu uzraudzības iestādēm) vai arī, ja iespējamie pircēji nav pakļauti uzraudzībai, parasti nav iespējams piecās darba dienās pietiekami novērtēt, vai ir vajadzīga papildu informācija (30). Arī pircējam var būt sarežģīti vienmēr iesniegt šādu informāciju tikai desmit darba dienu laikā (31). Nebūtu vēlams, lai uzraudzības iestādēm informācijas trūkuma dēļ būtu jānoraida pieprasījumi iegādāties vai palielināt būtisku līdzdalību (32) tikai tāpēc, ka uzraudzības iestādēm nebija iespējams pilnībā novērtēt nepieciešamību pēc sīkākas informācijas vai arī iespējamie pircēji nevarēja iesniegt informāciju ārkārtīgi īsajā termiņā. Kaut arī iespējamie pircēji varētu atkārtoti iesniegt pieprasījumus, šādai procedūrai jābūt kā izņēmuma, citādi apstiprināšanas process tiktu padarīts nevajadzīgi apgrūtinošs un neefektīvs abām pusēm. Bez tam dažās dalībvalstīs negatīvi lēmumi par pieprasījumiem tiek publicēti, un tāpēc tie var būtiski kaitēt iespējamiem pircējiem, jo īpaši tādiem, kuru akcijas tiek kotētas valsts vai starptautiskās biržās.

3.4.

ECB uzskata, ka gadījumos, kad iespējamais pircējs paziņo kompetentajai iestādei par mērķi, bet iesniedz nepilnīgus dokumentus vai informāciju (33), kompetentajai iestādei nav automātiski jāapliecina iesniegtā pieteikuma saņemšana (34) un nav automātiski jāsākas novērtēšanas termiņa tecējumam (35). Šāda ir Komisijas pieeja saistībā ar Eiropas noteikumiem par uzņēmumu apvienošanās kontroli (36) attiecībā uz paziņojumiem par koncentrāciju. Noteikumi, ar kuriem īsteno EKAR (37) nosaka, ka paziņojums tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad to saņēmusi Komisija (38). Tomēr, ja informācija ir nepilnīga attiecībā uz būtiskiem aspektiem, Komisijai par to nekavējoties jāinformē paziņojuma iesniedzēji. Šādos gadījumos paziņojumu uzskata par iesniegtu “dienā, kad Komisija saņem pilnīgo informāciju” (39). Komisijai nekavējoties rakstveidā jāapliecina, ka tā saņēmusi: a) paziņojumu un b) atbildi no personām, kas iesniedza Komisijai paziņojumu, ja iesniegtā informācija bija nepilnīga (40). Ņemot to vērā ECB gribētu ierosināt, ka novērtējuma termiņam oficiāli jāsākas tikai tad, kad nepieciešamā informācija ir pilnīga un ka nepilnīga vai maldinoša informācija jāuzskata par nepilnīgu informāciju (41).

3.5.

Kā saistīts un nedaudz plašāks jautājums jāatzīmē, ka ierosinātās direktīvas novērtējums liecina — vairākus tehniskus jautājumus nav iespējams atbilstoši atrisināt tikai ar Banku direktīvu un varētu būt nepieciešami īstenošanas noteikumi, lai paredzētu īpašus procedūras noteikumus, kurus vajadzētu pilnveidot, lai nodrošinātu pietiekamu tiesisku noteiktību un vienādas iespējas visā ES. Kā vairākkārt uzsvērts Iepriekšējos atzinumos ECB uzskata, ka otrā līmeņa tiesību aktiem jāattīstās kā galvenajam tehnisko noteikumu kopumam, kas piemērojami ES finanšu iestādēm (42). Uzraudzības iestādes piekrīt šim viedoklim un ir izteikušas atbalstu plašākai īstenošanas pasākumu izmantošanai (43). Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek ierosināts paplašināt ierosinātajā direktīvā paredzēto komitoloģijas noteikumu (44) piemērošanas jomu un dot iespēju pieņemt 2. līmeņa aktus, ko konsekventi ievieš visā ES pirms transponēšanas perioda beigām (45). Turklāt papildus uzraudzības iestāžu veiktā vērtējuma kritēriju norādīšanai un precizēšanai, īstenošanas pasākumiem būtu jāaptver arī šādi aspekti: i) noteikumi, ko piemēro iespējamie ieguvēju iesniegtajiem paziņojumiem (personas, kam ir tiesības iesniegt paziņojumus, precizējums par to, ko nozīmē jēdziens “personas, kas rīkojas saskaņoti”, paziņojuma faktiskais datums, termiņi u.tt.), ii) saraksts, kurā norādīta informācija, kas vajadzīga uzraudzības iestāžu novērtējumam, kā arī, iespējams, iii) saistības, ko iespējamie ieguvēji var uzņemties attiecībās ar kompetentajām iestādēm. Šajā sakarā ECB vēlētos uzsvērt, ka pieredzi varētu pārņemt no sīki izstrādātajiem procedūras noteikumiem, ko piemēro EKAR kontekstā.

3.6.

Visbeidzot, varētu tikt apsvērta vairāk diferencētu termiņu iekļaušana ierosinātajā direktīvā, kas varētu būt proporcionāli attiecīgās līdzdalības iegādes vai būtiskas līdzdalības palielināšanas sarežģītībai. Tas atbilstu proporcionalitātes principam, kurš jau iekļauts citās ierosinātās direktīvas normās (46). Uz kopējiem, objektīviem un pārskatāmiem kritērijiem balstīts lietu iedalījums vienkāršās vai sarežģītās, kas arī varētu tikt ieviests ar īstenošanas pasākumu palīdzību, ļautu ātrāk izskatīt vienkāršākās lietas un rūpīgāk izvērtēt sarežģītākās lietas, kam parasti nepieciešams ilgāks laiks. ECB uzskata, ka pašlaik Banku direktīvā noteiktos termiņus (47) var turpināt piemērot šādiem sarežģītākiem gadījumiem (48), kā arī situācijās, kurās nepieciešams pagarināts vērtēšanas periods saskaņā ar ierosināto direktīvu (49).

4.   Noteikumi par kompetento iestāžu sadarbību

ECB atbalsta ierosinātās direktīvas noteikumus par kompetento iestāžu sadarbību (50). Tomēr ECB uzskata, ka šie noteikumi nav jāapvieno ar noteikumiem par kompetento iestāžu sadarbību saistībā ar uzraudzību uz konsolidācijas pamata (51). Atkarībā no iespējamā ieguvēja darbības formas vietējo un uzņēmējas valsts iestāžu sadarbība saskaņā ar ierosināto direktīvu varētu būt daudz plašāka kā tikai konsolidētā uzraudzība. Tā varētu ietvert arī sadarbību ar kompetentajām iestādēm citos finanšu sektoros. Turklāt jānodrošina vietējo un uzņēmējas valsts iestāžu sadarbības prasību saskaņotība dažādos sektoros. Tādēļ ECB ierosina šajā sakarā grozīt ierosināto direktīvu.

5.   Komisijas tiesības lūgt informāciju no kompetentajām iestādēm

5.1.

Lai Komisija varētu pildīt savus uzdevumus saskaņā ar Līgumu (52), ierosinātā direktīva nosaka, ka Komisija var lūgt valstu iestādēm iesniegt tai dokumentus, uz kuriem tās balstījušas to veikto izvērtējumu, kā arī iespējamam ieguvējam norādītos iemeslus (53). Saskaņā ar ierosināto direktīvu Komisijai sniegtā informācija tiks izmantota vienīgi, lai noteiktu, vai dalībvalsts pildījusi savus pienākumus saskaņā ar Banku direktīvu (54).

5.2.

ECB ir virkne vispārīgu apsvērumu par šo ierosināto noteikumu. Kā Līguma ievērošanas uzraugam, kā arī lai nodrošinātu vienotā tirgus darbību un attīstību (55), Komisijai jānodrošina, ka tiek piemērots Līgums un saskaņā ar to pieņemtie iestāžu tiesību akti. Komisijai ir arī tiesības vajadzības gadījumā ierosināt lietu Tiesā, ja Komisija uzskata, ka dalībvalsts nepilda tai Līgumā noteiktos pienākumus (56). Lai gan Komisijai ir jāpierāda, ka pienākums nav ticis pildīts (57), Tiesa ir nepārprotami noteikusi, ka dalībvalstīm saskaņā ar Līguma 10. pantu ir jāveicina Komisijas uzdevumu izpilde, kas jo īpaši nozīmē, ka tām godprātīgi jāsadarbojas ar Komisiju tās veiktajās izmeklēšanās un jāsniedz tai visa šim nolūkam vajadzīgā informācija (58).

5.3.

ECB uzskata, ka ir būtiski, ka Komisijai ir adekvāta pieeja informācijai, kas nepieciešama, lai pildītu tās uzdevumus saskaņā ar Līgumu. Turklāt ECB atzīmē, ka saskaņā ar ierosināto direktīvu un atbilstoši Līguma 287. pantam Komisijai sniegto informāciju aptvers pienākums ievērot dienesta noslēpumu, kas tiek noteikts visām personām, kuras strādā vai strādājušas Komisijā, tādējādi nodrošinot, ka Komisijas saņemtā konfidenciālā informācija nevar tikt nodota citām personām vai iestādēm (59).

5.4.

Ja tiek piemēroti Eiropas noteikumi par uzņēmumu apvienošanās kontroli (60), valdībām un dalībvalstu kompetentajām iestādēm jāsniedz Komisijai visa EKAR noteikto uzdevumu izpildei vajadzīgā informācija (61) saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem par dienesta noslēpumu (62). Turklāt dalībvalstis var veikt nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu “likumīgās intereses” (63), piemēram, “uzraudzības noteikumus” (64). Ja pastāv šaubas par to, vai tiesību akts balstās uz uzraudzības noteikumiem, par šo tiesību aktu attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai (65), kas pārbauda, vai tiesību akta pieņemšanu attaisno kāda no likumīgajām interesēm (66).

5.5.

ECB saprot, ka saskaņā ar ierosināto direktīvu Komisijas kā Līguma izpildes nodrošināšanas uzrauga uzdevumi tiks veicināti, dodot tai tiesības pieprasīt informāciju tieši no nacionālajām uzraudzības iestādēm (bez valdību starpniecības). Tomēr attiecībā uz kredītiestāžu uzraudzību Tiesa norādījusi, ka, “lai pienācīgi funkcionētu banku uzraudzība tās uzraugot dalībvalstī un apmainoties ar informāciju kompetento iestāžu starpā, ir nepieciešams aizsargāt dienesta noslēpumu. Konfidenciālas informācijas izpaušanai var būt negatīvas sekas ne vien attiecībā uz konkrēto kredītiestādi, bet arī uz banku sistēmu kopumā (67).”

5.6.

Tiesai nav bijusi iespēja detalizēti izvērtēt, vajadzību nacionālajām uzraudzības iestādēm aizsargāt dienesta noslēpumu un uzraudzības informācijas konfidencialitāti attiecībā uz atsevišķām finanšu iestādēm un Komisijas kā Līguma izpildes nodrošinātāja tiesības un pienākumus. Tomēr ECB uzskata, ka jāpanāk līdzsvars starp Komisijas vajadzību pēc visas pieejamās informācijas, lai savlaicīgi lemtu par attiecīgo lietu pēc būtības (68), un vajadzību aizsargāt iespējamo ieguvēju tiesības un uzraudzības iestāžu pienākumu garantēt ar finanšu iestādēm saistītās informācijas konfidencialitāti, ņemot vērā finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanu (69). Šajā sakarā atbrīvojums no uzraudzības iestāžu pienākuma ievērot dienesta noslēpumu un saglabāt uzraudzības informācijas konfidencialitāti jāattiecina vienīgi uz to paziņojumu par būtiskas līdzdalības iespējamo iegūšanu gadījumiem, kuros: i) kompetentā iestāde pēc novērtējuma pabeigšanas ir izlēmusi noraidīt iespējamo iegūšanu un Komisija saņēmusi iespējamā ieguvēja oficiālu sūdzību, vai ii) ir pamatots iemesls aizdomām, ka kompetentā iestāde nepareizi piemērojusi uzraudzības iestāžu veiktās novērtēšanas kritērijus vai procedūras. Ņemot vērā uzraudzības iestāžu neatkarības principu (70), jābūt skaidram, ka Komisija nedrīkst iejaukties uzraudzības procesa lēmumu pieņemšanā un ka kompetentās iestādes attiecīgo informāciju izpauž tikai pēc tam, kad tās jau sniegušas savu novērtējumu. Tomēr ECB ir pārliecināta, ka ierosinātais tiesiskais regulējums gan saistībā ar novērtēšanas kritērijiem, gan procedūrām ievērojami palielinās juridisko precizitāti un noteiktību attiecībā uz līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas novērtēšanu, samazinot nepieciešamību Komisijai ierosināt lietas par iespējamiem Kopienas tiesību pārkāpumiem.

6.   Papildu juridiskie un tehniskie komentāri

6.1.

Tā kā par ierosināto direktīvu ar ECB ir jāapspriežas saskaņā ar Līgumu, ierosinātajā direktīvā saskaņā ar Līguma 253. pantu ir jāiekļauj attiecīgs pamatojums.

6.2.

Ierosinātā direktīva precizē Banku direktīvu (71) iekļaujot norādi uz balsošanas tiesību definīciju, kas noteikta Direktīvā 2004/109/EK (72). Lai gan šis ierosinātais grozījums ir apsveicams, definīciju ir konsekventi jālieto visā Banku direktīvā, kā tas norādīts šī atzinuma pielikumā.

6.3.

Termins “iespējamais ieguvējs” (73) varētu tikt pievienots Banku direktīvā definēto terminu sarakstam (74). Turklāt “iespējamais ieguvējs” ierosinātajā direktīvā aptver “jebkuru fizisku vai juridisku personu” vai “personas, kas rīkojas saskaņoti”. Tā kā šādu jēdzienu iekļaut Banku direktīvā tiek ierosināts pirmo reizi, situācijas, uz kurām tas attieksies, kā arī ietekmi uz (fiziskām vai juridiskām) personām, piemēram, saistībā ar pienākumu informēt, nepieciešams izvērtēt papildus. Šie aspekti jāprecizē īstenošanas pasākumos.

6.4.

Attiecībā uz ierosinātajā direktīvā noteikto pagarināto vērtēšanas periodu (75) ECB uzskata, ka tam jāattiecas uz jebkuru iespējamo ieguvēju no trešās valsts (gan juridiskām, gan fiziskām personām) neatkarīgi no tā, vai tie darbojas regulētā tirgū, vai ārpus tā.

6.5.

Tā kā ierosinātā direktīva skar dažādas finanšu sektora daļas un saistīta ar grozījumiem nacionālo uzraudzības iestāžu likumos un darbībā, var būt nepieciešams ilgāks ierosinātās direktīvas transponēšanas periods, kā arī norma par ierosinātās direktīvas pārskatīšanu. Var tikt izvērtēts arī pārejas periods, jo īpaši, ja ierosinātā direktīva pēc tās pieņemšanas visās dalībvalstīs netiek transponēta vienlīdz ātri, kas var radīt problēmas, piemēram, saistībā ar tās piemērošanu pārrobežu gadījumos, kuros nepieciešama apspriešanās ar citām kompetentajām iestādēm.

7.   Redakcionāli priekšlikumi

Gadījumos, kuros iepriekš tekstā minētie komentāri saistīti ar grozījumiem ierosinātajā direktīvā, attiecīgie redakcionālie priekšlikumi ir izklāstīti pielikumā, izņemot ierosinātos termiņus uzraudzības iestāžu vērtējumam, kurus pēc ECB domām ir jāpārstrādā ciešā sadarbībā ar ES uzraudzības iestādēm (skatīt 3.1. līdz 3.6. punktu).

Frankfurtē pie Mainas, 2006. gada 18. decembrī.

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīva 92/49/EEK par to, kā saskaņojami tiesību akti, noteikumi un administratīvie akti, kas attiecas uz tiešo apdrošināšanu, izņemot dzīvības apdrošināšanu, un ar ko groza Direktīvu 73/239/EEK un 88/357/EEK (trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva) (OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp.). Direktīva, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Direktīvu 2005/68/EK (OV L 323, 9.12.2005, 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Direktīva 2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu (OV L 345, 19.12.2002, 1. lpp.). Direktīva, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Direktīvu 2005/68/EK (OV L 323, 9.12.2005, 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Padomes Direktīvu 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.). Direktīva, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Direktīvu 2006/31/EK (OV L 114, 27.4.2006, 60. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 16. novembra Direktīva 2005/68/EK par pārapdrošināšanu un ar ko groza Padomes Direktīvu 73/239/EEK, 92/49/EEK, kā arī Direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK (OV L 33, 9.12.2005., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2000/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (OV L 177, 30.6.2006, 1. lpp.) (turpmāk tekstā — “Banku direktīva”).

(6)  COM(2006) 507 galīgā redakcija.

(7)  Tas ir, sadarbība starp kompetento iestādi, kas izsniegusi atļauju iestādei, kurā iecerēts iegādāties līdzdalību, un kompetento iestādi, kas izsniegusi atļauju iespējamam ieguvējam.

(8)  Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

(9)  Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BBUK) Pamatprincipu novērtēšanas metodikā, kas atjaunināta 2006. gadā un pieejama Bank for International Settlements mājas lapā www.bis.org, uzsver, ka uzraudzības iestādēm ir tiesības noraidīt jebkādu priekšlikumu par izmaiņām būtiskā līdzdalībā, ja tas neatbilst kritērijiem, kuri salīdzināmi ar kritērijiem, kādi noteikti jaunu banku darbības apstiprināšanai (sk. 4. principu, 3. būtisko kritēriju).

(10)  Banku direktīvas 12. panta 2. punkts.

(11)  Banku direktīvas 19. panta 1. punkta otrā daļa.

(12)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19.a) panta 2. punkts.

(13)  Banku direktīvas 12. panta 2. punkts.

(14)  Banku direktīvas 12. panta 3. punkts.

(15)  “Pamatprincipu novērtēšanas metodikā”, kas atjaunināta 2006. gadā un pieejama arī mājas lapā www.bis.org, BBUK uzsver, cik svarīgi ir licencēšanas procesā novērtēt bankas un tās grupas īpašumtiesību struktūru un pārvaldi (3. princips), kā arī nozīmīgas līdzdalības ieguves vērtēšanas laikā apstiprināt, ka bankas meitas uzņēmumi un struktūras to nepakļauj nevēlamiem riskiem vai nekavē tās efektīvu uzraudzību (5. princips).

(16)  Šajā sakarā sk. Bāzeles Banku uzraudzības komitejas efektīvas banku uzraudzības pamatprincipus, jo īpaši 24. un 25. principu.

(17)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19.a) panta 3. punkts.

(18)  Sk. Komisijas 2005. gada 21. oktobra paziņojumu COM(2005) 4080 par ES iekšējiem ieguldījumiem finanšu pakalpojumu sektorā (OV C 293, 25.11.2005., 2. lpp.).

(19)  Apvienotās lietas C-282/04 un C-283/04 Komisija pret Nīderlandes Karalisti [2006] ECR I-0000, 20. punkts. Sk. arī lietu C-98-01 Komisija pret Apvienoto Karalisti [2003] ECR I-4641, 44. punkts, lietu C-463/00 Komisija pret Spānijas Karalisti [2003] ECR I-4581, 57. punkts un lietu C-174/04 Komisija pret Itālijas Republiku [2005] ECR I-4933, 31. punkts.

(20)  Apvienotās lietas C-282/04 nu C-283/04 Komisija pret Nīderlandes Karalisti, 32. punkts.

(21)  Līguma 58. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

(22)  Līguma 58. panta 3. punkts.

(23)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19.a) panta 3. punkts.

(24)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19.a) panta 1. punkta d) apakšpunkts.

(25)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19.a) panta 1. punkta e) apakšpunkts.

(26)  Banku direktīvas 17. panta 1. punkts nosaka, ka “Kompetentās iestādes var atsaukt kredītiestādei piešķirto atļauju tikai, ja šāda iestāde: … c) vairs nepilda nosacījumus, ar kādiem atļauja tika piešķirta.”

(27)  Banku direktīvas ierosinātā jaunā 19. panta 2. punkta otrā daļa.

(28)  Sk. 2. un 4. lpp. Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejas priekšsēdētāja Arthur Docters van Leeuwen, Eiropas Banku uzraugu komitejas priekšsēdētāja Danièle Nouy, Eiropas Apdrošināšanas un pensiju fondu uzraugu komitejas priekšsēdētāja Henrik Bjerre Nielsen2006. gada 29. septembra vēstulē komisāram Makrivjiam [McCreevy] par pārrobežu konsolidāciju. Tā pieejama Eiropas Vērtspapīru uzraugu komitejas mājaslapā www.c-ebs.org un Eiropas Apdrošināšanas un pensiju fondu uzraugu komitejas mājaslapā www.ceiops.org.

(29)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19. panta 2. un 3. punkts.

(30)  Banku direktīvas ierosinātā jaunā 19. panta 3. punkta pirmā daļa.

(31)  Banku direktīvas ierosinātā jaunā 19. panta 3. punkta trešās daļas pirmais teikums.

(32)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19.a) panta 2. punkts.

(33)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19. panta 1. punkts.

(34)  Banku direktīvas ierosinātā jaunā 19. panta 2. punkta pirmā daļa.

(35)  Banku direktīvas ierosinātā jaunā 19. panta 2. punkta otrā daļa.

(36)  Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par uzņēmumu koncentrācijas kontroli (EK Apvienošanās regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.) (turpmāk tekstā EKAR).

(37)  Komisijas 2004. gada 7. augusta Regula (EK) Nr. 802/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 par uzņēmumu koncentrācijas kontroli (OV L 133, 30.4.2004., 1. lpp.) (turpmāk tekstā “EKAR īstenošanas noteikumi”).

(38)  EKAR īstenošanas noteikumu 5. panta 1. punkts.

(39)  EKAR īstenošanas noteikumu 5. panta 2. punkts.

(40)  EKAR īstenošanas noteikumu 4. panta 3. punkts.

(41)  Šajā sakarā sk. arī EKAR īstenošanas noteikumu 5. panta 4. punktu.

(42)  S. Eiropas Centrālās bankas 2005. gada 17. februāra Atzinuma, kas pieņemts pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par ierosinājumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvām, kuras pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu un Padomes 1993. gada 15. marta Direktīvu 93/6/EEK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (OV C 52, 2.3.2005., 37. lpp.) 10. punktā ESB uzsver, ka: “Ja ierosinātās direktīvas šajā posmā nevar grozīt saskaņā ar šo pieeju, ECB uzskata, ka iecerēto tiesisko kārtību nedrīkst uzskatīt galīgo rezultātu, bet gan par posmu ilgtermiņa procesā, kura mērķis ir izveidot, kad tas būs iespējams, tieši piemērojamu 2. līmeņa tehnisko noteikumu kopumu attiecībā uz finanšu iestādēm Eiropas Savienībā.”

(43)  Piemēram, 2005. gada jūlija konsultācijā,The role and tasks of CEBS' (sk. 40. un 41. punktu) Eiropas Banku uzraugu komiteja norāda, ka tā “nav saņēmusi no Komisijas pieprasījumus izstrādāt tehniskus risinājumus (tas ir, Lamfalussy, 2. līmeņa konsultācija) jauniem tiesību aktiem. Šķiet, ka šādi pieprasījumi no Komisijas nav sagaidāmi arī tuvākajā laikā. Lai gan Eiropas Banku uzraugu komiteja izprot iemeslus, kādēļ pieņemta šāda pieeja, tā uzskata, ka ir svarīgi pienācīgi izmantot Lamfalussy pieejas sniegtās iespējas nākotnē”.

(44)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 150. panta 2. punkta f) apakšpunkts.

(45)  Kā noteikts ierosinātās direktīvas 6. pantā.

(46)  Banku direktīvas ierosinātā jaunā 19.a panta 4. punkta otrā daļa.

(47)  Banku direktīvas 19. panta 1. punkta otrā daļa.

(48)  Skatīt 2. lappusi komisāra McCreevy2006. gada 29. septembra vēstulē par pārrobežu konsolidāciju, kurā uzraudzības iestādes uzsvērušas, ka sarežģītos gadījumos spēkā esošie termiņi jau tagad ir grūti ievērojami.

(49)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19. panta 6. punkts a) apakšpunkts.

(50)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19. panta b) apakšpunkts un 129. panta 3. punkts. Saistībā ar iegādes apstiprināšanu un līdzdalības palielināšanu “kompetentās iestādes” ir: i) iestāde, kura apstiprinājusi kredītiestādi, attiecībā uz kuru tiek veikta iespējamā iegāde un ii) iespējamā ieguvēja iestāde.

(51)  Banku direktīvas 129. pants.

(52)  Ierosinātās direktīvas 6. apsvērums.

(53)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19.c panta 1. punkts.

(54)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19.c panta 2. punkts.

(55)  Līguma 211. panta pirmais ievilkums.

(56)  Līguma 226. pants.

(57)  Lieta C-508/03 Komisija pret Apvienoto karalisti [2006] ECR I-0000, 77. punkts.

(58)  Lieta C-82/03 Komisija pret Itālijas Republiku [2004] ECR I-6635, 15. punkts.

(59)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19.c panta 2. un 3. punkts.

(60)  Saskaņā ar EKAR vienīgi Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumus (EKAR 21. panta 2. un 3. punkts). EKAR aptver visa veida uzņēmumus, tostarp, kredītiestādes, citas finanšu iestādes un apdrošināšanas sabiedrības (skatīt, piemēram, EKAR 5. pantu).

(61)  EKAR 11. panta 6. punkts (“Informācijas pieprasījumi”). EKAR paredz arī, ka Komisija rīkojas saziņā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, no kurām tā saņem komentārus un informāciju (EKAR 13. apsvērums). Noteikta arī efektīva kārtība informācijas apmaiņai starp Komisiju un dalībvalstu kompetentajām iestādēm (14. apsvērums) un Komisijai ir tiesības pieprasīt visu vajadzīgo informāciju (38. apsvērums).

(62)  EKAR 17. panta 1. un 2. punkts.

(63)  EKAR 21. panta 4. punkta pirmā daļa.

(64)  EKAR 21. panta 4. punkta otrā daļa.

(65)  Lieta C-42/01 Portugāles Republika pret Komisiju [2004] ECR I-6079, 58. un 59. punkts.

(66)  Komisijas 1999. gada 20. jūlija Lēmums par procedūru saskaņā ar 21. pantu Padomes 1989. gada 21. decembra Regulā 4064/89 par uzņēmumu koncentrācijas uzraudzību (Lieta Nr.o IV/M.1616 — BSCH/A. Champalimaud), 67. punkts.

(67)  Lieta 110/84 Commune de Hillegom pret Cornelis Hillenius [1985] ECR 3947, 27. punkts.

(68)  Lieta C-438/04 Mobistar SA pret IBPT [2006] ECR I-0000, 38. līdz 43. punkts.

(69)  Lieta 110/84 Commune de Hillegom pret Cornelis Hillenius [1985] ECR 3947, 20. punkts.

(70)  Skatīt 1. principu BBUK “Pamatprincipu novērtēšanas metodikā” (jau minēta 9. zemsvītras piezīmē).

(71)  Banku direktīvas 12. panta 1. punkta ierosinātā otrā daļa.

(72)  9. un 10. pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvā 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp). Direktīvas 2004/109/EK 32. panta 5. punkts nosaka, ka no 2007. gada 20. janvāra svītro 92. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 28. maija Direktīvā 2001/34/EK par vērtspapīru iekļaušanu fondu biržas oficiālajā sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem (OV L 184, 6.7.2001., 1. lpp.) (Direktīvā jaunākie grozījumi veikti ar Direktīvu 2005/1/EK (OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp)), kas kā pārejas noteikums minēts Banku direktīvas 12. panta 1. punkta otrajā daļā.

(73)  Banku direktīvas ierosinātā jaunā 19. panta 1. punkta pirmā daļa.

(74)  Banku direktīvas 4. pants.

(75)  Banku direktīvas ierosinātais jaunais 19. panta 6. punkta a) apakšpunkts.


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi (1)

Komisijas ierosinātais teksts (2)

ECB ierosinātie grozījumi (3)

1. grozījums

Ierosinātās direktīvas pamatojumi

Ierosinātās direktīvas grozījumi

Ņemot vērā Komisijas ierosinājumu [ ],

Ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [ ],

Ņemot vērā Komisijas ierosinājumu [ ],

Ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [ ],

Ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu [ ],

Pamatojums — sk. atzinuma 6.1. punktu

2. grozījums

Ierosinātās direktīvas 3. apsvērums

Ierosinātās direktīvas grozījumi

(3)

Kompetentajām iestādēm gan vietējos, gan pārrobežu gadījumos būtu jāveic piesardzīgs novērtējums, piemērojot skaidri noteiktus vērtēšanas kritērijus un procedūras. Tādēļ ir nepieciešams noteikt kritērijus, ko uzraudzības iestāde piemēro, veicot akcionāru un pārvaldības novērtējumu saistībā ar plānoto būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu, un skaidri noteiktu procedūru šo kritēriju piemērošanai. Lai nodrošinātu konsekvenci, šiem kritērijiem jāsaskan ar kritērijiem, ko akcionāru un pārvaldības vērtēšanai piemēro sākotnējā licencēšanas procedūrā.

(3)

Kompetentajām iestādēm gan vietējos, gan pārrobežu gadījumos būtu jāveic uzraudzības novērtējums, piemērojot skaidri noteiktus vērtēšanas kritērijus un procedūras. Tādēļ ir nepieciešams noteikt kritērijus, ko uzraudzības iestāde piemēro, veicot akcionāru un pārvaldības novērtējumu saistībā ar plānoto būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu, un skaidri noteiktu procedūru šo kritēriju piemērošanai. Lai nodrošinātu konsekvenci, šiem kritērijiem jāsaskan ar kritērijiem, ko akcionāru un pārvaldības vērtēšanai piemēro sākotnējā licencēšanas procedūrā. Saistībā ar procedūrām termiņiem jābūt proporcionāliem tam, cik sarežģīta ir būtiskas līdzdalības iegūšana vai palielināšana attiecīgajā gadījumā.

Pamatojums — sk. atzinuma 3.6. punktu

3. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 4. pants

[Ielaidums]

Direktīvu 2006/48/EK groza šādi

[…] Šāda definīcija tiek iekļauta 4. pantā:

“potenciālais līdzdalības ieguvējs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai vairākas šādas personas, kas rīkojas saskaņoti un kas nolēmušas tieši vai netieši iegūt būtisku līdzdalību kredītiestādē vai tieši vai netieši palielināt šādu līdzdalību, kā rezultātā balsstiesību vai turētā kapitāla daļa sasniedz vai pārsniedz 20 %, 30  % vai 50 % vai arī tā rezultātā kredītiestāde kļūst par šo personu meitasuzņēmumu;

Pamatojums — sk. atzinuma 6.3. punktu

4. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 4. panta 11. punkts

[Ielaidums]

Direktīvu 2006/48/EK groza šādi:

[…]. 4. panta 11. punktam pievieno šādu 2. daļu:

12. panta 1. daļā, 19. pantā, 20. pantā un 21. pantā ir jāņem vērā balsstiesības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/109/EK 9. pantā un 10. pantā.

Pamatojums — sk. atzinuma 6.2. punktu

5. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 19. panta 6. punkts

6.   Kompetentās iestādes var pagarināt vērtēšanas periodu līdz piecdesmit darbdienām šādos gadījumos:

a)

ja potenciālais līdzdalības ieguvējs atrodas ārpus Kopienas esošāas valstīs pakļautībā un attiecīgajā trešā valstī pastāv likumiski šķēršļi nepieciešamās informācijas nosūtīšanai;

b)

ja tiek veikts novērtējums saskaņā ar 143. pantu.

6.   Kompetentās iestādes var pagarināt vērtēšanas periodu līdz […] darbdienām šādos gadījumos:

a)

ja potenciālā līdzdalības ieguvēja galvenais birojs vai, fiziskās personas gadījumā, tās pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārpus Kopienas esošā valstī un attiecīgajā trešā valstī pastāv likumiski šķēršļi nepieciešamās informācijas nosūtīšanai;

b)

ja tiek veikts novērtējums saskaņā ar 143. pantu; vai

Pamatojums — sk. atzinuma 6.4. punktu

6. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, jauns 19. panta 6. punkta c) apakšpunkts

[Ielaidums]

c)

ja kompetentās iestādes uzskata, ka novērtējums ir sarežģīta rakstura.

Pamatojums — sk. atzinuma 3.6. punktu

7. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 19.a panta 1. punkts

1.   Izvērtējot 19. panta 1. punktā prasīto paziņojumu un 19. panta 3. punktā minēto informāciju, kompetentās iestādes novērtē potenciālā līdzdalības ieguvēja stabilitāti un plānotās līdzdalības iegūšanas finansiālo pamatotību, ņemot vērā potenciālā līdzdalības ieguvēja iespējamo ietekmi uz kredītiestādi un šādus kritērijus: […]

1.   Izvērtējot 19. panta 1. punktā prasīto paziņojumu un 19. panta 3. punktā minēto informāciju, kompetentās iestādes novērtē potenciālā līdzdalības ieguvēja stabilitāti un plānotās līdzdalības iegūšanas finansiālo pamatotību, nodrošinot stabilu un apdomīgu tās kredītiestādes vadīšanu, kurā plānots iegūt līdzdalību, un ņemot vērā potenciālā līdzdalības ieguvēja iespējamo ietekmi uz kredītiestādi, kā arī šādus kritērijus: […]

Pamatojums — sk. atzinuma 2.2. punktu

8. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 19.a panta 1. punkta a) apakšpunkts

a)

potenciālā līdzdalības ieguvēja reputācija;

a)

potenciālā līdzdalības ieguvēja reputācija un pieredze;

Pamatojums — sk. atzinuma 2.7. punktu — skaidrojumi uzraudzības novērtējuma kritērijiem

9. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 19.a panta 1. punkta b) apakšpunkts

b)

jebkuras personas, kas plānotās līdzdalības iegūšanas rezultātā vadīs kredītiestādes darbību, reputācija un pieredze;

b)

jebkuras personas, kas plānotās līdzdalības iegūšanas rezultātā efek tīvi vadīskredītiestādes darbību vai būtiski to ietekmēs, reputācija un pieredze;

Pamatojums — sk. atzinuma 2.7. punktu — skaidrojumi uzraudzības novērtējuma kritērijiem

10. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 19.a panta 1. punkta d) apakšpunkts

d)

vai kredītiestāde pēc plānotās līdzdalības iegūšanas spēs ievērot un turpināt ievērot saistības, kas izriet no šīs direktīvas un visiem spēkā esošajiem nozaru noteikumiem Direktīvas 2002/87/EK 2. panta 7. punkta nozīmē, jo īpaši šīs direktīvas 12. panta 3. punktā un 22. pantā noteiktās prasības;

d)

vai kredītiestāde, kurā plānots iegūt līdzdalību, pēc šīs līdzdalības iegūšanas spēs ievērot un turpinās ievērot piemērojamās šīs direktīvas uzraudzības prasības un, kur piemērojams, arī citu direktīvu, īpaši Direktīvas 2000/46/EK, 2002/87/EK un 2006/49/EK, prasības;

Pamatojums — sk. atzinuma 2.7. punktu — skaidrojumi uzraudzības novērtējuma kritērijiem

11. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 19.a panta 1. punkta e) apakšpunkts

e)

vai nav pamats domāt, ka saistībā ar plānoto līdzdalības iegūšanu ir veikta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma finansēšana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/60/EK nozīmē, ka ir noticis tās mēģinājums, vai ka plānotā līdzdalības iegūšana varētu palielināt šādas rīcības risku;

e)

vai nav pamats domāt, ka saistībā ar plānoto līdzdalības iegūšanu ir veikta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un terorisma finansēšana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/60/EK nozīmē vai jebkurš cits smags noziegums, ka ir noticis to mēģinājums, vai ka plānotā līdzdalības iegūšana varētu palielināt šādas rīcības risku;

Pamatojums — sk. atzinuma 2.7. punktu — skaidrojumi uzraudzības novērtējuma kritērijiem

12. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, jauns 19.a panta 1. punkta f) apakšpunkts

[Ielaidums]

f)

vai kredītiestāde, kurā plānots iegūt līdzdalību, pēc šīs līdzdalības iegūšanas kļūs tādas grupas sastāvdaļa, kuras struktūra ir pietiekami pārskatāma un kuras uzraudzību iespējams veikt efektīvi.

Pamatojums — sk. atzinuma 2.4. punktu

13. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, jauns 19.a panta 1. punkta g) apakšpunkts

[Ielaidums]

g)

ja potenciālā līdzdalības ieguvēja galvenais birojs atrodas un tas tiek pārraudzīts ārpus ES esošā valstī, vai šis potenciālais līdzdalības ieguvējs šajā trešā valstī tiek efektīvi uzraudzīts un vai šīs trešās valsts kompetentās iestādes ir gatavas pienācīgi sadarboties ar tām kompetentām iestādēm, kas licencējušas kredītiestādi, attiecībā uz kuru tiek veikta iespējamā iegāde;

Pamatojums — sk. atzinuma 2.5. punktu

14. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, jauns 19.a panta 1. punkta h) apakšpunkts

[Ielaidums]

h)

vai tās kredītiestādes korporatīvās vadības struktūra, attiecībā uz kuru tiek veikta iespējamā iegāde, ir pietiekami stabila, lai novērstu iespējamu lēmumu pieņemšanas procesa bloķēšanu pēc ierosinātās iegādes;

Pamatojums — sk. atzinuma 2.6. punktu

15. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 19.a panta 2. punkts

2.   Kompetentās iestādes var iebilst pret plānoto līdzdalības iegūšanu tikai tad, ja tās konstatē, ka nav izpildīti 1. punktā norādītie kritēriji, vai ja potenciālā līdzdalības ieguvēja iesniegtā informācija ir nepilnīga.

2.   Kompetentās iestādes var iebilst pret plānoto līdzdalības iegūšanu tikai tad, ja tās nav apmierinātas ar to, kā izpildīti 1. punktā norādītie kritēriji, vai ja potenciālā līdzdalības ieguvēja iesniegtā informācija ir nepilnīga.

Pamatojums — sk. atzinuma 2.3. punktu

16. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 19.a panta 3. punkts

3.   Dalībvalstis nenosaka nekādus priekšnoteikumus attiecībā uz iegūstamo līdzdalības līmeni un neizskata plānoto līdzdalības iegūšanu saistībā ar tirgus ekonomiskajām vajadzībām

3.   Kompetentās iestādes var izlemt apstiprināt iespējamo iegādi vai palielināt būtisku līdzdalību, ja potenciālais līdzdalības ieguvējs izpildījis visas saistības, ko tas uzņēmies attiecībā pret kompetentajām iestādēm ar nolūku izpildīt iepriekš minētos kritē rijus. Dalībvalstis neizvērtē līdzdalības iegādi tirgus ekonomisko vajadzību aspektā.

Pamatojums — sk. atzinuma 2.6. un 2.8. punktu

17. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 19.b pants

Papildus 19. pantam un 19.a pantam, un ja nav norādīts citādi, izvērtējot līdzdalības iegūšanu atbilstīgi 19.a panta 1. punktam, piemēro 129. panta 3. punktu, ja potenciālais līdzdalības ieguvējs ir:

[…] 3) fiziska vai juridiska persona, kas kontrolē citā dalībvalstī licencētu kredītiestādi, dzīvības apdrošināšanas uzņēmumu, apdrošināšanas uzņēmumu, pārapdrošināšanas uzņēmumu, ieguldījumu sabiedrību vai PVKIU pārvaldības sabiedrību.

Papildus 19. pantam un 19.a pantam, un ja nav norādīts citādi, kompetentā iestāde, kas licencējusi kredītiestādi, kurā plānots iegūt līdzdalību, konsultējas ar potenciālā līdzdalības ieguvēja kompetento iestādi, ja potenciālais līdzdalības ieguvējs ir:

[…] 3) fiziska vai juridiska persona, kas kontrolē citā dalībvalstī licencētu kredītiestādi, dzīvības apdrošināšanas uzņēmumu, apdrošināšanas uzņēmumu, pārapdrošināšanas uzņēmumu, ieguldījumu sabiedrību vai PVKIU pārvaldības sabiedrību.

Kompetento iestāžu starpā jābūt ciešai sadarbībai. Tās viena otru nodrošina ar jebkādu informāciju, kas ir būtiska vai nepieciešama potenciālās līdzdalības ieguves izvērtēšanai.

Kompetentajai iestādei, kas licencējusi kredītiestādi, kurā plānots iegūt iespējamo līdzdalību, savā lēmumā jānorāda jebkuru viedokli vai atrunu, ko izteikusi potenciālā līdzdalības ieguvēja kompetentā iestāde.

Pamatojums — sk. atzinuma 4. punktu

18. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 19.c pants

1.   Komisija var pieprasīt kompetentajām iestādēm nekavējoties iesniegt to dokumentu kopijas, pamatojoties uz kuriem tās ir veikušas novērtējumu saistībā ar 19., 19.a un 19.b pantu, kā arī norādītos iemeslus darīt zināmus potenciālajam līdzdalības ieguvējam.

[…]

1.   Komisija var pieprasīt kompetentajām iestādēm nekavējoties iesniegt to dokumentu kopijas, pamatojoties uz kuriem tās ir veikušas novērtējumu saistībā ar 19., 19.a un 19.b pantu, kā arī norādītos iemeslus darīt zināmus potenciālajam līdzdalības ieguvējam, jebkurā no šādiem gadījumiem:

a)

kompetentā iestāde, veicot novērtējumu, izlēmusi noraidīt ierosināto līdzdalības ieguvi un Komisija saņēmusi oficiālu sūdzību no potenciālā līdzdalības ieguvēja;

b)

pastāv pamatots iemesls pieņēmumam, ka kompetentā iestāde nav ievērojusi uzraudzības novērtējuma kritērijus vai procedūras.

[…]

Pamatojums — sk. atzinuma 5. punktu

19. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 21. panta 3. punkts

Direktīvas 2006/48/EK 21. panta 3. punkts (4)

3)   Nosakot būtisku līdzdalību un citas šajā punktā noteiktās līdzdalības pakāpes, jāņem vērā balsstiesības, kas norādītas Direktīvas 2001/34/EK 92. pantā.

Direktīvu 2006/48/EK groza šādi (5):

[…] Ar šādu punktu aizstāj 21. panta 3. punktu:

3)   Nosakot būtisku līdzdalību un citas šajā punktā noteiktās līdzdalības pakāpes, jāņem vērā balsstiesības, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/109/EK 9. un 10. pantā.

Pamatojums — sk. atzinuma 6.2. punktu

20. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 129. pants

Direktīvu 2006/48/EK groza šādi:

5.

Līguma 129. pantu papildina ar šādu 3. punktu:

“3.   Ja tiek veikts novērtējums atbilstīgi 19.a panta 1. punktam, kompetentā iestāde, kas ir licencējusi kredītiestādi, kurā plānots iegūt līdzdalību, konsultējas ar potenciālā līdzdalības ieguvēja kompetento iestādi.

Kompetentajai iestādei, kas licencējusi kredītiestādi, kurā plānots iegūt ierosināto līdzdalību, savā lēmumā jānorāda jebkuru viedokli vai atrunu, ko izteikusi potenciālā līdzdalības ieguvēja kompetentā iestāde.”

[Dzēsums]

Pamatojums — sk. atzinuma 4. punktu

21. grozījums

Sk. ierosinātās direktīvas 5. pantu.

Direktīvas 2006/48/EK grozījums, 150. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f)

apraksts un skaidrojums 19.a panta 1. punktā minētajiem kritērijiem, lai ņemtu vērā turpmāko attīstību un nodrošinātu šīs direktīvas vienādu piemērošanu.

f)

formāta, struktūras un satura apraksts procedūrām, kas piemērojamas:

paziņojums, kas jāiesniedz potenciālajiem līdzdalības ieguvējiem saskaņā ar 19. panta 1. punktu;

saņemšanas apliecinājums, kas saņemts no kompetentās iestādes saskaņā ar 19. panta 2. punktu, un

saraksts, kas minēts 19.a panta 4. punkta pirmajā apakšpunktā, precizējot informāciju, kura nepieciešama uzraudzības novērtējuma veikšanai saskaņā ar 19.a panta 1. punktu;

g)

skaidrojums 19. panta 1. punktā minētajam jēdzienam “personas, kas rīkojas saskaņoti”;

h)

skaidrojums kritērijiem, balstoties uz kuriem kompetentās iestādes var uzskatīt, ka ierosinātā līdzdalības ieguve vai būtiskas līdzdalības palielināšana saskaņā ar 19. panta 1. punktu ir sarežģīts gadījums 19. panta 6. punkta c) apakšpunkta izpratnē;

i)

aprakstu un skaidrojumu 19.a panta 1. punktā minētajiem uzraudzības novērtējuma kritērijiem; vai

j)

aprakstu un skaidrojumu 19.a panta 3. punktā minēto saistību veidam, ko potenciālie līdzdalības ieguvēji var uzņemties pret kompetentajām iestādēm.

Pamatojums — sk. atzinuma 2.8., 3.5, 3.6. un 6.3.. punktu

22. grozījums

Ierosinātās direktīvas 6a. pants (jauns)

Pārskatīšana

[Ielaidums]

6.a pants

Pārskatīšana

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm, sākot ar […], izvērtē un ziņo par šīs direktīvas piemērošanu, iesniedzot Parlamentam un Padomei ziņojumu kopā ar visiem atbilstošajiem priekšlikumiem.

Pamatojums — sk. atzinuma 6.5. punktu

23. grozījums

Ierosinātās direktīvas 6. panta 1. punkts

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz […] izpildītu šīs direktīvas prasības. […]

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais [divpadsmit mēnešu laikā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās] izpildītu šīs direktīvas prasības. […]

Pamatojums — sk. atzinuma 6.5. punktu

24. grozījums

Ierosinātās direktīvas 7. pants (jauns)

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1.   Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Uzraudzības novērtējumam, kas veikts par potenciālo līdzdalības ieguvi vai būtiskas līdzdalības palielināšanu, saistībā ar ko kompetentai iestādei iesniegts 19. panta 1. punktā minētais paziņojums, pirms stājušies spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami direktīvas ievērošanai, jābūt sagatavotam saskaņā ar paziņošanas brīdī dalībvalstīs spēkā esošajiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

Pamatojums — sk. atzinuma 6.5. punktu


(1)  Pielikuma redakcionālie priekšlikumi balstās uz ierosinātās direktīvas tekstu un atspoguļo grozījumus, kurus ECB ierosinājusi savā atzinumā. Redakcionālie priekšlikumi groza dažus ierosinātās direktīvas noteikumus jo īpaši tās 5. pantu, kas groza Banku direktīvu. Grozījumus mutatis mutandis piemēro citām Kopienas direktīvām, kuras groza ierosinātā direktīva.

(2)  Nosvītrotais teksts ir tā daļa, kuru ECB ierosina svītrot.

(3)  Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu.

(4)  Šeit svītrojums nozīmē to, kur ECB ierosina dzēst tekstu no pašreizējā Banku Direktīvas 21. panta 3. punkta.

(5)  Šeit treknraksts norāda tekstu, kuru ECB ierosina iekļaut pašreizējā Banku direktīvas 21. panta 3. punktā.


Top