EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0036

Eiropas Centrālās Bankas atzinums ( 2006. gada 6. jūlijs ) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 par euro un dalībvalstu, kas ievieš euro, valūtu maiņas kursiem (CON/2006/36)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 163/10


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2006. gada 6. jūlijs)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 par euro un dalībvalstu, kas ievieš euro, valūtu maiņas kursiem

(CON/2006/36)

(2006/C 163/07)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā Banka (ECB) 2006. gada 4. jūlijā saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu (turpmāk tekstā — “ierosinātā I regula”), un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 par euro un dalībvalstu, kas ievieš euro, valūtu maiņas kursiem (turpmāk tekstā — “ierosinātā II regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 123. panta 5. punktu, kas ir abu ierosināto regulu pamatā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.   Ierosināto regulu mērķis

1.1

Ierosinātās regulas ļaus pēc izņēmuma statusa atcelšanas saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktā noteikto procedūru ieviest euro kā Slovēnijas valūtu.

2.   Īpaši apsvērumi

2.1

Attiecībā uz ierosināto I regulu ECB iesaka 2. panta otrajā daļā neatsaukties tieši uz 25. un 26. Protokolu vai uz Līguma 122. panta 1. punktu, bet gan vispārīgi norādīt uz Līgumu saskaņā ar V pielikuma A.4. punkta a) apakšpunkta ii) punktu Padomes 2004. gada 22. marta Lēmumā Nr. 2004/338/EK, Euratom, ar ko pieņem Padomes reglamentu (1). Šajā sakarā būtu jānorāda, ka Padomes 2000. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2596/2000, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 947/98 par euro ieviešanu (2) un kura pieņemta sakarā ar euro ieviešanu Grieķijā, neatsaucās uz iepriekš minētajiem Protokoliem vai uz Līguma 122. panta 1. punktu saskaņā ar II pielikuma A.4. punkta a) apakšpunkta ii) punktu Padomes 2000. gada 5. jūnija Lēmumā Nr. 2000/396/EK, EOTK, Euratom, ar ko pieņem Padomes reglamentu (3).

2.2

ECB atzinīgi novērtē ierosināto II regulu, kura neatsaucami fiksēs maiņas kursu starp euro un Slovēnijas tolaru, kas ir vienāds ar Slovēnijas tolara centrālo kursu valūtas kursa mehānismā II (VKM II) t.i. 1 EUR = SIT 239,640. ECB nav iebildumu pret ierosinātās II regulas pieņemšanu vairākus mēnešus pirms euro ieviešanas Slovēnijā. Maiņas kurss starp euro un Slovēnijas tolaru kā Kopienas regulas norma ar vispārēju piemērojamību (t.i., tā uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs) tiks piemērots no 2007. gada 1. janvāra visos tiesību aktos, kas attiecas uz Slovēnijas valūtu, kā tas notika ar maiņas kursiem starp euro un citu iesaistīto dalībvalstu valūtām, kad tās ieviesa euro.

3.   Redakcionāls priekšlikums

Papildus iepriekš tekstā minētajiem apsvērumiem redakcionāls priekšlikums izklāstīts šī atzinuma pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas 2006. gada 6. jūlijā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 106, 15.4.2004., 22. lpp., Lēmums, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Lēmumu Nr. 2006/34/EC, Euratom (OV L 22, 26.1.2006., 32. lpp.).

(2)  OV L 300, 29.11.2000., 2. lpp.

(3)  OV L 149, 23.6.2000., 21. lpp., Lēmums, kas aizstāts ar Lēmumu Nr. 2002/682/EK, Euratom (OV L 230, 28.8.2002., 7. lpp.).


PIELIKUMS

Redakcionāls priekšlikums (ierosinātā I regula)

Komisijas ierosinātais teksts (1)

ECB ierosinātais grozījums (2)

1. grozījums

2. panta otrā daļa

Šī Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumu, ievērojot 25.  un 26.  Protokolu un 122. panta 1. punktu.

Šī Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.


(1)  Teksts kursīvā norāda uz to teksta daļu, kuru ECB iesaka svītrot.

(2)  Teksts treknrakstā norāda uz ECB ierosināto jauno tekstu.


Top