EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0035

Eiropas Centrālās Bankas atzinums ( 2006. gada 5. jūlijs ) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par diviem Padomes lēmumu priekšlikumiem attiecībā uz apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu ( Perikla programmu) (CON/2006/35)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 163/7


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2006. gada 5. jūlijs)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par diviem Padomes lēmumu priekšlikumiem attiecībā uz apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2006. gada 12. jūnijā ir saņēmusi Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par diviem ierosinātiem tiesību aktiem: priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza un pagarina darbības periodu Lēmumam 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu); un priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru paplašina Padomes lēmuma darbības jomu, neiesaistītās dalībvalstīs piemērojot Padomes lēmumu, ar kuru groza un pagarina darbības periodu Lēmumam 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu) (1).

ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.   Vispārīgi apsvērumi

Cīņai pret euro viltošanu ir ļoti liela nozīme, lai nodrošinātu iedzīvotāju uzticību vienotajai valūtai. ECB, kam ir ekskluzīvas tiesības atļaut emitēt banknotes Kopienā, ir aktīvi iesaistījusies šajos centienos. Konkrētāk — ECB izstrādā banknošu dizainu un progresīvas tehniskās pazīmes iekļaušanai euro banknotēs, kas ļauj gan vienkāršiem lietotājiem, gan ekspertiem atšķirt īstas banknotes no viltotām. Bez tam ECB savā Naudas viltojumu analīzes centrā analizē jauna veida viltojumus un izmanto tādējādi iegūtās zināšanas, lai sniegtu noderīgas konsultācijas tiesību aizsardzības iestādēm un nākotnē uzlabotu banknošu pazīmes. ECB Naudas viltojumu analīzes centrs koordinē visu zināmo tehnisko un statistikas datu par euro viltojumiem izplatīšanu visām iesaistītajām pusēm. ECB atzinīgi vērē “Perikla” programmu kā noderīgu ieguldījumu ECB, Eiropola un valstu iestāžu darbībā, kas tiek veikta cīņā pret euro viltošanu.

2.   Īpaši apsvērumi

Par ierosinātajiem tiesību aktiem ECB ir divi īpaši apsvērumi, kas saskan ar dažiem apsvērumiem, kuri izklāstīti 2005.gada 21. jūnija Atzinumā CON/2005/22 (2) par “Perikla” programmas darbības perioda pagarināšanu un darbības jomas paplašināšanu.

2.1   Ierosinātais darbības perioda pagarinājuma ilgums

Ir svarīgi, lai Kopienas tiesību akti nodrošinātu, ka “Perikla” programmas darbības perioda pagarinājums ir atbilstoši piesaistīts i) euro ieviešanas laikam jaunajās dalībvalstīs un ii) euro banknošu otrās sērijas emisijas laikam. ECB apstiprina, ka darbības perioda pagarinājums līdz 2013. gadam nodrošinātu šādu atbilstošu piesaisti.

2.2   ECB un Eiropola iesaistīšanās “Perikla” programmas finansēšanas lēmumu pieņemšanā

Lai izvairītos no pārklāšanās un nodrošinātu saskaņā ar “Perikla” programmu veikto darbību konsekvenci un to, ka tās savstarpēji papildina viena otru, kā arī, lai izmantotu ECB īpašās zināšanas šajā jomā, būtu lietderīgi, ka Komisija, ECB un Eiropols kopīgi izskata iniciatīvas, kas saņem līdzekļus no “Perikla” programmas, un ka tāda lēmuma pieņemšanai, ar kuru tiek izraudzīta iniciatīva, ir, izmantojot Vadības grupu, ko tās jau izveidojušas, lai izstrādātu kopēju stratēģiju cīņai pret euro viltošanu, jāapspriežas ar abām pēdējām iestādēm un pienācīgi jāņem vērā to viedoklis.

3.   Redakcionāls priekšlikums

Papildus iepriekš izklāstītajai konsultācijai pielikumā iekļauts redakcionāls priekšlikums.

Frankfurtē pie Mainas 2006. gada 5. jūlijā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2006) 243 nobeigumā iekļauti abi priekšlikumi (2006/0078(CNS) un 2006/0079(CNS)).

(2)  OV L 161, 1.7.2005., 11. lpp.


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts (1)

ECB ierosinātie grozījumi (2)

1. grozījums

Priekšlikuma 2006/0078(CNS) 1. pants

[Pašlaik nav ierosināts]

7. apsvērumu aizstāj ar šo:

Neskarot ECB, kā arī Komisijas, ECB un Eiropola euro aizsardzībai pret viltošanu izveidotās Vadības grupas lomu, Komisija, izmantojot attiecīgo padomdevēju komiteju, kas izveidota ar 2001. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar ko nosaka pasākumus, kuri vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (3), apspriežas ar galvenajām iesaistītajām pusēm (jo īpaši dalībvalstu norādītajām kompetentajām iestādēm, ECB un Eiropolu) par visu euro aizsardzībai nepieciešamo vajadzību novērtēšanu, jo īpaši saistībā ar apmaiņu, atbalstu un mācībām šīs programmas īstenošanas nolūkā.

Pamatojums — sk. atzinuma 2.2. punktu

2. grozījums

Priekšlikuma 2006/0078(CNS) 1. pants

[Pašlaik nav ierosināts]

5. panta 1. punkta otrajam apakšpunktam pievieno šādu teikumu:

Šīm pēdējām jāizklāsta savs viedoklis, lai to varētu pienācīgi izskatīt, izvēloties dalībvalstu ierosinātos vai pēc Komisijas pašas iniciatīvas izveidotos projektus atbilstoši 12. panta 2. punktam.

Pamatojums — sk. atzinuma 2.2. punktu


(1)  Teksts kursīvā ir tā daļa, kuru ECB ierosina svītrot.

(2)  Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu.

(3)  OV L 181, 4.7.2001., 6. lpp.


Top