EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0018

Eiropas Centrālās bankas Atzinums — 2006. gada 24. marts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido NACE 2. red. ekonomiskās darbības statistisko klasifikāciju un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par atsevišķām statistikas jomām (CON/2006/18)

OJ C 79, 1.4.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 79/31


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

2006. gada 24. marts

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido NACE 2. red. ekonomiskās darbības statistisko klasifikāciju un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par atsevišķām statistikas jomām

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2006. gada 6. martā ir saņēmusi Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido “NACE 2. red.” ekonomiskās darbības statistisko klasifikāciju un groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par atsevišķām statistikas jomām (turpmāk tekstā — “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmajā ievilkumā, jo ierosinātā regula ir ECB kompetences jomā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar ECB reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.   Vispārīgi apsvērumi

1.1.

ECB atzinīgi novērtē ierosināto regulu, kuras nolūks ir izveidot kopēju ekonomiskās darbības statistisko klasifikāciju Kopienā (turpmāk tekstā — “NACE 2. red.”). ECB neiebilst ne pret jauno NACE struktūru, ne pret tās sīkāk izstrādāto klasifikāciju.

1.2.

ECB atbalsta “NACE 2. red.” pamatprincipus, proti, i) ekonomikas patiesā stāvokļa ievērošanu (klasifikācijas paplašināšanu attiecībā uz pakalpojumu nozari), un ii) salīdzināmību ar citām starptautiskajām klasifikācijām, jo īpaši, Starptautiskā standarta visu ekonomikas darbību nozaru klasifikāciju (ISIC) 4. red., kā arī iii) kontinuitāti attiecībā pret iepriekšējo klasifikāciju. ECB turklāt uzskata, ka jāveic visi pasākumi un jāievieš visi vajadzīgie tiesību akti, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku atbilstību citām starptautiskajām klasifikācijām un statistikas standartiem.

1.3

ECB atzinīgi novērtē ierosinātās regulas īstenošanas pasākumus galvenajai mēneša, ceturkšņa un gada statistikai, jo īpaši, 12. un 16. pantu attiecībā uz īstermiņa statistiku un darba izmaksu indeksu. Tomēr šie īstenošanas pasākumi, kā arī Eiropas Nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Kopienā īstenošanas noteikumi jādefinē tā, lai novērstu informācijas zudumus, t.i., pārtraukumus laikrindās un no tiem izrietošo ilgtermiņa laikrindu neesamību.

1.4

Turklāt eiro zonas un Eiropas Savienības statistikai, kuras sagatavošanā galvenokārt izmanto valstu sniegto informāciju, būtiska ir tās vienlaicīga īstenošana dalībvalstīs. Līdz brīdim, kad visas dalībvalstis būs pilnībā pieņēmušas jauno klasifikāciju un attiecīgi pārskatījušas to laikrindas, dažādi “NACE 2. red.” īstenošanas Eiropas Savienībā grafiki negatīvi ietekmēs eiro zonas un ES kopsavilkuma statistikas kvalitāti un pieejamību. Tādēļ ECB iesaka pastiprināt 9. apsvēruma un 6. panta c) punkta formulējumu, lai nodrošinātu pilnībā koordinētu “NACE 2. red.” ieviešanu dalībvalstīs, kā arī saskaņotību visās statistikas jomās.

2.   Redakcionāli priekšlikumi

ECB ierosinātie grozījumi ir šī atzinuma pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2006. gada 24. martā.

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts (1)

ECB ierosinātie grozījumi (2)

1. grozījums

9. apsvērums

“Lai ekonomiskās darbības klasifikāciju varētu izmantot Kopienā, Komisijas darbā jāpiedalās Statistikas programmu komitejai, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, jo īpaši attiecībā uz to problēmu izskatīšanu, kas rodas, īstenojot NACE 2. red., veiksmīgu pāreju no NACE 1. red. uz NACE 2. red., kā arī saistībā ar grozījumu iekļaušanu NACE 2. red.”

“Lai ekonomiskās darbības klasifikāciju varētu izmantot Kopienā, Komisijas darbā jāpiedalās Statistikas programmu komitejai, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, jo īpaši attiecībā uz to problēmu izskatīšanu, kas rodas, īstenojot NACE 2. red., veiksmīgu un pilnībā koordinētu pāreju no NACE 1. red. uz NACE 2. red., kā arī saistībā ar grozījumu iekļaušanu NACE 2. red.”

Pamatojums — Skatīt atzinuma 1.4. punktu

2. grozījums

6. panta c) punkts

“pasākumus veiksmīgai pārejai no NACE 1.1. red. uz NACE 2. red., jo īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar pārtraukumu laikrindās, tostarp dubulto datu sniegšanu un laikrindu pārrēķināšanu.”

“pasākumus veiksmīgai un pilnībā koordinētai pārejai no NACE 1. red. uz NACE 2. red., jo īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar pārtraukumu laikrindās, tostarp dubulto datu sniegšanu un laikrindu pārrēķināšanu, kā arī vienlaicīgu īstenošanu dalībvalstīs.”

Pamatojums — Skatīt atzinuma 1.4. punktu


(1)  Teksts kursīvā norāda uz vietām, kuras ECB ierosina svītrot.

(2)  Teksts treknrakstā norāda uz ECB ierosināto jauno tekstu.


Top