EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0011

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2005. gada 4. maijs) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3605/93 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (COM(2005) 71 galīgā redakcija) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 116/11


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2005. gada 4. maijs)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3605/93 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (COM(2005) 71 galīgā redakcija)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2005. gada 15. aprīlī ir saņēmusi Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3605/93 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (turpmāk tekstā — “ierosinātā regula”).

2.

ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmajā ievilkumā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

3.

Ierosinātā regula groza Padomes 1993. gada 22. novembra Regulu (EK) Nr. 3605/93 par Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru piemērošanu (1). Ierosinātās regulas mērķis ir to valdības pārskatu kvalitātes uzlabošana, kurus izmanto piemērojot Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (EDP), jo īpaši attiecībā uz valsts budžeta deficīta un parāda datiem (turpmāk tekstā — “EDP dati”). Ierosinātā regula nosaka dalībvalstīm pienākumu sniegt detalizētus valdības pārskatu sagatavošanā izmanto metožu, procedūru un avotu sarakstus un informēt Komisiju (Eurostat) par būtiskām faktiskā un plānotā valsts budžeta deficīta un parāda jau ziņoto datu pārskatīšanām, kā arī dokumentēt būtiskas faktiskā valsts budžeta deficīta un parāda jau ziņoto datu pārskatīšanas. Ierosinātā regula paredz, ka par EDP datu kvalitātes novērtējumu, tostarp EDP datu pamatā esošo valdības pārskatu kvalitātes novērtējumu, atbild Komisija (Eurostat), kas papildus divpusējo sarunu apmeklējumiem veiks padziļinātus uzraudzības apmeklējumus dalībvalstīs, lai uzraudzītu valdības pārskatu ziņošanu un to pamatā esošos datu apkopošanas procesus. Ierosinātā regula liek dalībvalstīm sadarboties ar tās apmeklējošām amatpersonām, publicēt iepriekšējo desmit gadu laikā ziņotos valdības pārskatus un apliecināt, ka šie pārskati atbilst Padomes 1997. gada 17. februāra Regulas (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku (2) 10. pantā noteiktajiem principiem, kā arī šaubu gadījumā lūgt Komisijas (Eurostat) skaidrojumu par valdības darījumu pareizu uzskaiti. Ierosinātā regula atzīst Komisijas (Eurostat) tiesības izteikt atrunas attiecībā uz ziņoto valdības pārskatu kvalitāti un šos datus grozīt.

A.   Vispārīgas piezīmes

4.

ECB atzinīgi novērtē ierosinātās regulas pamatmērķi, kura nolūks ir stiprināt EDP pamatā esošās valdības pārskatu sagatavošanas tiesisko regulējumu un nodrošināt juridisko pamatu Ministru padomes (ECOFIN) 2003. gada 18. februārī pieņemtajam Labas prakses kodeksam par datu apkopošanu un pārskatu sniegšanu pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā.

B.   Īpašas piezīmes

5.

ECB norāda, ka ierosinātie grozījumi nemaina pašlaik spēkā esošos pavasara un rudens termiņus valdības pārskatu ziņošanai. ECB atbalstītu ziņošanas termiņu pagarināšanu par vienu mēnesi līdz 31. martam un 30. septembrim, jo tas varētu uzlabot valdības pārskatu kvalitāti kopumā un jo īpaši valsts budžeta deficīta datu kvalitāti. Šāda pagarināšana palielinātu izmantojamo datu pieejamību pavasarī un saskaņotu EDP datus ar Eiropas Kontu sistēmas (EKS) 95 (3) valdības pārskatu kopumu, tādējādi sniedzot iespēju Komisijai (Eurostat) veikt detalizētas kvalitātes pārbaudes. Turklāt tas ļautu statistikas iestādēm izpildīt to pienākumus budžeta datu apkopošanā, paredzot tām vairāk laika dažādu valdības institūciju sniegto publisko pārskatu pārveidei EKS 95 datos, kas vajadzīgi EDP mērķiem.

6.

ECB atbalsta arī to, ka attiecīgā regulā, atsaucoties uz EKS 95, tiek norādīts pilns valdības pārskatu kopums, kurš dalībvalstīm jāsniedz Komisijai (Eurostat), ietverot pienācīgus iedalījumus. Tāpat būtu lietderīgi prasīt dalībvalstīm sniegt vajadzīgos EDP un EKS 95 datu atbilstības saskaņojumus.

7.

ECB atbalstītu arī to, ka Komisija (Eurostat) publicē dalībvalstu valdības pārskatu pilnu kopumu un ar to saistīto kvalitātes ziņojumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2005. gada 4. maijā.

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 332, 31.12.1993, 7. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 351/2002 (OV L 55, 26.2.2002, 23. lpp.).

(2)  OV L 52, 22.2.1997, 1. lpp.

(3)  Ietilpst A pielikumā Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulai (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā, OV L 310, 30.11.1996, 1. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1267/2003 (OV L 180, 18.7.2003, 1. lpp.).


Top