EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014Y0614(02)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija ( 2014. gada 20. maijs ) par Eiropas Savienības darba plānu jaunatnes jomā 2014.–2015. gadam

OJ C 183, 14.6.2014, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 183/5


Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija (2014. gada 20. maijs) par Eiropas Savienības darba plānu jaunatnes jomā 2014.–2015. gadam

2014/C 183/02

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME UN DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI

I.   IEVADS

1.

ATZĪST, ka kopš tā laika, kad tika pieņemta Rezolūcija par atjauninātu regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010–2018), krīze ir izraisījusi jaunas problēmas politikai jaunatnes jomā un ir vajadzīga pastiprināta sadarbība jaunatnes jomā ES līmenī, lai pienācīgi pārvarētu šīs problēmas.

2.

ATGĀDINA, ka ar kopīgo 2012. gada ES ziņojumu par jaunatni tika aicināts veidot stiprāku sasaisti un lielāku saskaņotību starp atjaunināto regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010–2018) un stratēģiju “Eiropa 2020”.

3.

ATGĀDINA Padomes 2013. gada 16. maija secinājumus par jaunatnes politikas potenciāla maksimālu izmantošanu saistībā ar stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem (1), kur Padome saistībā ar atjaunināto regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010–2018) piekrita izstrādāt vidēja termiņa darba plānu, saskaņā ar kuru tiktu organizēts darbs jaunatnes politikas jomā un ar jaunatni saistītās politikas jomās, reaģējot uz aktuāliem jaunatnes un ar jaunatni saistītiem jautājumiem un tendencēm, un kurā tiktu norādītas attiecīgās jomas koordinācijai un sadarbībai ar politikas pasākumiem izglītības, apmācības un nodarbinātības jomā, lai nodrošinātu jaunatnes politikas ieguldījumu saistībā ar Eiropas pusgadu.

4.

Attiecīgi PIEKRĪT izstrādāt 18 mēnešu ES darba plānu jaunatnes jomā dalībvalstu un Komisijas rīcībai laikposmam no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim, kas uzskatāms par pilotposmu un ieguldījumu, lai ieviestu atjaunināto regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010–2018).

II.   PRINCIPI

5.

UZSKATA, ka darba plāns būtu jābalsta uz šādiem pamatprincipiem:

piešķirt stimulu un atbilstīgu nozīmi ES līmeņa darbam jaunatnes jomā,

ar starpnozaru sadarbības palīdzību nodrošināt to, ka pārējās ES politikas jomas (piem., nodarbinātības, izglītības, sociālo jautājumu, veselības aizsardzības joma) tiek informētas par īpašajām problēmām, ar ko saskaras jaunieši,

sniegt ieguldījumu ES ekonomikas un sociālās politikas programmas vispārējo prioritāšu īstenošanā, jo īpaši attiecībā uz stratēģiju “Eiropa 2020” un tās īstenošanas mehānismiem,

turpināt izstrādāt uz zināšanām un pierādījumiem balstītu politiku jaunatnes jomā,

saglabāt elastīgu sistēmu, kas attiecīgā gadījumā spēj reaģēt uz notikumu attīstību,

veicināt sadarbībā balstītu un saskaņotu pieeju starp dalībvalstīm un Komisiju, lai sniegtu pievienoto vērtību prioritārajās jomās, kas izklāstītas turpmāk 6. punktā,

attiecīgajos gadījumos šajā darba plānā paredzētajās struktūrās iekļaut esošās neoficiālās struktūras,

pilnībā izmantot konsultatīvās procedūras, kas izveidotas strukturizētā dialogā, lai nodrošinātu to, ka darba plānā tiek risināti tādi jautājumi, kas jauniešiem ir svarīgi.

6.

PIEKRĪT, ka, ņemot vērā esošo krīzi, dalībvalstīm un Komisijai, īstenojot ES līmeņa sadarbību, šā darba plāna aptvertajā laikposmā līdz 2015. gada beigām vajadzētu piešķirt prioritāti turpmāk norādītajām tēmām:

darba ar jaunatni un neformālās un ikdienējās mācīšanās attīstīšana un to sniegtais ieguldījums, lai risinātu krīzes radītās sekas jaunatnei,

pastiprināta starpnozaru sadarbība ES stratēģiju sistēmā,

iespēju nodrošināšana, īpaši uzsverot iespējas izmantot savas tiesības, autonomiju, līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu gan ES, gan ārpus tās robežām.

Vienojas, ka Padome var pārskatīt darba plānu, ņemot vērā panāktos rezultātus un politikas attīstību ES līmenī.

7.

VIENOJAS par tādu konkrētu darbību sarakstu, kas atbilst šiem prioritārajiem jautājumiem, un to īstenošanas grafiku, kas izklāstīts I pielikumā.

III.   DARBA METODES UN STRUKTŪRAS

8.

ATZĪST, ka:

Padomē ir jāpastiprina jaunatnes jomas integrēšana un starpnozaru sadarbība, lai nodrošinātu, ka politikas veidošanā tiek ņemti vērā jauniešu apstākļi un viņu vajadzības.

9.

VIENOJAS, ka:

šo darba plānu atbalstīs ar darba metodēm, par kurām tika panākta vienošanās atjauninātā regulējumā Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, kā arī ar nelielu skaitu neoficiālu ekspertu grupu un elastīgu sistēmu attiecībā uz mācīšanos no līdzbiedriem,

ekspertu grupas tiks aicinātas savā darbā galveno uzmanību pievērst II iedaļas 6. punktā izklāstītajiem prioritārajiem tematiem un I pielikumā uzskaitītajām darbībām un ievērot tām noteiktos termiņus. Padome un Padomē sanākušie dalībvalstu valdību pārstāvji var pārskatīt I pielikumā minētās darbības, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem un politikas norisēm ES līmenī,

ekspertu grupu dalības un darbības principi ir izklāstīti II pielikumā,

saistībā ar jauniešu tiesībām piedalīties tiem domātas politikas veidošanā strukturēts dialogs būs līdzeklis, ar kura palīdzību notiek jauniešu iesaistīšana kopējā domu apmaiņā par šā darba plāna prioritārajām jomām,

jaunatnes lietu ģenerāldirektoru neoficiālās sanāksmēs izskatīs stratēģiskus jautājumus, kas rodas saistībā ar šo darba plānu, kā arī jautājumus, kas vispārīgāk saistīti ar ES politiku jaunatnes jomā,

2015. gada otrajā pusē Padome novērtēs pašreizējā darba plāna īstenošanas gaitu, balstoties uz tā īstenošanas izvērtējumu, kas sniegts ES ziņojumā par jaunatni ietvertajā vispārējā pārskatā par jaunatnes nozari; minēto ziņojumu Komisija sagatavos līdz 2015. gada jūlijam.

10.

ŅEMOT VĒRĀ MINĒTO, AICINA

dalībvalstis un Komisiju pašreizējā darba plāna periodam izveidot vai saglabāt ekspertu grupas šādās jomās:

darba ar jaunatni kvalitātes sistēmas dalībvalstīs un kopīgu rādītāju vai sistēmu nozīme,

īpašā ieguldījuma noteikšana, ko darbs ar jaunatni un neformālā un ikdienējā mācīšana sniedz, lai risinātu jauniešu problēmas, jo īpaši attiecībā uz pārejas posmu no izglītības uz nodarbinātību,

tādi dalībvalstu un Komisijas pasākumi attiecībā uz mācīšanos no līdzbiedriem, kuru mērķis ir identificēt labāko praksi un ieteikumus starpnozaru politikas veidošanā jaunatnes jomā gan ES, gan valstu līmenī.

IV.   DARBĪBAS

11.

AICINA DALĪBVALSTIS

strādāt kopīgi, saņemot Komisijas atbalstu un izmantojot šajā rezolūcijā minētās atjauninātā regulējuma darba metodes,

atbilstīgi Padomes secinājumiem par jaunatnes politikas potenciāla maksimālu izmantošanu saistībā ar stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem arī turpmāk veicināt jaunatnes perspektīvu aktīvu iesaisti valsts politikas veidošanā saistībā ar stratēģiju “Eiropa 2020” un Eiropas pusgadu,

ievērojot subsidiaritātes principu, apsvērt to, lai valsts un reģionāla līmeņa politikas izstrādē pienācīgi tiktu ņemts vērā atjauninātais regulējums Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010–2018) un šis darba plāns,

atbilstošos gadījumos informēt jaunatni un jaunatnes organizācijas par ES darba plāna īstenošanā gūtajiem panākumiem ar mērķi nodrošināt darbību atbilstīgumu un atpazīstamību.

12.

AICINA PADOMES PREZIDENTVALSTIS

saistībā ar prezidentvalstu trijotni, veidojot savu programmu, ņemt vērā ES darba plāna prioritāros jautājumus,

beidzoties 18 mēnešu periodam, uz kuru attiecas šī rezolūcija, un pamatojoties uz izvērtējumu, kas tiks iekļauts uz dalībvalstu brīvprātīgiem ieguldījumiem balstītā un Komisijas sagatavotā ES ziņojumā par jaunatni, apsvērt iespēju ierosināt jaunu darba plānu nākamajam laikposmam,

rosināt jaunatnes lietu ģenerāldirektoriem savās kārtējās neoficiālās sanāksmēs apspriest un izmantot ar šo darba plānu iegūtos rezultātus, atbilstošos gadījumos organizēt kopīgas starpnozaru ģenerāldirektoru ārkārtas sanāksmes un plaši informēt par rezultātiem.

13.

AICINA KOMISIJU

atbalstīt dalībvalstis un sadarboties ar tām, īstenojot šo darba plānu, jo īpaši pielikumā minētās darbības,

informēt dalībvalstis par ierosmēm, kas tiek īstenotas vai plānotas ES politikā jaunatnes jomā un citās attiecīgās politikas sfērās, kas ietekmē jaunatnes jomu, un par attiecīgu notikumu attīstību Komisijā,

izskatīt iespējas, kā veicināt iespējami plašu dalībvalstu līdzdalību ekspertu grupu sanāksmēs,

līdz 2015. gada jūlijam, pamatojoties uz dalībvalstu brīvprātīgu ieguldījumu, ietvert ES ziņojuma par jaunatni priekšlikumā izvērtējumu par darba plāna īstenošanu un atbilstīgumu. Šis ziņojums tiks izmantots par pamatu iespējama nākamā Padomes darba plāna gatavošanai 2015. gada otrajā pusgadā,

censties nodrošināt, lai šis darba plāns būtu saskaņots ar darba plānu, kas attiecas uz partnerattiecību nolīgumu ar Eiropas Padomi jaunatnes jomā,

ierosināt elastīgu sistēmu attiecībā uz savstarpēju dalībvalstu mācīšanos no līdzbiedriem.

14.

AICINA DALĪBVALSTIS UN KOMISIJU SAVĀS KOMPETENČU JOMĀS UN PIENĀCĪGI IEVĒROJOT SUBSIDIARITĀTES PRINCIPU

turpināt ciešu sadarbību ekspertu līmenī saskaņā ar šīs rezolūcijas I un II pielikumu,

mudina citas nozares ņemt vērā jaunatnes jomu, formulējot, īstenojot un izvērtējot politiku un rīcību citās politikas jomās, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai tiktu nodrošināta jaunatnes jomas laicīga un efektīva iekļaušana attiecīgās politikas veidošanas procesā,

gādāt, lai labāk tiek novērtēts jaunatnes politikas ieguldījums stratēģijas “Eiropa 2020” vispārējos mērķos, ņemot vērā jaunatnes jomas lielās iespējas dot ieguldījumu gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē un radīt jaunas darbvietas un ņemot vērā šīs jomas pozitīvo ietekmi uz nodarbinātību, sociālo iekļaušanu, izglītību un apmācību, kā arī veselības aizsardzību un labklājību.


(1)  OV C 224, 3.8.2013., 2. lpp.


I PIELIKUMS

Uz prioritārajiem jautājumiem balstītas darbības

Darbība

Darba metode/instruments

Rezultāti un termiņi

Darba ar jaunatni un neformālās un ikdienējās mācīšanās attīstīšana un to sniegtais ieguldījums, lai risinātu krīzes radītās sekas jaunatnei

Attīstīt Eiropā darbu ar jaunatni

Politikas izstrāde, balstoties uz atzinumiem:

pētījums “Darbs ar jaunatni – darba ar jaunatni nozīme Eiropas Savienībā”

2015. gada otrais pusgads: (iesp.) viedokļu apmaiņa Padomē un, sekojot tās rezultātiem – turpmāko posmu apsvēršana

Ekspertu grupa – darba ar jaunatni kvalitātes sistēmas ES dalībvalstīs un kopīgu rādītāju vai sistēmu nozīme

2015. gada pirmais pusgads: ekspertu grupa, lai sagatavotu rādītāju vai sistēmu kopumu, ar kuru raksturo darba ar jaunatni sistēmu kvalitāti

2015. gada otrais pusgads (iesp.) Padomes secinājumi

Veicināt jaunatnes politikas ieguldījumu, lai risinātu problēmas Eiropā

Ekspertu grupa jautājumos par īpašā ieguldījuma noteikšanu, ko darbs ar jaunatni sniedz, lai risinātu jauniešu problēmas, jo īpaši attiecībā uz pārejas posmu no izglītības uz nodarbinātību

2015. gada pirmais pusgads: (iesp.) Padomes secinājumi par jaunatnes politikas un starpnozaru sadarbības iespējām risināt ES galvenos izaicinājumus, jo īpaši saistībā ar jauniešiem

Politikas izstrāde, balstoties uz atzinumiem: Eiropas zināšanu centrs jaunatnes politikai (EKCYP)

2015. gada pirmais pusgads: ziņojums par labo praksi attiecībā uz ikdienējās un neformālās izglītības savstarpējo sadarbību, tostarp politikas ieteikumi

Pastiprināta starpnozaru sadarbība ES stratēģiju sistēmā

Stiprināt ES līmenī starpnozaru politikas veidošanu jaunatnes jomā

Padome un tās sagatavošanas struktūras (Jaunatnes jautājumu darba grupa)

2015. gada pirmais pusgads: iespējams ieteikums par jaunatnes sektora ieguldījumu svarīgos Eiropas pusgada politikas pasākumos

Stiprināt valstu līmenī starpnozaru politikas veidošanu jaunatnes jomā

Dalībvalstu savstarpēja mācīšanās no līdzbiedriem

2015. gada otrais pusgads: starpposma ziņojums par labo praksi un ieteikumi starpnozaru politikas veidošanā jaunatnes jomā valstu līmenī

Iespēju nodrošināšana, īpaši uzsverot iespējas izmantot savas tiesības, autonomiju, līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu gan ES, gan ārpus tās robežām

Iespēju nodrošināšana jauniešiem, īpaši uzsverot iespējas izmantot savas tiesības, lai veicinātu autonomiju un iesaistīšanos sabiedrībā

Strukturēts dialogs ar jauniešiem

2014. gada otrais pusgads (iesp.) Padomes secinājumi par jauniešu iespējām izmantot savas tiesības, lai veicinātu autonomiju un iesaistīšanos sabiedrībā

Nodrošināt iespēju jauniešiem īstenot politiska līmeņa dalību demokrātiskās norisēs Eiropā

Strukturēts dialogs ar jauniešiem; rezultāti

 

Politikas izstrāde, balstoties uz atzinumiem:

Londonas Ekonomikas un politisko zinātņu augstskola: jauniešu iesaistīšanās demokrātiskās norisēs

Eirobarometra zibensaptauja 375 – Eiropas jaunatne: iesaistīšanās demokrātiskās norisēs

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) – dalība politikā un ES pilsonība: jauniešu uzskati un uzvedība

2015. gada otrais pusgads: (iesp.) Padomes secinājumi


II PIELIKUMS

Principi dalībai ekspertu grupās un to darbībai, ko dalībvalstis un Komisija izveidojušas saistībā ar ES darba plānu jaunatnes jomā (2014. gada 1. jūlijs – 2015. gada 31. decembris)

Dalība

Dalībvalstu dalība grupu darbā ir brīvprātīga, un dalībvalstis var grupām pievienoties jebkurā laikā.

Dalībvalstis, kas vēlas iesaistīties ekspertu grupu darbā, izvirza ekspertus par attiecīgo grupu locekļiem. Dalībvalstis nodrošina, lai izvirzītajiem ekspertiem ir vajadzīgā pieredze attiecīgajā jomā valsts līmenī, un nodrošina efektīvu saziņu ar kompetentajām valsts iestādēm. Iecelšanu koordinēs Komisija.

Katra ekspertu grupa var nolemt uzaicināt citus dalībniekus, proti, neatkarīgus ekspertus, jaunatnes organizāciju pārstāvjus un citas ieinteresētas personas, kā arī Eiropas trešo valstu pārstāvjus.

Darba procedūras

Ekspertu grupas strādās ar mērķi sasniegt nelielu skaitu konkrētus un tālāk izmantojamus rezultātus uzdotajā tematiskajā jomā.

Lai īstenotu šo darba plānu, katras ekspertu grupas pienākums ekspertu grupas pirmajā sanāksmē būs iecelt grupas priekšsēdētāju vai līdzpriekšsēdētājus pēc tam, kad būs pieņemts darba plāns. Katra ekspertu grupa sagatavos darba grafiku atbilstīgi šim darba plānam.

Dalībvalstīm būs iespēja sniegt ekspertu grupām ieteikumus, lai nodrošinātu vēlamo rezultātu noteiktajos termiņos, kā arī grupas darba koordināciju.

Padome un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvji lems par to, vai ir piemēroti ierosināt ekspertu grupām jaunas darbības.

Komisija darba grupām sniegs speciālās zināšanas, kā arī materiāltehnisko un sekretariāta atbalstu. Cik vien iespējams, tā atbalstīs darba grupas arī ar citiem piemērotiem līdzekļiem (tostarp veicot attiecīgus pētījumus ekspertu grupu darbības jomā).

Ekspertu grupu sanāksmes notiks galvenokārt Briselē, taču pēc dalībvalstu ielūguma sanāksmes var rīkot arī ārpus Briseles.

Paredzēts, ka ekspertu grupu sanāksmes notiks divreiz gadā, taču vajadzības gadījumā grupas var pieņemt citādu sanāksmju grafiku.

Ziņojumi un informēšana

Ekspertu grupu priekšsēdētāji Jaunatnes jautājumu darba grupai ziņos par to, kā norit darbs attiecīgajās ekspertu grupās, un iesniegs Jaunatnes jautājumu darba grupai ieteikumus par iespējamām turpmākām darbībām.

Visu ekspertu grupu sanāksmju darba kārtības un ziņojumi būs pieejami visām dalībvalstīm neatkarīgi no tā, cik lielā mērā tās ir iesaistījušās attiecīgās jomas darbā. Grupu ziņojumus publicēs.

Ekspertu grupu ziņojumus iestrādās Komisijas ziņojumā par darba plāna īstenošanu.


Top