EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(10)

Nolīgums par Zviedrijas Karalistes pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgajām robežām

OJ L 239, 22.9.2000, p. 115–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 280 - 288
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 280 - 288
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 102 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(9)/oj

42000A0922(10)Oficiālais Vēstnesis L 239 , 22/09/2000 Lpp. 0115 - 0123


Nolīgums par Zviedrijas Karalistes pievienošanos

1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgajām robežām

BEĻĢIJAS KARALISTE, VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA, FRANCIJAS REPUBLIKA, LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE un NĪDERLANDES KARALISTE, kas ir dalībvalstis 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajā Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas līgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, še turpmāk — "1990. gada konvencija", kā arī ITĀLIJAS REPUBLIKA, SPĀNIJAS KARALISTE un PORTUGĀLES REPUBLIKA, GRIEĶIJAS REPUBLIKA un AUSTRIJAS REPUBLIKA, kas pievienojās 1990. gada konvencijai ar nolīgumiem, kuri parakstīti attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā, 1992. gada 6. novembrī un 1995. gada 28. aprīlī,

no vienas puses,

un ZVIEDRIJAS KARALISTE, no otras puses,

ņemot vērā to, ka šodien, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit sestā gada deviņpadsmitajā decembrī Luksemburgā parakstīts Protokols par Zviedrijas Karalistes valdības pievienošanos 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumam starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu, Vācijas Federatīvās Republikas un Francijas Republikas valdībām par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie to kopīgajām robežām, kas grozīts ar Itālijas Republikas, Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas, Grieķijas Republikas un Austrijas Republikas valdību pievienošanās protokoliem, kuri parakstīti attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā, 1992. gada 6. novembrī un 1995. gada 28. aprīlī,

pamatojoties uz 1990. gada konvencijas 140. pantu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Ar šo Zviedrijas Karaliste pievienojas 1990. gada konvencijai.

2. pants

1. Šā nolīguma parakstīšanas dienā ierēdņi, kas minēti 1990. gada konvencijas 40. panta 4. punktā, attiecībā uz Zviedrijas Karalisti ir:

a) Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter (Zviedrijas policijas iestāžu policijas darbinieki);

b) Tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket (Zviedrijas muitas iestāžu muitas ierēdņi, ja tie strādā policijas kompetencē, galvenokārt, lai vērstos pret pārkāpumiem, kas saistīti ar kontrabandu, un citiem pārkāpumiem, kuri saistīti ar ieceļošanu valstī un izceļošanu no tās);

c) Tjänstemän anställda vid den svenska Kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss (Zviedrijas krasta apsardzes darbinieki, kas atbildīgi par jūras uzraudzību).

2. Šā nolīguma parakstīšanas dienā iestāde, kas minēta 1990. gada konvencijas 40. panta 5. punktā, attiecībā uz Zviedrijas Karalisti ir Rikspolisstyrelsen (Zviedrijas Valsts policijas pārvalde).

3. pants

Šā nolīguma parakstīšanas dienā ierēdņi, kas minēti 1990. gada konvencijas 41. panta 7. punktā, attiecībā uz Zviedrijas Karalisti ir:

1) Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter (Zviedrijas policijas iestāžu policijas darbinieki);

2) Tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket (Zviedrijas muitas iestāžu muitas ierēdņi, ja tie strādā policijas kompetencē, galvenokārt, lai vērstos pret pārkāpumiem, kas saistīti ar kontrabandu un citiem pārkāpumiem, kuri saistīti ar ieceļošanu valstī un izceļošanu no tās).

4. pants

Šā nolīguma parakstīšanas dienā kompetentā ministrija, kas minēta 1990. gada konvencijas 65. panta 2. punktā, attiecībā uz Zviedrijas Karalisti ir Utrikesdepartementet (Ārlietu ministrija).

5. pants

Šā nolīguma noteikumi neliedz sadarbību Ziemeļvalstu pasu ūnijā, ciktāl šāda sadarbība nav pretrunā šim nolīgumam vai nekavē tā piemērošanu.

6. pants

1. Šo nolīgumu ratificē, pieņem vai apstiprina. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentus deponē Luksemburgas Lielhercogistes valdībai, kas par to paziņo visām šā nolīguma Līgumslēdzējām Pusēm.

2. Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad valstis, attiecībā uz kurām stājusies spēkā 1990. gada konvencija, un Zviedrijas Karaliste deponējušas ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentus.

Attiecībā uz citām valstīm šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc to ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu deponēšanas, ja šis nolīgums stājies spēkā atbilstoši iepriekš minētās daļas noteikumiem.

3. Luksemburgas Lielhercogistes valdība visām Līgumslēdzējām Pusēm paziņo spēkā stāšanās dienu.

7. pants

1. Luksemburgas Lielhercogistes valdība nosūta Zviedrijas Karalistes valdībai 1990. gada konvencijas apliecinātu kopiju holandiešu, franču, vācu, grieķu, itāļu, portugāļu un spāņu valodā.

2. Šim nolīgumam pievienota 1990. gada konvencija zviedru valodā, un tā ir autentiska saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā 1990. gada konvencija holandiešu, franču, vācu, grieķu, itāļu, portugāļu un spāņu valodā.

To apliecinot, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

Parakstīts Luksemburgā šodien, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit sestā gada deviņpadsmitajā decembrī kā vienīgais oriģināleksemplārs holandiešu, franču, vācu, grieķu, itāļu, portugāļu, spāņu un zviedru valodā, visi astoņi teksti ir vienlīdz autentiski, šādu oriģināleksemplāru uzglabā Luksemburgas Lielhercogistes valdības arhīvā, un tā nosūta apliecinātu kopiju katrai Līgumslēdzējai Pusei.

Beļģijas Karalistes valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Vācijas Federatīvās Republikas valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Grieķijas Republikas valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Spānijas Karalistes valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Francijas Republikas valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Itālijas Republikas valdības vārdā –

+++++ TIFF +++++

Luksemburgas Lielhercogistes valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Nīderlandes Karalistes valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Austrijas Republikas valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Portugāles Republikas valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Zviedrijas Karalistes valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

NOBEIGUMA AKTS

I. Parakstot Nolīgumu par Zviedrijas Karalistes pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno Šengenas līgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika, Spānijas Karaliste un Portugāles Republika, Grieķijas Republika un Austrijas Republika pievienojās ar nolīgumiem, kuri parakstīti attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā, 1992. gada 6. novembrī un 1995. gada 28. aprīlī, Zviedrijas Karalistes valdība ir atbalstījusi Nobeiguma aktu, protokolus un ministru un valsts sekretāru kopīgo deklarāciju, kas parakstīti vienlaicīgi ar 1990. gada konvenciju.

Zviedrijas Karalistes valdība ir atbalstījusi kopīgās deklarācijas un ņēmusi vērā tajās ietvertās vienpusējās deklarācijas.

Luksemburgas Lielhercogistes valdība nosūta Zviedrijas Karalistes valdībai tā Nobeiguma akta, protokolu un ministru un valsts sekretāru kopīgās deklarācijas apliecinātu kopiju, kas parakstīti vienlaicīgi ar 1990. gada konvenciju, holandiešu, franču, vācu, grieķu, itāļu, portugāļu, spāņu un zviedru valodā.

II. Parakstot Nolīgumu par Zviedrijas Karalistes pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno Šengenas līgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika, Spānijas Karaliste un Portugāles Republika, Grieķijas Republika un Austrijas Republika pievienojās ar nolīgumiem, kuri parakstīti attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā, 1992. gada 6. novembrī un 1995. gada 28. aprīlī, Līgumslēdzējas puses pieņēmušas šādas deklarācijas:

1. Kopīgā deklarācija par pievienošanās nolīguma 6. pantu

Līgumslēdzējas puses pirms pievienošanās nolīguma stāšanās spēkā informē cita citu par visiem apstākļiem, kas varētu būtiski ietekmēt jomas, uz kurām attiecas 1990. gada konvencija, kā arī pievienošanās nolīguma spēkā stāšanās nodrošināšanu.

Šā pievienošanās nolīguma stāšanās spēkā starp valstīm, attiecībā uz kurām stājusies spēkā 1990. gada konvencija, un Zviedrijas Karalisti tiks nodrošināta tad, kad visās šajās valstīs būs izpildīti priekšnoteikumi 1990. gada konvencijas īstenošanai un kad kontrole pie ārējām robežām būs efektīva.

Attiecībā uz visām pārējām valstīm šī pievienošanās nolīguma stāšanos spēkā nodrošinās tad, kad šajās valstīs būs izpildīti priekšnoteikumi 1990. gada konvencijas īstenošanai un kad kontrole pie ārējām robežām būs efektīva.

2. Kopīgā deklarācija par 1990. gada konvencijas 9. panta 2. punktu

Līgumslēdzējas puses nosaka, ka, parakstot Nolīgumu par Zviedrijas Karalistes pievienošanos 1990. gada konvencijai, par kopīgo vīzu režīmu, kas minēts 1990. gada konvencijas 9. panta 2. punktā, uzskata kopīgo režīmu, kuru minētās Konvencijas Parakstītājas puses piemēro kopš 1990. gada 19. jūnija.

3. Kopīgā deklarācija par Konvenciju, kas izveidota, pamatojoties uz K.3 pantu Līgumā par Eiropas Savienību attiecībā uz izdošanu

Ar šo 1990. gada konvencijas dalībvalstis apliecina, ka 5. panta 4. punktu Konvencijā, kas izveidota, pamatojoties uz K.3 Līgumā par Eiropas savienību attiecībā uz izdošanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, un parakstīta Dublinā 1996. gada 27. septembrī, un to attiecīgās deklarācijas, kas pievienotasminētajai konvencijai, piemēro atbilstoši 1990. gada konvencijai.

III. Līgumslēdzējas Puses ir ņēmušas vērā Zviedrijas Karalistes deklarācijas par Itālijas Republikas, Spānijas Karalistes, Portugāles Republikas, Grieķijas Republikas un Austrijas Republikas pievienošanās nolīgumiem.

Zviedrijas Karalistes valdība ņem vērā nolīgumus par Itālijas Republikas, Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas, Grieķijas Republikas un Austrijas Republikas pievienošanos 1990. gada konvencijai, kas parakstīti attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā, 1992. gada 6. novembrī un 1995. gada 28. aprīlī, un minētajiem nolīgumiem pievienotos Nobeiguma aktus un deklarācijas.

Luksemburgas Lielhercogistes valdība pārsūta Zviedrijas Karalistes valdībai iepriekšminēto dokumentu apliecinātu kopiju.

Zviedrijas Karalistes Deklarācija par nolīgumiem attiecībā uz Dānijas Karalistes un Somijas Republikas pievienošanos 1990. gada konvencijai

Parakstot šo nolīgumu, Zviedrijas Karaliste ņem vērā nolīgumus par Dānijas Karalistes un Somijas Republikas pievienošanos 1990. gada konvencijai un saistītos Nobeiguma aktus un deklarācijas.

Parakstīts Luksemburgā šodien, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit sestā gada deviņpadsmitajā decembrī kā vienīgais oriģināleksemplārs holandiešu, franču, vācu, grieķu, itāļu, portugāļu, spāņu un zviedru valodā, visi astoņi teksti ir vienlīdz autentiski, šādu oriģināleksemplāru uzglabā Luksemburgas Lielhercogistes valdības arhīvā, un tā nosūtīs apliecinātu kopiju katrai Līgumslēdzējai Pusei.

Beļģijas Karalistes valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Vācijas Federatīvās Republikas valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Grieķijas Republikas valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Spānijas Karalistes valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Francijas Republikas valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Itālijas Republikas valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Luksemburgas Lielhercogistes valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Nīderlandes Karalistes valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Austrijas Republikas valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Portugāles Republikas valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

Zviedrijas Karalistes valdības vārdā —

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

MINISTRU UN VALSTS SEKRETĀRU DEKLARĀCIJA

Tūkstoš deviņi simti deviņdesmit sestā gada deviņpadsmitajā decembrī Beļģijas Karalistes, Vācijas Federatīvās Republikas, Grieķijas Republikas, Spānijas Karalistes, Zviedrijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas un Portugāles Republikas valdību pārstāvji Luksemburgā parakstīja Nolīgumu par Zviedrijas Karalistes pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno Šengenas līgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika, Spānijas Karaliste un Portugāles Republika, Grieķijas Republika un Austrijas Republika pievienojās ar nolīgumiem, kuri parakstīti attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā, 1992. gada 6. novembrī un 1995. gada 28. aprīlī.

Viņi ņēma vērā to, ka Zviedrijas Karalistes valdības pārstāvis paziņoja par atbalstu deklarācijai, ko 1990. gada 19. jūnijā izveidoja ministri un valsts sekretāri, kuri pārstāvēja Beļģijas Karalistes, Vācijas Federatīvās Republikas, Francijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes un Nīderlandes Karalistes valdības, un lēmumam, kas apstiprināts tajā pašā dienā, kad parakstīta Šengenas Līguma īstenošanas konvencija, un šo deklarāciju un lēmumu atbalstījušas arī Itālijas Republikas, Spānijas Karalistes, Portugāles Republikas, Grieķijas Republikas un Austrijas Republikas valdības.

--------------------------------------------------

Top