EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(07)

Nolīgums Par Austrijas Republikas Pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika, Spānijas Karaliste un Portugāles Republika, un Grieķijas Republika pievienojās ar Nolīgumiem, kuri parakstīti attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā un 1992. gada 6. novembrī

OJ L 239, 22.9.2000, p. 90–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 255 - 261
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 255 - 261
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 77 - 83

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

42000A0922(07)Oficiālais Vēstnesis L 239 , 22/09/2000 Lpp. 0090 - 0096


Nolīgums Par Austrijas Republikas Pievienošanos

1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas līgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika, Spānijas Karaliste un Portugāles Republika, un Grieķijas Republika pievienojās ar Nolīgumiem, kuri parakstīti attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā un 1992. gada 6. novembrī

BEĻĢIJAS KARALISTE, VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA, FRANCIJAS REPUBLIKA, LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE UN NĪDERLANDES KARALISTE, kas ir puses 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno Šengenas līgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (še turpmāk "1990. gada Konvencija"), kā arī ITĀLIJAS REPUBLIKA, SPĀNIJAS KARALISTE un PORTUGĀLES REPUBLIKA, un GRIEĶIJAS REPUBLIKA, kuras 1990. gada Konvencijai pievienojās, parakstot Nolīgumus attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā un 1992. gada 6. novembrī,

no vienas puses,

un AUSTRIJAS REPUBLIKA, no otras puses,

ņemot vērā to, ka tūkstoš deviņi simti deviņdesmit piektā gada divdesmit astotajā aprīlī Briselē tika parakstīts Protokols par Austrijas Republikas valdības pievienošanos Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās Republikas valdības un Francijas Republikas valdības 1985. gada 14. jūnijā noslēgtajam Šengenas Līgumam par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgajām robežām, kurā grozījumi izdarīti ar Protokoliem par Itālijas Republikas, Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas, un Grieķijas Republikas valdību pievienošanos, kas parakstīti attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā un 1992. gada 6. novembrī,

pamatojoties uz 1990. gada Konvencijas 140. pantu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO:

1. pants

Ar šo Austrijas Republika pievienojas 1990. gada Konvencijai.

2. pants

1. 1990. gada Konvencijas 40. panta 4. punktā minētie ierēdņi attiecībā uz Austrijas Republiku ir:

a) öffentlicher Sicherheitsdienst (par sabiedrības drošības uzturēšanu atbildīgo dienestu) darbinieki, respektīvi:

- Bundesgendarmerie (Federālās žandarmērijas) darbinieki,

- Bundessicherheitswachekorps (Federālās policijas spēku, ko komandē vietējās Federālās policijas priekšnieks) darbinieki,

- Kriminalbeamtenkorps (kriminālpolicijas) darbinieki,

- rechtskundiger Dienst bei Sicherheitsbehörden (tiesībaizsardzības iestāžu juridiskā departamenta) darbinieki, kas ir pilnvaroti izdot tiešus rīkojumus un piemērot piespiedu līdzekļus;

b) muitas ierēdņi saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgajos 1990. gada Konvencijas 40. panta 6. punktā minētajos divpusējos nolīgumos, ņemot vērā viņu pilnvaras narkotisku un psihotropu vielu nelikumīgas tirdzniecības, ieroču un sprāgstvielu tirdzniecības un toksisku un bīstamu atkritumu nelikumīgu pārvadājumu apkarošanas jomā.

2. 1990. gada Konvencijas 40. panta 5. punktā minētā iestāde attiecībā uz Austrijas Republiku ir Federālās Iekšlietu ministrijas Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit (Sabiedrības drošības ģenerāldirektorāts).

3. pants

1990. gada Konvencijas 41. panta 7. punktā minētie ierēdņi attiecībā uz Austrijas Republiku ir:

1) öffentlicher Sicherheitsdienst (par sabiedrības drošības uzturēšanu atbildīgo dienestu) darbinieki, respektīvi:

- Bundesgendarmerie (Federālās žandarmērijas) darbinieki,

- Bundessicherheitswachekorps (Federālās policijas spēku, ko komandē vietējās Federālās policijas priekšnieks) darbinieki,

- Kriminalbeamtenkorps (kriminālpolicijas) darbinieki,

- Rechtskundiger Dienst bei Sicherheitsbehörden (tiesībaizsardzības iestāžu juridiskā departamenta) darbinieki, kas ir pilnvaroti izdot tiešus rīkojumus un piemērot piespiedu līdzekļus;

2) muitas ierēdņi saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti attiecīgajos 1990. gada Konvencijas 41. panta 10. punktā minētajos divpusējos nolīgumos, ņemot vērā viņu pilnvaras narkotisku un psihotropu vielu nelikumīgas tirdzniecības, ieroču un sprāgstvielu tirdzniecības un toksisku un bīstamu atkritumu nelikumīgu pārvadājumu apkarošanas jomā.

4. pants

1990. gada Konvencijas 65. panta 2. punktā minētā kompetentā ministrija attiecībā uz Austrijas Republiku ir Federālā Tieslietu ministrija.

5. pants

1. Šo nolīgumu ratificē, pieņem vai apstiprina. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentus deponē Luksemburgas Lielhercogistes valdībai, kura par to paziņo visām Līgumslēdzējām Pusēm.

2. Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad valstis, kurās ir stājusies spēkā 1990. gada Konvencija, un Austrijas Republika ir deponējusi ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentus.

Attiecībā uz citām valstīm šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc šo valstu ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu deponēšanas, ar noteikumu, ka šis nolīgums ir stājies spēkā saskaņā ar iepriekšējās daļas noteikumiem.

3. Luksemburgas Lielhercogistes valdība spēkā stāšanās datumu paziņo katrai Līgumslēdzējai pusei.

6. pants

Luksemburgas Lielhercogistes valdība Austrijas Republikas valdībai nosūta apliecinātas 1990. gada Konvencijas kopijas holandiešu, franču, vācu, grieķu, itāļu, portugāļu un spāņu valodā.

To apliecinot, šo nolīgumu ir parakstījušas apakšā parakstījušās, tam attiecīgi pilnvarotas personas.

Nolīgums sastādīts Briselē, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit otrā gada divdesmit astotajā aprīlī vienā oriģināleksemplārā holandiešu, franču, vācu, grieķu, itāļu, spāņu un portugāļu valodā, visi septiņi teksti ir vienlīdz autentiski, oriģināleksemplāri deponēti arhīvos Luksemburgas Lielhercogistes valdībā, kas katrai Līgumslēdzējai pusei nosūta apliecinātas kopijas.

Beļģijas Karalistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Vācijas Federatīvās Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Grieķijas Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Spānijas Karalistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Francijas Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Itālijas Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Luksemburgas Lielhercogistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Nīderlandes Karalistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Austrijas Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Portugāles Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Nobeiguma akts

I. Parakstot Nolīgumu par Austrijas Republikas pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno Šengenas līgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika, Spānijas Karaliste un Portugāles Republika, un Grieķijas Republika pievienojās, parakstot Nolīgumus attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā un 1992. gada 6. novembrī, Austrijas Republikas valdība pievienojas nobeiguma aktam, protokolam un ministru un valstu sekretāru kopīgajai deklarācijai, kas parakstīti vienlaicīgi ar 1990. gada Konvenciju.

Austrijas Republika ir pievienojusies kopīgajām deklarācijām un ir ņēmusi vērā tajās ietvertās vienpusējās deklarācijas.

Luksemburgas Lielhercogistes valdība Austrijas Republikas valdībai nosūta vienlaicīgi ar 1990. gada Konvenciju parakstītā nobeiguma akta, protokola un ministru un valstu sekretāru kopīgās deklarācijas apliecinātas kopijas holandiešu, franču, vācu, grieķu, itāļu, portugāļu un spāņu valodā.

II. Parakstot Nolīgumu par Austrijas Republikas pievienošanos 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstītajai Konvencijai, ar ko īsteno Šengenas līgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un kam Itālijas Republika, Spānijas Karaliste un Portugāles Republika, un Grieķijas Republika pievienojās, parakstot Nolīgumus attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā un 1992. gada 6. novembrī, Līgumslēdzējas puses ir pieņēmušas šādas deklarācijas.

1. Kopīgā deklarācija par šā pievienošanās nolīguma 5. pantu

Līgumslēdzējas puses pirms šā pievienošanās nolīguma stāšanās spēkā viena otru informē par visiem apstākļiem, kuri var būt nozīmīgi 1990. gada Konvencijā ietvertajās jomās un attiecībā uz pievienošanās nolīguma stāšanos spēkā.

Šis pievienošanās nolīgums stājas spēkā Austrijas Republikas un to valstu starpā, kurās ir spēkā 1990. gada Konvencija, tikai pēc tam, kad visās šajās valstīs ir izpildīti priekšnoteikumi 1990. gada Konvencijas īstenošanai un kad tajās vairs netiek veiktas kontroles pie ārējām robežām.

Attiecībā uz katru no pārējām valstīm šis pievienošanās nolīgums stājas spēkā tikai pēc tam, kad ir izpildīti priekšnoteikumi 1990. gada Konvencijas īstenošanai attiecīgajā valstī un kad tajās vairs netiek veiktas kontroles pie ārējām robežām.

2. Kopīgā deklarācija par 1990. gada Konvencijas 9. panta 2. punktu

Līgumslēdzējas puses norāda, ka, parakstot Nolīgumu par Austrijas Republikas pievienošanos 1990. gada Konvencijai, 1990. gada Konvencijas 9. panta 2. punktā minētais kopīgais vīzu režīms ir kopīgais režīms, ko minētās konvencijas parakstītājas puses piemēro kopš 1990. gada 19. jūnija.

III. Līgumslēdzējas puses ir ņēmušas vērā Austrijas Republikas deklarāciju par Itālijas Republikas, Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas, un Grieķijas Republikas pievienošanās nolīgumiem.

Austrijas Republikas valdība ņem vērā attiecīgi 1990. gada 27. novembrī, 1991. gada 25. jūnijā un 1992. gada 6. novembrī parakstīto Nolīgumu par Itālijas Republikas, Spānijas Karalistes un Portugāles Republikas, un Grieķijas Republikas pievienošanos 1990. gada Konvencijai saturu un minētajiem nolīgumiem pievienoto nobeiguma aktu un deklarāciju saturu.

Luksemburgas Lielhercogistes valdība Austrijas Republikas valdībai nosūta iepriekšminēto dokumentu apliecinātas kopijas.

Nolīgums sastādīts Briselē, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit otrā gada divdesmit astotajā aprīlī vienā oriģināleksemplārā holandiešu, franču, vācu, grieķu, itāļu, spāņu un portugāļu valodā, visi septiņi teksti ir vienlīdz autentiski, oriģināleksemplāri deponēti arhīvos Luksemburgas Lielhercogistes valdībā, kas katrai Līgumslēdzējai pusei nosūta apliecinātas kopijas.

Beļģijas Karalistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Vācijas Federatīvās Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Grieķijas Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Spānijas Karalistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Francijas Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Itālijas Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Luksemburgas Lielhercogistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Nīderlandes Karalistes valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Austrijas Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

Portugāles Republikas valdības vārdā

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top