EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1200

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/1200 (2024. gada 18. aprīlis), ar ko atjauno atļauju Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 preparātu lietot par gaļas cāļu, dējējvistu cāļu un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējmājputnu cāļu vai mājputnu vaislas cāļu barības piedevu, atļauju minēto preparātu lietot par vaislas vistu cāļu, gaļas tītaru un vaislas tītaru cāļu barības piedevu, ko dod ar barību un dzirdināmo ūdeni (atļaujas turētājs: uzņēmums Biomin GmbH) un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 544/2013 un (ES) 2015/1105

C/2024/2447

OV L, 2024/1200, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1200/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1200/oj

European flag

Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV

L sērija


2024/1200

22.4.2024

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/1200

(2024. gada 18. aprīlis),

ar ko atjauno atļauju Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 preparātu lietot par gaļas cāļu, dējējvistu cāļu un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējmājputnu cāļu vai mājputnu vaislas cāļu barības piedevu, atļauju minēto preparātu lietot par vaislas vistu cāļu, gaļas tītaru un vaislas tītaru cāļu barības piedevu, ko dod ar barību un dzirdināmo ūdeni (atļaujas turētājs: uzņēmums “Biomin GmbH”) un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 544/2013 un (ES) 2015/1105

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojumu un kārtību.

(2)

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 (kādreizējā taksonomiskā identitāte Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351) un Enterococcus faecium DSM 21913 preparātu Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 544/2013 (2) atļāva uz 10 gadiem lietot par gaļas cāļu barības piedevu un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1105 (3) – par dējējmājputnu cāļu un mazāk izplatītu sugu mājputnu, kas nav dējējputni, barības piedevu, ko dod ar barību un dzirdināmo ūdeni, un par gaļas cāļu barības piedevu, ko dod ar dzirdināmo ūdeni.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu tika iesniegts pieteikums uz atjaunotu atļauju Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 preparātu lietot par gaļas cāļu, dējējvistu cāļu un mazāk izplatītu sugu mājputnu, kas nav dējējmājputni, barības piedevu, pieprasot to klasificēt kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu minētais pieteikums attiecās arī uz jaunu lietojumu atļaušanu: to pašu preparātu kā barības piedevu dot vaislas vistu cāļu, gaļas tītaru un vaislas tītaru cāļu barībā un dzirdināmajā ūdenī. Šim pieteikumam ir pievienoti minētās regulas 14. panta 2. punktā un 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2023. gada 15. novembra atzinumā (4) secināja, ka ar atļautajiem lietošanas nosacījumiem Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 preparāts ir mērķsugām, patērētājiem un videi drošs, un pauda uzskatu, ka šis secinājums attiecas arī mērķsugām, par kurām bija pieprasīti jauni lietojumi. Tā arī secināja, ka šis preparāts nav ādas vai acu kairinātājs, bet būtu jāuzskata par elpceļu sensibilizatoru. Iestāde norādīja, ka Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 preparāta iedarbīgumu saistībā ar atļaujas atjaunošanu attiecībā uz gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem un retāk audzētu sugu mājputniem, izņemot dējējmājputnus, novērtēt nav nepieciešams. Tā arī secināja, ka šis preparāts tiek uzskatīts par lietderīgu visu sugu nepieaugušo mājputnu barībā un dzirdināmajā ūdenī, arī attiecībā uz saderību tādu kokcidiostatu lietošanai, par kuriem ir piešķirta atļauja. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū.

(5)

Tātad saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 (5) 5. panta 4. punkta c) apakšpunktu references laboratorijas novērtējuma ziņojums netiek pieprasīts.

(6)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tātad būtu jāatjauno atļauja minēto preparātu lietot gaļas cāļu, dējējvistu cāļu un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējmājputnu cāļu vai mājputnu vaislas cāļu barībā un dzirdināmajā ūdenī, un minētais preparāts būtu jāatļauj lietot vaislas vistu cāļu, gaļas tītaru un vaislas tītaru cāļu barībā un dzirdināmajā ūdenī. Ir lietderīgi norādīt minētā preparāta lietošanas saderību ar kokcidiostatiem maduramicīnamoniju, diklazurilu, robenidīna hidrohlorīdu, dekokvinātu, narazīnu, nikarbazīnu, un narazīna un nikarbazīna kombināciju. Turklāt, ņemot vērā, ka minētos kokcidiostatus var nebūt atļauts lietot par visu pielikumā norādīto sugu vai kategoriju barības piedevām , tos lietot vienlaikus ar Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 preparātu vajadzētu atļaut, tikai ievērojot attiecīgos nosacījumus, ar kuriem kokcidiostatus atļauts lietot par barības piedevām. Visbeidzot, Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.

(7)

Tā kā tiek atjaunota atļauja Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 preparātu lietot par gaļas cāļu, dējējvistu cāļu un retāk audzētu sugu gaļas mājputnu un retāk audzētu sugu dējējmājputnu cāļu vai vaislas cāļu barības piedevu, ko dod ar barību un dzirdināmo ūdeni, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 544/2013 un (ES) 2015/1105 būtu jāatceļ.

(8)

Nekaitīguma apsvērumi neliek Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 preparāta atļaujas nosacījumu grozījumus attiecībā uz lietošanu gaļas cāļu, dējējvistu cāļu un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējmājputnu cāļu vai mājputnu vaislas cāļu barībā un dzirdināmajā ūdenī piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Atļauju pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “zarnu floras stabilizatori”, lietot gaļas cāļu, dējējvistu cāļu un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējmājputnu cāļu vai mājputnu vaislas cāļu barībā un dzirdināmajā ūdenī atjauno ar nosacījumu, ka tiek ievēroti minētajā pielikumā noteiktie nosacījumi.

2. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “gremošanas veicinātāji”, tiek atļauts lietot vaislas cāļu, gaļas tītaru un vaislas tītaru cāļu barībā un (dzirdināmajā) ūdenī ar nosacījumu, ka tiek ievēroti minētajā pielikumā noteiktie nosacījumi.

3. pants

Atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 544/2013 un (ES) 2015/1105 atceļ.

4. pants

Pārejas pasākumi

1.   Pielikumā specificēto preparātu un šo preparātu saturošus premiksus, ko paredzēts lietot gaļas cāļu, dējējvistu cāļu un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputnu un mazāk izplatītu sugu dējējmājputnu cāļu un mājputnu vaislas cāļu barībā un dzirdināmajā ūdenī un kas ir ražoti un marķēti pirms 2024. gada 12. novembra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2024. gada 12. maija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2.   Tādus pielikumā specificēto preparātu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem un mazāk izplatītu sugu dējējmājputnu cāļiem un vaislas cāļiem un kas ir ražoti un marķēti pirms 2025. gada 12. maija saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2024. gada 12. maija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 544/2013 (2013. gada 14. jūnijs) par atļaujas piešķiršanu attiecībā uz Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 preparāta lietošanu par gaļas cāļu barības piedevu (atļaujas turētājs Biomin GmbH) (OV L 163, 15.6.2013., 13. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/544/oj).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1105 (2015. gada 8. jūlijs), ar kuru Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 preparātu atļauj lietot kā barības piedevu pirmdējējām jaunvistiņām un mazāk izplatītu sugu mājputniem, kas nav dējējmājputni, minēto barības piedevu atļauj lietot dzeramajā ūdenī gaļas cāļiem un attiecībā uz maksimālo minētās barības piedevas saturu kompleksajā barībā un tā saderību ar kokcidiostatiem groza Regulu (ES) Nr. 544/2013 (atļaujas turētājs Biomin GmbH) (OV L 181, 9.7.2015., 65. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1105/oj).

(4)   EFSA Journal 2023;21(12):8356.

(5)  Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).


PIELIKUMS

Barības piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

KVV uz l dzirdināmā ūdens

Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1890

uzņēmums “Biomin GmbH”

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913

Piedevas sastāvs

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 preparāts ar minimālo saturu 10 × 109 KVV uz gramu piedevas

(attiecība 3:1:6)

Cietā veidā

Aktīvās vielas raksturojums

Dzīvotspējīgas Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 un Enterococcus faecium DSM 21913 šūnas

Analītiskā metode  (1)

Identificēšana DNS sekvencēšanas metodes vai pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) – CEN/TS 17697

Norādīto sastāvdaļu skaitīšana barības piedevā, premiksos, barības maisījumā un ūdenī:

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284: Petri trauciņa un uztriepuma metode EN 15785

Ligilactobacillus salivarius DSM 16351: Petri trauciņa un uztriepuma metode EN 15787

Enterococcus faecium DSM 21913: Petri trauciņa un uztriepuma metode EN 15788

visu sugu gaļas mājputni

visu sugu dējējmājputnu cāļi

visu sugu mājputnu vaislas cāļi

1 × 108

5 × 107

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret karstumapstrādi.

2.

Piedevu drīkst dot dzirdināmajā ūdenī.

3.

Piedevu drīkst lietot, atbilstoši šo vielu kā barības piedevu atļaujas piešķiršanas nosacījumiem to dodot vienlaikus ar šādiem kokcidiostatiem: maduramicīnamoniju, diklazurilu, robenidīna hidrohlorīdu, dekokvinātu, narazīnu, nikarbazīnu, narazīna un nikarbazīna kombināciju.

4.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.

12.5.2034.


(1)  Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1200/oj

ISSN 1977-0715 (electronic edition)


Top