EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0750

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/750 (2024. gada 29. februāris), ar ko atjauno atļauju taumatīnu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 869/2012

C/2024/1236

OV L, 2024/750, 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/750/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/750/oj

European flag

Oficiālais Vēstnesis
Eiropas Savienības

LV

Serija L


2024/750

1.3.2024

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/750

(2024. gada 29. februāris),

ar ko atjauno atļauju taumatīnu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 869/2012

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.

(2)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 869/2012 (2) taumatīnu uz 10 gadiem atļāva lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu tika iesniegts pieteikums, kurā lūgts atjaunot atļauju lietot taumatīnu par barības piedevu un šo barības piedevu klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “aromatizējošas sastāvdaļas”. Pieteikumā bija iekļauts priekšlikums grozīt sākotnējās atļaujas nosacījumus. Proti, piedevai grozīt slāpekļa un olbaltumvielu specifikācijas, lai tās saskaņotu ar pārtikas piedevām izmantota taumatīna specifikāciju (vismaz 15,1 % slāpekļa (N) sausnā un vismaz 93 % olbaltumvielu). Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2023. gada 11. maija atzinumā (3) secināja, ka ar pašlaik atļautajiem lietošanas nosacījumiem taumatīns joprojām ir visu sugu dzīvniekiem, patērētājiem un videi nekaitīgs. Konkrētāk, tā secināja, ka ierosinātie piedevas specifikācijas grozījumi jau novērtētajai bīstamībai nepievienotu nekādu jaunu un ka nav uzskatāms, ka tie ietekmē vielas iedarbīgumu. Iestāde turklāt secināja, ka ir iespējama lietotāju eksponētība, taumatīnu ieelpojot, un ka taumatīns pēc dabas ir olbaltumviela, tāpēc uzskatāms par elpceļu sensibilizatoru. Iestāde uzskata, ka taumatīns nav ne ādas, ne acu kairinātājs. Datu trūkuma dēļ Iestāde nevarēja izdarīt secinājumus par taumatīna potenciālu sensibilizēt ādu.

(5)

Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi, kas taumatīna kā barības piedevas analīzes metodes novērtējumā izdarīti iepriekšējās atļaujas sakarā, ir derīgi un piemērojami šim pieteikumam. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 (4) 5. panta 4. punkta c) apakšpunktu references laboratorijas novērtējuma ziņojums nav vajadzīgs.

(6)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka taumatīns atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tāpēc minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību. Minētajiem aizsargpasākumiem nebūtu jāskar citas darba ņēmēju drošības prasības, kas izriet no Savienības tiesību aktiem.

(7)

Lai panāktu labāku kontroli, būtu jānosaka zināmi nosacījumi. Proti, piedevas marķējumā būtu jānorāda ieteicamais maksimālais saturs. Ja šis saturs ir pārsniegts, uz premiksu etiķetes būtu jānorāda noteikta informācija.

(8)

Ņemot vērā, ka atļauja taumatīnu lietot par barības piedevu tiek atjaunota, Īstenošanas regula (ES) Nr. 869/2012 būtu jāatceļ.

(9)

Drošuma apsvērumi neliek visu sugu dzīvniekiem paredzēta taumatīna atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas atjaunošanas izrietošo jauno prasību izpildei.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Pielikumā specificētās, pie piedevu kategorijas “organoleptiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aromatizējošas sastāvdaļas” piederošās piedevas atļauju atjauno, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 869/2012 atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 869/2012 atceļ.

3. pants

Pārejas pasākumi

1.   Pielikumā specificēto vielu un šo vielu saturošus premiksus, kas ražoti un marķēti pirms 2024. gada 21. septembra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2024. gada 21. marta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2.   Tādus pielikumā specificēto vielu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2025. gada 21. marta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2024. gada 21. marta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3.   Tādus pielikumā specificēto vielu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2026. gada 21. marta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2024. gada 21. marta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 29. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 869/2012 (2012. gada 24. septembris) par atļauju lietot taumatīnu kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām (OV L 257, 25.9.2012., 7. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/869/oj).

(3)   EFSA Journal 2023;21(6):8077.

(4)  Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).


PIELIKUMS

Barības piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b957i

taumatīns

Piedevas sastāvs

taumatīns

Aktīvās vielas raksturojums

proteīni taumatīns I un taumatīns II, kas ekstrahēti no Thaumatococcus daniellii (Benth) augļu sēklsedzēm

Einecs: 258-822-2

CAS numurs: 53850-34-3

Specifikācija

Ķīmiskā formula

207 aminoskābju polipeptīds

Relatīvā molekulmasa taumatīnam I: 22209, taumatīnam II: 22293

Tests: vismaz 15,1 % slāpekļa sausnā, kas atbilst ne mazāk kā 93 % olbaltumvielu.

Tīrība:

ogļhidrāti: izsakot sausmasā, ne vairāk kā 3 %

sulfātpelni: izsakot sausnā, ne vairāk kā 2 %

alumīnijs: izsakot sausnā, ne vairāk kā 100 mg/kg

Analītiskā metode  (1)

Taumatīna noteikšana barības piedevā: slāpekļa saturs pārtikas piedevā, Kjeldāla metode (JECFA Monograph on Thaumatin. 2006. Thaumatin. Specification Monograph).

Visu sugu dzīvnieki

1.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

 

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.”

3.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kā norādīts uz premiksa etiķetes, 2. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

4.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.

2034. gada 21. marts


(1)  Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/750/oj

ISSN 1977-0715 (electronic edition)


Top