EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0238

Komisijas Regula (ES) 2024/238 (2024. gada 15. janvāris), ar ko attiecībā uz noteiktu aromatizējošu vielu ierobežojumu ieviešanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu

C/2024/63

OV L, 2024/238, 16.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/238/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/238/oj

European flag

Oficiālais Vēstnesis
Eiropas Savienības

LV

Serija L


2024/238

16.1.2024

KOMISIJAS REGULA (ES) 2024/238

(2024. gada 15. janvāris),

ar ko attiecībā uz noteiktu aromatizējošu vielu ierobežojumu ieviešanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1334/2008 (2008. gada 16. decembris) par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK (1) un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1331/2008 (2008. gada 16. decembris), ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2), un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā ir noteikts Savienības saraksts ar izmantošanai pārtikā un uz tās apstiprinātiem aromatizētājiem un izejmateriāliem un to izmantošanas nosacījumi.

(2)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 872/2012 (3) aromatizējošo vielu saraksts tika pieņemts un iekļauts Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma A daļā.

(3)

Minēto sarakstu var atjaunināt saskaņā ar vienoto procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktā, vai nu pēc Komisijas iniciatīvas, vai pēc dalībvalsts vai ieinteresētas personas pieteikuma saņemšanas.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā noteiktajā aromatizētāju un izejmateriālu Savienības sarakstā ir arī vairākas tādas aromatizējošās vielas, par kurām laikā, kad saraksts tika pieņemts ar Regulu (ES) Nr. 872/2012, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”), pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nevarēja izslēgt patērētāja veselības apdraudējumu un tāpēc uzskatīja, ka, lai tās varētu novērtēt, ir vajadzīgi papildu dati. Minētās vielas tika iekļautas Savienības aromatizējošo vielu sarakstā, bet ar nosacījumu, ka konkrētos Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma A daļā noteiktajos termiņos tiks iesniegti dati par nekaitīgumu, kas kliedē Iestādes paustās bažas.

(5)

To vielu vidū, kas iekļautas Savienības aromatizētāju un izejmateriālu sarakstā, bet atzīmētas ar zemsvītras piezīmi, kurā noteikts, ka Iestāde veic novērtēšanu, ir šādas trīs Aromatizētāju grupas novērtējuma 216 (FGE.216) vielas: 2-fenilkrotonaldehīds (FL Nr. 05.062), 5-metil-2-fenilheks-2-enāls (FL Nr. 05.099) un 4-metil-2-fenilpent-2-enāls (FL Nr. 05.100). Par šīm vielām Iestāde pieprasīja papildu zinātniskos datus, kurus pieteikuma iesniedzēji vēlāk iesniedza.

(6)

Iestāde iesniegtos datus novērtēja 2022. gada 29. jūnija zinātniskajā atzinumā (4) un secināja, ka šīs grupas reprezentatīvā viela 2-fenilkrotonaldehīds (FL Nr. 05.062) izraisa aneigēnisku iedarbības veidu. Pieejamie in vivo mikrokodolu pētījumi nebija pārliecinoši, tāpēc in vivo nevar izslēgt potenciālu 2-fenilkrotonaldehīda (FL Nr. 05.062), 5-metil-2-fenilheks-2-enāla (FL Nr. 05.099) un 4-metil-2-fenilpent-2-enāla (FL Nr. 05.100) aneigēniskumu.

(7)

Ņemot vērā šo atzinumu un lai turpinātu novērtēt minēto trīs vielu nekaitīgumu, ieinteresētie uzņēmēji apņēmās sniegt papildu datus, kas ļautu rūpīgi novērtēt šo trīs vielu in vivo aneigēniskumu (5).

(8)

Kamēr Iestāde nav atkārtoti novērtējusi ieinteresēto uzņēmēju papildu datus un ievērojot 2022. gada 29. jūnija zinātnisko atzinumu, ir lietderīgi arī ierobežot 2-fenilkrotonaldehīda (FL Nr. 05.062), 5-metil-2-fenilheks-2-enāla (FL Nr. 05.099) un 4-metil-2-fenilpent-2-enāla (FL Nr. 05.100) izmantošanas nosacījumus, atļaujot tikai pašreizējo izmantojumu.

(9)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma A daļa.

(10)

Jaunajiem norādītajiem nosacījumiem neatbilstošu pārtiku, kam pievienota kāda no attiecīgajām vielām un kas ir laista Savienības tirgū vai nosūtīta no trešām valstīm un ir bijusi tranzītā uz Savienību pirms šīs regulas stāšanās spēkā, būtu jāatļauj tirgot Savienībā līdz tās minimālā derīguma termiņa vai izlietošanas termiņa beigām. Šis pārejas pasākums nebūtu jāpiemēro preparātiem, kuriem pievienota kāda no attiecīgajām vielām un kurus nav paredzēts lietot uzturā pašus par sevi, jo, kad pārtikas produktu ražotāji sastāvdaļās izmanto šos preparātus, viņi zina, kāds ir to sastāvs.

(11)

Lai saskaņotu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 (6) un ņemtu vērā ierobežojumus, kas atbilst pārtikas kategorijām, kuras Iestāde izmanto ekspozīcijas novērtēšanā, Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma A daļas 1. sadaļā norādītās pārtikas kategorijas būtu jāaizstāj ar pārtikas kategorijām, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma D daļā.

(12)

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma A daļas 1. sadaļā dotā Savienības saraksta 8. slejā būtu jāpievieno jauna zemsvītras piezīme, ka vajadzīgi papildu dati, kur papildu dati tiek gaidīti, lai Iestāde varētu pilnībā pabeigt novērtēšanu.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1334/2008

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pārejas pasākumi

1.   Pārtiku, kurai pievienota kāda no šīs regulas pielikumā iekļautajām aromatizējošām vielām un kura neatbilst šīs regulas pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un kura ir likumīgi laista tirgū pirms šīs regulas stāšanās spēkā, drīkst tirgot līdz tās minimālā derīguma termiņa beigām vai līdz datumam “izlietot līdz”.

2.   Pārtiku, kurai pievienota kāda no šīs regulas pielikumā iekļautajām aromatizējošām vielām, kura neatbilst šīs regulas pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem un kura importēta Savienībā no trešās valsts, drīkst tirgot līdz tās minimālā derīguma termiņa beigām vai datumam“izlietot līdz”, ja šīs pārtikas importētājs var pierādīt, ka minētā pārtika tika nosūtīta no attiecīgās trešās valsts un tika vesta tranzītā uz Savienību pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā paredzētie pārejas pasākumi neattiecas uz preparātiem, kurus nav paredzēts lietot uzturā pašus par sevi un kuriem ir pievienota kāda no šīs regulas pielikumā norādītajām aromatizējošajām vielām.

4.   Šīs regulas vajadzībām ar preparātiem saprot viena vai vairāku aromatizētāju maisījumus, kuros var būt iejauktas arī citas pārtikas sastāvdaļas, tādas kā pārtikas piedevas, fermenti vai nesējvielas, lai atvieglotu to glabāšanu, pārdošanu, standartizēšanu, atšķaidīšanu vai šķīdināšanu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 15. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 354, 31.12.2008., 34. lpp.

(2)   OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 872/2012 (2012. gada 1. oktobris), ar ko pieņem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2232/96 paredzēto aromatizējošo vielu sarakstu, iekļauj to Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1565/2000 un Komisijas Lēmumu 1999/217/EK (OV L 267, 2.10.2012., 1. lpp.).

(4)  Zinātniskais atzinums par Aromatizētāju grupas novērtējumu 216, 2. redakcija (FGE.216Rev2): consideration of the genotoxicity potential of α,β-unsaturated 2-phenyl-2-alkenals from subgroup 3.3 of FGE.19. EFSA Journal 2022;20(8):7420, doi:10.2903/j.efsa.2022.7420. Pieejams tiešsaistē: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7420.

(5)   IOFI EFFA DG SANTE vēstule – EFSA atzinums 216 Rev2 (EFSA Journal (2022; 20(8) 7420)) – nākamā IOFI/EFFA vēstule: papildu testēšanas un plānoto termiņu apstiprināšana. Ares(2022)8489668.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām (OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma A daļu groza šādi:

1)

daļas 1. sadaļu groza šādi:

a)

tabulu, kurā ietverts pārtikas kategoriju saraksts, aizstāj ar šādu:

“Kategorijas numurs

Pārtikas kategorija

0.

Visas pārtikas kategorijas

01.

Piena produkti un to analogi

01.1.

Nearomatizēts pasterizēts un sterilizēts (arī utrasterilizēts) piens

01.2.

Nearomatizēti raudzēti piena produkti, arī dabīgas nearomatizētas paniņas (izņemot sterilizētas paniņas), kas pēc raudzēšanas netiek termiski apstrādāti

01.3.

Nearomatizēti raudzēti piena produkti, kas pēc raudzēšanas tiek termiski apstrādāti

01.4.

Aromatizēti raudzēti piena produkti, arī termiski apstrādāti produkti

01.5.

Dehidrēts piens, kā noteikts Direktīvā 2001/114/EK

01.6.

Krējums un krējuma pulveris

01.6.1.

Nearomatizēts pasterizēts krējums (izņemot krējumu ar samazinātu tauku saturu)

01.6.2.

Nearomatizēti dzīvi raudzēti krējuma produkti un aizstājējprodukti, kuru tauku saturs ir mazāks par 20 %

01.6.3.

Citi krējuma veidi

01.7.

Siers un siera produkti

01.7.1.

Nenogatavināts siers, izņemot 16. kategorijas produktus

01.7.2.

Nogatavināts siers

01.7.3.

Ēdama siera miza

01.7.4.

Sūkalu siers

01.7.5.

Kausētais siers

01.7.6.

Siera produkti (izņemot 16. kategorijas produktus)

01.8.

Piena produktu analogi, arī dzērienu baltinātāji

01.9.

Pārtikas kazeināti

02.

Tauki un eļļas, kā arī tauku un eļļas emulsijas

02.1.

Tauki un eļļas, kuros nav ūdens (izņemot bezūdens piena taukus)

02.2.

Tauku un eļļas emulsijas, galvenokārt kā ūdens emulsija eļļā

02.2.1.

Sviests, koncentrēts sviests, sviesta eļļa un bezūdens piena tauki

02.2.2.

Citi tauku un eļļas emulsiju veidi, arī pastas, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1234/2007, un šķidrās emulsijas

02.3.

Izsmidzināma augu eļļa

03.

Saldējums

04.

Augļi un dārzeņi

04.1.

Nepārstrādāti augļi un dārzeņi

04.1.1.

Svaigi augļi un dārzeņi

04.1.2.

Mizoti, sagriezti un sasmalcināti augļi un dārzeņi

04.1.3.

Saldēti augļi un dārzeņi

04.2.

Pārstrādāti augļi un dārzeņi

04.2.1.

Žāvēti augļi un dārzeņi

04.2.2.

Augļi un dārzeņi etiķī, eļļā vai sālsūdenī

04.2.3.

Konservēti vai pudelēs vai līdzīgos traukos iepildīti augļi vai dārzeņi

04.2.4.

Augļu un dārzeņu izstrādājumi, izņemot 5.4. kategorijas produktus

04.2.4.1.

Augļu un dārzeņu izstrādājumi, izņemot kompotu

04.2.4.2.

Kompots, izņemot 16. kategorijas produktus

04.2.5.

Džemi, želejas, marmelādes un līdzīgi produkti

04.2.5.1.

Augstākā labuma džems un želeja, kā noteikts Direktīvā 2001/113/EK

04.2.5.2.

Džemi, želejas, marmelādes un saldināts kastaņu biezenis, kā noteikts Direktīvā 2001/113/EK

04.2.5.3.

Citas līdzīgas augļu vai dārzeņu pastas

04.2.5.4.

Riekstu sviesti un riekstu pastas

04.2.6.

Pārstrādātu kartupeļu produkti

05.

Konditorejas izstrādājumi

05.1.

Kakao un šokolādes produkti, uz ko attiecas Direktīva 2000/36/EK

05.2.

Citi konditorejas izstrādājumi, arī elpu atsvaidzinoši mikrosaldumi

05.3.

Košļājamā gumija

05.4.

Garnējumi, glazūras un pildījumi, izņemot uz augļiem bāzētus pildījumus, uz kuriem attiecas 4.2.4. kategorija

06.

Graudaugi un graudaugu produkti

06.1.

Veseli vai šķelti graudi vai graudu pārslas

06.2.

Milti un citi malti produkti, un cietes

06.2.1.

Milti

06.2.2.

Cietes

06.3.

Brokastu pārslas

06.4.

Makaronu izstrādājumi

06.4.1.

Svaigi makaronu izstrādājumi

06.4.2.

Sausi makaronu izstrādājumi

06.4.3.

Vārīšanai sagatavoti svaigi makaronu izstrādājumi

06.4.4.

Kartupeļu klimpas

06.4.5.

Makaronu izstrādājumu (ravioli un līdzīgu produktu) pildījumi

06.5.

Nūdeles

06.6.

Mīklas

06.7.

Vārīšanai sagatavoti vai pārstrādāti graudaugi

07.

Miltu konditorejas izstrādājumi

07.1.

Maize un maizītes

07.1.1.

Maize, kas pagatavota tikai no šādām sastāvdaļām: kviešu miltiem, ūdens, rauga vai ierauga, sāls

07.1.2.

Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2.

Smalkie miltu konditorejas izstrādājumi

08.

Gaļa

08.1.

Svaiga gaļa, izņemot gaļas izstrādājumus, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 853/2004

08.2.

Gaļas izstrādājumi, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 853/2004

08.3.

Gaļas produkti

08.3.1.

Termiski neapstrādāti gaļas produkti

08.3.2.

Termiski apstrādāti gaļas produkti

08.3.3.

Gaļas apvalki, panējumi un garnējumi

08.3.4.

Tradicionāli un tradicionāli konservēti (cured) gaļas produkti, kam piemēro īpašus nosacījumus attiecībā uz nitrītiem un nitrātiem

08.3.4.1.

Tradicionāli, sālījumā mērcējot, konservēti gaļas produkti (gaļas produkti, kas konservēti, mērcējot konservēšanas šķīdumā, un satur nitrītus un/vai nitrātus, sāli un citas sastāvdaļas)

08.3.4.2.

Tradicionāli apsālot konservēti produkti (konservēšanas procesā gaļas virsmu ieberzē ar konservēšanas maisījumu, kas satur nitrītus un/vai nitrātus, sāli un citas sastāvdaļas, un pēc tam seko stabilizēšana/nogatavināšana)

08.3.4.3.

Citi tradicionāli un tradicionāli konservēti (cured) produkti (arī kombinēti izmantota mērcēšana un žāvēšana vai gadījumi, kad nitrīti un/vai nitrāti ir salikta produkta sastāvā vai pirms termiskās apstrādes produktā ir ievadīts konservēšanas šķīdums)

09.

Zivis un zivsaimniecības produkti

09.1.

Nepārstrādātas zivis un zivsaimniecības produkti

09.1.1.

Nepārstrādātas zivis

09.1.2.

Nepārstrādāti gliemji un vēžveidīgie

09.2.

Pārstrādātas zivis un zivsaimniecības produkti, arī gliemji un vēžveidīgie

09.3.

Zivju ikri

10.

Olas un olu produkti

10.1.

Nepārstrādātas olas

10.2.

Pārstrādātas olas un olu produkti

11.

Cukuri, sīrupi, medus un galda saldinātāji

11.1.

Cukuri un sīrupi, kā noteikts Direktīvā 2001/111/EK

11.2.

Citi cukuri un sīrupi

11.3.

Medus, kā noteikts Direktīvā 2001/110/EK

11.4.

Galda saldinātāji

11.4.1.

Galda saldinātāji šķidrā veidā

11.4.2.

Galda saldinātāji pulvera veidā

11.4.3.

Galda saldinātāji tablešu veidā

12.

Sāls, garšvielas, zupas, mērces, salāti un proteīnu produkti

12.1.

Sāls un sāls aizstājēji

12.1.1.

Sāls

12.1.2.

Sāls aizstājēji

12.2.

Garšaugi, garšvielas, pikantās garšvielas

12.2.1.

Garšaugi un garšvielas

12.2.2.

Pikantās garšvielas un garšas pastiprinošas garšvielas

12.3.

Etiķi un atšķaidīta etiķskābe (atšķaidīta ar ūdeni līdz 4–30 tilp. %)

12.4.

Sinepes

12.5.

Zupas un buljoni

12.6.

Mērces

12.7.

Salāti un sviestmaižu pastas uz pikanto garšvielu bāzes

12.8.

Raugs un rauga produkti

12.9.

Proteīna produkti, izņemot 1.8. kategorijas produktus

13.

Īpašai diētai paredzēta pārtika, kā noteikts Direktīvā 2009/39/EK

13.1.

Zīdaiņu un mazu bērnu pārtika

13.1.1.

Mākslīgie maisījumi zīdaiņiem, kā noteikts Komisijas Direktīvā 2006/141/EK (1)

13.1.2.

Mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi, kā noteikts Direktīvā 2006/141/EK

13.1.3.

Pārstrādāta graudaugu pārtika un bērnu pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem, kā noteikts Komisijas Direktīvā 2006/125/EK (2)

13.1.4.

Cita maziem bērniem paredzēta pārtika

13.1.5.

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem, kā noteikts Komisijas Direktīvā 1999/21/EK (3), un īpašie maisījumi zīdaiņiem

13.1.5.1.

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika zīdaiņiem un īpašie maisījumi zīdaiņiem

13.1.5.2.

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika mazuļiem un maziem bērniem, kā noteikts Direktīvā 1999/21/EK

13.2.

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika, kā noteikts Direktīvā 1999/21/EK (izņemot 13.1.5. pārtikas produktu kategorijas produktus)

13.3.

Diētiskā pārtika svara kontrolei, kas paredzēta kopējās diennakts pārtikas devas vai individuālās maltītes aizstāšanai (kopējā diennakts uztura deva vai daļa no tās)

13.4.

Pārtika, kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 41/2009 (4)

14.

Dzērieni

14.1.

Bezalkoholiskie dzērieni

14.1.1.

Ūdens, tostarp dabīgais minerālūdens, kā noteikts Direktīvā 2009/54/EK, un avota ūdens, kā arī visi citi ūdens veidi pudelēs vai citā iepakojumā

14.1.2.

Augļu sulas, kā noteikts Direktīvā 2001/112/EK, un dārzeņu sulas

14.1.3.

Augļu nektāri, kā noteikts Direktīvā 2001/112/EK, dārzeņu nektāri un līdzīgi produkti

14.1.4.

Aromatizēti dzērieni

14.1.5.

Kafija, tēja, augu un augļu uzlējumi, cigoriņi; tējas, zāļu un augļu uzlējumi un cigoriņu ekstrakti; tējas, augu, augļu un graudaugu izstrādājumi, kas paredzēti uzlējumiem, kā arī šo produktu maisījumi un to šķīstošie maisījumi

14.1.5.1.

Kafija, kafijas ekstrakti

14.1.5.2.

Citi

14.2.

Alkoholiskie dzērieni, arī to bezalkoholiskie ekvivalenti un ekvivalenti ar mazu spirta saturu

14.2.1.

Alus un iesala dzērieni

14.2.2.

Vīns un citi produkti, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma II daļā

14.2.3.

Sidrs un bumbieru vīns

14.2.4.

Augļu vīns un made wine

14.2.5.

Medalus

14.2.6.

Stiprie alkoholiskie dzērieni, kā noteikts Regulā (ES) 2019/787

14.2.7.

Aromatizēti vīna produkti, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 251/2014

14.2.7.1.

Aromatizēti vīni

14.2.7.2.

Aromatizēti vīna dzērieni

14.2.7.3.

Aromatizēti vīna kokteiļi

14.2.8.

Citi alkoholiskie dzērieni, arī alkoholisko un nealkoholisko dzērienu maisījumi un citi alkoholiskie dzērieni uz destilēta spirta bāzes, kur spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 15 %

15.

Ēšanai sagatavoti uzkožamie un uzkodas

15.1.

Uzkodas uz kartupeļu, graudaugu, miltu vai cietes bāzes

15.2.

Pārstrādāti rieksti

16.

Deserti, izņemot 1., 3. un 4. kategorijas produktus

17.

Direktīvā 2002/46/EK definētie uztura bagātinātāji

17.1.

Uztura bagātinātāji cietā veidā, izņemot uztura bagātinātājus zīdaiņiem un maziem bērniem

17.2.

Uztura bagātinātāji šķidrā veidā, izņemot uztura bagātinātājus zīdaiņiem un maziem bērniem

18.

Pārstrādāta pārtika, kura neietilpst 1.–17. kategorijā, izņemot pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem

b)

tabulas 8. slejā (zemsvītras piezīmes) pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

“(5)

Lai Iestāde varētu pabeigt novērtēšanu, iesniedz papildu zinātniskos datus termiņā, par ko panākta vienošanās ar Komisijas dienestiem.”;

2)

daļas 2. sadaļas 1. tabulā ierakstus 05.062, 05.099 un 05.100 aizstāj ar šādiem:

“05.062

2-fenilkrotonaldehīds

4411-89-6

1474

670

 

 

1.4. kategorijā – ne vairāk kā 0,50 mg/kg

 

1.7. kategorijā – ne vairāk kā 1,40 mg/kg

 

1.8. kategorijā – ne vairāk kā 1,30 mg/kg

 

2.1., 2.2., 2.3. kategorijā – ne vairāk kā 1,60 mg/kg

 

3.0. kategorijā – ne vairāk kā 1,15 mg/kg

 

4.2. kategorijā – ne vairāk kā 0,05 mg/kg

 

4.2.2. kategorijā – ne vairāk kā 0,20 mg/kg

 

04.2.5. kategorijā – ne vairāk kā 0,30 mg/kg

 

5.1. kategorijā – ne vairāk kā 2,00 mg/kg

 

5.2. kategorijā – ne vairāk kā 2,00 mg/kg

 

5.3. kategorijā – ne vairāk kā 2,00 mg/kg

 

5.4. kategorijā – ne vairāk kā 1,10 mg/kg

 

6.3. kategorijā – ne vairāk kā 2,00 mg/kg

 

6.4. kategorijā – ne vairāk kā 0,04 mg/kg

 

6.6. kategorijā – ne vairāk kā 0,30 mg/kg

 

6.7. kategorijā – ne vairāk kā 0,60 mg/kg

 

7.1. kategorijā – ne vairāk kā 2,00 mg/kg

 

7.2. kategorijā – ne vairāk kā 2,00 mg/kg

 

8.2., 8.3. kategorijā – ne vairāk kā 0,80 mg/kg

 

9.2., 9.3. kategorijā – ne vairāk kā 0,50 mg/kg

 

10.2. kategorijā – ne vairāk kā 0,20 mg/kg

 

11.2. kategorijā – ne vairāk kā 1,5 mg/kg

 

12.2. kategorijā – ne vairāk kā 0,60 mg/kg

 

12.3. kategorijā – ne vairāk kā 1,80 mg/kg

 

12.4. kategorijā – ne vairāk kā 0,20 mg/kg

 

12.5. kategorijā – ne vairāk kā 0,40 mg/kg

 

12.6. kategorijā – ne vairāk kā 1,90 mg/kg

 

12.7. kategorijā – ne vairāk kā 0,20 mg/kg

 

12.9. kategorijā – ne vairāk kā 2,00 mg/kg

 

13.2., 13.3., 13.4. kategorijā – ne vairāk kā 2,00 mg/kg

 

14.1. kategorijā – ne vairāk kā 2,00 mg/kg

 

14.2.1. kategorijā – ne vairāk kā 0,20 mg/kg

 

14.2.2. kategorijā – ne vairāk kā 0,30 mg/kg

 

14.2.5. kategorijā – ne vairāk kā 0,50 mg/kg

 

14.2.6. kategorijā – ne vairāk kā 1,50 mg/kg

 

15.0. kategorijā – ne vairāk kā 2,00 mg/kg

 

16.kategorijā – ne vairāk kā 2,00 mg/kg

 

18.0. kategorijā – ne vairāk kā 0,40 mg/kg

5

EFSA

05.099

5-metil-2-fenilheks-2-enāls

21834-92-4

1472

10365

 

 

1.4. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

1.7. kategorijā – ne vairāk kā 3,20 mg/kg

 

1.8. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

2.1., 2.2., 2.3. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

3.0. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

4.2. kategorijā – ne vairāk kā 1,10 mg/kg

 

4.2.2. kategorijā – ne vairāk kā 0,50 mg/kg

 

4.2.5. kategorijā – ne vairāk kā 2,70 mg/kg

 

5.1. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

5.2. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

5.3. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

5.4. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

6.3. kategorijā – ne vairāk kā 2,10 mg/kg

 

6.4. kategorijā – ne vairāk kā 0,30 mg/kg

 

6.6. kategorijā – ne vairāk kā 3,00 mg/kg

 

6.7. kategorijā – ne vairāk kā 0,06 mg/kg

 

7.1. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

7.2. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

8.2., 8.3. kategorijā – ne vairāk kā 0,20 mg/kg

 

9.2., 9.3. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

10.2. kategorijā – ne vairāk kā 0,50 mg/kg

 

11.1. kategorijā – ne vairāk kā 2,40 mg/kg

 

11.2. kategorijā – ne vairāk kā 5 mg/kg

 

11.4. kategorijā – ne vairāk kā 0,02 mg/kg

 

12.2. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

12.3. kategorijā – ne vairāk kā 3,00 mg/kg

 

12.4. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

12.5. kategorijā – ne vairāk kā 0,20 mg/kg

 

12.6. kategorijā – ne vairāk kā 1,60 mg/kg

 

12.7. kategorijā – ne vairāk kā 0,60 mg/kg

 

12.9. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

13.2., 13.3., 13.4. kategorijā – ne vairāk kā 1,10 mg/kg

 

14.1. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

14.2.1. kategorijā – ne vairāk kā 1,25 mg/kg

 

14.2.2. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

14.2.5. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

14.2.6. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

15.0. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

16.kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

17.kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

18.0. kategorijā – ne vairāk kā 2,30 mg/kg

5

EFSA

05.100

4-metil-2-fenilpent-2-enāls

26643-91-4

1473

10366

 

 

1.4. kategorijā – ne vairāk kā 0,60 mg/kg

 

1.7. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

1.8. kategorijā – ne vairāk kā 0,50 mg/kg

 

2.1., 2.2., 2.3. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

3.0. kategorijā – ne vairāk kā 0,60 mg/kg

 

4.2. kategorijā – ne vairāk kā 0,09 mg/kg

 

4.2.2. kategorijā – ne vairāk kā 1,50 mg/kg

 

4.2.5. kategorijā – ne vairāk kā 0,20 mg/kg

 

5.1. kategorijā – ne vairāk kā 2,00 mg/kg

 

5.2. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

5.3. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

5.4. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

6.3. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

6.4. kategorijā – ne vairāk kā 1,50 mg/kg

 

6.6. kategorijā – ne vairāk kā 3,00 mg/kg

 

6.7. kategorijā – ne vairāk kā 0,20 mg/kg

 

7.1. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

7.2. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

8.2., 8.3. kategorijā – ne vairāk kā 1,50 mg/kg

 

9.2., 9.3. kategorijā – ne vairāk kā 1,50 mg/kg

 

10.2. kategorijā – ne vairāk kā 1,50 mg/kg

 

11.2. kategorijā – ne vairāk kā 0,10 mg/kg

 

12.2. kategorijā – ne vairāk kā 0,90 mg/kg

 

12.3. kategorijā – ne vairāk kā 1,50 mg/kg

 

12.4. kategorijā – ne vairāk kā 1,50 mg/kg

 

12.5. kategorijā – ne vairāk kā 0,80 mg/kg

 

12.6. kategorijā – ne vairāk kā 1,50 mg/kg

 

12.7. kategorijā – ne vairāk kā 1,50 mg/kg

 

12.9. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

13.2., 13.3., 13.4. kategorijā – ne vairāk kā 5,00 mg/kg

 

14.2.1. kategorijā – ne vairāk kā 0,08 mg/kg

 

14.2.2. kategorijā – ne vairāk kā 0,08 mg/kg

 

14.2.5. kategorijā – ne vairāk kā 0,08 mg/kg

 

14.2.6. kategorijā – ne vairāk kā 0,08 mg/kg

 

15.0. kategorijā – ne vairāk kā 1,8 mg/kg

 

16.kategorijā – ne vairāk kā 4,00 mg/kg

 

17.kategorijā – ne vairāk kā 0,60 mg/kg”

5

EFSA


(1)   OV L 401, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)   OV L 339, 6.12.2006., 16. lpp.

(3)   OV L 91, 7.4.1999., 29. lpp.

(4)   OV L 16, 21.1.2009., 3. lpp.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/238/oj

ISSN 1977-0715 (electronic edition)


Top