EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2497

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/2497 (2023. gada 15. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/23/ES groza koncesiju robežvērtības

C/2023/7637

OJ L, 2023/2497, 16.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2497/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2497/oj

European flag

Oficiālais Vēstnesis
Eiropas Savienības

LV

Serija L


2023/2497

16.11.2023

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/2497

(2023. gada 15. novembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/23/ES groza koncesiju robežvērtības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (1) un jo īpaši tās 9. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2014/115/ES (2) Padome apstiprinājusi Pasaules tirdzniecības organizācijā noslēgto Protokolu par grozījumiem Nolīgumā par publisko iepirkumu (3). Grozītais Nolīgums par publisko iepirkumu (“Nolīgums”) ir daudzpusējs akts, kura mērķis ir Nolīguma pusēm savstarpēji atvērt publiskā iepirkuma tirgus. Nolīgumu piemēro visiem iepirkuma līgumiem, kuru vērtība sasniedz vai pārsniedz tajā noteiktās summas (“robežvērtības”) un ir izteiktas speciālajās aizņēmuma tiesībās.

(2)

Viens no Direktīvas 2014/23/ES mērķiem ir ļaut līgumslēdzējiem un līgumslēdzējām iestādēm, kas piemēro minēto direktīvu, pildīt arī Nolīgumā noteiktos pienākumus. Lai nodrošinātu, ka Direktīvas 2014/23/ES 8. panta 1. punktā noteiktā koncesiju robežvērtība atbilst Nolīgumā noteiktajai, minētajā direktīvā noteiktā robežvērtība ir jāpārskata.

(3)

Direktīvas 2014/23/ES 9. panta 1. punktā noteikts, ka no 1. janvāra Komisija robežvērtības pārskata ik pārgadus. Tātad robežvērtības 2024.–2025. gadam jāpiemēro no 2024. gada 1. janvāra.

(4)

Robežvērtību aprēķināšana nevar sākties pirms 1. septembra, jo agrāk nav pieejami dati. Turklāt minētās direktīvas 9. panta 3. punktā Komisijai noteikts pārskatītās robežvērtības (euro) un to ekvivalentus citās Eiropas Savienības (ES) valstu valūtās novembra sākumā publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot minēto termiņu, šīs regulas pieņemšanai Komisija izmanto steidzamības procedūru.

(5)

Tādēļ Direktīva 2014/23/ES attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2014/23/ES 8. panta 1. punktā “EUR 5 382 000” aizstāj ar “EUR 5 538 000”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2024. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 15. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 2014/115/ES (2013. gada 2. decembris) par to, lai noslēgtu Protokolu, ar ko groza Nolīgumu par publisko iepirkumu (OV L 68, 7.3.2014., 1. lpp.).

(3)   OV L 68, 7.3.2014., 2. lpp.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2497/oj

ISSN 1977-0715 (electronic edition)


Top