EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2437

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2437 (2023. gada 25. oktobris), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu

C/2023/7388

OJ L, 2023/2437, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2437/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2437/oj

European flag

Oficiālais Vēstnesis
Eiropas Savienības

LV

Serija L


2023/2437

26.10.2023

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/2437

(2023. gada 25. oktobris),

ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 230. panta 1. punktu un 232. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/429 nosaka: lai Savienībā varētu ievest dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, tiem jābūt no tādas trešās valsts vai teritorijas vai tās zonas vai nodalījuma, kas norādīti sarakstā saskaņā ar minētās regulas 230. panta 1. punktu.

(2)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2) nosaka dzīvnieku veselības prasības, kuras jāievēro, lai konkrētu sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, ja tie ir no trešām valstīm vai teritorijām vai to zonām vai – akvakultūras dzīvnieku gadījumā – nodalījumiem, varētu ievest Savienībā.

(3)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/404 (3) ir izveidoti to trešo valstu vai teritoriju vai to zonu vai nodalījumu saraksti, no kuriem Savienībā atļauts ievest Deleģētās regulas (ES) 2020/692 darbības jomā esošu sugu un kategoriju dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus.

(4)

Konkrētāk, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumā sniegti tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksti, no kurām Savienībā atļauts ievest attiecīgi mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus.

(5)

Kanāda paziņoja Komisijai par trim augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem, kuri laikposmā no 2023. gada 27. septembra līdz 3. oktobrim ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināti mājputnu populācijā Albertas (2) un Saskačevanas (1) provincē.

(6)

Arī Amerikas Savienotās Valstis paziņoja Komisijai par deviņiem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem, kuri laikposmā no 2023. gada 4. līdz 17. oktobrim ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināti mājputnu populācijā Minesotas (3), Montānas (1), Dienviddakotas (3) un Jūtas (2) štatā.

(7)

Pēc šo neseno augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu konstatēšanas Kanādas un Amerikas Savienoto Valstu veterinārās iestādes ap skartajiem objektiem izveidoja vismaz 10 km lielas ierobežojumu zonas un īstenoja pilnīgas izkaušanas politiku, lai kontrolētu augsti patogēniskās putnu gripas klātbūtni un ierobežotu šīs slimības izplatīšanos.

(8)

Kanāda un Amerikas Savienotās Valstis iesniedza Komisijai informāciju par to teritorijā valdošo epidemioloģisko situāciju un par pasākumiem, ko tās veikušas, lai nepieļautu augsti patogēniskās putnu gripas tālāku izplatīšanos.

(9)

Komisija šo informāciju izvērtēja. Komisija uzskata, ka, ņemot vērā dzīvnieku veselības situāciju apgabalos, uz kuriem attiecas Kanādas un Amerikas Savienoto Valstu veterināro iestāžu noteiktie ierobežojumi, lai aizsargātu dzīvnieku veselības statusu Savienībā, mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumu ievešana no minētajiem apgabaliem Savienībā būtu jāaptur.

(10)

Apvienotā Karaliste sniedza Komisijai atjauninātu informāciju par tās teritorijā valdošo epidemioloģisko situāciju saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu, kuras dēļ tika apturēta konkrētu produktu ievešana Savienībā, kā izklāstīts Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumā.

(11)

Konkrēti, Apvienotā Karaliste iesniedza atjauninātu informāciju par epidemioloģisko situāciju saistībā ar vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu Anglijā, Stefordšīras grāfistē un sešiem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem Skotijā, Engusas, Aberdīnšīras, Damfrīsas un Gelovejas un Hailendas pašvaldības apgabalā; šie uzliesmojumi bija apstiprināti laikposmā no 2023. gada 9. augusta līdz 7. septembrim.

(12)

Apvienotā Karaliste arī iesniedza informāciju par pasākumiem, ko tā bija veikusi, lai nepieļautu augsti patogēniskās putnu gripas tālāku izplatīšanos. Konkrēti, pēc šo minētās slimības uzliesmojumu konstatēšanas Apvienotā Karaliste ir īstenojusi pilnīgas izkaušanas politiku nolūkā kontrolēt un ierobežot minētās slimības izplatīšanos, un pēc šādas politikas īstenošanas tās teritorijā esošajos inficētajos mājputnu objektos tā ir arī pabeigusi nepieciešamo tīrīšanu un dezinficēšanu.

(13)

Komisija Apvienotās Karalistes iesniegto informāciju ir izvērtējusi un uzskata, ka tā sniegusi pienācīgas garantijas par to, ka dzīvnieku veselības situācija, kuras dēļ ievešana tika apturēta, vairs nerada draudus dzīvnieku vai sabiedrības veselībai Savienībā un ka tāpēc mājputnu izcelsmes preču ievešana Savienībā no tām Apvienotās Karalistes attiecīgajām zonām, no kurām ievešana Savienībā bija apturēta, būtu atkal jāatļauj.

(14)

Tāpēc, lai ņemtu vērā Kanādā, Apvienotajā Karalistē un Amerikas Savienotajās Valstīs valdošo pašreizējo epidemioloģisko situāciju saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikums būtu jāgroza.

(15)

Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs un lai nepieļautu nevajadzīgus pārtraukumus tirdzniecībā ar Apvienoto Karalisti, grozījumiem, kas ar šo regulu izdarāmi Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumā, būtu jāstājas spēkā steidzami.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērojamība

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 25. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/404 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 atļauts Savienībā ievest dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus (OV L 114, 31.3.2021., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu groza šādi:

1)

regulas V pielikumu groza šādi:

a)

1. daļas B iedaļu groza šādi:

i)

ierakstā par Kanādu aiz rindas par zonu CA-2.191 pievieno šādas rindas par zonām CA-2.192, CA-2.193 un CA-2.194:

CA

Kanāda

CA-2.192

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2023.

 

CA-2.193

N, P1

 

27.9.2023.

 

CA-2.194

N, P1

 

3.10.2023.”

 

ii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonām GB-2.311 līdz GB-2.316 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.311

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.8.2023.

5.10.2023.

GB-2.312

N, P1

 

14.8.2023.

2.10.2023.

GB-2.313

N, P1

 

14.8.2023.

2.10.2023.

GB-2.314

N, P1

 

14.8.2023.

20.9.2023.

GB-2.315

N, P1

 

17.8.2023.

20.9.2023.

GB-2.316

N, P1

 

18.8.2023.

2.10.2023.”

iii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindu par zonu GB-2.318 aizstāj ar šādu:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.318

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.9.2023.

12.10.2023.”

iv)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm aiz rindas par zonu US-2.459 pievieno rindas par zonām US-2.460 līdz US-2.468:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.460

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.10.2023.

 

US-2.461

N, P1

 

6.10.2023.

 

US-2.462

N, P1

 

6.10.2023.

 

US-2.463

N, P1

 

10.10.2023.

 

US-2.464

N, P1

 

11.10.2023.

 

US-2.465

N, P1

 

13.10.2023.

 

US-2.466

N, P1

 

17.10.2023.

 

US-2.467

N, P1

 

17.10.2023.

 

US-2.468

N, P1

 

17.10.2023.”

 

b)

2. daļu groza šādi:

i)

ierakstā par Kanādu aiz zonas CA-2.191 apraksta pievieno šādus zonu CA-2.192, CA-2.193 un CA-2.194 aprakstus:

“Kanāda

CA-2.192

Saskatchewan- Latitude 49.82, Longitude -109.49

The municipalities involved are:

3km PZ: Maple Creek

10km SZ: Maple Creek

CA-2.193

Alberta- Latitude 53.62, Longitude -112.97

The municipalities involved are:

3km PZ: Fort Saskatchewan

10km SZ: Ardrossan, Josephburg, and Fort Saskatchewan

CA-2.194

Alberta- Latitude 49.27, Longitude -112.82

The municipalities involved are:

3km PZ: Magrath

10km SZ: Del Bonita, Magrath, and Spring Coulee”

ii)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm aiz zonas US-2.459 apraksta pievieno šādus zonu US-2.460 līdz US-2.468 aprakstus:

“Amerikas Savienotās Valstis

US-2.460

State of South Dakota

Jerauld 02

Jerauld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.8859439°W 44.1323127°N)

US-2.461

State of Utah

Sanpete 19

Sanpete County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6798383°W 39.3439868°N)

US-2.462

State of Utah

Sanpete 20

Sanpete County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.7010448°W 39.3435832°N)

US-2.463

State of Montana

Glacier 03

Glacier County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 112.5693091°W 48.9258744°N)

US-2.464

State of Minnesota

Meeker 09

Meeker County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.3821034°W 45.2901552°N)

US-2.465

State of Minnesota

Meeker 10

Meeker County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.3899442°W 45.2920254°N)

US-2.466

State of Minnesota

Becker 04

Becker County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.5090780°W 46.8697231°N)

US-2.467

State of South Dakota

Faulk 03

Faulk County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 99.0490372°W 45.2130104°N)

US-2.468

State of South Dakota

McPherson 06

McPherson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 99.5106187°W 45.7228060°N)”

2)

regulas XIV pielikuma 1. daļas B iedaļu groza šādi:

a)

ierakstā par Kanādu aiz rindām par zonu CA-2.191 pievieno šādas rindas par zonām CA-2.192, CA-2.193 un CA-2.194:

CA

Kanāda

CA-2.192

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2023.

 

GBM

P1

 

20.9.2023..

 

CA-2.193

POU, RAT

N, P1

 

27.9.2023.

 

GBM

P1

 

27.9.2023.

 

CA-2.194

POU, RAT

N, P1

 

3.10.2023.

 

GBM

P1

 

3.10.2023.”

 

b)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonām GB-2.311 līdz GB-2.316 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.311

POU, RAT

N, P1

 

9.8.2023.

5.10.2023.

GBM

P1

 

9.8.2023.

5.10.2023.

GB-2.312

POU, RAT

N, P1

 

14.8.2023.

2.10.2023.

GBM

P1

 

14.8.2023.

2.10.2023.

GB-2.313

POU, RAT

N, P1

 

14.8.2023.

2.10.2023.

GBM

P1

 

14.8.2023.

2.10.2023.

GB-2.314

POU, RAT

N, P1

 

14.8.2023.

20.9.2023.

GBM

P1

 

14.8.2023.

20.9.2023.

GB-2.315

POU, RAT

N, P1

 

17.8.2023.

20.9.2023.

GBM

P1

 

17.8.2023.

20.9.2023.

GB-2.316

POU, RAT

N, P1

 

18.8.2023.

2.10.2023.

GBM

P1

 

18.8.2023.

2.10.2023.”

c)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.318 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.318

POU, RAT

N, P1

 

7.9.2023.

12.10.2023.

GBM

P1

 

7.9.2023.

12.10.2023.”

d)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm aiz rindas par zonu US-2.459 pievieno rindas par zonām US-2.460 līdz US-2.468:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.460

POU, RAT

N, P1

 

4.10.2023.

 

GBM

P1

 

4.10.2023.

 

US-2.461

POU, RAT

N, P1

 

6.10.2023.

 

GBM

P1

 

6.10.2023.

 

US-2.462

POU, RAT

N, P1

 

6.10.2023.

 

GBM

P1

 

6.10.2023.

 

US-2.463

POU, RAT

N, P1

 

10.10.2023.

 

GBM

P1

 

10.10.2023.

 

US-2.464

POU, RAT

N, P1

 

11.10.2023.

 

GBM

P1

 

11.10.2023.

 

US-2.465

POU, RAT

N, P1

 

13.10.2023.

 

GBM

P1

 

13.10.2023.

 

US-2.466

POU, RAT

N, P1

 

17.10.2023.

 

GBM

P1

 

17.10.2023.

 

US-2.467

POU, RAT

N, P1

 

17.10.2023.

 

GBM

P1

 

17.10.2023.

 

US-2.468

POU, RAT

N, P1

 

17.10.2023.

 

GBM

P1

 

17.10.2023.”

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2437/oj

ISSN 1977-0715 (electronic edition)


Top