EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1975

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1975 (2023. gada 10. augusts) par pagaidu ārkārtas pasākumiem, ar kuriem, lai atrisinātu noteiktas problēmas, ko augļu un dārzeņu nozarē izraisījuši nelabvēlīgi laikapstākļi un ar tiem saistītie pasākumi, attiecībā uz 2023. gadu atkāpjas no dažiem noteikumiem Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/126, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2115

C/2023/5365

OV L 235, 25.9.2023, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1975/oj

25.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 235/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/1975

(2023. gada 10. augusts)

par pagaidu ārkārtas pasākumiem, ar kuriem, lai atrisinātu noteiktas problēmas, ko augļu un dārzeņu nozarē izraisījuši nelabvēlīgi laikapstākļi un ar tiem saistītie pasākumi, attiecībā uz 2023. gadu atkāpjas no dažiem noteikumiem Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/126, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2115

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2115 (2021. gada 2. decembris), ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (1), un jo īpaši tās 45. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

2023. gada pavasarī vairāku dalībvalstu reģionos bija iestājušies sevišķi nelabvēlīgi laikapstākļi, kas krasi samazināja augļu un dārzeņu produkciju. Spānijā, Katalonijas reģionā sausuma dēļ produkcija nu ir vismaz par 50 % mazāka, nekā plānots, bet Itālijā, Emīlijas-Romanjas reģionā produkciju iznīcinājuši plūdi. Produkcijas apjomu un kvalitāti sausums stipri ietekmējis arī dažos Francijas un Portugāles reģionos.

(2)

Ņemot vērā 2023. gada pavasarī valdījušo sevišķi nelabvēlīgo laikapstākļu bezprecedenta raksturu, minētās grūtības jāmazina, atkāpjoties no noteikumiem, kas augļu un dārzeņu nozarē attiecībā uz tirgū laistās produkcijas vērtības aprēķināšanu noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/126 (2).

(3)

Arī ražotāju organizācijas ir neaizsargātas pret darbības pārrāvumiem un iztraucējumiem, ko izraisījuši sevišķi nelabvēlīgie 2023. gada pavasara laikapstākļi, un daļēji vai pilnībā zaudētās produkcijas dēļ piedzīvo finansiālas grūtības un naudas plūsmas problēmas. Tas tiešā veidā ietekmē ražotāju organizāciju finansiālo stabilitāti un spēju īstenot darbības programmas ne tikai 2023. gadā, bet arī turpmākajos gados, jo 2023. gadā tirgū laistās produkcijas vērtība ietekmē Savienības finansiālās palīdzības aprēķināšanu par turpmākajiem gadiem. Tālāk tas ietekmē ražotāju organizāciju spēju ieviest pasākumus un darbības, kas vērstas uz šīs krīzes seku pārvarēšanu. Turklāt tirgū laistās produkcijas vērtības samazināšanās, ko izraisījuši nelabvēlīgie laikapstākļi, apdraud augļu un dārzeņu nozares ražotāju organizāciju pieņemto darbības programmu nepārtrauktību un dzīvotspēju tālākā nākotnē.

(4)

Tā kā Savienības atbalsta summu aprēķina kā procentuālo daļu no tās produkcijas vērtības, kuru katra ražotāju organizācija laidusi tirgū, nelabvēlīgu laikapstākļu radītie tirgū laistās augļu un dārzeņu produkcijas vērtības samazinājumi būtiski ietekmēs Savienības atbalsta summu, ko ražotāju organizācijas saņems nākamajā gadā. Ja 2023. gadā tirgū laistās produkcijas vērtība būtu ievērojami mazāka nekā iepriekš, ražotāju organizācijas riskētu zaudēt savu ražotāju organizācijas statusu, jo viens no šādas atzīšanas kritērijiem prasa sasniegt konkrētu minimālo tirgū laistās produkcijas vērtību, kas noteikta valsts līmenī. Tas apdraudētu ražotāju organizāciju ilgtermiņa stabilitāti. Tāpēc, ja 2023. gadā nelabvēlīgo 2023. gada pavasara laikapstākļu ietekmē produkta vērtība samazinātos vismaz par 35 % un ja tas būtu ārpus ražotāju organizāciju atbildības jomas un kontroles, šādi zaudējumi būtu jāneitralizē, tirgū laistās produkcijas vērtību par 2023. gadu nosakot 100 % apmērā no piecu iepriekšējo 12 mēnešu pārskata periodu vidējās vērtības, bet neņemot vērā periodus, kuros tā bijusi vislielākā un vismazākā.

(5)

Ņemot vērā vajadzību rīkoties tūlīt, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pagaidu atkāpe no Deleģētās regulas (ES) 2022/126

Atkāpjoties no Deleģētās regulas (ES) 2022/126 32. panta 3. punkta b) apakšpunkta, ja 2023. gada pavasara nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmē produkta vērtība ir samazinājusies vismaz par 35 % un ja tas ir ārpus ražotāju organizācijas un ražotāju organizāciju apvienības atbildības jomas un kontroles, tirgū laistās attiecīgās 2023. gada produkcijas vērtību uzskata par tādu, kas ir 100 % no piecos iepriekšējos 12 mēnešu pārskata periodos tirgū laistās produkcijas vidējās vērtības, izņemot periodus, kuros tā bijusi vislielākā un vismazākā.

Ražotāju organizācija attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei pierāda, ka pirmās daļas nosacījumi ir izpildīti.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 10. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 435, 6.12.2021., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/126 (2021. gada 7. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2115 papildina ar prasībām, kuras piemērojamas konkrētu veidu intervences pasākumiem, ko dalībvalstis savos KLP stratēģiskajos plānos 2023.–2027. gadam noteikušas atbilstīgi minētajai regulai, kā arī ar noteikumiem par īpatsvaru, ko piemēro laba lauksaimnieciskā un vidiskā stāvokļa (LLVS) 1. standarta vajadzībām (OV L 20, 31.1.2022., 52. lpp.).


Top