EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1667

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1667 (2023. gada 8. augusts), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/90/ES piemērot attiecībā uz kuģu aprīkojuma projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem, un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2023/5247

OJ L 215, 31.8.2023, p. 1–301 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1667/oj

31.8.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1667

(2023. gada 8. augusts),

ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/90/ES piemērot attiecībā uz kuģu aprīkojuma projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem, un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/90/ES (2014. gada 23. jūlijs) par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK (1), un jo īpaši tās 35. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standarti kuģu aprīkojumam, kas ietilpst Direktīvas 2014/90/ES piemērošanas jomā, ir noteikti minētās direktīvas 2. panta 5. punktā definētajos starptautiskajos instrumentos.

(2)

Lai ņemtu vērā jaunākās izmaiņas starptautiskajos instrumentos, būtu jāatjaunina piemērojamo starptautisko instrumentu saraksts un būtu skaidri jāuzskaita kuģu aprīkojums, uz kuru pēc šīm izmaiņām attiecas saskaņotas Savienības prasības atbilstoši Direktīvai 2014/90/ES.

(3)

Tāpēc Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1157 (2) būtu jāatceļ.

(4)

Ir pamatoti un samērīgi atļaut pārejas periodu, kurā jaunu kuģu aprīkojuma vienību, kas atbilst pirms šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstī spēkā esošām tipa apstiprināšanas valsts prasībām, var turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa, kas definēts Direktīvas 2014/90/ES 2. panta 2. punktā.

(5)

Lai veicinātu saskaņotu, ātru un vienkāršu Direktīvas 2014/90/ES īstenošanu, saskaņā ar minēto direktīvu pieņemtajiem īstenošanas aktiem vajadzētu būt īstenošanas regulām, kas atbilst minētās direktīvas 35. panta 5. punkta prasībām.

(6)

Lai kuģu aprīkojuma nozare un citas ieinteresētās personas varētu pielāgoties šajā regulā paredzētajiem pasākumiem, šai regulai būtu jāstājas spēkā 40 dienas pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2099/2002 izveidotā Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasības un testēšanas standartus, kas noteikti Direktīvas 2014/90/ES 2. panta 5. punktā definētajos starptautiskajos instrumentos, piemēro katrai šīs regulas pielikumā norādītajai kuģu aprīkojuma vienībai.

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157 atceļ.

3. pants

1.   Kuģu aprīkojumu, kas pielikuma 1. slejā norādīts kā “jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2021/1158” un kas atbilst pirms 2021. gada 25. augusta dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas valsts prasībām, drīkst turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa līdz 2024. gada 25. augustam.

2.   Kuģu aprīkojumu, kas pielikuma 1. slejā norādīts kā “jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157” un kas atbilst pirms 2022. gada 15. augusta dalībvalstī spēkā esošajām tipa apstiprināšanas valsts prasībām, drīkst turpināt laist tirgū un uzstādīt uz ES kuģa līdz 2025. gada 15. augustam.

4. pants

Šī regula stājas spēkā četrdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 8. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 257, 28.8.2014., 146. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1157 (2022. gada 4. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/90/ES piemērot attiecībā uz kuģu aprīkojuma projektēšanas, būvniecības un veiktspējas prasībām un testēšanas standartiem, un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/1158 (OV L 180, 6.7.2022., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2099/2002 (2002. gada 5. novembris), ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) un groza regulas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārīga piezīme: atsauces uz SOLAS noteikumiem attiecas uz noteikumiem Starptautiskajā konvencijā par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras [kas parakstīta 1974. gada 1. novembrī Londonā] (ar attiecīgajiem grozījumiem).

Saīsinājumi

A1 – 1. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav IMO dokumenti

A2 – 2. grozījums attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav IMO dokumenti

AC – labojums, ar ko ievieš grozījumu attiecībā uz standartu dokumentiem, kas nav IMO dokumenti

CAT – radiolokācijas iekārtu kategorija, kā noteikts standarta IEC 62388 (2007) 1.3. punktā

Circ. – cirkulārs

COLREG – Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem

COMSAR – IMO apakškomiteja radiosakaru, meklēšanas un glābšanas jomā

EN – Eiropas standarts

ETSI – Eiropas Telesakaru standartu institūts

FSS – Starptautiskais ugunsdrošības sistēmu kodekss

FTP – Starptautiskais kodekss par ugunsdrošības testēšanas metožu piemērošanu

GNSS – globāla navigācijas satelītu sistēma

HSC – Ātrgaitas kuģu kodekss

IBC – Starptautiskais ķīmisko lejamkravu kodekss

ICAO – Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

IEC – Starptautiskā Elektrotehnikas komisija

IGC – Starptautiskais kodekss par tādu kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas

IMO – Starptautiskā Jūrniecības organizācija

ISO – Starptautiskā Standartizācijas organizācija

ITU – Starptautiskā Telesakaru savienība

LSA – dzīvības glābšanas līdzekļi

MARPOL – Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

MED – Kuģu aprīkojuma direktīva

MEPC – Jūras vides aizsardzības komiteja

MSC – Kuģošanas drošības komiteja

NOx – slāpekļa oksīdi

O2/HC sistēmas – skābekļa un ogļūdeņražu sistēmas

SOLAS – Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras

SOx – sēra oksīdi

not. – noteikums

Rez. – rezolūcija

Uz šo pielikumu attiecināmās piezīmes

a)

Vispārīga piezīme. Papildus šajā pielikumā īpaši norādītajiem testēšanas standartiem tipa pārbaudē (tipa apstiprināšanā) prasīta atbilstība starptautisko konvenciju un relevanto IMO rezolūciju un cirkulāru piemērojamajām prasībām. Šāda atbilstība ir norādīta Direktīvas 2014/90/ES II pielikumā dotajos atbilstības novērtēšanas moduļos.

b)

3. sleja. Ja divi testēšanas standartu komplekti ir atdalīti ar “vai”, katrs komplekts atbilst visām testēšanas prasībām, kas vajadzīgas, lai atbilstu IMO veiktspējas standartiem. Tādējādi, lai pierādītu atbilstību relevanto starptautisko instrumentu prasībām, pietiek veikt testēšanu, izmantojot vienu testēšanas standartu komplektu. Turpretī, ja izmantoti citi atdalīšanas līdzekļi (piemēram, komats), piemēro visas uzskaitītās atsauces.

c)

6. sleja. Ņemot vērā kuģubūves termiņus atkarībā no konkrētā kuģu aprīkojuma raksturlielumiem, jēdzienu “uzstādīšana uz kuģa” interpretē kā vienu no šādām darbībām (norādīta iekavās aiz datumiem):

(i)

aprīkojuma pirmreizēja uzstādīšana tam paredzētajā vietā uz ES kuģa;

(ii)

aprīkojuma pirmreizēja uzstādīšana tam paredzētajā vietā vai uzglabāšana tam paredzētajā vietā uz ES kuģa;

(iii)

aprīkojuma piegāde uz kuģu būvētavu, ja šāda piegāde notiek 30 mēnešu laikā pirms aprīkojuma pirmreizējās uzstādīšanas tam paredzētajā vietā.

d)

Ja vienai kuģu aprīkojuma vienībai norādīta vairāk nekā viena rinda (piemēram, MED/1.3), apakšējā rindā ietvertās prasības ir attiecībā pret augšējā rindā / augšējās rindās norādītajām prasībām atjauninātas starptautisko instrumentu prasības.

e)

Iepriekšējā punktā, proti, d) punktā, norādītajos gadījumos, ja 5. un 6. slejā nav datuma, tas nozīmē, ka testēšanas standartos nav veiktas izmaiņas un attiecīgajai kuģu aprīkojuma vienībai jāatbilst apakšējā (otrajā) rindā norādītajām prasībām.

1.   Dzīvības glābšanas līdzekļi

Numurs un aprīkojuma vienības nosaukums

SOLAS 74 noteikumi ar grozījumiem un IMO attiecīgās rezolūcijas un cirkulāri, ja piemērojams

Testēšanas standarti

Atbilstības novērtēšanas moduļi

Pirmoreiz laists tirgū

Pēdējā uzstādīšana uz kuģa

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Glābšanas riņķi

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.1

Glābšanas riņķi

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

nav paredzēti izmantošanai kopā ar aprīkojuma vienību 1.10

paredzēti izmantošanai kopā ar aprīkojuma vienību 1.10

Piezīme. Ja šīs aprīkojuma vienības ir paredzētas, lai iedarbinātu automātisko dūmu signālierīču un pašaizdedzes uguns palaišanas mehānismu, to masai jābūt vismaz 4 kg (sk. arī aprīkojuma vienību MED/1.3).

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.2a

Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.

Vai

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019.

12.8.2023.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.

MED/1.2a

Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

glābšanas peldlīdzekļiem un dežūrlaivām.

2. rinda no 2

Piezīme. EN 60945 un IEC 60945 minētos elektromagnētiskās savietojamības testus nepiemēro un veic tikai IMO Rezolūcijas MSC.81(70) 10.4. klauzulā minētos testus.

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Vai

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.2b

Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

glābšanas riņķiem.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.

Vai

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019.

12.8.2023.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.

MED/1.2b

Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

glābšanas riņķiem.

2. rinda no 2

Piezīme. EN 60945 un IEC 60945 minētos elektromagnētiskās savietojamības testus nepiemēro un veic tikai IMO Rezolūcijas MSC.81(70) 10.4. klauzulā minētos testus.

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Vai

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.2c

Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

glābšanas vestēm.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.

Vai

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019.

12.8.2023.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.

MED/1.2c

Signālugunis, ar ko norāda dzīvības glābšanas līdzekļu atrašanās vietu:

glābšanas vestēm.

2. rinda no 2

Piezīme. EN 60945 un IEC 60945 minētos elektromagnētiskās savietojamības testus nepiemēro un veic tikai IMO Rezolūcijas MSC.81(70) 10.4. klauzulā minētos testus.

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Vai

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.3

Glābšanas riņķu automātiskās dūmu signālierīces

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.

MED/1.3

Glābšanas riņķu automātiskās dūmu signālierīces

2. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.4

Glābšanas vestes

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.4

Glābšanas vestes

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5a

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti:

hidrotērps, kas nenodrošina atbilstošu izolāciju.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5a

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti:

hidrotērps, kas nenodrošina atbilstošu izolāciju.

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5b

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti:

hidrotērps, kas nodrošina atbilstošu izolāciju.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5b

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti:

hidrotērps, kas nodrošina atbilstošu izolāciju.

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5c

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti:

aizsargtērpi.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.5c

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai kopā AR glābšanas vesti:

aizsargtērpi.

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6a

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes:

hidrotērps, kas nenodrošina atbilstošu izolāciju.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6a

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes:

hidrotērps, kas nenodrošina atbilstošu izolāciju.

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6b

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes:

hidrotērps, kas nodrošina atbilstošu izolāciju.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6b

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes:

hidrotērps, kas nodrošina atbilstošu izolāciju.

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6c

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes:

aizsargtērpi.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.6c

Hidrotērpi un aizsargtērpi, kas paredzēti valkāšanai BEZ glābšanas vestes:

aizsargtērpi.

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.7

Siltumu aizturoši līdzekļi

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 22. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 32. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.8

Izpletņraķetes (pirotehnika)

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 6. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.

MED/1.8

Izpletņraķetes (pirotehnika)

2. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 6. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1629.

MED/1.9

Rokas signālugunis (pirotehnika)

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.

MED/1.9

Rokas signālugunis (pirotehnika)

2. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1629.

MED/1.10

Peldoši dūmu signāli (pirotehnika)

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa.

MED/1.10

Peldoši dūmu signāli (pirotehnika)

2. rinda no 2

Piezīme. Sk. arī aprīkojuma vienību MED/1.1.

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 7. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) II nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) III nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1629.

MED/1.11

Līnmetēji

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 18. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VII nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.

MED/1.11

Līnmetēji

2. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 18. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VII nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1633.

MED/1.12

Piepūšamie glābšanas plosti

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

Un pagarinātiem apkopes intervāliem:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 13. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.12

Piepūšamie glābšanas plosti

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102).

Un pagarinātiem apkopes intervāliem:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 13. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.13

Cietie glābšanas plosti

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.13

Cietie glābšanas plosti

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.14a

Automātiski pašiztaisnojoši glābšanas plosti:

piepūšami.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

Un pagarinātiem apkopes intervāliem:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.14a

Automātiski pašiztaisnojoši glābšanas plosti:

piepūšami.

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102).

Un pagarinātiem apkopes intervāliem:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.14b

Automātiski pašiztaisnojoši glābšanas plosti:

cieti.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.14b

Automātiski pašiztaisnojoši glābšanas plosti:

cieti.

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.15

Abpusēji peldoši glābšanas plosti ar pārsegu

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

Un pagarinātiem apkopes intervāliem:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.15

Abpusēji peldoši glābšanas plosti ar pārsegu

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102).

Un pagarinātiem apkopes intervāliem:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.16

Brīvpeldes sistēmas glābšanas plostiem (hidrostatiskie atbrīvošanas bloki)

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 13. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17a

Glābšanas laivas

Ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas:

daļēji slēgtas,

pilnīgi slēgtas.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17a

Glābšanas laivas

Ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas:

daļēji slēgtas,

pilnīgi slēgtas.

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17b

Glābšanas laivas

Brīvā kritiena glābšanas laivas

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17b

Glābšanas laivas

Brīvā kritiena glābšanas laivas

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.17c

Ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas, ko izmanto kā dežūrlaivas:

daļēji slēgtas,

pilnīgi slēgtas.

Piezīme. Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

15.8.2022.

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.17c

Ar laivceltni nolaižamas glābšanas laivas, ko izmanto kā dežūrlaivas:

daļēji slēgtas,

pilnīgi slēgtas.

Piezīme. Jauna aprīkojuma vienība, iekļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1157

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.18

Cietās dežūrlaivas

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.18

Cietās dežūrlaivas

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.19

Piepūšamās dežūrlaivas

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.19

Piepūšamās dežūrlaivas

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 21. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 31. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20a

Ātrgaitas dežūrlaivas:

piepūšamās.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20a

Ātrgaitas dežūrlaivas:

piepūšamās.

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102),

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20b

Ātrgaitas dežūrlaivas:

cietās.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20b

Ātrgaitas dežūrlaivas:

cietās.

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20c

Ātrgaitas dežūrlaivas:

ar cietām un piepūšamām daļām.

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

10.10.2026.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.20c

Ātrgaitas dežūrlaivas:

ar cietām un piepūšamām daļām.

2. rinda no 2

(JAUNA RINDA)

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

10.10.2023.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO Rez. MSC.481(102),

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.21

Nolaišanas iekārtas, izmantojamas ar fallēm (laivceltņi)

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 33. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1632.

Aprīkojuma vienība MED/1.22 “Brīvpeldes palaišanas iekārtas glābšanas peldlīdzekļiem” pārcelta uz MED/9/1.3 un svītrota ar Īstenošanas regulu (ES) 2023/1667.

MED/1.23

Brīvā kritiena glābšanas laivu palaišanas iekārtas

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 23. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 33. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.24

Glābšanas plostu palaišanas iekārtas

(laivceltņi)

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 12. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.25

Ātrgaitas dežūrlaivu palaišanas iekārtas

(laivceltņi)

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.26a

Atvienošanas mehānisms

(ar falli vai fallēm nolaižamām) glābšanas laivām un dežūrlaivām.

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1419,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.26b

Atvienošanas mehānisms

(ar falli vai fallēm nolaižamiem) glābšanas plostiem.

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.26c

Atvienošanas mehānisms

brīvā kritiena glābšanas laivām.

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 16. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.27

Jūras evakuācijas sistēmas

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+F

G

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 15. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.28

Glābšanas līdzekļi

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+F

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 26. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.29

Iekāpšanas trapi

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 11. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem,

ISO 5489:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 11. not.,

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss),

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) VI nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss),

IMO MSC.1/Circ.1285,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.30

Atpakaļatstarojošie materiāli

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. A.658(16) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

15.8.2025.

(i)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.

MED/1.30

Atpakaļatstarojošie materiāli

2. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

15.8.2022.

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1628.

Aprīkojuma vienība MED/1.31 “Glābšanas peldlīdzekļu divvirzienu ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta” pārcelta uz MED/5.17 un MED/5.18.

Aprīkojuma vienība MED/1.32 “9 GHz SAR transponders (SART)” pārcelta uz MED/4.18.

MED/1.33

Radiolokācijas atstarotājs glābšanas laivām un dežūrlaivām

(pasīvais)

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.

Vai

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.

Vai

ISO 8729-1:2010,

EN 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.

Vai

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945:2002, ieskaitot IEC 60945 labojumu 1:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. A.384(X),

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.164(78).

Aprīkojuma vienība MED/1.34 “B klases magnētiskais kompass glābšanas laivām un dežūrlaivām” pārcelta uz MED/4.23.

Aprīkojuma vienība MED/1.35 “Pārnēsājams ugunsdzēsības aprīkojums glābšanas laivām un dežūrlaivām” pārcelta uz MED/3.38.

MED/1.36

Glābšanas laivas /dežūrlaivas galvenais dzinējs

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.37

Dežūrlaivas galvenais dzinējs: piekarināmais dzinējs

1. rinda no 1

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

 

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO MSC.1/Circ.1631.

MED/1.38

Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās

1. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 4. not.,

SOLAS 74 X nodaļas 3. not.

IMO Rez. MSC.81(70) ar grozījumiem.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022.

(ii)

Uzstādīšanas un veiktspējas prasības:

SOLAS 74 III nodaļas 34. not.,

IMO Rez. MSC.36(63)-(1994. gada HSC kodekss) 8. nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) I nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) IV nodaļa,

IMO Rez. MSC.48(66)-(LSA kodekss) V nodaļa,

IMO Rez. MSC.97(73)-(2000. gada HSC kodekss) 8. nodaļa.

MED/1.38

Starmeši, kas paredzēti lietošanai glābšanas laivās un dežūrlaivās

2. rinda no 2

Tipa apstiprināšanas prasības: