EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1499

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2023/1499 (2023. gada 20. jūlijs), ar ko īsteno Regulu (ES) 2020/1998 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem

ST/11614/2023/INIT

OV L 183I, 20.7.2023, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1499/oj

20.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 183/30


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1499

(2023. gada 20. jūlijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2020/1998 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2020/1998 (2020. gada 7. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem (1) un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2020. gada 7. decembrī pieņēma Regulu (ES) 2020/1998.

(2)

2020. gada 8. decembrī Eiropas Savienības vārdā sniegtajā Augstā pārstāvja deklarācijā par ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu Savienība un tās dalībvalstis atkārtoti apstiprināja savu stingro apņemšanos veicināt un aizsargāt cilvēktiesības visā pasaulē. ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms uzsver Savienības apņemšanos pastiprināt savu lomu nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu un aizskārumu novēršanā visā pasaulē. Viens no Savienības stratēģiskajiem mērķiem ir panākt, lai ikviens varētu faktiski izmantot cilvēktiesības. Cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, līdztiesības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošana ir Savienības un tās kopējās ārpolitikas un drošības politikas pamatvērtības.

(3)

Padome 2022. gada 14. novembra secinājumos pauda bažas par bruņoto konfliktu nesamērīgo ietekmi uz sievietēm un meitenēm visā pasaulē, kā arī par seksuālas un ar dzimumu saistītas vardarbības, tostarp ar konfliktiem saistītas seksuālas vardarbības, izplatību bezsaistē un tiešsaistē. Tā apņēmās pastiprināt centienus novērst un cīnīties pret šādu vardarbību, lai nodrošinātu vainīgo saukšanu pie pilnas atbildības un apkarotu nesodāmību. Arī 2014. gada 5. un 6. jūnija secinājumos Padome uzsvēra, ka pret sievietēm vērstas visu veidu vardarbības apkarošanai un izskaušanai ir vajadzīga visos attiecīgajos līmeņos saskaņota politika un visaptveroša pieeja, kas vērsta uz galvenajiem jautājumiem, proti, prevenciju, nepietiekamu ziņošanu, aizsardzību, cietušo atbalstu un vardarbības veicēju saukšanu pie atbildības, kā arī citiem pasākumiem. Minēto pieeju pastiprina stratēģiska ierobežojošo pasākumu izmantošana, kas palielina spiedienu novērst turpmākus pārkāpumus un aizskārumus, un – koordinācijā ar citiem cilvēktiesību rīkkopā pieejamiem Savienības instrumentiem – vērš uzmanību uz šādiem pārkāpumiem un aizskārumiem un par tiem atbildīgajiem.

(4)

Šajā sakarā Regulas (ES) 2020/1998 I pielikumā izklāstītajā to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāiekļauj sešas personas.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) 2020/1998,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2020/1998 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 20. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV L 410 I, 7.12.2020., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2020/1998 I pielikuma A daļā (“Fiziskas personas”) izklāstītajam fizisko personu sarakstam pievieno šādus ierakstus:

 

Vārds, uzvārds (transliterācija latīņu alfabēta burtos)

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“57.

Habibullah AGHA

jeb

Mawlawi, Maulvi, Hadith, Sheikh

حبیب الله اغا

(puštu rakstībā)

Amats(-i): Taliban izglītības ministra pienākumu izpildītājs

Dzimšanas datums: 1954. vai 1955. gads

Dzimšanas vieta: Vach Bakhto, Shah Wali Kot, Kandahar province, Afganistāna

Valstspiederība: Afganistāna

Dzimums: vīrietis

Habibullah Agha 2022. gada septembrī tika iecelts par Taliban izglītības ministra pienākumu izpildītāju. Pildot šā amata pienākumus, Habibullah Agha ir īstenojis Taliban politiku liegt meitenēm piekļuvi vidējai izglītībai, paplašinot aizliegumu skolniecēm iegūt par sesto pakāpi augstāku vidējo izglītību.

Turklāt Habibullah Agha ir personīgi pastiprinājis pašreizējo Taliban dzimumdiskriminējošo politiku, liekot slēgt privātus un NVO vadītus izglītības centrus, kas iepriekš darbojās kā meiteņu izglītošanās vietas. Tādēļ viņš ir personīgi atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem Afganistānā, jo īpaši par sistemātisku ar dzimumu saistītu represiju piemērošanu izglītības nozarē. Viņš ir personīgi atbildīgs par to, ka joprojām tiek pārkāptas Afganistānas meiteņu pamattiesības uz vidējo izglītību un tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi pret zēniem un meitenēm vidējās izglītības jomā, tādējādi vēl vairāk izslēdzot meitenes no sabiedrības.

Būdams Taliban izglītības ministra pienākumu izpildītājs, viņš tādēļ ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Afganistānā, jo īpaši par to, ka tiek pārkāptas meiteņu un sieviešu tiesības uz izglītību un tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm.

20.7.2023.

58.

Abdul Hakim HAQQANI

jeb

Mawlawi Sheikh Abdul Hakim Haqqani Ishaqzai;

“Shaikhul Hadis” Maulvi Abdul Hakim “Haqqani”

شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقاني

لقضات شیخ عبدالحکیم حقاني

(puštu rakstībā)

Amats(-i): Taliban galvenā tiesneša pienākumu izpildītājs Afganistānas Augstākajā tiesā

Qazi al-Quzzat (Augstākās tiesas tiesnesis)

Dzimšanas datums: 1967. gads

Dzimšanas vieta: Panjwayi, Kandahar province, Afganistāna

Valstspiederība: Afganistāna

Dzimums: vīrietis

Abdul Hakim Haqqani ir pašreizējais Taliban galvenā tiesneša pienākumu izpildītājs Afganistānas Augstākajā tiesā; šajā amatā 2021. gadā viņu iecēla Taliban vadība. Pildot šā amata pienākumus, viņš ir efektīvi izmantojis tiesību sistēmu, lai īstenotu ar dzimumu saistītas represijas pret sievietēm, izslēdzot tiesneses no Afganistānas tiesu sistēmas, sistemātiski ierobežojot sieviešu piekļuvi tiesu iestādēm un tādējādi pārkāpjot pret vīriešiem un sievietēm vienlīdzīgas attieksmes principu.

Papildus Taliban galvenā tiesneša pienākumu izpildītāja funkcijām Abdul Hakim Haqqani darbojas kā ideoloģiskais līderis Taliban un, personīgi piekļūstot Taliban līderim Haibatullah Akhundzada, viņš ir īstenojis politisku ietekmi uz Taliban ar dzimumu saistīto represiju ideoloģijas veidošanu, jo īpaši, sniedzot norādījumus par sieviešu un meiteņu sistemātisku izslēgšanu no sabiedriskās dzīves Afganistānā.

Būdams Taliban galvenā tiesneša pienākumu izpildītājs Afganistānas Augstākajā tiesā, viņš tādēļ ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Afganistānā, jo īpaši par to, ka tiek pārkāptas sieviešu tiesības uz piekļuvi tiesu iestādēm un tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm.

20.7.2023.

59.

Abdul-Hakim SHAREI

jeb

Sharae; Sharie; Shara’i

عبدالحکیم شریری

(puštu rakstībā)

Amats(-i): Taliban tieslietu ministra pienākumu izpildītājs

Tituls: Shaikh-al-Hadith Mawlawi

Dzimšanas datums: 1961. gads

Dzimšanas vieta: Ayub Khil, Khost province, Afganistāna

Valstspiederība: Afganistāna

Dzimums: vīrietis

Pēc tam, kad Taliban Afganistānā pārņēma varu, Abdul-Hakim Sharei, būdams Taliban tieslietu ministra pienākumu izpildītājs, ir rosinājis īstenot saskaņotus centienus valsts tiesu sistēmā vērsties pret Afganistānas sievietēm. Viņš faktiski ir kavējis licenču izsniegšanu juristēm un radīju šķēršļus tam, lai sievietes varētu tikt juridiski pārstāvētas, un atstādināja sievietes no amatiem tiesu sistēmā. Ar viņa norādījumu pārskatīt visu Afganistānas tiesisko regulējumu tika arī izbeigta likuma par vardarbības pret sievietēm izskaušanu piemērošana.

Šī politika ir saskaņoti centieni izmantot tiesiskuma kā efektīva instrumenta liegšanu, lai nostiprinātu ar dzimumu saistītu represiju sistēmu, pakļaujot sievietes un meitenes nelikumības un nesodāmības stāvoklim, par kuru Abdul-Hakim Sharei ir tieši un personīgi atbildīgs.

Būdams Taliban tieslietu ministra pienākumu izpildītājs, viņš tādēļ ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Afganistānā, jo īpaši par to, ka tiek pārkāptas sieviešu tiesības uz piekļuvi tiesu iestādēm un tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm.

20.7.2023.

60.

James Mark NANDO

 

Amats(-i): ģenerālmajors, Dienvidsudānas Tautas aizsardzības spēki (SSPDF)

Dzimšanas vieta: Ezo, Ezo County, Western Equatoria, Dienvidsudāna

Adrese: Juba, Dienvidsudāna

Valstspiederība: Dienvidsudāna

Dzimums: vīrietis

James Nando ir viens no vecākajiem virsniekiem Dienvidsudānas Tautas aizsardzības spēkos (SSPDF); viņam ir ģenerālmajora pakāpe. Viņš komandē spēkus Dienvidsudānas Rietumu Ekvatorijas štatā, kuri veica plašus uzbrukumus civiliedzīvotājiem. Viņa vadītie spēki sistemātiski izmantoja seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību, lai terorizētu iedzīvotājus.

Tādēļ viņš, būdams ģenerālmajors, ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Dienvidsudānā, tostarp seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību.

20.7.2023.

61.

Mahamat SALLEH Adoum Kette

jeb

Mahamet Salleh

 

Amats(-i): ģenerālis, Centrālāfrikas Republikas Atdzimšanas tautas fronte (FPRC)

Valstspiederība: Centrālāfrikas Republika

Dzimšanas vieta: Haute-Kotto Prefecture, Centrālāfrikas Republika

Dzimums: vīrietis

Būdams viens no Centrālāfrikas Republikas Atdzimšanas tautas frontes (FPRC) līderiem, Mahamat Salleh ir komandējis spēkus Centrālāfrikas Republikā, kuri ir veikuši plašus uzbrukumus civiliedzīvotājiem. Gadiem ilgi Salleh un viņa pakļautībā esošie spēki ir atkārtoti izdarījuši noziegumus, kas saistīti ar seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību plašā mērogā, lai terorizētu civiliedzīvotājus.

Tādēļ viņš, būdams FPRC ģenerālis, ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Centrālāfrikas Republikā, tostarp seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību.

20.7.2023.

62.

Igor Leonidovich KOLEDA

Iгор Леонiдович КОЛЕДА

(ukraiņu rakstībā)

Игорь Леонидович

КОЛЕДА

(krievu rakstībā)

Amats(-i): 30. motorizētās šāvēju brigādes komandieris

Dienesta pakāpe: pulkvedis

Dzimšanas datums: 1973. gada 11. decembris

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Bruņoto spēku identifikācijas numurs: 540530367155

Igor Leonidovich Koleda ir Krievijas bruņoto spēku 30. motorizētās šāvēju brigādes komandieris, un viņam ir pulkveža pakāpe. Viņa vadītā brigāde piedalījās Krievijas nelikumīgajā iebrukumā Ukrainā 2022. gada sākumā.

Motorizētās šāvēju brigādes locekļi 2022. gada sākumā izmantoja seksuālas un ar dzimumu saistītas vardarbības aktus pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, tostarp pret vismaz vienu nepilngadīgo. Ukrainas iestādes ir norādījušas, ka viens no 30. motorizēto strēlnieku brigādes locekļiem tiek turēts aizdomās par seksuālu vardarbību pret sievietēm.

Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās notiekošās seksuālās vardarbības apjoms un smagums liecina par plānošanu sistemātiskākā līmenī un par to, ka Krievijas komandieri zina par seksuālās vardarbības aktiem, ko militārais personāls pastrādā Ukrainā, un dažos gadījumos veicina vai pat pavēlē īstenot tos.

Tādēļ Igor Koleda, būdams 30. motorizēto šāvēju brigādes komandieris, ir atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem Ukrainā, tostarp par seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību.

20.7.2023.”


Top