EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1069

Komisijas Regula (ES) 2023/1069 (2023. gada 1. jūnijs), ar ko attiecībā uz biksafēna, ciprodinila, fenheksamīda, fenpikoksamīda, fenpiroksimāta, flutianila, izoksaflutola, mandipropamīda, metoksifenozīda un spinetorama maksimālajiem atlieku līmeņiem atsevišķos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2023/3453

OV L 143, 2.6.2023, p. 40–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1069/oj

2.6.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/40


KOMISIJAS REGULA (ES) 2023/1069

(2023. gada 1. jūnijs),

ar ko attiecībā uz biksafēna, ciprodinila, fenheksamīda, fenpikoksamīda, fenpiroksimāta, flutianila, izoksaflutola, mandipropamīda, metoksifenozīda un spinetorama maksimālajiem atlieku līmeņiem atsevišķos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Pārtikas kodeksa komisija 2022. gada 13. decembrī ar Kodeksu noteica jaunus maksimālos atlieku līmeņus (CXL) attiecībā uz acetamiprīdu, biksafēnu, hlortalonilu, klofentezīnu, klotianidīnu, ciprodinilu, difenokonazolu, etiprolu, fenheksamīdu, fenpikoksamīdu, fenpiroksimātu, fluēnsulfonu, fluopiramu, flutianilu, imazalilu, izoprotiolānu, izoksaflutolu, mandipropamīdu, metkonazolu, metoprēnu, metoksifenozīdu, protiokonazolu, pidiflumetofēnu, pirasulfotolu, piraziflumīdu, hinoksifēnu, spinetoramu, spiropidionu, tebukonazolu, tiametoksāmu, trifloksistrobīnu un trineksapaketilu (2).

(2)

Minēto vielu maksimālie atlieku līmeņi (MAL) ir noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumā, izņemot etiprolu, fluēnsulfonu un pidiflumetofēnu – vielas, kam konkrēti MAL netika noteikti un kas arī netika iekļautas Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā un uz ko tāpēc attiecina minētās regulas 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto sākotnējo vērtību, proti, 0,01 mg/kg.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (3) 5. panta 3. punktā noteikts: ja pastāv starptautiskie standarti vai ja tie noteikti tiks izstrādāti, tad tie jāņem vērā, izstrādājot vai pieņemot pārtikas aprites tiesību aktus, izņemot, ja šādi standarti vai to daļas būtu nerezultatīvs vai nepiemērots līdzeklis pārtikas aprites tiesību aktu likumīgo mērķu sasniegšanai vai ja ir zinātnisks pamatojums, vai ja to rezultātā aizsardzības līmenis būtu citāds, nekā atzīts par piemērotu Savienībā. Turklāt saskaņā ar minētās regulas 13. panta e) punktu Savienībai ir jāveicina saskaņotība starp starptautiskajiem tehniskajiem standartiem un pārtikas aprites tiesību aktiem, nodrošinot Savienībā pieņemtā augstā aizsardzības līmeņa nesamazināšanos.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) novērtēja riskus patērētājiem un sagatavoja zinātnisku ziņojumu (4). Par gadījumiem, kur Iestāde konstatēja potenciālu risku patērētāju veselībai, Savienība par ierosinātajiem CXL Pārtikas kodeksa komisijas Pesticīdu atlieku komitejā iesniedza atrunas (5) (6). Tās bija par šādām pesticīdu un produktu kombinācijām: acetamiprīds (visi produkti), hlortalonils (visi produkti), klofentezīns (visi produkti), klotianidīns (visi produkti), difenokonazols (visi produkti), etiprols (visi produkti), fenpiroksimāts (citroni un laimi, pampelmūzes un greipfrūti), fluēnsulfons (visi produkti), imazalils (visi produkti), izoprotiolāns (visi produkti), metkonazols (visi produkti), metoprēns (visi produkti), protiokonazols (visi produkti), pidiflumetofēns (visi produkti), pirasulfotols (visi produkti), piraziflumīds (visi produkti), hinoksifēns (visi produkti), spinetorams (zaļā un melnā tēja), spiropidions (visi produkti), tebukonazols (visi produkti), tiametoksāms (visi produkti), trifloksistrobīns (visi produkti) un trineksapaketils (visi produkti).

(5)

Tātad par drošiem var uzskatīt tos CXL, par kuriem Savienība atrunu Pārtikas kodeksa komisijas Pesticīdu atlieku komitejā nav iesniegusi tāpēc, ka riskus patērētājiem Savienībā Iestāde nav konstatējusi. Tas attiecas uz noteiktiem CXL biksafēnam, ciprodinilam, fenheksamīdam, fenpikoksamīdam, fenpiroksimātam, flutianilam, izoksaflutolam, mandipropamīdam, metoksifenozīdam un spinetoramam. Tāpēc šie CXL būtu jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 396/2005, izņemot gadījumus, kad tie attiecas uz minētās regulas I pielikumā neiekļautiem produktiem vai kad tie ir zemāki par pašreizējiem MAL. Tātad fluopirama MAL nebūtu jāmaina.

(6)

Balstoties uz Iestādes zinātnisko ziņojumu un ņemot vērā ar izskatāmajiem jautājumiem saistītos faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punktā, attiecīgās MAL izmaiņas atbilst minētā panta prasībām.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 396/2005.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-45%252FFinal%252520Report%252520CAC45%252FCompiled%2BREP22_CAC.pdf

Joint FAO/WHO Food Standards Programme Codex Alimentarius Commission. Appendix III. Forty-fifth Session. virtuāli, 2022. gada 21.–25. novembris, 12.–13. decembris un 19. decembris un 2023. gada 6. februāris.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 53rd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2022; 20(9):7521.

(5)  European Union comments on Codex CX/PR 22/53/5:https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-53%252FCRDs%252Fpr53_crd13revx.pdf.

(6)  Report of the 53rd session of the Codex Committee on Pesticide Residues REP22/PR53: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-53%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP22_PR53e.pdf.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikuma slejas par biksafēnu, ciprodinilu, fenheksamīdu, fenpikoksamīdu, fenpiroksimātu, flutianilu, izoksaflutolu, mandipropamīdu, metoksifenozīdu un spinetoramu aizstāj ar šādām:

Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL  (1)

Biksafēns (R) (F)

Ciprodinils (R) (F)

Fenheksamīds (F)

Fenpikoksamīds (R) (F)

Fenpiroksimāts (R) (F) (A)

Flutianils

Izoksaflutols (izoksaflutola un tā diketonitrila metabolīta summa, izteikta kā izoksaflutols)

Mandipropamīds (jebkāda veidojošo izomēru attiecība)

Metoksifenozīds (F)

Spinetorams (spinetorama-J un spinetorama-L summa) (F) (A)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

0110000

Citrusaugļi

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,5 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

 

0110010

Greipfrūti

 

 

 

 

(+)

 

 

0,2

 

0,02  ((*))

0110020

Apelsīni

 

 

 

 

(+)

 

 

0,4

 

0,07

0110030

Citroni

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0110040

Laimi

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0110050

Mandarīni

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,15

0110990

Citi (2)

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0120000

Koku rieksti

 

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,05

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,1

0,02  ((*))

0120010

Mandeles

 

0,02  ((*))(+)

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120020

Brazīlijas rieksti

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120030

Indijas rieksti

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120040

Kastaņi

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120050

Kokosrieksti

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120060

Lazdu rieksti

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120070

Makadāmijas rieksti

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120080

Pekanrieksti

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120090

Pīniju rieksti

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120100

Pistācijas

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120110

Valrieksti

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120990

Citi (2)

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Sēkleņi

 

2

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,15

0130010

Āboli

 

 

0,01  ((*))

 

0,3 (+)

0,15

 

 

0,01  ((*))

(+)

0130020

Bumbieri

 

 

6

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

(+)

0130030

Cidonijas

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130040

Mespili

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130050

Lokvas / Japānas mespili

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130990

Citi (2)

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

0140000

Kauleņi

 

2

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0140010

Aprikozes

 

 

10

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

0,2 (+)

0140020

Ķirši (saldie)

 

 

7

 

2 (+)

0,4

 

 

2

2

0140030

Persiki

 

 

10

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,3

0140040

Plūmes

 

 

2

 

0,1 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

0,02  ((*))

0140990

Citi (2)

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

vīnogas

 

3

15

 

0,3

0,7

 

2

1

0,4

0151010

Galda vīnogas

 

 

 

 

(+)

 

 

 

 

(+)

0151020

Vīna vīnogas

 

 

 

 

(+)

 

 

 

 

(+)

0152000

b)

zemenes

 

5

10

 

0,3

0,3

 

0,01  ((*))

2

0,2

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

 

15

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

1

0153010

Kazenes

 

3

 

 

0,7 (+)

 

 

 

 

(+)

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

0,02  ((*))

 

 

0,5 (+)

 

 

 

 

(+)

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

3

 

 

1,5 (+)

 

 

 

 

 

0153990

Citi (2)

 

0,02  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0154010

Zilenes

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

4

0,4

0154020

Dzērvenes

 

8

20

 

0,5 (+)

 

 

 

0,7

0,4 (+)

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,5

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154050

Mežrožu paaugļi

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154070

Vilkābeles ogas

 

3

15

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154080

Plūškoka ogas

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154990

Citi (2)

 

3

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

0,4

0160000

Dažādi augļi

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0161010

Dateles

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161020

Vīģes

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161030

Galda olīvas

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,07 (+)

0161040

Kumkvati

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0161050

Karambolas

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161060

Hurmas

 

2

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161070

Javas salas plūmes

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161990

Citi (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

 

15

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162020

Ličī

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,015

0162030

Pasifloru augļi

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,4

0162040

Opuncijas

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,5

0162050

Hrizofilas

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162060

Amerikas hurmas

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162990

Citi (2)

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0163010

Avokado

 

1

 

0,01  ((*))

0,2

 

 

 

0,7

 

0163020

Banāni

 

0,02  ((*))

 

0,15

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163030

Mango

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163040

Papaijas

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

1

 

0163050

Granātāboli

 

5

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,6

 

0163060

Čerimojas

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163070

Gvajaves

 

1,5

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163080

Ananasi

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163090

Maizeskoka augļi

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163100

Duriāni

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163110

Guanabanas

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163990

Citi (2)

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

0,02  ((*))

0211000

a)

kartupeļi

0,06

0,02  ((*))

 

 

0,05

 

 

0,1

0,01  ((*))

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,06

0,02  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0212010

Manioki

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212020

Batātes

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

0212030

Jamsi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212040

Marantas

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

0,09

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0213010

Galda bietes

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

0,01  ((*))

 

0213020

Burkāni

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,5

 

0213030

Sakņu selerijas

(+)

0,3

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213040

Mārrutki

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213050

Topinambūri

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213060

Pastinaki

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213070

Sakņu pētersīļi

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213080

Redīsi

(+)

0,3

 

 

 

 

 

0,3

0,4

 

0213090

Puravlapu plostbārži

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213100

Kāļi

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213110

Rāceņi

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213990

Citi (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0220000

Sīpolu dārzeņi

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0220010

Ķiploki

 

0,07

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0220020

Sīpoli

 

0,3

3

 

 

 

 

0,1 (+)

 

0,02  ((*))

0220030

Šalotes

 

0,07

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

 

0,8

0,01  ((*))

 

 

 

 

7 (+)

 

0,8

0220990

Citi (2)

 

0,02  ((*))

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0230000

Augļu dārzeņi

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi un malvu dzimtas augi

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0231010

Tomāti

 

1,5

2

 

0,3

 

 

3 (+)

0,6

0,06

0231020

Dārzeņpipari/paprika

 

1,5

3

 

0,3 (+)

 

 

1

2

0,4

0231030

Baklažāni

 

1,5

2

 

0,3

 

 

3

0,6 (+)

0,05

0231040

Okra / “Dāmu pirkstiņi”

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0231990

Citi (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

0,5

1

 

0,08

 

 

 

0,3

0,06

0232010

Gurķi

 

 

 

 

(+)

0,03

 

0,2

 

 

0232020

Pipargurķīši

 

 

 

 

(+)

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0232030

Tumšzaļie kabači

 

 

 

 

(+)

0,03

 

0,2 (+)

 

 

0232990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

0,6

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,03

0233010

Melones

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0233020

Ķirbji

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,3

 

0233030

Arbūzi

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,01  ((*))

 

0233990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,01  ((*))

 

0234000

d)

cukurkukurūza

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokoļi

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0241990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Briseles kāposti

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0242020

Galviņkāposti

 

0,7

 

 

 

 

 

3

 

 

0242990

Citi (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

25

 

 

0243010

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lapu kāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

kolrābji

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

0,01  ((*))

15

50

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

 

 

0251010

Salātu baldriņi

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251020

Salāti

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1,5

0251030

Platlapu cigoriņi / endīvijas

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251050

Barbarejas

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251060

Sējas pazvērītes / rukolas salāti

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251070

Brūnās sinepes

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

0,01  ((*))

15

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

4

 

0252010

Spināti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

0252020

Anakampseras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0252030

Mangoldi / lapu bietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

0252990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0254000

d)

ūdenskreses

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01  ((*))

0,06

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,15

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

0,02  ((*))

40

50

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,05  ((*))

30

 

4

0256010

Kārvele

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256020

Maurloki

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256030

Lapu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256040

Pētersīļi

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256050

Salvija

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256060

Rozmarīns

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256070

Timiāns

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

0256090

Lauru lapas

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256100

Estragons

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0260000

Pākšaugi

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

2

15

 

0,7 (+)

 

 

1

2

0,05

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

0,08

0,01  ((*))

 

0,05

 

 

0,01  ((*))

0,3

0,02  ((*))

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

2

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

2

0,02  ((*))

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

0,08

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,3

0,3

0,02  ((*))

0260050

Lēcas

 

2

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0260990

Citi (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0270000

Stublāju dārzeņi

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0270010

Sparģeļi

 

0,02  ((*))

0,02

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270020

Lapu artišoki

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270030

Selerijas

 

30

0,01  ((*))

 

 

 

 

20

 

0,02  ((*))

0270040

Fenheļi

 

4

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270050

Artišoki

 

4

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,3

 

0,02  ((*))

0270060

Puravi

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,05

0270070

Rabarberi

 

2

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270080

Bambusa dzinumi

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270090

Palmu serdes

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270990

Citi (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0280010

Kultivētās sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0300000

PĀKŠAUGI

0,04

0,2

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0300010

Pupas

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

0300020

Lēcas

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0300030

Zirņi

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

0300040

Lupīnas

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0300990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0401000

Eļļas augu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0401010

Linsēklas

0,05

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401020

Zemesrieksti

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,03

 

0401030

Magoņu sēklas

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401040

Sezama sēklas

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401050

Saulespuķu sēklas

3

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401060

Rapšu sēklas

0,08

0,02

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401070

Sojas pupas

0,08

0,3

 

 

 

 

0,04

 

0,01  ((*))

(+)

0401080

Sinepju sēklas

0,05

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401090

Kokvilnas sēklas

0,3

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

7

(+)

0401100

Ķirbju sēklas

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401110

Saflora sēklas

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401120

Gurķenes sēklas

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401130

Sējas idras sēklas

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401140

Kaņepju sēklas

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401150

Rīcinauga sēklas

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401990

Citi (2)

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0402000

Eļļas augu augļi

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 (+)

0402020

Eļļas palmas kodoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402030

Eļļas palmas augļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402040

Kapoki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0500000

GRAUDAUGI

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0500010

Mieži

1,5

4

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500030

Kukurūza

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

(+)

0500040

Prosa

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500050

Auzas

0,4

4

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500060

Rīsi

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

(+)

0500070

Rudzi

0,05

0,5

 

0,6

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500080

Sorgo

2

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500090

Kvieši

0,3

0,5

 

0,6

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500990

Citi (2)

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,1  ((*))

0610000

Tējas

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

8

 

 

0,05  ((*))

80

 

0620000

Kafijas pupiņas

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,15

 

0630000

Zāļu tējas no

 

 

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0631000

a)

ziediem

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Kumelīte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibisks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Roze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmīns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Liepa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Zemenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Roibosa krūms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

saknēm

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Baldriāns

(+)

1,5 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Žeņšeņs

(+)

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Citi (2)

 

1,5 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakao pupiņas

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,06

0,05  ((*))

 

0650000

Ceratonija / ceratonijas augļi

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0700000

APIŅI

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

15 (+)

0,05  ((*))

0,1  ((*))

90

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0800000

GARŠVIELAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Sēklas

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0810010

Anīsa sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Sējas melnsēklītes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Selerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriandrs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Ķimenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Dilles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenhelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskatrieksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Augļi

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0820010

Jamaikas pipari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Sičuānas pipari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Kadiķogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vaniļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinda augļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Mizas

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0830010

Kanēlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakricas sakne

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0840020

Ingvers (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0840040

Mārrutki (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Citi (2)

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0850000

Pumpuri

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0850010

Krustnagliņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kaperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0860010

Safrāns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Sēklsedzes

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0870010

Muskatrieksta miza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Citi (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0900010

Cukurbiešu saknes

0,09 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

0900020

Cukurniedres

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

0,015

 

0900030

Cigoriņu saknes

0,09 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0900990

Citi (2)

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Audi

 

(+)

0,05  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,02  ((*))

1011000

a)

cūku

 

0,02  ((*))(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskuļi

0,8

(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1011020

Taukaudi

2

(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1011030

Aknas

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011040

Nieres

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011990

Citi (2)

0,02  ((*))

(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1012000

b)

liellopu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskuļi

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1012020

Taukaudi

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

(+)

1012030

Aknas

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

(+)

1012040

Nieres

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

(+)

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1012990

Citi (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1013000

c)

aitu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskuļi

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1013020

Taukaudi

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1013030

Aknas

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013040

Nieres

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013990

Citi (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1014000

d)

kazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskuļi

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1014020

Taukaudi

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1014030

Aknas

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014040

Nieres

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014990

Citi (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1015000

e)

zirgu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskuļi

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1015020

Taukaudi

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3

(+)

1015030

Aknas

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

(+)

1015040

Nieres

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

(+)

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1015990

Citi (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1016000

f)

mājputnu

 

0,02  ((*))(+)

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1016010

Muskuļi

0,02  ((*))

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

(+)

 

1016020

Taukaudi

0,05

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

(+)

(+)

1016030

Aknas

0,05

(+)

 

 

 

 

0,2

 

(+)

(+)

1016040

Nieres

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,05

(+)

 

 

 

 

0,2

 

 

 

1016990

Citi (2)

0,02  ((*))

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskuļi

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1017020

Taukaudi

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3

 

1017030

Aknas

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017040

Nieres

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017990

Citi (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1020000

Piens

0,2

0,02  ((*))(+)

0,01  ((*))

0,015

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,05 (+)

0,02  ((*))

1020010

Liellopi

 

(+)