EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0606

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/606 (2023. gada 15. marts), ar ko groza Regulu (ES) 2015/760 attiecībā uz prasībām, kuras saistītas ar Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu ieguldīšanas politiku un darbības nosacījumiem, un atbilstīgu ieguldījumu aktīvu tvērumu, portfeļa sastāva un diversifikācijas prasībām un naudas aizņemšanos un citiem fondu noteikumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

PE/69/2022/REV/1

OV L 80, 20.3.2023, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/606/oj

20.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 80/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2023/606

(2023. gada 15. marts),

ar ko groza Regulu (ES) 2015/760 attiecībā uz prasībām, kuras saistītas ar Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu ieguldīšanas politiku un darbības nosacījumiem, un atbilstīgu ieguldījumu aktīvu tvērumu, portfeļa sastāva un diversifikācijas prasībām un naudas aizņemšanos un citiem fondu noteikumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Kopš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/760 (3) pieņemšanas atļauja ir piešķirta tikai dažiem Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (ELTIF). Šo fondu neto aktīvu kopējais apjoms 2021. gadā bija novērtēts aptuveni 2 400 000 000 EUR.

(2)

Pieejamie tirgus dati liecina, ka ELTIF segmenta attīstība nav vērsusies plašumā atbilstoši cerētajam, neraugoties uz to, ka Savienība pievērš īpašu uzmanību ilgtermiņa finansējuma veicināšanai Savienībā.

(3)

Dažas ELTIF tirgus iezīmes, tostarp mazais fondu skaits, nelielais neto aktīvu apjoms, mazais to jurisdikciju skaits, kurās ir ELTIF domicils, un tāds portfeļa sastāvs, kas ir novirzīts uz noteiktām atbilstīgo ieguldījumu kategorijām, uzskatāmi parāda minētā tirgus koncentrāciju gan ģeogrāfiskā, gan ieguldījumu veida ziņā. Turklāt šķiet, ka trūkst izpratnes un finanšpratības, kā arī – un kas ir vissvarīgākais – ir zems uzticēšanās un ticamības līmenis attiecībā uz finanšu nozari, kas ir jānovērš, lai padarītu ELTIF pieejamākus un populārākus privāto ieguldītāju vidū. Tādēļ ir jāpārskata ELTIF darbības tiesiskā regulējuma funkcionēšana, lai nodrošinātu, ka vairāk ieguldījumu tiek novirzīti uzņēmumiem, kam ir nepieciešams kapitāls, un ilgtermiņa ieguldījumu projektiem.

(4)

Pašreizējā redakcijā Regulas (ES) 2015/760 mērķis ir novirzīt kapitālu uz Eiropas ilgtermiņa ieguldījumiem Savienības reālajā ekonomikā. Tā rezultātā var gadīties, ka lielākā daļa ELTIF aktīvu un ieguldījumu vai šādu aktīvu un ieguldījumu radītie galvenie ienākumi vai peļņa atrodas Savienībā. Tomēr ilgtermiņa ieguldījumi projektos, uzņēmumos un infrastruktūras projektos trešās valstīs arī var piesaistīt kapitālu ELTIF un līdz ar to sniegt labumu Savienības ekonomikai. Šāds labums var tikt radīts dažādos veidos, tostarp, veicot ieguldījumus, kas veicina pierobežas reģionu attīstību, uzlabo komerciālo, finansiālo un tehnoloģisko sadarbību un atvieglo ieguldījumus vides un ilgtspējīgas enerģijas projektos. Tik tiešām, noteikti ilgtermiņa aktīvi un ieguldījumi, kas sniedz labumu Savienības reālajai ekonomikai, piemēram, zemūdens optiskās šķiedras kabeļi, kuri savieno Eiropu ar citiem kontinentiem, sašķidrinātās dabasgāzes termināļu un ar tiem saistītās infrastruktūras būvniecība un pārrobežu ieguldījumi tādās atjaunojamo energoresursu enerģijas iekārtās un objektos, kas veicina elektrotīkla noturību un Savienības energodrošību, nenovēršami atradīsies trešās valstīs. Tā kā ieguldījumi trešo valstu kvalificētos portfeļuzņēmumos un atbilstīgos aktīvos var sniegt labumu ieguldītājiem un ELTIF pārvaldniekiem, kā arī šādu trešo valstu ekonomikai, infrastruktūrai, klimata un vides ilgtspējai un iedzīvotājiem, Regulai (ES) 2015/760 nevajadzētu novērst, ka lielākā daļa ELTIF aktīvu un ieguldījumu vai šādu aktīvu un ieguldījumu radītie galvenie ienākumi vai peļņa atrodas trešā valstī.

(5)

Tādēļ un arī ņemot vērā ELTIF potenciālu atvieglot ilgtermiņa ieguldījumus arī enerģētikā, transportā, sociālajā infrastruktūrā un darbvietu radīšanā un veicināt Eiropas zaļā kursa īstenošanu, Regula (ES) 2015/760 būtu jāgroza, nosakot, ka tās mērķis ir atvieglot kapitāla piesaistīšanu un tā novirzīšanu uz ilgtermiņa ieguldījumiem reālajā ekonomikā, tostarp uz ieguldījumiem, kas veicina Eiropas zaļā kursa īstenošanu un citas prioritāras jomas, un nodrošināt, ka kapitāla plūsmas tiek novirzītas uz projektiem, kuri Savienības ekonomikai piešķir kursu uz gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi.

(6)

Ir jāpalielina aktīvu pārvaldītāju elastība, lai tie varētu ieguldīt plašā reālo aktīvu kategoriju klāstā. Tādēļ reālie aktīvi būtu jāuzskata par atbilstīgo aktīvu kategoriju ar nosacījumu, ka šiem reālajiem aktīviem piemīt vērtība to rakstura vai būtības dēļ. Šādi reālie aktīvi ietver nekustamo īpašumu, piemēram, komunikācijas, vides, enerģētikas vai transporta infrastruktūru, sociālo infrastruktūru, tostarp veco ļaužu pansionātus vai slimnīcas, kā arī izglītības, veselības aizsardzības un labklājības atbalsta infrastruktūru vai rūpniecības objektus, iekārtas un citus aktīvus, tostarp intelektuālo īpašumu, kuģus, aprīkojumu, mašīnas, gaisa kuģus vai ritošo sastāvu.

(7)

Ieguldījumi komercīpašumā, objektos vai iekārtās, kas paredzēti izglītībai, konsultēšanai, pētniecībai, attīstībai – tostarp infrastruktūrā un citos aktīvos, kuri rada ekonomisko vai sociālo labumu –, sportam vai mājoklim, tostarp vecāka gadagājuma iemītniekiem paredzētajam vai sociālajam mājoklim, arī būtu uzskatāmi par atbilstīgiem ieguldījumiem reālos aktīvos, jo šādi aktīvi var palīdzēt sasniegt mērķi panākt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Lai dotu iespēju īstenot ieguldīšanas stratēģijas jomās, kurās tieši ieguldījumi reālos aktīvos nav iespējami vai nav ienesīgi, atbilstīgiem ieguldījumiem reālos aktīvos būtu jāietver arī ieguldījumi tiesībās uz ūdeni, meža tiesībās, apbūves tiesībās un tiesībās iegūt izrakteņus.

(8)

Ar atbilstīgiem ieguldījumu aktīviem būtu jāsaprot tādi aktīvi, kas neietver mākslas darbus, manuskriptus, vīna krājumus, juvelierizstrādājumus un citus aktīvus, kuri paši par sevi nav ilgtermiņa ieguldījumi reālajā ekonomikā.

(9)

Ir jāpalielina ELTIF pievilcīgums aktīvu pārvaldītājiem un jāpaplašina ELTIF pārvaldniekiem pieejamo ieguldījumu stratēģiju klāsts, lai lieki neierobežotu ELTIF aktīvu un ieguldīšanas darbību atbilstības tvērumu. Reālo aktīvu atbilstībai nevajadzētu būt atkarīgai no to rakstura un mērķiem, vides, sociālajiem vai pārvaldības jautājumiem un ar tiem saistītās ilgtspējas informācijas atklāšanas un līdzīgiem nosacījumiem, kurus jau ietver Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (5). Tomēr uz ELTIF aizvien attiecas pienākumi, kas izriet no Regulas (ES) 2019/2088 par tādas informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju. Jo īpaši gadījumos, kad ELTIF vai nu atbalsta ar vidi saistītas vai sociālas iezīmes, vai arī to mērķis ir ilgtspējīga ieguldīšana, tiem ir jāatbilst informācijas atklāšanas prasībām, kas noteiktas attiecīgi Regulas (ES) 2019/2088 8. vai 9. pantā, no kuriem katrā ir sīki izklāstītas pārredzamības prasības attiecībā uz informācijas atklāšanu pirms līguma noslēgšanas.

(10)

Lai veicinātu privātā kapitāla plūsmas uz vides ziņā ilgtspējīgākiem ieguldījumiem, būtu jāpaskaidro, ka ELTIF var ieguldīt arī zaļajās obligācijās. Vienlaikus arī būtu jānodrošina, ka ELTIF ir paredzēti ilgtermiņa ieguldījumiem un ka tiek ievērotas Regulas (ES) 2015/760 prasības attiecībā uz atbilstīgiem ieguldījumu aktīviem. Tādēļ zaļās obligācijas, kas atbilst minētajām atbilstības prasībām un ir emitētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas zaļajām obligācijām, būtu skaidri jāiekļauj atbilstīgo ieguldījumu aktīvu sarakstā.

(11)

Lai uzlabotu ieguldītāju piekļuvi jaunākai un pilnīgākai informācijai par ELTIF tirgu, ir jāpaaugstina Regulā (ES) 2015/760 paredzētā centralizētā publiskā reģistra detalizētības pakāpe un savlaicīgums. Tādēļ būtu jāpapildina minētajā reģistrā jau iekļautā informācija, tostarp ar juridiskās personas identifikatoru (LEI) un ELTIF valsts koda identifikatoru, ELTIF pārvaldnieka nosaukumu, adresi un LEI, ELTIF un katras atsevišķās ieguldījumu apliecību vai daļu kategorijas starptautisko vērtspapīru identifikācijas numura (ISIN kods) kodiem, ELTIF kompetento iestādi un attiecīgā ELTIF izcelsmes dalībvalsti, tām dalībvalstīm, kurās ELTIF tiek tirgots, to, vai konkrēto ELTIF drīkst tirgot privātiem ieguldītājiem vai tikai profesionāliem ieguldītājiem, ELTIF atļaujas piešķiršanas datumu un datumu, kurā ir sākta ELTIF tirdzniecība, ja šāda informācija ir pieejama.

(12)

ELTIF ieguldījumus var veikt, piedaloties starpniekvienībām, to skaitā īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un vērtspapīrošanas vai agregatorsabiedrībām, vai pārvaldītājsabiedrībām. Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā paredz, ka ieguldījumi kvalificētu portfeļuzņēmumu pašu kapitāla vai kvazikapitāla instrumentos notiek tikai tad, ja šie uzņēmumi ir meitasuzņēmumi, kuros emitējošajam uzņēmumam ir vairākuma īpašumtiesības, un šāds nosacījums būtiski ierobežo atbilstīgo aktīvu bāzes tvērumu. Tādēļ ELTIF kopumā vajadzētu būt nodrošinātai iespējai ieguldījumu iespējās veikt mazākuma kolektīvo ieguldījumu. Šai iespējai būtu jānodrošina ELTIF papildu elastība savu ieguldīšanas stratēģiju īstenošanā, jāpiesaista vairāk ieguldījumu projektu virzītāju un jāpalielina iespējamo atbilstīgo mērķaktīvu klāsts, jo visi šie faktori ir svarīgi netiešas ieguldīšanas stratēģiju īstenošanā.

(13)

Tā kā pastāv bažas par to, ka fonda fondu stratēģijas var veicināt ieguldījumus, kas neietilpst atbilstīgo ieguldījumu aktīvu tvērumā, Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā ietver ierobežojumus attiecībā uz ieguldījumiem citos fondos visā ELTIF darbības laikā. Tomēr fonda fondu stratēģijas ir izplatīts un ļoti efektīvs veids, kā panākt ātru riska darījumu ar nelikvīdiem aktīviem, jo īpaši attiecībā uz nekustamo īpašumu un pilnībā apmaksāta kapitāla struktūru kontekstā. Tādēļ ir jāparedz, ka ELTIF var ieguldīt citos fondos, lai tiem dotu iespēju nodrošināt ātrāku kapitāla izmantošanu. ELTIF veiktu fonda fondu ieguldījumu atvieglošana arī ļautu atkārtoti ieguldīt naudas pārpalikumu fondos, jo dažādi ieguldījumi ar atšķirīgu termiņu varētu mazināt ELTIF portfeļa naudas slogu. Tādēļ attiecībā uz ELTIF pārvaldniekiem ir jāpaplašina fonda fondu stratēģiju atbilstība, neaprobežojoties tikai ar ieguldījumiem Eiropas riska kapitāla fondos (EuVECA) vai Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondos (EuSEF). Līdz ar to būtu jāpaplašina to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu kategorijas, kuros ELTIF var ieguldīt, tajās iekļaujot pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus (PVKIU) un ES alternatīvo ieguldījumu fondus (ES AIF), ko pārvalda ES AIF pārvaldītāji (ES AIFP). Tomēr, lai nodrošinātu efektīvu ieguldītāju aizsardzību, ir arī jāparedz, ka gadījumos, kad ELTIF iegulda citos ELTIF, EuVECA, EuSEF, PVKIU vai ES AIF, ko pārvalda ES AIFP, šiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem būtu arī jāiegulda atbilstīgos ieguldījumos un pašiem nevajadzētu būt ieguldījušiem vairāk kā 10 % no sava kapitāla jebkādā citā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā. Lai novērstu minēto noteikumu apiešanu un nodrošinātu, ka ELTIF kopējā portfeļa līmenī atbilst Regulas (ES) 2015/760 prasībām, ELTIF aktīvi un naudas aizņemšanās pozīcija būtu jākombinē ar to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu aktīviem un pozīciju, kuros ELTIF ir ieguldījuši, nolūkā izvērtēt, vai ELTIF ir ievērojuši portfeļa sastāva un diversifikācijas prasības un aizņemšanās robežas.

(14)

Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā paredz, ka gadījumos, kad atbilstīgie ieguldījumu aktīvi ir individuāli reālie aktīvi, to vērtībai jābūt vismaz 10 000 000 EUR. Tomēr reālo aktīvu portfeļi bieži vien sastāv no vairākiem individuāliem reālajiem aktīviem, kuru vērtība ir ievērojami mazāka par 10 000 000 EUR. Tādēļ prasība par individuālo reālo aktīvu minimālo vērtību būtu jāatceļ. Ir sagaidāms, ka minētās nevajadzīgās prasības atcelšana veicinās ELTIF ieguldījumu portfeļa diversifikāciju un efektīvākus ieguldījumus reālajos aktīvos, vienlaikus dodot iespēju ņemt vērā ilgtermiņa ieguldījumu instrumentu atšķirīgo attīstības līmeni dalībvalstīs.

(15)

Ir jāpaplašina atbilstīgo ieguldījumu aktīvu tvērums un jāveicina ELTIF ieguldījumi vērtspapīrotos aktīvos. Tādēļ būtu jāpaskaidro, ka gadījumos, kad pamatā esošie aktīvi sastāv no ilgtermiņa riska darījumiem, atbilstīgajiem ieguldījumu aktīviem būtu jāietver arī vienkārša, pārredzama un standartizēta vērtspapīrošana, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2402 (6) 18. pantā. Minētie ilgtermiņa riska darījumi ietver tādu mājokļa aizdevumu vērtspapīrošanu, kas ir nodrošināti ar vienu vai vairākām mājokļa nekustamā īpašuma hipotēkām (ar mājokļa hipotēku nodrošināti vērtspapīri), komercaizdevumus, kuri ir nodrošināti ar vienu vai vairākām komerciālā nekustamā īpašuma hipotēkām, korporatīvos aizdevumus, to skaitā aizdevumus, kas piešķirti maziem un vidējiem uzņēmumiem, un pircēju un pasūtītāju parādus vai citus pamatā esošus riska darījumus, kurus iniciators uzskata par atsevišķu aktīvu veidu, ar nosacījumu, ka ienākumi no šo pircēju un pasūtītāju parādu vai citu pamatā esošo riska darījumu vērtspapīrošanas tiek izmantoti ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanai vai refinansēšanai.

(16)

Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā liedz iespēju ELTIF veikt ieguldījumus kredītiestādēs, ieguldījumu brokeru sabiedrībās, apdrošināšanas sabiedrībās un citās finanšu sabiedrībās. Tomēr inovatīvām nesen atļauju saņēmušām finanšu sabiedrībām, tādām kā finanšu tehnoloģiju uzņēmumi, varētu būt svarīga loma digitālās inovācijas, Savienības finanšu tirgu vispārējās efektivitātes un darbvietu radīšanas veicināšanā un Savienības finanšu infrastruktūras un kapitāla tirgu savienības noturības un stabilitātes palielināšanā. Šādas finanšu sabiedrības projektē, izstrādā vai piedāvā inovatīvus produktus vai tehnoloģijas, kuru mērķis ir automatizēt vai uzlabot esošos vai radīt jaunus uzņēmējdarbības modeļus, procesus, lietojumus un produktus, tādējādi sniedzot labumu Savienības finanšu tirgiem un finanšu iestādēm un uzlabojot finanšu pakalpojumu sniegšanu finanšu iestādēm, uzņēmumiem un patērētājiem. Šādas finanšu sabiedrības arī padara konkrētus regulatīvos, uzraudzības vai pārraudzības procesus efektīvākus un veicina šo procesu piemērotību izvirzītā mērķa sasniegšanai vai modernizē regulatīvās, uzraudzības vai pārraudzības atbilstības nodrošināšanas funkcijas finanšu vai nefinanšu iestādēs. Tādēļ būtu vēlams grozīt Regulu (ES) 2015/760, lai atļautu ELTIF veikt ieguldījumus inovatīvās nesen atļauju saņēmušās finanšu sabiedrībās. Tā kā šī joma ir dinamiska un strauji attīstās, ELTIF būtu jāatļauj veikt ieguldījumus finanšu sabiedrībās, kas nav finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas darbības pārvaldītājsabiedrības un kas ir regulētas vienības, kurām atļauja piešķirta vai kuras reģistrētas mazāk kā piecus gadus pirms sākotnējā ieguldījuma veikšanas dienas.

(17)

Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā paredz, ka tādu kvalificētu portfeļuzņēmumu tirgus kapitalizācijas vērtība, kuriem ir ļauts veikt tirdzniecību regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, nepārsniedz 500 000 000 EUR. Tomēr daudziem biržas sarakstā iekļautiem uzņēmumiem ar zemu tirgus kapitalizāciju ir ierobežota likviditāte, kas liedz iespēju ELTIF pārvaldniekiem saprātīgā termiņā izveidot pietiekamu pozīciju šādos biržas sarakstā iekļautos uzņēmumos un līdz ar to sašaurina pieejamo ieguldīšanas mērķu klāstu. Lai ELTIF nodrošinātu labāku likviditātes profilu, to biržas sarakstā iekļauto kvalificēto portfeļuzņēmumu tirgus maksimālā kapitalizācijas vērtība, kuros ELTIF var ieguldīt, būtu jāpalielina no 500 000 000 EUR līdz 1 500 000 000 EUR. Lai izvairītos no iespējamām šādu ieguldījumu atbilstības izmaiņām valūtas svārstību vai citu faktoru dēļ, tirgus kapitalizācijas robežvērtība būtu jānosaka tikai sākotnējā ieguldījuma veikšanas laikā.

(18)

Lai ieguldītājiem, ELTIF pārvaldniekiem un kompetentajām iestādēm nodrošinātu trešās valstīs izvietotos aktīvos veikto ieguldījumu pārredzamību un integritāti, prasības attiecībā uz ieguldījumiem trešo valstu kvalificētos portfeļuzņēmumos būtu jāsaskaņo ar standartiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/849 (7). Tās arī būtu jāsaskaņo ar standartiem, kas izklāstīti dalībvalstu kopīgajā rīcībā attiecībā uz jurisdikcijām, kuras nodokļu nolūkos nesadarbojas (kas norādītas Padomes secinājumos par pārskatīto ES sarakstu ar jurisdikcijām, kuras nodokļu nolūkos nesadarbojas).

(19)

ELTIF pārvaldnieki, kam ir daļas portfeļuzņēmumā, savas intereses varētu nostādīt augstāk par ELTIF ieguldošo personu interesēm. Lai izvairītos no šāda interešu konflikta un nodrošinātu pareizu korporatīvo pārvaldību, Regula (ES) 2015/760 paredz, ka ELTIF iegulda tikai tādos aktīvos, kas nav saistīti ar ELTIF pārvaldnieku, ja vien attiecīgais ELTIF neiegulda citu šā ELTIF pārvaldnieka pārvaldītu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās vai daļās. Tomēr saskaņā ar iedibināto tirgus praksi viens vai vairāki aktīvu pārvaldītāja ieguldījumu instrumenti kopīgi iegulda līdzās citam fondam, kuram ir līdzīgs mērķis un stratēģija kā attiecīgajam ELTIF. Šādi ES AIFP un citu tai pašai grupai piederošu saistīto vienību kolektīvie ieguldījumi dod iespēju piesaistīt vairāk kapitāla ieguldījumiem liela mēroga projektos. Šajā nolūkā aktīvu pārvaldītāji parasti paralēli ELTIF iegulda mērķvienībā un strukturē savus ieguldījumus, izmantojot kolektīvo ieguldījumu instrumentus. Aktīvu pārvaldības pilnvarojuma ietvaros no portfeļa pārvaldītājiem un aktīvu pārvaldītāju vadošā līmeņa darbiniekiem parasti tiek prasīts vai sagaidīts, ka tie kolektīvi ieguldīs tajā pašā fondā, kuru tie pārvalda. Tādēļ būtu jāprecizē, ka noteikumiem par interešu konfliktu nevajadzētu liegt iespēju ELTIF pārvaldniekam vai tai pašai grupai piederošam uzņēmumam kolektīvi ieguldīt šajā ELTIF vai kopā ar minēto ELTIF ieguldīt tajā pašā aktīvā. Lai nodrošinātu, ka šādu kolektīvu ieguldījumu veikšanas gadījumā ir ieviesti efektīvi ieguldītāju aizsardzības pasākumi, ELTIF pārvaldniekiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/61/ES (8) izklāstītajām prasībām būtu jānosaka organizatoriska un administratīva kārtība, kādā identificē, novērš, pārvalda un uzrauga interešu konfliktus, un jānodrošina, ka šādi interešu konflikti tiek atbilstoši atklāti.

(20)

Lai novērstu interešu konfliktus, izvairītos no darījumiem, kas nenotiek saskaņā ar komerciālajiem noteikumiem, un nodrošinātu pareizu korporatīvo pārvaldību, Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā neatļauj ELTIF pārvaldnieka un to uzņēmumu darbiniekiem, kuri pieder tai pašai grupai, kam pieder ELTIF pārvaldnieks, ieguldīt šajā ELTIF vai kopā ar šo ELTIF ieguldīt tajā pašā aktīvā. Tomēr saskaņā ar iedibināto tirgus praksi no ELTIF pārvaldnieka un tādu citu tai pašai grupai piederošu saistīto vienību darbiniekiem, kuri kolektīvi iegulda paralēli ELTIF pārvaldniekam, tostarp portfeļu pārvaldītājiem un vadošā līmeņa darbiniekiem, kas atbild par svarīgākajiem ELTIF pārvaldnieka finanšu un darbības lēmumiem, aktīvu pārvaldības pilnvarojuma rakstura dēļ bieži vien tiek prasīts vai sagaidīts, ka tie kolektīvi ieguldīs tajā pašā fondā vai tajā pašā aktīvā, lai veicinātu minēto darbinieku un ieguldītāju finansiālo stimulu saskaņošanu. Tādēļ būtu jāprecizē, ka noteikumiem par interešu konfliktu nevajadzētu liegt iespēju ELTIF pārvaldnieka vai pie tās pašas grupas piederošo uzņēmumu darbiniekiem privātpersonas statusā kolektīvi ieguldīt šajā ELTIF un kopā ar šo ELTIF ieguldīt tajā pašā aktīvā. Lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad darbinieki veic šādus kolektīvos ieguldījumus, ir ieviesti efektīvi ieguldītāju aizsardzības pasākumi, ELTIF pārvaldniekiem būtu jānosaka organizatoriska un administratīva kārtība, kādā identificē, novērš, pārvalda un uzrauga interešu konfliktus, un jānodrošina, ka šādi interešu konflikti tiek atbilstoši atklāti.

(21)

Profesionāliem un privātiem ieguldītājiem paredzētie noteikumi par ELTIF, to skaitā noteikumi par aizņemtā kapitāla izmantošanu investēšanai, aktīvu diversifikāciju, portfeļa sastāvu, koncentrācijas robežām un atbilstīgo aktīvu un ieguldījumu robežām, ir gandrīz identiski. Tomēr profesionāliem un privātiem ieguldītājiem ir atšķirīgs ieguldījumu turēšanas periods, riska tolerance un ieguldīšanas vajadzības, kā arī atšķirīga spēja analizēt ieguldīšanas iespējas. Tik tiešām, profesionāliem ieguldītājiem ir augstāka riska tolerance nekā privātiem ieguldītājiem, tie spēj veikt ieguldīšanas iespēju visaptverošu analīzi un aktīvu pienācīgu izvērtēšanu, tostarp to vērtības noteikšanu, un to rakstura un darbību dēļ tiem var būt no privātiem ieguldītājiem atšķirīgi peļņas mērķi. Neraugoties uz iepriekš minēto, gandrīz identisko noteikumu un to radītā lielā administratīvā sloga un saistīto izmaksu dēļ, ar ko saskaras profesionāliem ieguldītājiem paredzēti ELTIF, aktīvu pārvaldītāji līdz šim ir negribīgi piedāvājuši īpaši pielāgotus produktus profesionāliem ieguldītājiem. Tādēļ būtu jāparedz īpaši noteikumi ELTIF, kurus tirgo tikai profesionāliem ieguldītājiem, jo īpaši noteikumi par attiecīgā portfeļa diversifikāciju un sastāvu, ieguldīšanas robežu, koncentrācijas robežām un naudas aizņemšanos.

(22)

Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā paredz, ka ELTIF vismaz 70 % no sava kapitāla iegulda atbilstīgos ieguldījumu aktīvos. Tik augsta ieguldīšanas robeža attiecībā uz atbilstīgajiem ieguldījumu aktīviem ELTIF portfeļos sākotnēji tika noteikta, ņemot vērā ELTIF koncentrēšanos uz ilgtermiņa ieguldījumiem un cerēto šādu ieguldījumu devumu Savienības ekonomikas ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanā. Tomēr, ņemot vērā dažu ELTIF portfeļos ietilpstošo atbilstīgo ieguldījumu aktīvu nelikvīdo un īpašo raksturu, ELTIF pārvaldniekiem var izrādīties sarežģīti un dārgi pārvaldīt ELTIF likviditāti, izpildīt atpakaļpirkšanas pieprasījumus, slēgt aizņemšanās līgumus un izpildīt citus ELTIF ieguldījumu stratēģiju elementus, kas attiecas uz šādu atbilstīgo ieguldījumu aktīvu nodošanu, vērtības noteikšanu un ieķīlāšanu. Tāpēc robežas pazemināšana attiecībā uz atbilstīgajiem ieguldījumu aktīviem ļautu ELTIF pārvaldniekiem labāk pārvaldīt ELTIF likviditāti. Lai izvērtētu, vai ELTIF ievēro ieguldīšanas robežu, kas noteikta attiecībā uz atbilstīgiem ieguldījumu aktīviem, būtu jākombinē tikai tādu ELTIF atbilstīgie ieguldījumu aktīvi, kuri nav kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, un to kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu atbilstīgie ieguldījumu aktīvi, kuros ELTIF ir ieguldījuši.

(23)

Regulas (ES) 2015/760 pašreizējās diversifikācijas prasības tika ieviestas, lai nodrošinātu, ka ELTIF var izturēt nelabvēlīgus tirgus apstākļus. Tomēr minētie noteikumi ir izrādījušies pārāk apgrūtinoši, jo praksē tie nozīmē to, ka ELTIF ir jāveic vidēji 10 atsevišķi ieguldījumi. Attiecībā uz ieguldīšanu projektos vai liela mēroga infrastruktūrā prasība katram ELTIF veikt 10 ieguldījumus var būt grūti izpildāma un dārga darījumu izmaksu un kapitāla sadales ziņā. Tādēļ, lai samazinātu darījumu un administratīvās izmaksas ELTIF un galu galā to ieguldītājiem, ELTIF būtu jāspēj īstenot koncentrētākas ieguldījumu stratēģijas un līdz ar to veikt riska darījumus ar mazāku skaitu atbilstīgo aktīvu. Tādēļ ir jāpielāgo diversifikācijas prasības attiecībā uz ELTIF riska darījumiem ar atsevišķiem kvalificētiem portfeļuzņēmumiem, atsevišķiem reāliem aktīviem, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem un dažiem citiem atbilstīgiem ieguldījumu aktīviem, līgumiem un finanšu instrumentiem. Šādai papildu elastībai ELTIF portfeļa sastāvā un diversifikācijas prasību mazināšanai nevajadzētu būtiski ietekmēt ELTIF spēju izturēt tirgus svārstīgumu, jo ELTIF parasti iegulda aktīvos, kuriem nav viegli pieejama tirgus kotācija, kuri varētu būt ļoti nelikvīdi un kuriem bieži vien ir ilgs termiņš vai ilgāks turēšanas periods.

(24)

Atšķirībā no privātiem ieguldītājiem profesionāliem ieguldītājiem noteiktos apstākļos var būt ilgāks ieguldījumu turēšanas periods, atšķirīgi mērķi ieguldījumu peļņas ziņā, plašākas speciālās zināšanas, lielāka riska tolerance pret nelabvēlīgiem tirgus apstākļiem un lielāka spēja absorbēt zaudējumus. Tādēļ attiecībā uz šādiem profesionāliem ieguldītājiem ir nepieciešams noteikt diferencētu ieguldītāju aizsardzības pasākumu kopumu un atcelt diversifikācijas prasības ELTIF, kurus tirgo tikai profesionāliem ieguldītājiem.

(25)

Lai labāk izmantotu ELTIF pārvaldnieku speciālās zināšanas un ņemot vērā diversifikācijas sniegtās priekšrocības, atsevišķos gadījumos ELTIF var būt izdevīgi visus vai gandrīz visus savus aktīvus ieguldīt galvenā ELTIF diversificētajā portfelī. Tādēļ būtu jāļauj ELTIF apvienot savus aktīvus un izmantot galvenās-pakārtotās struktūras, ieguldot galvenajos ELTIF.

(26)

Lai nodrošinātu ELTIF ikdienas darbību un īstenotu noteiktu ieguldījumu stratēģiju, bieži vien ieguldījumiem izmanto aizņemtu kapitālu. Ne pārāk lielas aizņemtā kapitāla summas, ja tās tiek atbilstoši kontrolētas, var palielināt peļņu bez pārmērīga riska radīšanas vai tā palielināšanas. Turklāt dažādi kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi bieži vien var izmantot aizņemto kapitālu ieguldījumiem, lai uzlabotu efektivitāti vai darbības rezultātus. Tā kā Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā naudas aizņemšanās ir ierobežota līdz 30 % no ELTIF kapitāla vērtības, ELTIF pārvaldnieki var nespēt veiksmīgi īstenot noteiktas ieguldījumu stratēģijas, tostarp reālos aktīvos veiktu ieguldījumu gadījumos, kad augstāka aizņemtā kapitāla līmeņa izmantošana ir nozares norma vai arī ir nepieciešama, lai gūtu pievilcīgu ar risku koriģētu peļņu. Tādēļ būtu jāpalielina ELTIF pārvaldnieku elastība attiecībā uz papildu kapitāla piesaistīšanu ELTIF darbības laikā. Tajā pašā laikā ir vēlams uzlabot aizņemtā kapitāla izmantošanas ieguldīšanai pārvaldību un sekmēt lielāku atbilstību Direktīvai 2011/61/ES attiecībā uz aizņemšanās politiku, aizstājot kapitālu ar neto aktīvu vērtību kā atbilstošu atsauces punktu naudas aizņemšanās robežas noteikšanai, kas būtu jāpapildina ar uzlabojumiem izlabošanas politikā. Ņemot vērā iespējamos riskus, ko var radīt aizņemta kapitāla izmantošanai ieguldīšanai, ELTIF, kurus var tirgot privātiem ieguldītājiem, būtu jāatļauj aizņemties naudu ne vairāk kā 50 % apmērā no ELTIF neto aktīvu vērtības. Robeža 50 % apmērā ir atbilstoša, ņemot vērā vispārējās naudas aizņemšanās robežas, kas ir kopīgas fondiem, kuri iegulda reālos aktīvos ar līdzīgu likviditātes un atpakaļpirkšanas profilu.

Tomēr attiecībā uz profesionāliem ieguldītājiem tirgotiem ELTIF būtu jāatļauj augstāka aizņemtā kapitāla robeža, jo profesionāliem ieguldītājiem ir augstāka riska tolerance nekā privātiem ieguldītājiem. Tādēļ naudas aizņemšanās robeža attiecībā uz ELTIF, ko tirgo tikai profesionāliem ieguldītājiem, būtu jāpaaugstina līdz 100 % no ELTIF neto aktīvu vērtības. Turklāt Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā nepiedāvā ELTIF pārvaldniekiem iespēju atbilstošā laikposmā izlabot ieguldījumu pozīciju gadījumos, kad ELTIF pārkāpj aizņemtā kapitāla izmantošanas ieguldījumiem robežu un šāds pārkāpums ir ārpus attiecīgā ELTIF pārvaldnieka kontroles. Tādēļ, ņemot vērā neto aktīvu vērtības kā atsauces vērtības svārstīgumu un ELTIF ieguldītāju intereses, būtu jāprecizē, ka Regulas (ES) 2015/760 noteikumi par izlabošanu attiecas arī uz aizņemšanas robežām.

(27)

Lai ELTIF nodrošinātu plašākas ieguldīšanas iespējas, ELTIF vajadzētu būt iespējai aizņemties valūtā, kurā ELTIF pārvaldnieks ir iecerējis iegādāties attiecīgo aktīvu. Tomēr ir jāmazina valūtu neatbilstības risks un līdz ar to jāierobežo ar valūtu atšķirību saistītais risks ieguldījumu portfelim. Tādēļ ELTIF būtu atbilstoši jāierobežo sava pakļautība ar valūtu atšķirību saistītajam riskam.

(28)

ELTIF vajadzētu būt iespējai apgrūtināt savus aktīvus, lai īstenotu savu aizņemšanās stratēģiju. Lai vēl vairāk palielinātu ELTIF elastību attiecībā uz to aizņemšanās stratēģijas īstenošanu, aizņemšanās darbības nevajadzētu uzskatīt par aizņemšanos, ja aizņemšanos pilnībā sedz ieguldītāju kapitāla saistības.

(29)

Ņemot vērā ELTIF naudas aizņemšanās maksimālo robežu palielināšanu un atsevišķu robežu, kas noteiktas attiecībā uz naudas aizņemšanos ārvalstu valūtās, atcelšanu, ieguldītāju rīcībā vajadzētu būt vispusīgākai informācijai par ELTIF izmantotajām aizņemšanās stratēģijām un robežām. Tādēļ būtu jāprasa ELTIF pārvaldniekiem attiecīgā ELTIF prospektā skaidri norādīt aizņemšanās robežas.

(30)

Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā paredz, ka ELTIF ieguldošās personas var pieprasīt šā ELTIF likvidāciju, ja to atpakaļpirkšanas pieprasījumi, kas iesniegti saskaņā ar ELTIF atpakaļpirkšanas politiku, nav izpildīti viena gada laikā no to iesniegšanas dienas. Ņemot vērā ELTIF ilgtermiņa orientāciju un ELTIF portfeļu bieži vien īpašo un nelikvīdo aktīvu profilu, jebkura ieguldītāja vai ieguldītāju grupas tiesības pieprasīt ELTIF likvidāciju var būt nesamērīgas un kaitēt gan veiksmīgai ELTIF ieguldījumu stratēģijas īstenošanai, gan citu ieguldītāju vai ieguldītāju grupu interesēm. Tādēļ būtu jāatceļ ieguldītāju iespēja pieprasīt ELTIF likvidāciju, ja tas nespēj izpildīt atpakaļpirkšanas pieprasījumus.

(31)

Regulas (ES) 2015/760 pašreizējā redakcija nav skaidra attiecībā uz kritērijiem, pēc kuriem novērtē atpakaļpirkšanas procentuālo daļu jebkurā konkrētā laikposmā, un attiecībā uz minimālo informāciju, kas sniedzama kompetentajām iestādēm par atpakaļpirkšanas iespēju. Ņemot vērā Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) (EVTI) centrālo lomu Regulas (ES) 2015/760 piemērošanā un tās specializētās zināšanas par vērtspapīriem un vērtspapīru tirgiem, EVTI būtu jāuztic izstrādāt tādu regulatīvu tehnisko standartu projektu, kuri precizē apstākļus, kādos ELTIF darbības laiku uzskata par savienojamu ar katra atsevišķā ELTIF aktīva dzīves ciklu; kritērijus, pēc kuriem nosaka minimālo turēšanas periodu, pirms ir iespējama atpakaļpirkšana; ELTIF kompetentajai iestādei sniedzamo minimālo informāciju; prasības, kas ELTIF jāizpilda saistībā ar tā atpakaļpirkšanas politiku un likviditātes pārvaldības instrumentiem; un kritērijus atpakaļpirkšanas procentuālās daļas novērtēšanai. Ir jāatzīmē, ka gadījumos, kad ELTIF nolikums vai dibināšanas dokumenti paredz atpakaļpirkšanas iespēju attiecīgā ELTIF darbības laikā, būtu jāpiemēro Direktīvā 2011/61/ES izklāstītie noteikumi par likviditātes riska pārvaldību un likviditātes pārvaldības instrumentiem.

(32)

Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā paredz, ka ELTIF nolikums vai dibināšanas dokumenti neliedz iespēju ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas tirgot regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā. Neraugoties uz šo iespēju, ELTIF pārvaldnieki, kā arī ieguldītāji un tirgus dalībnieki ELTIF daļu vai ieguldījumu apliecību tirdzniecībai ļoti maz ir izmantojuši otrreizējās tirdzniecības mehānismu. Lai veicinātu ELTIF ieguldījumu apliecību vai daļu otrreizējo tirdzniecību, būtu jāatļauj ELTIF pārvaldniekiem paredzēt ELTIF ieguldošo personu pirmstermiņa izstāšanās iespēju ELTIF darbības laikā. Lai nodrošinātu šāda otrreizējās tirdzniecības mehānisma efektīvu darbību, pirmstermiņa izstāšanās iespējai vajadzētu būt pieejamai tikai tad, ja ELTIF pārvaldnieks ir ieviesis politiku potenciālo ieguldītāju un izstāšanās pieprasījumu atbilstības noteikšanai. Šajā politikā būtu jāprecizē arī nodošanas procedūra, ELTIF pārvaldnieka vai fonda administratora loma, “likviditātes loga” – laikposma, kurā ir iespējams apmainīt ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas – periodiskums un ilgums, noteikumi par izpildes cenu un proporcionālas sadales nosacījumiem, informācijas atklāšanas prasības, nodevas, izmaksas un atlīdzības maksājumi un citi nosacījumi, kas attiecas uz šādu “likviditātes loga” mehānismu. EVTI būtu jāuztic izstrādāt tādu regulatīvu tehnisko standartu projektu, kuri precizē apstākļus atbilstības noteikšanas izmantošanai, tostarp informāciju, kas ELTIF jāatklāj ieguldītājiem.

(33)

Lai izvairītos no tā, ka privātie ieguldītāji pārprot otrreizējās tirdzniecības mehānisma juridisko raksturu un tā atļauto potenciālo likviditāti, izplatītājam vai – ja ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas tiek tieši piedāvātas vai izvietotas privātam ieguldītājam – ELTIF pārvaldniekam būtu jāizdod privātiem ieguldītājiem paredzēts skaidrs rakstisks brīdinājums, ka atbilstības noteikšanas mehānisma pieejamība negarantē atbilstības noteikšanu un nenodrošina privātiem ieguldītājiem tiesības uz izstāšanos vai to attiecīgo ELTIF ieguldījumu apliecību vai daļu atpirkšanu. Ja privātiem ieguldītājiem piedāvāta vai izvietota ELTIF darbības laiks pārsniedz 10 gadus, minētajam rakstiskajam brīdinājumam vajadzētu būt daļai no viena vienīga rakstiska brīdinājuma, ar ko privātos ieguldītājus informē arī par to, ka attiecīgais ELTIF produkts var nebūt piemērots tādiem privātiem ieguldītājiem, kuri nespēj izturēt šādas ilgtermiņa un nelikvīdas saistības. Iekļaujot atbilstības noteikšanas mehānisma pieejamību privātiem ieguldītājiem paredzētā mārketinga vēstījumā, to nevajadzētu reklamēt kā instrumentu, kas garantē likviditāti pēc pieprasījuma.

(34)

Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā paredz, ka ELTIF pieņem detalizētu grafiku savu aktīvu secīgai realizācijai, lai nodrošinātu ieguldītāju ieguldījumu apliecību vai daļu atpakaļpirkšanu pēc ELTIF darbības laika beigām. Minētā regula paredz arī to, ka ELTIF šo detalizēto grafiku dara zināmu ELTIF kompetentajai iestādei. Minētās prasības ELTIF pārvaldniekiem rada būtisku administratīvo un atbilstības nodrošināšanas slogu, tajā pašā laikā atbilstoši nepalielinot ieguldītāju aizsardzību. Lai atvieglotu minēto slogu, nemazinot ieguldītāju aizsardzību, ELTIF būtu jāinformē ELTIF kompetentā iestāde par savu aktīvu secīgu realizāciju nolūkā nodrošināt ieguldītāju ieguldījumu apliecību vai daļu atpakaļpirkšanu pēc ELTIF darbības laika beigām, un jāiesniedz ELTIF kompetentajai iestādei detalizēts grafiks tikai tad, ja minētā kompetentā iestāde tiem to ir skaidri pieprasījusi.

(35)

Pakārtotā ELTIF prospekts var ietvert ieguldītājiem ļoti svarīgu informāciju, kas tiem ļauj labāk izvērtēt ieguldījuma potenciālos riskus un tā sniegto labumu. Tādēļ būtu jāprasa, lai galvenās-pakārtotās struktūras gadījumā pakārtotā ELTIF prospektā tiktu atklāta informācija par galveno-pakārtoto struktūru, pakārtoto ELTIF un galveno ELTIF un apraksts par jebkādu atalgojumu vai izmaksu atlīdzinājumu, ko maksā pakārtotais ELTIF.

(36)

Atbilstoša informācijas atklāšana par nodevām un atlīdzības maksājumiem ir ļoti svarīga, lai ieguldītāji varētu izvērtēt ELTIF kā potenciālu ieguldīšanas mērķobjektu. Šādas informācijas atklāšana ir svarīga arī tad, ja ELTIF tiek tirgots privātiem ieguldītājiem galveno-pakārtoto struktūru gadījumā. Tādēļ būtu jāprasa, lai ELTIF pārvaldnieks pakārtotā ELTIF gada pārskatā iekļautu pārskatu par pakārtotā ELTIF un galvenā ELTIF kopējiem atlīdzības maksājumiem. Ir sagaidāms, ka šāda prasība veicinās ieguldītāju aizsardzību pret nepamatotām papildu izmaksām, ko radītu galvenā ELTIF veikta iespējama maksas noteikšana pakārtotajam ELTIF par parakstīšanos un atpakaļpirkšanu.

(37)

Regulā (ES) 2015/760 ELTIF pārvaldniekiem ir prasīts ELTIF prospektā atklāt informāciju par nodevām, kas saistītas ar ieguldīšanu attiecīgajā ELTIF. Tomēr arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1286/2014 (9) ir iekļautas prasības attiecībā uz informācijas par nodevām atklāšanu. Lai palielinātu pārredzamību par nodevu struktūru, Regulā (ES) 2015/760 noteiktā prasība būtu jāsaskaņo ar Regulā (ES) Nr. 1286/2014 noteikto prasību.

(38)

Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā paredz, ka ELTIF pārvaldnieki izveido vietējo struktūru katrā dalībvalstī, kurā tie plāno tirgot ELTIF. Lai gan ieguldītājiem noteiktās prasības veikt konkrētus uzdevumus visās dalībvalstīs paliek spēkā, prasība izveidot vietējās struktūras tomēr pēc tam ir atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1160 (10) attiecībā uz PVKIU un alternatīvajiem ieguldījumu fondiem, kurus tirgo privātiem ieguldītājiem, jo šādas vietējās struktūras rada papildu izmaksas un domstarpības par ELTIF pārrobežu tirdzniecību. Turklāt ir mainījusies saziņai ar ieguldītājiem par labāku atzītā metode – vietējās struktūrās notiekošu klātienes sanāksmju vietā tiek izmantota tieša saziņa starp fondu pārvaldītājiem vai izplatītājiem un ieguldītājiem ar elektronisko sakaru līdzekļu palīdzību. Tādējādi minētās prasības izņemšana no Regulas (ES) 2015/760 attiecībā uz visiem ELTIF ieguldītājiem atbilstu Direktīvai (ES) 2019/1160 un finanšu produktu tirdzniecības mūsdienu metodēm un varētu veicināt ELTIF pievilcīgumu aktīvu pārvaldītājiem, kuriem vairs nebūtu jāsedz izmaksas, ko rada vietējo struktūru izmantošana. Tādēļ minētā prasība būtu jāsvītro.

(39)

Tā kā ELTIF ieguldījumu apliecības un daļas ir finanšu instrumenti, gadījumos, kad ELTIF tiek tirgoti, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (11) noteikumus par produktu pārvaldību. Tomēr ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas var iegādāties arī bez ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas. Lai aptvertu minētos gadījumus, Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā paredz, ka ELTIF pārvaldniekiem ir jāizstrādā iekšējās izvērtēšanas procedūra attiecībā uz privātiem ieguldītājiem tirgotiem ELTIF. Pašreizējais režīms balstās uz Direktīvas 2014/65/ES noteikumiem par produktu pārvaldību, taču tajā ir vairākas atšķirības, kas nav pamatotas un varētu mazināt ieguldītāju aizsardzību. Tādēļ būtu jāprecizē, ka tiek piemēroti Direktīvas 2014/65/ES noteikumi par produktu pārvaldību. Atsauces uz Direktīvu 2014/65/ES būtu jāsaprot kā tādas, kas paredz minēto direktīvu papildinošo deleģēto aktu piemērošanu.

(40)

Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā paredz, ka ELTIF izplatītāji vai pārvaldnieki veic privāto ieguldītāju piemērotības izvērtējumu. Tomēr šī prasība jau ir paredzēta Direktīvas 2014/65/ES 25. pantā. Šāda dubulta prasība rada papildu administratīvo slogu, kā rezultātā privātiem ieguldītājiem palielinās izmaksas, un ir spēcīgs bremzējošs faktors, kas ELTIF pārvaldniekus attur no jaunu ELTIF piedāvāšanas privātiem ieguldītājiem. Tādēļ minētā dubultā prasība no Regulas (ES) 2015/760 būtu jāizņem.

(41)

Lai privātiem ieguldītājiem nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni, piemērotības izvērtējums būtu jāveic neatkarīgi no tā, vai privātie ieguldītāji ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas iegādājas no ELTIF izplatītājiem vai pārvaldniekiem, vai arī otrreizējā tirgū. Saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 2. punktu piemērotības izvērtējumam būtu jāietver informācija par ieguldījuma paredzamo ilgumu un mērķi un par privātā ieguldītāja riska toleranci kā daļa no informācijas par privātā ieguldītāja ieguldīšanas mērķiem un finansiālo situāciju, tostarp spēju ciest zaudējumus. Izvērtējuma rezultāti būtu jāpaziņo privātajiem ieguldītājiem paziņojuma par piemērotību veidā saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 6. punktu.

(42)

Turklāt gadījumos, kad piemērotības izvērtējuma rezultāti liecina, ka ELTIF privātajam ieguldītājam nav piemērots, taču šis privātais ieguldītājs tik un tā vēlas veikt attiecīgo darījumu, pirms ELTIF izplatītājs vai pārvaldnieks veic šo darījumu, tam būtu jāsaņem privātā ieguldītāja skaidra piekrišana.

(43)

Regula (ES) 2015/760 paredz arī to, ka ELTIF izplatītāji vai pārvaldnieki, tirgojot ELTIF privātiem ieguldītājiem, sniedz atbilstošas ieguldījumu konsultācijas. Precizitātes trūkums Regulā (ES) 2015/760 attiecībā uz to, kas ir atbilstoša ieguldījumu konsultācija, un tas, ka nav mijnorādes uz ieguldījumu konsultācijas definīciju Direktīvā 2014/65/ES, ir izraisījis juridiskās noteiktības trūkumu un neskaidrību ELTIF izplatītāju un pārvaldnieku vidū. Turklāt pienākums sniegt ieguldījumu konsultācijas paredz, ka ārējiem izplatītājiem, kad tie tirgo ELTIF privātiem ieguldītājiem, jābūt saņēmušiem atļauju saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES. Tas rada nevajadzīgus kavēkļus ELTIF tirdzniecībai šādiem ieguldītājiem un arī pakļauj ELTIF stingrākām prasībām nekā tās, ko piemēro citu sarežģītu finanšu produktu izplatīšanai, tostarp Regulā (ES) 2017/2402 noteiktajām prasībām vērtspapīrošanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/59/ES (12) noteiktajām subordinētajām atbilstīgajām saistībām. Tādēļ nevajadzētu prasīt ELTIF izplatītājiem un pārvaldniekiem sniegt privātiem ieguldītājiem šādas ieguldījumu konsultācijas. Turklāt, ņemot vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus finanšu produktiem, kad šādi produkti tiek tirgoti galaieguldītājiem, un nodrošināt, ka šī regula ietver arī efektīvus ieguldītāju aizsardzības pasākumus, ELTIF nevajadzētu pakļaut nevajadzīgam administratīvam un regulatīvam slogam.

(44)

Lai nodrošinātu, ka ar ELTIF tirdzniecību privātiem ieguldītajiem saistīto prasību piemērošana tiek efektīvi uzraudzīta, uz izplatītājiem vai – ja ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas tiek tieši piedāvātas vai izvietotas privātiem ieguldītājiem – ELTIF pārvaldniekiem būtu jāattiecina Direktīvas 2014/65/ES noteikumi par uzskaiti.

(45)

Ja ELTIF privātiem ieguldītājiem tirgo vai izvieto ar izplatītāja starpniecību, šādam izplatītājam būtu jāatbilst piemērojamajām Direktīvas 2014/65/ES un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (13) prasībām. Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un izvairītos no dublēšanās, gadījumos, kad privātam ieguldītājam ir sniegta ieguldījumu konsultācija saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, būtu jāuzskata, ka prasība sniegt piemērotības izvērtējumu ir izpildīta.

(46)

Saskaņā ar iedibināto tirgus praksi no portfeļa pārvaldītājiem un ELTIF pārvaldnieka vadošā personāla tiek prasīts vai sagaidīts, ka tie ieguldīs ELTIF, kurus pārvalda tas pats ELTIF pārvaldnieks. Tiek pieņemts, ka šādām personām ir liela finansiāla pieredze un ka tās ir labi informētas par attiecīgo ELTIF, kas nozīmē to, ka būtu lieki tām prasīt iziet piemērotības izvērtēšanu attiecībā uz ieguldīšanu attiecīgajā ELTIF. Tādēļ nevajadzētu prasīt ELTIF izplatītājiem vai pārvaldniekiem veikt šādu personu piemērotības izvērtējumu.

(47)

Attiecībā uz potenciālajiem privātajiem ieguldītājiem, kuru finanšu instrumentu portfelis nepārsniedz 500 000 EUR, Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā paredz, ka sākotnējais minimālais ieguldījums vienā vai vairākos ELTIF ir 10 000 EUR un ka šādu ieguldītāju ELTIF ieguldītā kopējā summa nepārsniedz 10 % no to finanšu instrumentu portfeļa. Piemērotas kopā, prasība par minimālo sākotnējo ieguldījumu 10 000 EUR apjomā un 10 % robeža attiecībā uz kopējo ieguldījumu summu rada būtisku šķērsli privāto ieguldītāju ieguldījumiem ELTIF, un tas ir pretrunā ELTIF mērķim izveidot privāto alternatīvo ieguldījumu fondu produktu. Tādēļ prasība par sākotnējo minimālo ieguldījumu 10 000 EUR apjomā un 10 % robeža attiecībā uz kopējo ieguldījumu summu ir jāizņem.

(48)

Regula (ES) 2015/760 pašreizējā redakcijā paredz vienlīdzīgu attieksmi pret ieguldītājiem un aizliedz privileģētu attieksmi pret atsevišķiem ieguldītājiem vai ieguldītāju grupām vai īpašu ekonomisko priekšrocību piešķiršanu šiem ieguldītājiem. Tomēr ELTIF var būt vairākas ieguldījumu apliecību vai daļu kategorijas ar nedaudz vai būtiski atšķirīgiem nosacījumiem attiecībā uz nodevām, juridisko struktūru, tirdzniecības noteikumiem un citām prasībām. Lai ņemtu vērā šīs atšķirības, minētās prasības būtu jāpiemēro tikai atsevišķiem ieguldītājiem vai ieguldītāju grupām, kas iegulda vienā un tajā pašā ELTIF kategorijā vai kategorijās.

(49)

Lai ELTIF pārvaldniekiem dotu pietiekami daudz laika pielāgoties šīs regulas prasībām, to skaitā prasībām, kas attiecas uz ELTIF tirdzniecību ieguldītājiem, šo regulu būtu jāsāk piemērot deviņus mēnešus pēc tās stāšanās spēkā.

(50)

Atbilstīgo aktīvu iespējami nelikvīdā rakstura un ELTIF ilgtermiņa orientācijas dēļ ELTIF var saskarties ar grūtībām nodrošināt atbilstību to darbības laikā ieviestajām izmaiņām fonda nolikumā un regulatīvajās prasībās, vienlaikus nemazinot savu ieguldītāju uzticēšanos un paļāvību. Tādēļ ir jāparedz pārejas noteikumi attiecībā uz tiem ELTIF, kuriem atļauja piešķirta pirms šīs regulas piemērošanas sākšanās. Tomēr šādiem ELTIF arī vajadzētu būt iespējai izvēlēties piemērot šo regulu ar nosacījumu, ka ELTIF kompetentā iestāde par to ir atbilstoši informēta.

(51)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, nodrošināt efektīvu tiesisko regulējumu ELTIF darbībai visā Savienībā un veicināt ilgtermiņa finansēšanu, piesaistot kapitālu un novirzot to ilgtermiņa ieguldījumiem reālajā ekonomikā saskaņā ar Savienības mērķi panākt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet šīs regulas mēroga un ietekmes dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(52)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) 2015/760,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2015/760

Regulu (ES) 2015/760 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šīs regulas mērķis ir atvieglot kapitāla piesaistīšanu un novirzīšanu ilgtermiņa ieguldījumiem reālajā ekonomikā, tostarp ieguldījumiem, kas veicina Eiropas zaļo kursu, un ieguldījumiem citās prioritārās jomās, saskaņā ar Savienības mērķi nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi.”;

2)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta 6) punktu aizstāj ar šādu:

“6)

“reālais aktīvs” ir aktīvs, kam savas būtības un īpašību dēļ ir iekšvērtība;”;

b)

panta 7) punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

“ca)

pārapdrošināšanas sabiedrība, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 4) punktā;”;

c)

iekļauj šādus punktus:

“14a)   “vienkārša, pārredzama un standartizēta vērtspapīrošana” ir vērtspapīrošana, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2402 (*1) 18. pantā izklāstītajiem nosacījumiem;

14b)   “grupa” ir grupa, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES (*2) 2. panta 11) punktā;

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.)."

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).”;"

d)

pievieno šādus punktus:

“20)

“pakārtotais ELTIF” ir ELTIF vai tā ieguldījumu apakšstruktūra, kas ir saņēmusi atļauju ieguldīt vismaz 85 % no saviem aktīviem cita ELTIF vai ELTIF ieguldījumu apakšstruktūras ieguldījumu apliecībās vai daļās;

21)

“galvenais ELTIF” ir ELTIF vai tā ieguldījumu apakšstruktūra, kurā cits ELTIF ieguldījumu apliecībās vai daļās iegulda vismaz 85 % no saviem aktīviem.”;

3)

regulas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   ELTIF kompetentās iestādes reizi ceturksnī informē EVTI par atļaujām, kas piešķirtas vai anulētas saskaņā ar šo regulu, un par jebkādām izmaiņām informācijā par ELTIF, kura ir iekļauta otrajā daļā minētajā centralizētajā publiskajā reģistrā.

EVTI uztur atjauninātu centralizētu publisko reģistru, kurā par katru ELTIF, kam piešķirta atļauja saskaņā ar šo regulu, norāda:

a)

ELTIF juridiskās personas identifikatoru (LEI) un valsts koda identifikatoru, ja tādi ir pieejami;

b)

ELTIF pārvaldnieka nosaukumu un adresi un, ja iespējams, minētā pārvaldnieka LEI;

c)

ELTIF un katras atsevišķās ieguldījumu apliecības vai daļas kategorijas ISIN kodu, ja tāds ir pieejams;

d)

galvenā ELTIF LEI, ja tāds ir pieejams;

e)

pakārtotā ELTIF LEI, ja tāds ir pieejams;

f)

ELTIF kompetento iestādi un tā izcelsmes dalībvalsti;

g)

dalībvalstis, kurās ELTIF tiek tirgots;

h)

to, vai ELTIF var tirgot privātiem ieguldītājiem vai tikai profesionāliem ieguldītājiem;

i)

ELTIF atļaujas piešķiršanas datumu;

j)

datumu, kurā sākta ELTIF tirdzniecība;

k)

datumu, kurā EVTI pēdējo reizi atjauninājusi informāciju par ELTIF.

Centralizēto publisko reģistru dara pieejamu elektroniskā formātā.”;

4)

regulas 5. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Atļaujas darboties kā ELTIF pieteikums ietver visus šādus elementus:

a)

fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti;

b)

ierosinātā ELTIF pārvaldnieka nosaukums;

c)

depozitārija nosaukums un – ja to pieprasa tāda ELTIF kompetentā iestāde, kuru var tirgot privātiem ieguldītājiem, – rakstiska vienošanās ar depozitāriju;

d)

ja ELTIF var tirgot privātiem ieguldītājiem – tās informācijas apraksts, ko dara pieejamu ieguldītājiem, tostarp apraksts par kārtību, kādā izskata privāto ieguldītāju iesniegtās sūdzības;

e)

attiecīgā gadījumā šāda informācija par ELTIF galveno-pakārtoto struktūru:

i)

apliecinājums, ka pakārtotais ELTIF ir pakārtots konkrētajam galvenajam ELTIF;

ii)

galvenā ELTIF fonda nolikums vai dibināšanas dokumenti un 29. panta 6. punktā minētais līgums starp pakārtoto un galveno ELTIF vai iekšējie noteikumi par uzņēmējdarbības veikšanu;

iii)

ja galvenajam ELTIF un pakārtotajam ELTIF ir atšķirīgi depozitāriji – 29. panta 7. punktā minētā vienošanās par informācijas apmaiņu;

iv)

ja pakārtotais ELTIF ir iedibināts dalībvalstī, kas nav galvenā ELTIF izcelsmes dalībvalsts, – galvenā ELTIF izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes apliecinājumu, ka galvenais ELTIF ir pakārtotā ELTIF norādītais ELTIF.”;

b)

panta 2. punkta otrās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“Neskarot 1. punktu, ES AIFP, kas piesakās tāda ELTIF pārvaldīšanai, kurš ir iedibināts citā dalībvalstī, iesniedz ELTIF kompetentajai iestādei šādus dokumentus:”;

c)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Pieteikuma iesniedzējus divu mēnešu laikā no pilnībā aizpildīta pieteikuma iesniegšanas dienas informē par to, vai ir piešķirta atļauja darboties kā ELTIF.”;

d)

panta 5. punkta otrās daļas b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

ja ELTIF var tirgot privātiem ieguldītājiem – privātajiem ieguldītājiem sniedzamās informācijas apraksts, tostarp apraksts par kārtību, kādā izskata privāto ieguldītāju iesniegtās sūdzības;”;

5)

regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:

“10. pants

Atbilstīgi ieguldījumu aktīvi

1.   Aktīvs, kas minēts 9. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ir atbilstīgs ELTIF veiktai ieguldīšanai tikai tad, ja tas ietilpst kādā no šādām kategorijām:

a)

pašu kapitāla vai kvazikapitāla instrumenti, kurus:

i)

ir emitējis 11. pantā minēts kvalificēts portfeļuzņēmums un kurus ELTIF iegādājies no šī kvalificēta portfeļuzņēmuma vai no trešās personas otrreizējā tirgū;

ii)

ir emitējis 11. pantā minēts kvalificēts portfeļuzņēmums apmaiņā pret pašu kapitāla vai kvazikapitāla instrumentu, ko ELTIF iepriekš iegādājies no kvalificēta portfeļuzņēmuma vai no trešās personas otrreizējā tirgū;

iii)

ir emitējis uzņēmums, kurā 11. pantā minētam kvalificētam portfeļuzņēmumam ir kapitāla līdzdalība apmaiņā pret pašu kapitāla vai kvazikapitāla instrumentu, ko ELTIF iegādājies saskaņā ar šā a) punkta i) vai ii) apakšpunktu;

b)

parāda instrumenti, ko emitējis 11. pantā minēts kvalificēts portfeļuzņēmums;

c)

aizdevumi, kurus ELTIF piešķīris 11. pantā minētam kvalificētam portfeļuzņēmumam un kuru termiņš nepārsniedz ELTIF darbības laiku;

d)

viena vai vairāku citu ELTIF, EuVECA, EuSEF, PVKIU un ES AIF, ko pārvalda ES AIFP, ieguldījumu apliecības vai daļas ar nosacījumu, ka šie ELTIF, EuVECA, EuSEF, PVKIU un ES AIF iegulda atbilstīgos ieguldījumos, kuri minēti 9. panta 1. un 2. punktā, un paši nav ieguldījuši nevienā citā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā vairāk nekā 10 % no saviem aktīviem;

e)

reālie aktīvi;

f)

vienkārša, pārredzama un standartizēta vērtspapīrošana, ja pamatā esošie riska darījumi atbilst kādai no šādām kategorijām:

i)

aktīvi, kas uzskaitīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/1851 (*3) 1. panta a) punkta i), ii) vai iv) apakšpunktā;

ii)

aktīvi, kas uzskaitīti Deleģētās regulas (ES) 2019/1851 1. panta a) punkta vii) vai viii) apakšpunktā, ar nosacījumu, ka ienākumus no vērtspapīrošanas obligācijām izmanto ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanai vai refinansēšanai;

g)

obligācijas, ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas zaļajām obligācijām emitējis 11. pantā minēts kvalificēts portfeļuzņēmums.

Pirmās daļas d) punktā noteikto robežu nepiemēro pakārtotajiem ELTIF.

2.   Lai noteiktu, vai ir ievērota 13. panta 1. punktā noteiktā ieguldīšanas robeža, ELTIF ieguldījumus ELTIF, EuVECA, EuSEF, PVKIU un ES AIF, ko pārvalda ES AIFP, daļās vai ieguldījumu apliecībās ņem vērā tikai tādā apmērā, kas atbilst to ieguldījumu summai, kurus minētie kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi veikuši šā panta 1. punkta pirmās daļas a), b), c), e), f) un g) punktā minētajos atbilstīgajos ieguldījumu aktīvos.

Lai noteiktu, vai ir ievērota ieguldīšanas robeža un citas robežas, kas noteiktas 13. pantā un 16. panta 1. punktā, ELTIF un citu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kuros attiecīgais ELTIF ir ieguldījis, aktīvus un naudas aizņemšanās pozīciju apvieno.

Atbilstību ieguldīšanas robežai un citām robežām, kuras noteiktas 13. pantā un 16. panta 1. punktā, saskaņā ar šo punktu nosaka, pamatojoties uz informāciju, ko atjaunina vismaz reizi ceturksnī, vai, ja minētā informācija nav pieejama reizi ceturksnī, pamatojoties uz visjaunāko pieejamo informāciju.

(*3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1851 (2019. gada 28. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vērtspapīrošanas pamatā esošo riska darījumu viendabīgumu (OV L 285, 6.11.2019., 1. lpp.).”;"

6)

regulas 11. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Kvalificēts portfeļuzņēmums ir uzņēmums, kas sākotnējā ieguldījuma veikšanas laikā atbilst šādām prasībām:

a)

tas nav finanšu sabiedrība, izņemot tad, ja:

i)

tas ir finanšu sabiedrība, kas nav finanšu pārvaldītājsabiedrība vai jauktas darbības pārvaldītājsabiedrība; un

ii)

minētajai finanšu sabiedrībai piešķirta atļauja vai tā reģistrēta mazāk nekā piecus gadus pirms sākotnējā ieguldījuma veikšanas dienas;

b)

tas ir sabiedrība, kurai:

i)

nav atļauts veikt tirdzniecību regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā; vai

ii)

ir atļauts veikt tirdzniecību regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā un kuras tirgus kapitalizācijas vērtība sākotnējā ieguldījuma laikā nepārsniedz 1 500 000 000 EUR;

c)

tas ir iedibināts dalībvalstī vai trešā valstī ar nosacījumu, ka šī trešā valsts:

i)

nav identificēta kā augsta riska trešā valsts, kas minēta deleģētajā aktā, kurš pieņemts saskaņā ar Eiropas Parlament un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 (*4) 9. panta 2. punktu;

ii)

nav minēta I pielikumā Padomes secinājumiem par pārskatīto ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas.

(*4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).”;"

7)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Interešu konflikts

1.   ELTIF neiegulda atbilstīgos ieguldījumu aktīvos, kuros ELTIF pārvaldniekam ir tieša vai netieša līdzdalība vai kuros tas iegūst šādu līdzdalību, izņemot līdzdalību, kas saistīta ar to ELTIF, EuSEF, EuVECA, PVKIU vai ES AIF ieguldījumu apliecību vai daļu turēšanu, kurus ELTIF pārvaldnieks pārvalda.

2.   ELTIF pārvaldošs ES AIFP un uzņēmumi, kas pieder tai pašai grupai, kurai pieder minētais ES AIFP, un to darbinieki var kolektīvi ieguldīt minētajā ELTIF un kopā ar ELTIF kolektīvi ieguldīt tajā pašā aktīvā ar nosacījumu, ka ELTIF pārvaldnieks ir ieviesis organizatorisku un administratīvu kārtību, kādā identificē, novērš, pārvalda un uzrauga interešu konfliktus un ka šādi interešu konflikti tiek atbilstoši atklāti.”;

8)

regulas 13., 14., 15. un 16. pantu aizstāj ar šādiem:

“13. pants

Portfeļa sastāvs un diversifikācija

1.   ELTIF vismaz 55 % no sava kapitāla iegulda atbilstīgos ieguldījumu aktīvos.

2.   ELTIF iegulda ne vairāk kā:

a)

20 % no sava kapitāla instrumentos, ko emitējis jebkurš atsevišķs kvalificēts portfeļuzņēmums, vai šādam portfeļuzņēmumam piešķirtos aizdevumos;

b)

20 % no sava kapitāla atsevišķā reālajā aktīvā;

c)

20 % no sava kapitāla jebkura atsevišķa ELTIF, EuVECA, EuSEF, PVKIU vai ES AIF, ko pārvalda ES AIFP, ieguldījumu apliecībās vai daļās;

d)

10 % no sava kapitāla aktīvos, kas minēti 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ja šos aktīvus ir emitējusi jebkura atsevišķa struktūra.

3.   Vienkāršas, pārredzamas un standartizētas vērtspapīrošanas kopējā vērtība ELTIF portfelī nepārsniedz 20 % no ELTIF kapitāla vērtības.

4.   No ārpusbiržas (OTC) atvasināto instrumentu darījumiem, līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu vai līgumiem par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu izrietošā kopējā pakļautība riskam darījumos ar ELTIF darījuma partneri nepārsniedz 10 % no ELTIF kapitāla vērtības.

5.   Atkāpjoties no 2. punkta d) apakšpunkta, ELTIF var paaugstināt tajā minēto 10 % robežu līdz 25 %, ja obligācijas ir emitējusi kredītiestāde, kuras juridiskā adrese ir kādā no dalībvalstīm un kurai saskaņā ar tiesību aktiem tiek piemērota īpaša publiska uzraudzība, kas paredzēta obligāciju turētāju aizsardzībai. Jo īpaši summas, ko iegūst no minēto obligāciju emisijas, saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem iegulda aktīvos, kuri visā obligāciju derīguma periodā spēj segt ar obligācijām saistītos prasījumus un kurus emitenta maksātnespējas gadījumā prioritārā kārtā izmanto pamatsummas atmaksāšanai un uzkrāto procentu izmaksai.

6.   Lai aprēķinātu šā panta 1. līdz 5. punktā noteiktās robežas, uzņēmumus, kas konsolidēto pārskatu sagatavošanas nolūkā ir iekļauti vienā grupā saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES vai atzītiem starptautiskiem grāmatvedības noteikumiem, uzskata par vienu kvalificētu portfeļuzņēmumu vai vienu struktūru.

7.   Šā panta 2. līdz 4. punktā noteiktās ieguldīšanas robežas nepiemēro, ja ELTIF tiek tirgoti tikai profesionāliem ieguldītājiem. Šā panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto ieguldīšanas robežu nepiemēro, ja ELTIF ir pakārtotais fonds.

14. pants

Ieguldījumu pozīciju izlabošana

Ja ELTIF neievēro 13. pantā noteiktās portfeļa sastāva un diversifikācijas prasības vai 16. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās aizņemšanās robežas un ja šāds pārkāpums ir ārpus ELTIF pārvaldnieka kontroles, ELTIF pārvaldnieks atbilstošā laikposmā veic nepieciešamos pasākumus, lai izlabotu pozīciju, pienācīgi ņemot vērā ELTIF ieguldītāju intereses.

15. pants

Koncentrācijas robežas

1.   ELTIF drīkst iegādāties ne vairāk kā 30 % no atsevišķa ELTIF, EuVECA, EuSEF, PVKIU vai ES AIF, ko pārvalda ES AIFP, ieguldījumu apliecībām vai daļām. Šo robežu nepiemēro, ja ELTIF tiek tirgoti tikai profesionāliem ieguldītājiem, un to nepiemēro pakārtotajiem ELTIF, kas iegulda savos galvenajos ELTIF.

2.   Direktīvas 2009/65/EK 56. panta 2. punktā noteiktās koncentrācijas robežas piemēro ieguldījumiem aktīvos, kas minēti šīs regulas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, izņemot gadījumus, kad ELTIF tiek tirgoti tikai profesionāliem ieguldītājiem.

16. pants

Naudas aizņemšanās

1.   ELTIF var aizņemties naudu ar noteikumu, ka šāda aizņemšanās atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

a)

tā nepārsniedz 50 % no ELTIF neto aktīvu vērtības tādu ELTIF gadījumos, kurus var tirgot privātiem ieguldītājiem, un 100 % no ELTIF neto aktīvu vērtības tādu ELTIF gadījumā, kurus tirgo tikai profesionāliem ieguldītājiem;

b)

tās mērķis ir veikt ieguldījumus vai nodrošināt likviditāti, tostarp, lai segtu izmaksas un izdevumus, ar nosacījumu, ka ELTIF turētā nauda vai naudas ekvivalents nav pietiekams attiecīgā ieguldījuma veikšanai;

c)

līgums par to tiek slēgts tajā pašā valūtā, kurā ar aizņemto naudu paredzēts iegādāties aktīvus, vai citā valūtā, ja pakļautība ar valūtu saistītajam riskam ir atbilstoši ierobežota;

d)

tās termiņš nav ilgāks par ELTIF darbības laiku.

Aizņemoties naudu, ELTIF var apgrūtināt aktīvus, lai īstenotu savu aizņemšanās stratēģiju.

Aizņemšanās līgumus, kurus pilnībā sedz ieguldītāju kapitāla saistības, šā punkta piemērošanas nolūkā par aizņemšanos neuzskata.

2.   ELTIF pārvaldnieks ELTIF prospektā precizē, vai ELTIF plāno aizņemties naudu ELTIF ieguldījumu stratēģijas ietvaros, un, ja tas tā ir – prospektā precizē arī aizņemšanās robežas.

3.   Prospektā, kā minēts šā panta 2. punktā, noteiktās aizņemšanās robežas piemēro tikai, sākot no dienas, kas norādīta ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos. Minētā diena nav vēlāk kā trīs gadus pēc dienas, kurā sākta ELTIF tirdzniecība.

4.   Šā panta 1. punkta pirmās daļas a) punktā minēto robežu piemērošanu uz laiku aptur, ja ELTIF piesaista papildu kapitālu vai samazina savu esošo kapitālu. Šādas apturēšanas ilgums ir ierobežots laikā līdz laikposmam, kas stingri nepieciešams, ņemot vērā ELTIF ieguldītāju intereses, un jebkurā gadījumā nepārsniedz 12 mēnešus.”;

9)

regulas 17. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1.   Šīs regulas 13. pantā noteiktās prasības attiecībā uz portfeļa sastāvu un diversifikāciju:

a)

piemēro līdz dienai, kas noteikta ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos;

b)

pārtrauc piemērot, tiklīdz ELTIF sāk pārdot aktīvus, lai atpakaļpirktu ieguldītāju ieguldījumu apliecības vai daļas pēc ELTIF darbības beigām;

c)

aptur uz laiku, ja ELTIF piesaista papildu kapitālu vai samazina savu esošo kapitālu, ja vien šāda apturēšana ilgst ne vairāk kā 12 mēnešus.”;

10)

regulas 18. pantu aizstāj ar šādu:

“18. pants

ELTIF ieguldījumu apliecību vai daļu atpakaļpirkšana

1.   ELTIF ieguldītāji nevar pieprasīt savu ieguldījumu apliecību vai daļu atpakaļpirkšanu pirms attiecīgā ELTIF darbības laika beigām. Atpakaļpirkšanu var sākt nākamajā dienā pēc dienas, kurā beidzas ELTIF darbības laiks.

ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos skaidri norāda konkrētu dienu, kurā beidzas ELTIF darbība, un tajos var paredzēt tiesības uz laiku pagarināt ELTIF darbības laiku un nosacījumus šādu tiesību izmantošanai.

ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos un ieguldītājiem paredzētajā informācijā nosaka kārtību, kādā veicama ieguldījumu apliecību vai daļu atpakaļpirkšana un aktīvu realizācija, un skaidri norāda, ka atpakaļpirkšanu var sākt nākamajā dienā pēc dienas, kurā beidzas ELTIF darbības laiks.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos var paredzēt iespēju veikt atpakaļpirkšanu ELTIF darbības laikā ar noteikumu, ka ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a)

atpakaļpirkšana netiek atļauta pirms minimālā turēšanas perioda beigām vai pirms 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītās dienas;

b)

atļaujas piešķiršanas laikā un visā ELTIF darbības laikā ELTIF pārvaldnieks spēj kompetentajām iestādēm pierādīt, ka ir ieviesta atbilstoša atpakaļpirkšanas politika un likviditātes pārvaldības instrumenti, kas atbilst ELTIF ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijai;

c)

ELTIF atpakaļpirkšanas politikā ir skaidri norādītas atpakaļpirkšanas procedūras un nosacījumi;

d)

ELTIF atpakaļpirkšanas politika nodrošina to, ka atpakaļpirkšana ir ierobežota līdz 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajai procentuālajai daļai no ELTIF aktīviem;

e)

ELTIF atpakaļpirkšanas politika nodrošina to, ka pret ieguldītājiem izturas taisnīgi un ka gadījumos, kad atpakaļpirkšanas pieprasījumi pārsniedz šīs daļas d) punktā minēto procentuālo daļu, atpakaļpirkšana tiek apstiprināta proporcionāli.

Pirmās daļas a) punktā minēto minimālā turēšanas laikposma nosacījumu nepiemēro pakārtotajiem ELTIF, kas iegulda savos galvenajos ELTIF.

3.   ELTIF darbības ilgums atbilst ELTIF ilgtermiņa raksturam un ir savienojams ar katra atsevišķā ELTIF aktīva dzīves ciklu, ko nosaka, balstoties uz attiecīgā aktīva nelikviditātes profilu un ekonomisko dzīves ciklu un paziņoto attiecīgā ELTIF ieguldījumu mērķi.

4.   Ieguldītājiem vienmēr pastāv iespēja saņemt atmaksu naudā.

5.   Atmaksa natūrā no ELTIF aktīviem ir iespējama vienīgi tad, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a)

ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos ir paredzēta šāda iespēja ar nosacījumu, ka pret visiem ieguldītājiem izturas taisnīgi;

b)

ieguldītājs rakstiski lūdz veikt atmaksu, izmantojot daļu no ELTIF aktīviem;

c)

nav īpašu noteikumu, kas ierobežo minēto aktīvu nodošanu.

6.   EVTI izstrādā tādu regulatīvu tehnisko standartu projektu, kuri precizē apstākļus, kādos ELTIF darbības laiks tiek uzskatīts par savienojamu ar katra atsevišķā ELTIF aktīva dzīves ciklu, kā minēts 3. punktā.

EVTI izstrādā arī tādu regulatīvu tehnisko standartu projektu, kuri precizē šādus elementus:

a)

kritēriji 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā noteiktā minimālā turēšanas perioda noteikšanai;

b)

minimālā informācija, kas jāsniedz ELTIF kompetentajai iestādei saskaņā ar 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu;

c)

prasības, kas ELTIF jāpilda saistībā ar 2. punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunktā minēto atpakaļpirkšanas politiku un likviditātes pārvaldības instrumentiem; un

d)

kritēriji 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā minētās procentuālās daļas novērtēšanai, ņemot vērā arī paredzamās ELTIF naudas plūsmas un saistības.

EVTI iesniedz pirmajā un otrajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz 2024. gada 10. janvārim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā un otrajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.”;

11)

regulas 19. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   ELTIF nolikums vai dibināšanas dokumenti neliedz ieguldītājiem iespēju brīvi nodot savas ieguldījumu apliecības vai daļas trešām personām, kas nav attiecīgā ELTIF pārvaldnieks, ar noteikumu, ka tiek ievērotas piemērojamās regulatīvās prasības un ELTIF prospektā izklāstītie nosacījumi.”;

b)

iekļauj šādu punktu:

“2.a   ELTIF nolikumā vai dibināšanas dokumentos var paredzēt iespēju ELTIF darbības laikā noteikt ELTIF izejošo ieguldītāju ELTIF ieguldījumu apliecību vai daļu nodošanas pieprasījumu pilnīgu vai daļēju atbilstību ar potenciālo ieguldītāju nodošanas pieprasījumiem, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a)

ELTIF pārvaldniekam ir pieprasījumu atbilstības noteikšanas politika, kurā skaidri izklāstīti visi šādi elementi:

i)

nodošanas process gan izejošiem, gan potenciāliem ieguldītājiem;

ii)

ELTIF pārvaldnieka vai fonda administratora loma nodošanas izpildē un pieprasījumu atbilstības noteikšanā;

iii)

laikposmi, kuros izejošie un potenciālie ieguldītāji var pieprasīt ELTIF daļu vai ieguldījumu apliecību nodošanu;

iv)

noteikumi, kas nosaka izpildes cenu;

v)

noteikumi, kas nosaka proporcionalitātes nosacījumus;

vi)

informācijas atklāšanas laiks un raksturs attiecībā uz nodošanas procesu;

vii)

ar nodošanas procesu saistītās nodevas, izmaksas un atlīdzības maksājumi, ja tādi ir;

b)

politika un procedūras ELTIF izejošo un potenciālo ieguldītāju pieprasījumu atbilstības noteikšanai nodrošina taisnīgu attieksmi pret ieguldītājiem un to, ka gadījumos, kad pastāv neatbilstība starp izejošajiem un potenciālajiem ieguldītājiem, atbilstības noteikšanu veic proporcionāli;

c)

pieprasījumu atbilstības noteikšana ļauj ELTIF pārvaldniekam uzraudzīt ELTIF likviditātes risku un ir savienojama ar ELTIF ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju.”;

c)

pievieno šādu punktu:

“5.   EVTI izstrādā tādu regulatīvu tehnisko standartu projektu, kuri precizē apstākļus 2.a punktā paredzētās atbilstības noteikšanas izmantošanai, tostarp informāciju, kas ELTIF jāatklāj ieguldītājiem.

EVTI iesniedz pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2024. gada 10. janvārim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.”;

12)

regulas 21. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   ELTIF informē ELTIF kompetento iestādi par savu aktīvu secīgu realizāciju, lai veiktu ieguldītāju ieguldījumu apliecību vai daļu atpakaļpirkšanu pēc ELTIF darbības laika beigām, ne vēlāk kā vienu gadu pirms ELTIF darbības laika beigu datuma. Pēc ELTIF kompetentās iestādes pieprasījuma ELTIF iesniedz tai detalizētu grafiku savu aktīvu secīgai realizācijai.”;

13)

regulas 22. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja kāds no aktīviem tiek realizēts ELTIF darbības laikā, ELTIF var proporcionāli samazināt savu kapitālu, ar noteikumu, ka ELTIF pārvaldnieks pamatoti uzskata, ka šāda realizācija ir ieguldītāju interesēs.”;

14)

regulas 23. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

informācija, ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 (*5) atklāj slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi;

(*5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.).”;"

b)

iekļauj šādu punktu:

“3.a   Pakārtotā ELTIF prospekts ietver šādu informāciju:

a)

apliecinājums, ka pakārtotais ELTIF ir pakārtots galvenajam ELTIF un kā tāds 85 % vai vairāk no saviem aktīviem pastāvīgi iegulda šā galvenā ELTIF ieguldījumu apliecībās vai daļās;

b)

pakārtotā ELTIF ieguldīšanas mērķis un politika, tostarp riska profils un tas, vai pakārtotā ELTIF un galvenā ELTIF darbības rezultāti ir identiski vai atšķiras, un, ja atšķiras, cik lielā mērā un kādu iemeslu dēļ;

c)

galvenā ELTIF, tā organizācijas, ieguldīšanas mērķa un politikas, tostarp riska profila, īss apraksts un norāde, kā var iegūt galvenā ELTIF prospektu;

d)

regulas 29. panta 6. punktā minētā līguma, kas noslēgts starp pakārtoto ELTIF un galveno ELTIF, vai iekšējo noteikumu par uzņēmējdarbības veikšanu kopsavilkums;

e)

tas, kā ieguldījumu apliecību vai daļu turētāji var iegūt papildu informāciju par galveno ELTIF un 29. panta 6. punktā minēto līgumu, kas noslēgts starp pakārtoto ELTIF un galveno ELTIF;

f)

apraksts par jebkādu atalgojumu vai izmaksu atlīdzināšanu, kas pakārtotajam ELTIF jāmaksā saistībā ar saviem ieguldījumiem galvenā ELTIF ieguldījumu apliecībās vai daļās, kā arī par pakārtotā ELTIF un galvenā ELTIF kopējiem atlīdzības maksājumiem;”;

c)

panta 5. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja ELTIF tiek tirgots privātiem ieguldītājiem, ELTIF pārvaldnieks pakārtotā ELTIF gada pārskatā iekļauj pārskatu par pakārtotā ELTIF un galvenā ELTIF kopējiem atlīdzības maksājumiem. Pakārtotā ELTIF gada pārskatā norāda, kā var iegūt galvenā ELTIF gada pārskatu.”;

15)

regulas 25. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Prospektā norāda ELTIF vispārējo izmaksu attiecību.”;

16)

regulas 26. pantu svītro;

17)

regulas 27. pantu aizstāj ar šādu:

“27. pants

Tādu ELTIF iekšējās novērtēšanas procedūra, kurus var tirgot privātiem ieguldītājiem

Uz tāda ELTIF pārvaldnieku, kura ieguldījumu apliecības vai daļas var tirgot privātiem ieguldītājiem, attiecas Direktīvas 2014/65/ES 16. panta 3. punkta otrajā līdz piektajā daļā un septītajā daļā, kā arī 24. panta 2. punktā minētās prasības.”;

18)

regulas 28. pantu svītro;

19)

regulas 29. pantam pievieno šādus punktus:

“6.   Galvenās-pakārtotās struktūras gadījumā galvenais ELTIF iesniedz pakārtotajam ELTIF visus dokumentus un informāciju, kas tam nepieciešami, lai izpildītu šīs regulas prasības. Šajā nolūkā pakārtotais ELTIF noslēdz līgumu ar galveno ELTIF.

Pirmajā daļā minēto līgumu pēc pieprasījuma un bez maksas dara pieejamu visiem ieguldījumu apliecību vai daļu turētājiem. Ja gan galveno ELTIF, gan pakārtoto ELTIF pārvalda tas pats ELTIF pārvaldnieks, līgumu var aizstāt ar iekšējiem noteikumiem par uzņēmējdarbības veikšanu, nodrošinot atbilstību šā punkta prasībām.

7.   Ja galvenajam ELTIF un pakārtotajam ELTIF ir atšķirīgs depozitārijs, minētie depozitāriji noslēdz vienošanos par informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu abu depozitāriju pienākumu izpildi. Pakārtotais ELTIF neiegulda galvenā ELTIF ieguldījumu apliecībās vai daļās, kamēr šāda vienošanās nav stājusies spēkā.

Ja galvenā ELTIF un pakārtotā ELTIF depozitāriji pilda šā punkta prasības, tos neuzskata par tādiem, kas pārkāpj jebkādus noteikumus, kuri ierobežo informācijas atklāšanu vai attiecas uz datu aizsardzību, ja šādi noteikumi ir paredzēti līgumā vai normatīvā vai administratīvā aktā. Minētā prasību pildīšana nerada šādu depozitāriju vai citu personu, kas rīkojas to vārdā, nekādu atbildību.

Pakārtotais ELTIF vai attiecīgā gadījumā pakārtotā ELTIF pārvaldnieks ir atbildīgs par to, lai pakārtotā ELTIF depozitārijam tiktu paziņota jebkāda informācija par galveno ELTIF, kas nepieciešama pakārtotā ELTIF depozitārija pienākumu izpildei. Galvenā ELTIF depozitārijs nekavējoties informē galvenā ELTIF, pakārtotā ELTIF vai attiecīgā gadījumā pakārtotā ELTIF pārvaldnieka un depozitārija izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes par jebkādiem pārkāpumiem, kurus tas atklāj saistībā ar galveno ELTIF un kuri uzskatāmi par tādiem, kas negatīvi ietekmē pakārtoto ELTIF.”;

20)

regulas 30. pantu aizstāj ar šādu:

“30. pants

Īpašas prasības attiecībā uz ELTIF izplatīšanu un tirdzniecību privātiem ieguldītājiem

1.   ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas var tirgot privātam ieguldītājam vienīgi tad, ja ir veikts piemērotības izvērtējums saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 2. punktu un ja minētajam privātajam ieguldītajam ir sniegts paziņojums par piemērotību saskaņā ar minētās direktīvas 25. panta 6. punkta otro un trešo daļu.

Šā punkta pirmajā daļā minēto piemērotības izvērtējumu veic neatkarīgi no tā, vai privātais ieguldītājs ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas iegādājas no ELTIF pārvaldnieka vai izplatītāja vai otrreizējā tirgū saskaņā ar šīs regulas 19. pantu.

Privātā ieguldītāja skaidru piekrišanu, kurā norādīts, ka ieguldītājs apzinās ar ieguldīšanu ELTIF saistītos riskus, iegūst, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a)

ieguldījumu konsultāciju kontekstā netiek sniegts piemērotības izvērtējums;

b)

ELTIF uzskata par nepiemērotu privātajam ieguldītājam, pamatojoties uz piemērotības izvērtējumu, kas veikts, ievērojot pirmo daļu;

c)

privātais ieguldītājs vēlas veikt attiecīgo darījumu, neraugoties uz to, ka ELTIF uzskata par viņam nepiemērotu.

Izplatītājs vai – ja ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas tiek tieši piedāvātas vai izvietotas privātam ieguldītājam – ELTIF pārvaldnieks izveido uzskaiti, kā minēts Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 5. punktā.

2.   Izplatītājs vai – ja ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas tiek tieši piedāvātas vai izvietotas privātam ieguldītājam – ELTIF pārvaldnieks izdod skaidru rakstisku brīdinājumu, ar ko privāto ieguldītāju informē par šādiem aspektiem:

a)

ja privātiem ieguldītājiem piedāvāta vai izvietota ELTIF darbības laiks pārsniedz 10 gadus, konkrētais ELTIF produkts varētu nebūt piemērots privātiem ieguldītājiem, kuri nespēj uzturēt šādas ilgtermiņa un nelikvīdas saistības;

b)

ja ELTIF nolikums vai dibināšanas dokumenti paredz ELTIF ieguldījumu apliecību vai daļu atbilstības noteikšanas iespēju, kā minēts 19. panta 2.a punktā, šādas iespējas pastāvēšana negarantē privātajam ieguldītājam iespēju vai tiesības izstāties no attiecīgā ELTIF vai atpirkt savas attiecīgā ELTIF ieguldījumu apliecības vai daļas.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, ja privātais ieguldītājs ir ELTIF pārvaldnieka vai ar pārvaldnieku oficiāli saistītas vienības vadības loceklis, portfeļa pārvaldnieks, direktors, amatpersona, aģents vai darbinieks un viņam ir pietiekamas zināšanas par ELTIF.

4.   Pakārtotais ELTIF savos mārketinga vēstījumos norāda, ka tas 85 % vai vairāk no saviem aktīviem pastāvīgi iegulda galvenā ELTIF ieguldījumu apliecībās vai daļās.

5.   Tāda ELTIF nolikums vai dibināšanas dokumenti, kuru tirgo privātiem ieguldītājiem attiecīgajā ieguldījumu apliecību vai daļu kategorijā, paredz vienlīdzīgu attieksmi pret visiem ieguldītājiem un to, ka atsevišķiem ieguldītājiem vai ieguldītāju grupām attiecīgajā kategorijā vai kategorijās nepiemēro privileģētu režīmu vai īpašas ekonomiskās priekšrocības.

6.   Privātiem ieguldītājiem tirgotu ELTIF tiesiskā forma nerada privātajam ieguldītājam nekādu turpmāku atbildību un neparedz, ka tas uzņemsies jebkādas papildus saistības, izņemot sākotnējās kapitāla saistības.

7.   Privātie ieguldītāji parakstīšanās periodā un vismaz divu nedēļu laikposmā pēc ELTIF sākotnējā saistību līguma vai līguma par parakstīšanos uz ieguldījumu apliecībām vai daļām parakstīšanas var atcelt savu parakstīšanos un saņemt atpakaļ naudu bez sankcijām.

8.   Privātiem ieguldītājiem tirgota ELTIF pārvaldnieks izstrādā atbilstošas procedūras un noteikumus privāto ieguldītāju sūdzību izskatīšanai, lai privātie ieguldītāji varētu iesniegt sūdzības savas dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām.”;

21)

regulas 31. panta 4. punktu groza šādi:

a)

punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

ELTIF prospektu; un

b)

ELTIF pamatinformācijas dokumentu, ja ELTIF tiek tirgots privātiem ieguldītājiem.”;

b)

punkta c) apakšpunktu svītro;

22)

regulas 34. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   EVTI pilnvaras, kas tai piešķirtas ar Direktīvu 2011/61/ES, īsteno arī saistībā ar šo regulu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (*6).

(*6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).”;"

23)

regulas 37. pantu aizstāj ar šādu:

“37. pants

Pārskatīšana

1.   Komisija pārskata šīs regulas piemērošanu un analizē vismaz šādus elementus:

a)

to, cik lielā mērā ELTIF tiek tirgoti Savienībā, tostarp, to, vai Direktīvas 2011/61/ES 3. panta 2. punktā minētie AIFP varētu būt ieinteresēti ELTIF tirdzniecībā;

b)

to, kā tiek piemēroti regulas 3. līdz 6. pantā izklāstītie noteikumi par atļaujas piešķiršanu ELTIF;

c)

to, vai būtu jāatjaunina 3. pantā izklāstītie noteikumi par ELTIF centralizēto publisko reģistru;

d)

to, vai būtu jāatjaunina atbilstīgo aktīvu un ieguldījumu saraksts, portfeļa sastāva un diversifikācijas prasības, koncentrācijas noteikumi un naudas aizņemšanās robežas;

e)

to, kā regulas 13. panta 1. punktā noteiktās atbilstīgiem ieguldījumu aktīviem piemērojamās ieguldīšanas robežas piemērošana ietekmē aktīvu diversifikāciju;

f)

to, vai būtu jāatjaunina 12. pantā izklāstītie noteikumi par interešu konfliktu;

g)

regulas 18. panta piemērošanu un šādas piemērošanas ietekmi uz ELTIF atpakaļpirkšanas politiku un ELTIF darbības laiku;

h)

to, vai IV nodaļā noteiktās pārredzamības prasības ir atbilstošas;

i)

to, vai V nodaļā izklāstītie noteikumi par ELTIF ieguldījumu apliecību vai daļu tirdzniecību ir atbilstoši un nodrošina ieguldītāju, to skaitā privāto ieguldītāju, efektīvu aizsardzību;

j)

to, vai ELTIF ir būtiski veicinājuši Savienības mērķu, piemēram, Eiropas zaļajā kursā izklāstīto mērķu un citās prioritārās jomās noteikto mērķu, sasniegšanu.

2.   Pamatojoties uz šā panta 1. punktā minēto pārskatīšanu un pēc apspriešanās ar EVTI Komisija līdz 2030. gada 10. aprīlim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā izvērtēts tas, kā šī regula un ELTIF ir veicinājuši kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšanu un 1. panta 2. punktā noteikto mērķu sasniegšanu. Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu.”;

24)

regulā iekļauj šādu pantu:

“37.a pants

ELTIF ilgtspējas aspektu pārbaude

Komisija līdz 2026. gada 11. janvārim veic izvērtēšanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu – attiecīgā gadījumā to papildinot ar tiesību akta priekšlikumu –, kurā izvērtēti vismaz šādi aspekti:

a)

tas, vai ir iespējams radīt fakultatīvu apzīmējumu “ELTIF, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgu” vai “zaļš ELTIF”, un jo īpaši:

i)

tas, vai šāds apzīmējums būtu piešķirams tikai ELTIF, kas ir finanšu produkti, kuru mērķis ir ilgtspējīga ieguldīšana, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 (*7) 9. pantā;

ii)

tas, vai šāds apzīmējums būtu piešķirams tikai ELTIF, kas visus savus atbilstīgos aktīvus vai ievērojamu to daļu vai visus savus aktīvus iegulda ilgtspējīgās darbībās, un, ja tas tā ir, kā noteikt to, cik liela ir ievērojama daļa;

iii)

tas, vai ilgtspējīgas darbības iespējams saistīt ar ilgtspējas kritērijiem, kas izklāstīti deleģētajos aktos, kuri pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/852 (*8) 10. panta 3. punktu, 11. panta 3. punktu, 12. panta 2. punktu, 13. panta 2. punktu, 14. panta 2. punktu un 15. panta 2. punktu;

b)

gadījumā, ja tiek atzīts, ka apzīmējuma “ELTIF, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgu” vai “zaļš ELTIF” radīšana ir iespējama, – tas, vai būtu jānosaka vispārējs pienākums ELTIF lēmumos par ieguldīšanu ievērot principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” Regulas (ES) 2019/2088 2.a panta nozīmē, vai arī šis pienākums būtu attiecināms tikai uz ELTIF, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgus, vai zaļiem ELTIF;

c)

tas, vai ir iespējams uzlabot ELTIF regulējumu, būtiskāk veicinot Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu un tajā pašā laikā neapdraudot ELTIF raksturu.

(*7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (OV L 317, 9.12.2019., 1. lpp.)."

(*8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).”"

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2024. gada 10. janvāra.

ELTIF, kuriem ir piešķirta atļauja saskaņā ar Regulas (ES) 2015/760 noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2024. gada 10. janvāra, un kuri ievēro minētos noteikumus, līdz 2029. gada 11. janvārim uzskata par tādiem, kas ievēro šīs regulas noteikumus. ELTIF, kuriem ir piešķirta atļauja saskaņā ar Regulas (ES) 2015/760 noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2024. gada 10. janvāra, kuri ievēro minētos noteikumus un kuri nepiesaista papildu kapitālu, uzskata par tādiem, kas ievēro šīs regulas noteikumus.

Neatkarīgi no trešās daļas ELTIF, kuriem atļauja piešķirta pirms 2024. gada 10. janvāra, var izvēlēties, lai tiem piemēro šo regulu, ar nosacījumu, ka ELTIF kompetentā iestāde par to ir informēta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2023. gada 15. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētāja

R. METSOLA

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. ROSWALL


(1)  OV C 290, 29.7.2022., 64. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2023. gada 15. februāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2023. gada 7. marta lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/760 (2015. gada 29. aprīlis) par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (OV L 123, 19.5.2015., 98. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (OV L 317, 9.12.2019., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1160 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko Direktīvas 2009/65/EK un 2011/61/ES groza attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanu (OV L 188, 12.7.2019., 106. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).


Top