EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0500

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2023/500 (2023. gada 7. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) 2020/1998 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem

ST/6755/2023/INIT

OV L 69I, 7.3.2023, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/500/oj

7.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 69/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/500

(2023. gada 7. marts),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2020/1998 par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2020/1998 (2020. gada 7. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem (1) un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2020. gada 7. decembrī pieņēma Regulu (ES) 2020/1998.

(2)

Deklarācijā par ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu, ar ko Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos nāca klajā Eiropas Savienības vārdā, Savienība un tās dalībvalstis 2020. gada 8. decembrī atkārtoti apstiprināja savu stingro apņemšanos veicināt un aizsargāt cilvēktiesības visā pasaulē. ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms uzsver Savienības apņemšanos pastiprināt savu lomu nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu un aizskārumu novēršanā visā pasaulē. Cilvēktiesību efektīva izmantošana ir Savienības stratēģisks mērķis. Cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, līdztiesības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošana ir Savienības un tās kopējās ārpolitikas un drošības politikas pamatvērtības.

(3)

Padome savos 2022. gada 14. novembra secinājumos pauda bažas par bruņoto konfliktu nesamērīgo ietekmi, kas joprojām skar sievietes un meitenes visā pasaulē, kā arī par seksuālas un ar dzimumu saistītas vardarbības, tostarp ar konfliktiem saistītas seksuālas vardarbības, izplatību bezsaistē un tiešsaistē. Tā apņēmās pastiprināt centienus cīnīties pret šādu vardarbību, lai nodrošinātu vainīgo saukšanu pie pilnas atbildības un apkarotu nesodāmību. Turklāt savos 2014. gada jūnija secinājumos Padome uzsvēra, ka pret sievietēm vērstas visa veida vardarbības apkarošanai un izskaušanai ir vajadzīga visos attiecīgajos līmeņos saskaņota politika un visaptveroša pieeja, pievēršoties galvenajiem jautājumiem, proti, prevencijai, nepietiekamai ziņošanai, aizsardzībai, cietušo atbalstam un vardarbības veicēju saukšanai pie atbildības, kā arī citiem pasākumiem. Ierobežojošu pasākumu stratēģiska izmantošana nostiprina šo pieeju, palielinot spiedienu novērst turpmākus pārkāpumus un aizskārumus, un, koordinējot ierobežojošus pasākumus ar citiem Savienības instrumentiem cilvēktiesību rīkkopā, pievērš uzmanību šiem pārkāpumiem un aizskārumiem un par tiem atbildīgajiem.

(4)

Šajā sakarā Regulas (ES) 2020/1998 I pielikumā izklāstītajam to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno deviņas personas un trīs vienības.

(5)

Tāpēc Regulas (ES) 2020/1998 I pielikums būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2020/1998 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 7. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

L. EDHOLM


(1)  OV L 410 I, 7.12.2020., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2020/1998 I pielikuma A daļā (“Fiziskas personas”) izklāstīto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno šādus ierakstus:

 

Vārds, uzvārds

(transliterācija latīņu alfabēta burtos)

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“27.

Neda Mohammad NADEEM

نداء محمد ندیم

(puštu rakstībā)

Amats(-i): Taliban augstākās izglītības ministra pienākumu izpildītājs

Valstspiederība: Afganistāna

Dzimums: vīrietis

Neda Mohammed Nadeem ir bijis Taliban augstākās izglītības ministra pienākumu izpildītājs kopš 2022. gada 22. oktobra.

Kopš viņa stāšanās amatā Taliban ir publicējuši dekrētus, kas visā valstī aizliedz sievietēm iegūt augstāko izglītību. Šie dekrēti liedz sievietēm viņu tiesības uz izglītību, kā arī vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, pārkāpjot vienlīdzīgas attieksmes principu pret vīriešiem un sievietēm.

Būdams Taliban augstākās izglītības ministra pienākumu izpildītājs, Neda Mohammed Nadeem tādējādi ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Afganistānā, jo īpaši par plaši izplatītiem sieviešu tiesību uz izglītību pārkāpumiem un tiesību uz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm izglītības jomā pārkāpumiem.

7.3.2023.

28.

Sheikh Muhammad Khalid HANAFI

شیخ محمد خالد

(puštu rakstībā)

Amats(-i): Taliban tikumības izplatīšanas un nepiedienības novēršanas ministra pienākumu izpildītājs

Dzimšanas datums: aptuveni 1970. gads

Dzimšanas vieta: Kolam Shaheed village, Doabi district, Nurestan province, Afganistāna

Valstspiederība: Afganistāna

Dzimums: vīrietis

Sheikh Muhammad Khalid Hanafi ir Taliban tikumības izplatīšanas un nepiedienības novēršanas ministra pienākumu izpildītājs, kas aizstāj sieviešu lietu ministru.

Kopš viņa stāšanās amatā Taliban ir publicējuši dekrētus, kas visā valstī ierobežo sieviešu un meiteņu brīvību un cieņu, ierobežojot viņu runas un vārda brīvību un paredzot bargus sodus un vardarbību pret tiem, kuri neievēro Taliban ediktus.

Jo īpaši viņa pilnvaru laikā tika publicēti dekrēti par hidžābiem, kā arī dzimumiem atsevišķi sadalīti laika grafiki sabiedrisko vietu izmantošanai.

Būdams Taliban tikumu izplatīšanas un netikumu novēršanas ministra pienākumu izpildītājs, Sheikh Muhammad Khalid Hanafi ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Afganistānā, jo īpaši par plaši izplatītiem sieviešu tiesību, piemēram, viņu vārda brīvības, pārkāpumiem, kā arī tiesību uz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm pārkāpumiem.

7.3.2023.

29.

Alexander Georgievich FEDORINOV

Александр Георгиевич ФЕДОРИНОВ

(krievu rakstībā)

Amats(-i): Maskavas policijas iecirkņa komandējošais virsnieks

Dienesta pakāpe: pulkvežleitnants

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Pulkvežleitnants Alexander Georgievich Fedorinov ir Maskavas policijas iecirkņa komandējošais virsnieks.

Būdams policijas iecirkņa priekšnieka pienākumu izpildītājs 2022. gada martā, viņš deva atļauju patvaļīgi arestēt un aizturēt, kā arī pēc tam spīdzināt sievietes, kas protestēja pret karu.

Tādējādi Alexander Georgievich Fedorinov ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, jo īpaši par spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, patvaļīgiem arestiem vai aizturēšanu, kā arī par sistemātisku seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību.

7.3.2023.

30.

Ivan RYABOV

Иван РЯБОВ

(krievu rakstībā)

Amats(-i): Maskavas policijas iecirkņa policijas darbinieks

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Ivan Ryabov ir Maskavas policijas iecirkņa policijas darbinieks.

Pēc pulkvežleitnanta Alexander Georgievich Fedorinov pavēlēm viņš 2022. gada martā patvaļīgi aizturēja un spīdzināja sievietes, kas protestēja pret karu. Cietušās personas ziņo, ka viņš ir tās sitis, smacējis ar plastmasas maisiem un fiziski un verbāli aizskāris sešu stundu garumā.

Tādējādi Ivan Ryabov ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, jo īpaši par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, un par patvaļīgiem arestiem vai aizturēšanu.

7.3.2023.

31.

Nikolay Anatolevich KUZNETSOV

jeb Nikolaj Anatolevich Kuznetsov, Nikolaj Kuznetsov, Nikolay Kuznetsov

Николай Анатольевич Кузнецов

(krievu rakstībā)

Amats(-i): Krievijas Federācijas bruņoto spēku loceklis, Rosgvardia (Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes spēku federālā dienesta) Dzerzhinsky divīzijas īpašo spēku vienības komandieris

Dienesta pakāpe: ģenerālmajors

Dzimšanas datums: 13.4.1978.

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs: 645407737871

Ģenerālmajors Nikolay Anatolevich Kuznetsov ir Krievijas Federācijas bruņoto spēku loceklis un Rosgvardia (Krievijas Federācijas Nacionālās gvardes spēku federālā dienesta) Dzerzhinsky divīzijas īpašo spēku vienības komandieris.

Kuznetsov komandētā vienība piedalījās Krievijas nelikumīgajā iebrukumā Ukrainā, un viņa vienības locekļi sistemātiski piedalījās seksuālas vardarbības un izvarošanas aktos Ukrainā 2022. gada martā/aprīlī.

Seksuālas un ar dzimumu saistītas vardarbības, kas notiek Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās, apjoms un smagums liecina par “plānošanu sistemātiskākā līmenī” un par to, ka Krievijas komandieri zināja par seksuālu vardarbību, ko militārais personāls pastrādā Ukrainā, un dažos gadījumos “to veicināja vai pat pavēlēja izdarīt”.

Būdams vienības komandieris, Kuznetsov ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Ukrainā, tostarp par sistemātisku seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību.

7.3.2023.

32.

Ramil Rakhmatulovich IBATULLIN

Рамиль Рахматуллович Ибатуллин

(krievu rakstībā)

Amats(-i): Krievijas Federācijas bruņoto spēku loceklis, bijušais 90. gvardes tanku divīzijas komandieris

Dienesta pakāpe: pulkvedis

Dzimšanas datums: 22.10.1976.

Valstspiederība: Krievija

Dzimums: vīrietis

Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs: 631409144707

Krievijas bruņoto spēku personāla numurs: U-927425

Pulkvedis Ramil Rakhmatulovich Ibatullin dienēja Krievijas okupācijas karaspēkā Donbasa reģionā (2014.–2017. g.) un kā 90. gvardes tanku divīzijas komandieris piedalījās Krievijas nelikumīgajā iebrukumā Ukrainā.

2022. gada martā šī viņa komandētā divīzija piedalījās ofensīvā Černihivas un Kijevas virzienā. Ofensīvas laikā viņa komandētās divīzijas locekļi pastrādāja seksuālas un ar dzimumu saistītas vardarbības aktus pret Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Pēc tam, kad šie fakti kļuva publiski zināmi, Krievijas Aizsardzības ministrija paaugstināja Ibatullin dienesta pakāpē par pulkvedi.

Ukrainas iestādes vairākiem 90. gvardes tanku divīzijas locekļiem ir izvirzījušas apsūdzības par seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību, tostarp par grūtnieces izvarošanu Kijivas tuvumā, civiliedzīvotāja slepkavību pēc viņa sievas vairākkārtējas izvarošanas maza bērna klātbūtnē, kā arī par šīs divīzijas locekļu dalību grupveida izvarošanā.

Seksuālas un ar dzimumu saistītas vardarbības, kas notiek Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās, apjoms un smagums liecina par “plānošanu sistemātiskākā līmenī” un par to, ka Krievijas komandieri zināja par seksuālu vardarbību, ko militārais personāls pastrādā Ukrainā, un dažos gadījumos “to veicināja vai pat pavēlēja izdarīt”.

Tādējādi Ibatullin ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Ukrainā, tostarp par sistemātisku seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību.

7.3.2023.

33.

Gatluak Nyang HOTH

 

Amats(-i): Mayiandit apgabala komisārs

Valstspiederība: Dienvidsudāna

Dzimums: vīrietis

Gatluak Nyang Hoth ir bijis apgabala komisārs Mayiandit apgabalā (Unity pavalsts, Dienvidsudāna) kopš 2021. gada februāra.

Šajā amatā viņš laikposmā no 2022. gada februāra līdz maijam pavēlēja valdībai lojāliem paramilitāriem grupējumiem veikt uzbrukumus Unity pavalsts dienvidos. Šajā laikposmā viņa komandētie spēki plaši un sistemātiski izmantoja seksuālu vardarbību kā kara taktiku un instrumentalizēja to kā atlīdzību un piešķirtas tiesības vīriešiem, kas piedalās konfliktā.

Būdams apgabala komisārs, Hoth tādējādi ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Dienvidsudānā, tostarp sistemātisku un plaši izplatītu seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību.

7.3.2023.

34.

Gordon Koang BIEL

jeb Gordon Koang Char BIEL, Koang Biel CHAR, Koang NYALUALGO

 

Amats(-i): Koch apgabala komisārs

Dzimšanas vieta: Dienvidsudāna

Valstspiederība: Dienvidsudāna

Dzimums: vīrietis

Gordon Koang Biel ir bijis apgabala komisārs Koch apgabalā (Unity pavalsts, Dienvidsudāna) kopš 2021. gada februāra.

Šajā amatā viņš laikposmā no 2022. gada februāra līdz maijam pavēlēja valdībai lojāliem paramilitāriem grupējumiem veikt uzbrukumus Unity pavalsts dienvidos. Šajā laikposmā viņa komandētie spēki plaši un sistemātiski izmantoja seksuālu vardarbību kā kara taktiku un instrumentalizēja to kā atlīdzību un piešķirtas tiesības vīriešiem, kas piedalās konfliktā.

Būdams apgabala komisārs, Biel tādējādi ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Dienvidsudānā, tostarp sistemātisku un plaši izplatītu seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību.

7.3.2023.

35.

Toe UI

 

Amats(-i): iekšlietu ministra vietnieks

Dienesta pakāpe: ģenerālmajors

Valstspiederība: Mjanma/Birma

Dzimums: vīrietis

Ģenerālmajors Toe Ui2023. gada 3. februārī tika iecelts par Iekšlietu ministra vietnieku. Viņš ir Militāro drošības lietu priekšnieka biroja (OCMSA) bijusī otra augstākā amatpersona. OCMSA ir atbildīgs par aizturēšanas un nopratināšanas centru pārvaldību Mjanmā/Birmā, un tā uzdevums ir izlūkdatu vākšana.

OCMSA darbinieki Ui pakļautībā vīriešu, sieviešu un LGBTIK kopienas locekļu patvaļīgas aizturēšanas un nopratināšanas laikā pielietoja piespiedu atkailināšanu, izvarošanu, elektrošoku, dzimumorgānu dedzināšanu un pārmērīgu vardarbību.

Būdams otra augstākā amatpersona, ģenerālmajors Toe Ui ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Mjanmā/Birmā, tostarp par patvaļīgu aizturēšanu un spīdzināšanu, kā arī par sistemātisku un plaši izplatītu seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību.

7.3.2023.”

Regulas (ES) 2020/1998 I pielikuma B daļā (“Juridiskas personas, vienības un struktūras”) izklāstīto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno šādus ierakstus:

 

Nosaukums

(transliterācija latīņu alfabēta burtos)

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“13.

Qarchak cietums

jeb Gharchak cietums, Zendân-e-Qarchak, Qarchak sieviešu cietums, Shahr-e Rey cietums

زندان قرچک

(persiešu rakstībā)

Reģistrācijas vieta: Varamin County, Tehran province, Irāna

Reģistrācijas datums: 2010.

Qarchak cietums ir viena no Irānas režīma ieslodzījuma vietām sievietēm Varamin apgabalā (Teheran province).

Starp ieslodzītajām ir politieslodzītās un miermīlīgo prodemokrātisko protestu dalībnieces, kā arī grūtnieces un mātes ar bērniem. Dzīves apstākļi Qarchak cietumā ir nožēlojami un necilvēcīgi.

Qarchak cietumā ieslodzītās tiek pakļautas spīdzināšanai, izvarošanai un cita veida seksuālai vardarbībai. Viņas tiek turētas pārpildītās kamerās, bez piekļuves tīram dzeramajam ūdenim, pārtikai un medicīniskai palīdzībai, un tā ir nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība. Atbrīvotās ieslodzītās ziņo par seksuālas vardarbības gadījumiem no cietuma apsardzes un drošības personāla puses. Uz Qarchak cietumu nosūtītajām protestu dalībniecēm bieži tiek draudēts ar izvarošanu, lai iegūtu atzīšanos.

Tādējādi Qarchak cietums ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā, tostarp, par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību, kā arī par sistemātisku seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību.

7.3.2023.

14.

Sīrijas Republikas gvarde (Syrian Republican Guard)

 

Reģistrācijas vieta: Sīrija

Saistītās personas: ģenerālmajors Shoaeb Suleiman (komandieris),

brigādes ģenerālis Mohamed Qasem (komandiera vietnieks),

ģenerālis Malik Aliaa (augstākais komandieris)

ģenerālmajors Issam Zahreddine, Mohammad Nayouf, Rukin Mohamed Kaddor (komandieri),

prezidents Bashar Al-Assad

Sīrijas Republikas gvarde ir vienība, kas ir atbildīga par amatpersonu drošību un ir daļa no Sīrijas drošības spēkiem.

Tās rindās ir izplatīta seksuāla un ar dzimumu saistīta vardarbība pret sievietēm, īpaši pašreizējā Sīrijas konfliktā. Cietušās ir ziņojušas par vardarbīgu izvarošanu un spīdzināšanu pēc patvaļīgiem arestiem un patvaļīgas aizturēšanas laikā.

Sīrijas Republikas gvarde ir daļa no Sīrijas režīma sistemātiskas pieejas, kurā seksuāla un ar dzimumu saistīta vardarbība tiek izmantota, lai apspiestu un iebiedētu Sīrijas iedzīvotājus, īpaši sievietes un meitenes.

Tādējādi Sīrijas Republikas gvarde ir atbildīga par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Sīrijā, tostarp, par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, patvaļīgiem arestiem vai aizturēšanu, kā arī par izplatītu seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību.

7.3.2023.

15.

Militāro drošības lietu priekšnieka birojs (Office of the Chief of Military Security Affairs (OCMSA))

 

Reģistrācijas vieta: Naypyitaw, Mjanma/Birma

Militāro drošības lietu priekšnieka birojs (OCMSA) ir atbildīgs par aizturēšanas un nopratināšanas centru pārvaldību Mjanmā/Birmā, un tā uzdevums ir izlūkdatu vākšana.

OCMSA darbinieki vīriešu, sieviešu un LGBTIK kopienas locekļu patvaļīgas aizturēšanas un nopratināšanas laikā pielieto piespiedu atkailināšanu, izvarošanu, elektrošoku, dzimumorgānu dedzināšanu un pārmērīgu vardarbību.

Tādējādi OCMSA ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Mjanmā/Birmā, tostarp par patvaļīgu aizturēšanu un spīdzināšanu, kā arī par sistemātisku un plaši izplatītu seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību.

7.3.2023.”


Top