EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0154

Padomes Regula (ES) 2023/154 (2023. gada 23. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 147/2003 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju

ST/14257/2022/INIT

OJ L 22, 24.1.2023, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/154/oj

24.1.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/1


PADOMES REGULA (ES) 2023/154

(2023. gada 23. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 147/2003 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/231/KĀDP (2010. gada 26. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju, un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2009/138/KĀDP (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 147/2003 (2) nosaka ierobežojumus finansējuma, finanšu palīdzības un tehniskās palīdzības, kas saistīti ar militārām darbībām, sniegšanai personām, uzņēmumiem vai organizācijām Somālijā attiecībā uz Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā iekļautajām precēm un tehnoloģijām.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2022. gada 17. novembrī pieņēma Rezolūciju (ANO DPR) 2662 (2022). Ar minēto rezolūciju jo īpaši paplašina izņēmumu darbības jomu attiecībā uz ieroču embargo un ar to saistīto finansējumu, finanšu palīdzību un tehnisko palīdzību, kas paredzēta konkrētiem saņēmējiem Somālijā.

(3)

Padome 2023. gada 23. janvārī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2023/160 (3), ar ko groza Lēmumu 2010/231/KĀDP saskaņā ar ANO DPR 2662 (2022).

(4)

Daži no minētajiem grozījumiem ir Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērošanas jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības šo grozījumu īstenošanai, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka ekonomikas dalībnieki visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(5)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 147/2003 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 147/2003 groza šādi:

1)

regulas 2.a pantu svītro;

2)

regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

1.   Šīs regulas 1. pantu nepiemēro finansējuma vai finanšu palīdzības, vai tehniskas palīdzības, kas saistīti ar militārām darbībām, sniegšanai attiecībā uz Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā iekļautajām precēm un tehnoloģijām, kuras paredzētas vienīgi:

a)

Apvienoto Nāciju Organizācijas personāla, t. sk. ANO palīdzības misijas Somālijā (UNSOM), atbalstam un izmantošanai;

b)

Āfrikas Savienības pārejas misijas Somālijā (ATMIS) un tās stratēģisko partneru, kuri darbojas vienīgi saskaņā ar jaunāko Āfrikas Savienības stratēģisko operāciju koncepciju, sadarbojoties un darbību koordinējot ar ATMIS, atbalstam un izmantošanai;

c)

tam, lai atbalstītu – Eiropas Savienības apmācības un atbalsta darbības, Turcijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu, kā arī jebkuru citu valstu bruņotos spēkus, kas vai nu darbojas Somālijas Pārejas plāna ietvaros, vai kam ir nolīgums par bruņoto spēku statusu vai saprašanās memorands ar Somālijas federālo valdību, lai kalpotu ANO DPR 2662 (2022) mērķiem, ar noteikumu, ka tās informē Sankciju komiteju par šādu nolīgumu noslēgšanu, – vai lai minētās darbības un bruņotie spēki tās varētu izmantot;

d)

Somālijas drošības un policijas iestāžu attīstībai vietējā un valsts līmenī, lai sniegtu drošību Somālijas iedzīvotājiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta d) apakšpunkta, finansējumu vai finanšu palīdzību, vai tehnisku palīdzību, kas saistīti ar militārām darbībām, Somālijas drošības un policijas iestāžu attīstībai sniedz:

a)

attiecībā uz IV pielikumā iekļautajām precēm un tehnoloģijām — ja Sankciju komiteja nav pieņēmusi negatīvu lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tam, kad komiteja ir saņēmusi paziņojumu no Somālijas vai dalībvalsts, vai starptautiskas, reģionālas vai apakšreģionālas organizācijas, kas sniedz palīdzību;

b)

attiecībā uz V pielikumā iekļautajām precēm un tehnoloģijām – ja Somālija, dalībvalstis vai starptautiskas, reģionālas un apakšreģionālas organizācijas, kas sniedz palīdzību, piecas darbdienas iepriekš iesniegušas iepriekšēju paziņojumu Sankciju komitejai informācijas nolūkā.

3.   Eiropas Savienības vai dalībvalstu paziņojumos saskaņā ar šā panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu iekļauj:

a)

ziņas par ieroču un militārā aprīkojuma ražotāju un piegādātāju, tajā skaitā sērijas numurus;

b)

ieroču un munīcijas aprakstu, tajā skaitā veidu, kalibru un daudzumu;

c)

paredzēto piegādes datumu un vietu; un

d)

visu attiecīgo informāciju par paredzēto galamērķa vienību vai paredzēto glabāšanas vietu.

4.   Eiropas Savienība vai piegādātāja dalībvalsts, kas sniedz palīdzību finansējuma, finanšu palīdzības vai tehniskas palīdzības veidā attiecībā uz Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā iekļautām precēm un tehnoloģijām, ne vēlāk kā 30 dienas pēc ieroču un ar tiem saistīto visu veidu materiālu piegādes iesniedz Sankciju komitejai pēcpiegādes paziņojumu rakstiska apstiprinājuma veidā par jebkuras piegādes pabeigšanu, tajā skaitā piegādāto ieroču un ar tiem saistīto materiālu sērijas numurus, nosūtīšanas informāciju, kravas pavadzīmi, kravas manifestus vai iepakojuma sarakstus, un konkrētu glabāšanas vietu.

5.   Šīs regulas 1. pants neattiecas uz:

a)

to aizsargtērpu, tostarp artilērijas jaku un militāro ķiveru pārdošanu, piegādi, pārsūtīšanu vai eksportu, ko uz laiku Apvienoto Nāciju Organizācijas personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humanitārie un attīstības darbinieki un ar to saistītais personāls eksportē uz Somāliju tikai savai personiskajai lietošanai;

b)

tāda nenāvējoša militārā aprīkojuma, kas paredzēts izmantošanai vienīgi humanitāros vai aizsardzības nolūkos, pārdošanu, piegādi, pārsūtīšanu vai eksportu, ko veic dalībvalstis vai starptautiskas, reģionālas vai apakšreģionālas organizācijas.”

;

3)

pievieno IV pielikumu, kas noteikts šīs regulas I pielikumā;

4)

pievieno V pielikumu, kas noteikts šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 23. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV L 105, 27.4.2010., 17. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 147/2003 (2003. gada 27. janvāris) par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju (OV L 24, 29.1.2003., 2. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/160 (2023. gada 23. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2010/231/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 22.. lpp.).


I PIELIKUMS

Pievieno šādu pielikumu:

“IV PIELIKUMS

REGULAS 3. PANTA 2. PUNKTA a) APAKŠPUNKTĀ MINĒTO PRIEKŠMETU SARAKSTS

1.   

Zeme–gaiss tipa raķetes, tostarp pārnēsājamas pretgaisa aizsardzības sistēmas (MANPADS).

2.   

Ieroči, kuru kalibrs pārsniedz 14,7 mm, un tiem speciāli paredzētas sastāvdaļas, kā arī ar tiem saistīta munīcija. (Šeit neietilpst no pleca palaižamu prettanku raķešu palaidēji, piemēram, reaktīvie granātmetēji (RPG) vai vieglie prettanku ieroči (LAW), šautenes granātas vai granātmetēji.)

3.   

Mīnmetēji, kuru kalibrs pārsniedz 82 mm, un ar tiem saistīta munīcija.

4.   

Vadāmie prettanku ieroči, tostarp vadāmās prettanku raķetes (ATGM), un šiem priekšmetiem speciāli paredzēta munīcija un sastāvdaļas.

5.   

Lādiņi un ierīces, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti militāram lietojumam; mīnas un ar tām saistīti materiāli.

6.   

Ieroču tēmekļi ar nakts redzamību, kas pārsniedz 2. paaudzi.

7.   

Gaisa kuģi ar fiksētiem spārniem, šarnīra spārniem, tiltrotoru vai maināma leņķa spārniem, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti militāram lietojumam.

8.   

“Peldlīdzekļi” un amfībijas tipa transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti militāram lietojumam. (“Peldlīdzekļi” ietver visus kuģus, gaisa spilvena peldlīdzekļus, peldlīdzekļus ar mazu peldvirsmas laukumu vai peldlīdzekļus ar zemūdens spārniem, kā arī peldlīdzekļa korpusu vai korpusa daļu.)

9.   

Bezpilota kaujas lidaparāti (iekļauti ANO Parasto ieroču reģistra IV kategorijā).


II PIELIKUMS

Pievieno šādu pielikumu:

“V PIELIKUMS

REGULAS 3. PANTA 2. PUNKTA b) APAKŠPUNKTĀ MINĒTO PRIEKŠMETU SARAKSTS

1.   

Visu veidu ieroči, kuru kalibrs ir līdz 14,7 mm, un ar tiem saistītā munīcija.

2.   

RPG-7 un bezatsitiena lielgabali, un ar tiem saistītā munīcija.

3.   

Ieroču tēmekļi ar nakts redzamību, 2. paaudzes vai zemākas.

4.   

Rotorspārns vai helikopteri, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti militāram lietojumam.

5.   

Cietās bruņuvestes, kas nodrošina ballistisko aizsardzību, kura līdzvērtīga III līmenim (NIJ 0101,06, 2008. gada jūlijs) vai valsts ekvivalentam, vai augstākam.

6.   

Sauszemes transportlīdzekļi, kas īpaši izstrādāti vai pielāgoti militāram lietojumam.

7.   

Sakaru iekārtas, kas īpaši izstrādātas vai pielāgotas militāram lietojumam.


Top