EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2723

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/2723 (2023. gada 6. decembris) par elektroiekārtu saskaņotajiem standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/35/ES vajadzībām

C/2023/8263

OV L, 2023/2723, 13.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2723/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2723/oj

European flag

Oficiālais Vēstnesis
Eiropas Savienības

LV

Serija L


2023/2723

13.12.2023

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/2723

(2023. gada 6. decembris)

par elektroiekārtu saskaņotajiem standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/35/ES vajadzībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (1), un jo īpaši tās 10. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/35/ES (2) 12. pantu elektroiekārtas, kas atbilst saskaņotajiem standartiem vai to daļām, kuru atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ļauj prezumēt atbilstību minētās direktīvas 3. pantā norādītajiem un tās I pielikumā noteiktajiem drošuma mērķiem, uz kuriem attiecas minētie saskaņotie standarti vai to daļas.

(2)

Komisija 2012. gada 8. novembra vēstulē M/511 iesniedza Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN), Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejai (Cenelec) un Eiropas Telesakaru standartu institūtam (ETSI) pieprasījumu Direktīvas 2014/35/ES vajadzībām sniegt pirmo visu saskaņoto standartu nosaukumu sarakstu, kā arī izstrādāt, pārskatīt un pabeigt saskaņotos standartus, kas attiecas uz lietošanai noteiktās sprieguma robežās paredzētām elektroiekārtām (“pieprasījums”). Kopš pieprasījuma nosūtīšanas CEN, Cenelec un ETSI Direktīvas 2014/35/ES 3. pantā norādītie un minētās direktīvas I pielikumā noteiktie drošuma mērķi nav mainījušies.

(3)

Pamatojoties uz pieprasījumu, CEN un Cenelec pārskatīja aukstumiekārtu saskaņoto standartu EN 60335-2-24:2010, kas grozīts ar EN 60335-2-24:2010/A1:2019, EN 60335-2-24:2010/A2:2019 un EN 60335-2-24:2010/A11:2020; minētā standarta atsauces ar Komisijas Īstenošanas Lēmumu (ES) 2019/1956 (3) ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstneša L sērijā. Rezultātā tika pieņemts saskaņotais standarts EN IEC 60335-2-24:2022 un tā grozījums EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022.

(4)

Komisija kopā ar CEN un Cenelec ir novērtējusi, vai CEN un Cenelec izstrādātie standarti un to grozījumi atbilst pieprasījumam.

(5)

Tālāk minētais saskaņotais standarts un tā grozījums atbilst drošuma mērķiem, kuri ar to jāaptver un kuri ir noteikti Direktīvā 2014/35/ES: EN IEC 60335-2-24:2022, kas grozīts ar EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022. Tāpēc atsauci uz minēto standartu un tā grozījumu ir lietderīgi publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(6)

Tādēļ, ņemot vērā, ka saskaņotais standarts EN 60335–2-24:2010 ir pārskatīts, atsauce uz to un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētās atsauces uz standartiem, ar kuriem to groza, no Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L sērijas ir jāatsauc. Lai ražotājiem dotu pietiekami daudz laika pielāgot savus ražojumus, uz kuriem attiecas saskaņotais standarts EN 60335-2-24:2010, Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1956 būtu jāturpina piemērot līdz dienai, kad atsauce uz minēto saskaņoto standartu, kā arī atsauces uz minētajiem grozošajiem standartiem ir atsauktas.

(7)

Tālāk minētie Komisijas paziņojumā 2018/C 326/02 (4) publicētie ražojumu saskaņotie standarti neatbilst Direktīvā 2014/35/ES noteiktajiem drošuma mērķiem, tāpēc tie tiek uzskatīti par novecojušiem: HD 361 S3:1999, kas grozīts un labots ar HD 361 S3:1999/A1:2006 un HD 361 S3:1999/AC:1999, HD 605 S2:2008, kas labots ar HD 605 S2:2008/AC:2010; EN 50363-0:2011, EN 50363-1:2005, EN 50363-2-1:2005, kas grozīts ar EN 50363-2-1:2005/A1:2011, EN 50363-2-2:2005, EN 50363-3:2005, kas grozīts ar EN 50363-3:2005/A1:2011, EN 50363-4-1:2005, EN 50363-4-2:2005, EN 50363-5:2005, kas grozīts ar EN 50363-5:2005/A1:2011, EN 50363-6:2005, kas grozīts ar EN 50363-6:2005/A1:2011, EN 50363-7:2005, EN 50363-8:2005, kas grozīts ar EN 50363-8:2005/A1:2011, EN 50363-9-1:2005, EN 50363-10-1:2005, EN 50363-10-2:2005, EN 50395:2005, kas grozīts ar EN 50395:2005/A1:2011, EN 50396:2005, kas grozīts ar EN 50396:2005/A1:2011, EN 50497:2007, EN 50565-1:2014, EN 50565-2:2014, EN 60228:2005, kas grozīts ar EN 60228:2005/AC:2005, EN 60332-1-1:2004, kas grozīts ar EN 60332-1-1:2004/A1:2015, EN 60332-1-2:2004, kas grozīts ar EN 60332-1-2:2004/A1:2015, EN 60332-1-3:2004, kas grozīts ar EN 60332-1-3:2004/A1:2015, EN 60332-2-1:2004, EN 60332-2-2:2004, EN 60332-3-10:2009, EN 60332-3-21:2009, EN 60332-3-22:2009, EN 60332-3-23:2009, EN 60332-3-24:2009, EN 60332-3-25:2009, EN 60754-1:2014, EN 60754-2:2014, EN 60811-100:2012, EN 60811-201:2012, EN 60811-202:2012, EN 60811-203:2012, EN 60811-301:2012, EN 60811-302:2012, EN 60811-401:2012, EN 60811-402:2012, EN 60811-403:2012, EN 60811-404:2012, EN 60811-405:2012, EN 60811-406:2012, EN 60811-407:2012, EN 60811-408:2012, EN 60811-409:2012, EN 60811-410:2012, EN 60811-411:2012, EN 60811-412:2012, EN 60811-501:2012, EN 60811-502:2012, EN 60811-503:2012, EN 60811-504:2012, EN 60811-505:2012, EN 60811-506:2012, EN 60811-507:2012, EN 60811-508:2012, EN 60811-509:2012, EN 60811-510:2012, EN 60811-511:2012, EN 60811-512:2012, EN 60811-513:2012, EN 60811-601:2012, EN 60811-602:2012, EN 60811-603:2012, EN 60811-604:2012, EN 60811-605:2012, EN 60811-606:2012, EN 60811-607:2012, EN 61034-1:2005, kas grozīts ar EN 61034-1:2005/A1:2014, EN 61034-2:2005, kas grozīts ar EN 61034-2:2005/A1:2013. Minētie standarti, kas attiecas uz testēšanas metodēm, informatīvām vadlīnijām un tipiskiem dokumentiem, vairs nevar nodrošināt atbilstības prezumpciju. Tāpēc atsauces uz minētajiem standartiem un to grozījumiem no Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša ir lietderīgi atsaukt.

(8)

Lai ražotājiem dotu pietiekami daudz laika pielāgot elektroiekārtas, uz kurām attiecas minētie saskaņotie standarti un to grozījumi, ir jāatliek atsauču uz minētajiem saskaņotajiem standartiem atsaukšana.

(9)

Skaidrības un praktisku apsvērumu labad vienā tiesību aktā būtu jāpublicē pilnīgs saraksts ar atsaucēm uz saskaņotajiem standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 2014/35/ES vajadzībām un atbilst prasībām, kuras tiem jāaptver. Atsauces uz saskaņotajiem standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 2014/35/ES vajadzībām, pašlaik ir publicētas ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1956 un paziņojumu 2018/C 326/02.

(10)

Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1956 ir vairākas reizes būtiski grozīts. Skaidrības labad un praktisku apsvērumu dēļ minētais īstenošanas lēmums būtu jāatceļ un jāaizstāj.

(11)

Daudzas atsauces uz saskaņotajiem standartiem, kas publicētas ar paziņojumu 2018/C 326/02, ir atsauktas. Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1956 noteic, ka atlikušās atsauces uz saskaņotajiem standartiem, kas publicētas ar minēto paziņojumu, ir jāatsauc. Skaidrības un praktisku apsvērumu labad paziņojums 2018/C 326/02 būtu jāatceļ. Lai ražotājiem dotu pietiekami daudz laika pielāgot savus ražojumus, uz kuriem attiecas konkrēto standartu redakcijas, paziņojumu 2018/C 326/02 būtu jāturpina piemērot līdz dienai, kad minētajā paziņojumā publicētās atsauces uz konkrētajiem saskaņotajiem standartiem atsauc.

(12)

No dienas, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta atsauce uz saskaņotu standartu, tāda standarta ievērošana ļauj prezumēt atbilstību Savienības saskaņošanas tiesību aktos izvirzītajām attiecīgajām pamatprasībām, to vidū drošuma mērķiem. Tāpēc šim lēmumam būtu jāstājas spēkā tā publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tiek publicētas atsauces uz lietošanai noteiktās sprieguma robežās paredzētām elektroiekārtām piemērojamiem saskaņotajiem standartiem, kuri izstrādāti Direktīvas 2014/35/ES vajadzībām un uzskaitīti šā lēmuma I pielikumā.

2. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1956 atceļ.

Tomēr to turpina piemērot atsaucei uz saskaņoto standartu, kas iekļauts šā lēmuma II pielikumā, līdz tajā noteiktajai minētās atsauces atsaukšanas dienai.

3. pants

Paziņojumu 2018/C 326/02 atceļ.

Tomēr to turpina piemērot atsaucēm uz saskaņotajiem standartiem, kas uzskaitīti šā lēmuma III pielikumā, līdz tajā noteiktajai minēto atsauču atsaukšanas dienai.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2023. gada 6. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/35/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (OV L 96, 29.3.2014., 357. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1956 (2019. gada 26. novembris) par saskaņotajiem standartiem elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās, kuri izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/35/ES īstenošanas vajadzībām (OV L 306, 27.11.2019., 26. lpp.).

(4)  Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/35/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (OV C 326, 14.9.2018., 4. lpp.).


I PIELIKUMS

Nr.

Standarta numurs

1.

HD 308 S2:2001

Dzīslu identifikācija kabeļos un lokanos kabeļos

2.

HD 368 S1:1978

Tiešās darbības pierakstes elektriskie mēraparāti un to palīgierīces

3.

HD 549 S1:1989

Konferencsistēmas. Elektriskās un akustiskās prasības

4.

HD 597 S1:1992

Saites kondensatori un kapacitatīvie dalītāji

HD 597 S1:1992/AC:1992

5.

HD 603 S1:1994

Sadales kabeļi ar nominālo spriegumu 0,6/1 kV

HD 603 S1:1994/A3:2007

HD 603 S1:1994/A1:1997

HD 603 S1:1994/A2:2003

6.

HD 604 S1:1994

Spēkstacijās izmantojami 0,6/1 kV un 1,9/3,3 kV spēka kabeļi īpašā ugunsdrošā izpildījumā

HD 604 S1:1994/A3:2005

HD 604 S1:1994/A1:1997

HD 604 S1:1994/A2:2002

7.

HD 626 S1:1996

0,6/1 (1,2) kV nominālajam spriegumam Uo/U(Um) paredzēti iekarināmi sadales kabeļi

HD 626 S1:1996/A1:1997

HD 626 S1:1996/A2:2002

8.

HD 627 S1:1996

Spēka kabeļi. Vairākdzīslu un vairākpāru kabeļi virszemei un pazemei

HD 627 S1:1996/A1:2000

HD 627 S1:1996/A2:2005

9.

HD 639 S1:2002

Elektropiederumi. Portatīvas noplūdstrāvas aizsargierīces bez iebūvētas aizsardzības pret pārstrāvu (PRCDs) mājsaimniecības un līdzīgam lietojumam

HD 639 S1:2002/A1:2003

HD 639 S1:2002/A2:2010

HD 639 S1:2002/AC:2003

10.

EN ISO 11252:2013

Lāzeri un to aprīkojums. Lāzeriekārtas. Minimālās prasības dokumentācijai (ISO 11252:2013)

11.

EN 13637:2015

Ēku tehniskais nodrošinājums. Elektroniski vadāmas sistēmas izmantošanai evakuācijas izejās. Prasības un testa metodes

12.

EN 50065-4-2:2001

3 kHz līdz 148,5 kHz un 1,6 MHz līdz 30 MHz signālu raidīšana zemsprieguma elektroietaisēs. 4-2. daļa: Zemsprieguma atsaistītājfiltri. Drošuma prasības

EN 50065-4-2:2001/A1:2003

EN 50065-4-2:2001/A2:2005

13.

EN 50065-4-7:2005

3 kHz līdz 148,5 kHz un 1,6 MHz līdz 30 MHz signālu raidīšana zemsprieguma elektroietaisēs. 4-7. daļa: Portatīvi zemsprieguma atsaistītājfiltri. Drošuma prasības

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

14.

EN 50085-1:2005

Elektroinstalācijai paredzēti elektroinstalācijas kanāli un slēgti elektroinstalācijas kanāli. 1. daļa: Vispārīgas prasības

EN 50085-1:2005/A1:2013

15.

EN 50085-2-1:2006

Elektroinstalācijai paredzēti elektroinstalācijas kanāli un slēgti elektroinstalācijas kanāli. 2-1. daļa: Pie sienām un griestiem stiprināmi elektroinstalācijas kanāli un slēgti elektroinstalācijas kanāli

EN 50085-2-1:2006/A1:2011

16.

EN 50085-2-2:2008

Elektroinstalācijai paredzēti elektroinstalācijas kanāli un slēgti elektroinstalācijas kanāli. 2-2. daļa: Īpašas prasības zem grīdas, grīdas līmenī vai virs grīdas stiprināmiem elektroinstalācijas kanāliem un slēgtiem elektroinstalācijas kanāliem

17.

EN 50085-2-3:2010

Elektroinstalācijai paredzēti elektroinstalācijas kanāli un slēgti elektroinstalācijas kanāli. 2-3. daļa: Īpašas prasības perforētajām kabeļu kanālu sistēmām, kas paredzētas uzstādīšanai komutācijas skapjos

18.

EN 50085-2-4:2009

Elektroinstalācijai paredzēti elektroinstalācijas kanāli un slēgti elektroinstalācijas kanāli. 2-4. daļa: Īpašas prasības montāžas balstiem un kanāliem

19.

EN 50106:2008

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīču drošums. Īpašas prasības standarta EN 60335-1 darbības jomai atbilstošu ierīču kārtējiem testiem

20.

EN 50117-1:2002

Koaksiālie kabeļi. 1. daļa: Kopspecifikācija

EN 50117-1:2002/A1:2006

EN 50117-1:2002/A2:2013

21.

EN 50117-2-1:2005

Koaksiālie kabeļi. 2-1. daļa: Sekcijspecifikācija kabeļiem, kurus lieto sadales kabeļtīklos. Telpu atzarkabeļi sistēmām, kas darbojas frekvenču diapazonā no 5 MHz līdz 1 000 MHz

EN 50117-2-1:2005/A1:2008

EN 50117-2-1:2005/A2:2013

22.

EN 50117-2-2:2004

Koaksiālie kabeļi. 2-2. daļa: Sekcijspecifikācija kabeļiem, kurus lieto sadales kabeļtīklos. Āra atzarkabeļi sistēmām, kas darbojas frekvenču diapazonā no 5 MHz līdz 1 000 MHz

EN 50117-2-2:2004/A1:2008

EN 50117-2-2:2004/A2:2013

23.

EN 50117-2-3:2004

Koaksiālie kabeļi. 2-3. daļa: Sekcijspecifikācija kabeļiem, kurus lieto sadales kabeļtīklos. Sadalkabeļi un maģistrālie kabeļi sistēmām, kas darbojas frekvenču diapazonā no 5 MHz līdz 1 000 MHz

EN 50117-2-3:2004/A1:2008

EN 50117-2-3:2004/A2:2013

24.

EN 50117-2-4:2004

Koaksiālie kabeļi. 2-4. daļa: Sekcijspecifikācija kabeļiem, kurus lieto sadales kabeļtīklos. Telpu atzarkabeļi sistēmām, kas darbojas frekvenču diapazonā no 5 MHz līdz 3 000 MHz

EN 50117-2-4:2004/A1:2008

EN 50117-2-4:2004/A2:2013

25.

EN 50117-2-5:2004

Koaksiālie kabeļi. 2-5. daļa: Sekcijspecifikācija kabeļiem, kurus lieto sadales kabeļtīklos. Āra atzarkabeļi sistēmām, kas darbojas frekvenču diapazonā no 5 MHz līdz 3 000 MHz

EN 50117-2-5:2004/AC:2012

EN 50117-2-5:2004/A1:2008

EN 50117-2-5:2004/A2:2013

26.

EN 50117-3-1:2002

Koaksiālie kabeļi. 3-1. daļa: Telesakaros izmantojamo kabeļu sekcijspecifikācijas. Digitālajās sakaru sistēmās izmantojamie miniaturizētie kabeļi

27.

EN 50117-4-1:2008

Koaksiālie kabeļi. 4-1. daļa: Sekcijspecifikācija kabeļiem, kas paredzēti BCT kabelējumam saskaņā ar EN 50173. Telpu atzarkabeļi sistēmām, kas darbojas frekvenču diapazonā no 5 MHz līdz 3 000 MHz

EN 50117-4-1:2008/A1:2013

28.

EN 50117-4-2:2015

Koaksiālie kabeļi. 4-2. daļa: Sekcijspecifikācija CATV kabeļiem līdz 6 GHz, kas lietojami sadales kabeļtīklos

29.

EN 50156-1:2015

Krāšņu elektroaprīkojums un tā palīgierīces. 1. daļa: Projektēšanas un uzstādīšanas prasības

30.

EN 50156-2:2015

Krāšņu elektroaprīkojums un tā palīgierīces. 2. daļa: Prasības attiecībā uz drošības ierīču un apakšsistēmu projektēšanu, izstrādi un apstiprināšanu

31.

EN 50214:2006

Plakanie lokanie kabeļi polivinilhlorīda apvalkā

EN 50214:2006/AC:2007

32.

EN 50250:2002

Pārveides adapteri rūpnieciskai izmantošanai

EN 50250:2002/A1:2015

EN 50250:2002/AC:2007

33.

EN 50274:2002

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīču sadalnes. Aizsardzība pret elektrošoku. Aizsardzība pret netīšu tiešu kontaktu ar bīstamām spriegumaktīvām daļām

EN 50274:2002/AC:2009

34.

EN 50288-1:2013

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 1. daļa: Kopspecifikācija

35.

EN 50288-2-1:2013

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 2-1. daļa: Līdz 100 MHz frekvencēm izmantojamu ekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Horizontālie kabeļi un ēku maģistrālie kabeļi

36.

EN 50288-2-2:2013

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 2-2. daļa: Līdz 100 MHz frekvencēm izmantojamu ekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Darba zonas kabeļi un komutācijas kabeļi

37.

EN 50288-3-1:2013

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 3-1. daļa: Līdz 100 MHz frekvencēm izmantojamu neekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Horizontālie kabeļi un ēku maģistrālie kabeļi

38.

EN 50288-3-2:2013

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 3-2. daļa: Līdz 100 MHz frekvencēm izmantojamu neekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Darba zonas kabeļi un komutācijas kabeļi

39.

EN 50288-4-1:2013

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 4-1. daļa: Līdz 600 MHz frekvencēm izmantojamu ekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Horizontālie kabeļi un ēku maģistrālie kabeļi

40.

EN 50288-4-2:2013

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 4-2. daļa: Līdz 600 MHz frekvencēm izmantojamu ekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Darba zonas kabeļi un komutācijas kabeļi

41.

EN 50288-5-1:2013

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 5-1. daļa: Līdz 250 MHz frekvencēm izmantojamu ekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Horizontālie kabeļi un ēku maģistrālie kabeļi

42.

EN 50288-5-2:2013

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 5-2. daļa: Līdz 250 MHz frekvencēm izmantojamu ekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Darba zonas kabeļi un komutācijas kabeļi

43.

EN 50288-6-1:2013

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 6-1. daļa: Līdz 250 MHz frekvencēm izmantojamu neekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Horizontālie kabeļi un ēku maģistrālie kabeļi

44.

EN 50288-6-2:2013

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 6-2. daļa: Līdz 250 MHz frekvencēm izmantojamu neekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Darba zonas kabeļi un komutācijas kabeļi

45.

EN 50288-7:2005

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 7. daļa: Mērkabeļu un kontrolkabeļu sekcijspecifikācija

46.

EN 50288-8:2012

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 8. daļa: Līdz 2 MHz frekvencei izmantojamu 1. tipa kabeļu specifikācija

47.

EN 50288-9-1:2012

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 9-1. daļa: Līdz 1 000 MHz frekvencēm izmantojamu ekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Horizontālie kabeļi un ēku maģistrālie kabeļi

48.

EN 50288-9-2:2015

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 9-2. daļa: No 1 MHz līdz 1 000 MHz frekvencēs izmantojamu ekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Darba zonu elektroauklas, slēgauklas un datu centru kabeļi

49.

EN 50288-10-1:2012

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 10-1. daļa: Līdz 500 MHz frekvencēm izmantojamu ekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Horizontālie virsgrīdas kabeļi un ēku maģistrālie kabeļi

50.

EN 50288-10-2:2015

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 10-2. daļa: No 1 MHz līdz 500 MHz frekvencēs izmantojamu ekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Darba zonu elektroauklas, slēgauklas un datu centru kabeļi

51.

EN 50288-11-1:2012

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 11-1. daļa: Līdz 500 MHz frekvencēm izmantojamu neekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Horizontālie kabeļi un ēku maģistrālie kabeļi

52.

EN 50288-11-2:2015

Vairākelementu metālisko kabeļu izmantošana analogajos un digitālajos sakaros un vadībā. 11-2. daļa: No 1 MHz līdz 500 MHz frekvencēs izmantojamu neekranētu kabeļu sekcijspecifikācija. Darba zonu elektroauklas, slēgauklas un datu centru kabeļi

53.

EN 50289-1-3:2001

Sakaru kabeļi. Testa metožu specifikācijas. 1-3. daļa: Elektrotestēšana. Dielektriskā noturība

54.

EN 50289-1-4:2001

Sakaru kabeļi. Testa metožu specifikācijas. 1-4. daļa: Elektrotestēšana. Izolācijas pretestība

55.

EN 50290-2-1:2005

Sakaru kabeļi. 2-1. daļa: Kopīgie projektēšanas noteikumi un uzbūve

56.

EN 50290-2-20:2001

Sakaru kabeļi. 2-20. daļa: Kopīgie projektēšanas noteikumi un uzbūve. Vispārīgi

57.

EN 50290-2-21:2001

Sakaru kabeļi. 2-21. daļa: Kopīgie projektēšanas noteikumi un uzbūve. Polivinilhlorīda (PVC) izolācijas kompaundi

EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016

EN 50290-2-21:2001/A1:2007

EN 50290-2-21:2001/AC:2003

58.

EN 50290-2-22:2001

Sakaru kabeļi. 2-22. daļa: Kopīgie projektēšanas noteikumi un uzbūve. Polivinilhlorīda (PVC) apvalkojošie kompaundi

EN 50290-2-22:2001/A1:2007

59.

EN 50290-2-23:2013

Sakaru kabeļi. 2-23. daļa: Kopējie projektēšanas noteikumi un uzbūve. Polietilēna izolācija vairākpāru kabeļiem, kurus izmanto sakaru tīklos. Āra kabeļi

60.

EN 50290-2-24:2002

Sakaru kabeļi. 2-24. daļa: Kopīgie projektēšanas noteikumi un uzbūve. Polietilēna apvalks

EN 50290-2-24:2002/A1:2008

61.

EN 50290-2-25:2013

Sakaru kabeļi. 2-25. daļa: Kopējie projektēšanas noteikumi un uzbūve. Polipropilēna izolācijas kompaundi

62.

EN 50290-2-26:2002

Sakaru kabeļi. 2-26. daļa: Kopīgie projektēšanas noteikumi un uzbūve. Halogēnus nesaturoši antipirēnu izolācijas kompaundi

EN 50290-2-26:2002/A1:2007

63.

EN 50290-2-27:2002

Sakaru kabeļi. 2-27. daļa: Kopīgie projektēšanas noteikumi un uzbūve. Halogēnus nesaturoši antipirēnu termoplastiski apvalkojošie kompaundi

EN 50290-2-27:2002/A1:2007

EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

64.

EN 50290-2-28:2002

Sakaru kabeļi. 2-28. daļa: Kopīgie projektēšanas noteikumi un uzbūve. Pildītu kabeļu pildījuma kompaundi

65.

EN 50290-2-29:2002

Sakaru kabeļi. 2-29. daļa: Kopīgie projektēšanas noteikumi un uzbūve. Šķērssaitēti polietilēna izolācijas kompaundi

66.

EN 50290-2-30:2002

Sakaru kabeļi. 2-30. daļa: Kopīgie projektēšanas noteikumi un uzbūve. Poli(tetrafluoretilēna-heksafluorpropilēna) (FEP) izolācija un apvalks

67.

EN 50290-4-1:2014

Sakaru kabeļi. 4-1. daļa: Kabeļu lietošanas vispārīgie norādījumi. Vides apstākļi un drošuma aspekti

68.

EN 50290-4-2:2014

Sakaru kabeļi. 4-2. daļa: Vispārīgie norādījumi kabeļu izmantošanā. Lietošanas rokasgrāmata

69.

EN 50364:2010

Elektronisko izstrādājumu kontroles (EAS), radio frekvenču noteikšanas (RFID) un līdzīga lietojuma ierīču, kas darbojas 0 Hz līdz 300 GHz frekvenču diapazonā, izstarotā elektromagnētiskā lauka iedarbības uz cilvēku ierobežošana

70.

EN 50369:2005

Elektroinstalācijas kabeļu šķidrumnecaurlaidīgo apvalku sistēmas

71.

EN 50406-1:2004

Galalietotāju vairākpāru kabeļi ātrdarbīgiem sakaru tīkliem. 1. daļa: Piekarkabeļi

72.

EN 50406-2:2004

Galalietotāju vairākpāru kabeļi ātrdarbīgiem sakaru tīkliem. 2. daļa: Kanālos un zemē guldīti kabeļi

73.

EN 50407-1:2004

Vairākpāru kabeļi ātrdarbīgiem sakaru tīkliem ar digitālu piekļuvi. 1. daļa: Āra kabeļi

74.

EN 50407-3:2014

Vairākpāru kabeļi ātrdarbīgiem sakaru tīkliem ar digitālu piekļuvi. 3. daļa: Telpu vairākpāru/četrdzīslu stāvvadu kabeļi līdz 100 MHz frekvencēm savienojumiem līdz 100 m ar universālu pakalpojumu atbalstu, xDSL un lietojumam līdz 100 Mbit/s caur IP

75.

EN 50428:2005

Slēdži mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionārām elektroietaisēm. Papildstandarts. Slēdži un tiem radniecīgi instalācijas piederumi mājokļu un ēku elektroniskajām sistēmām (HBES)

EN 50428:2005/A1:2007

EN 50428:2005/A2:2009

76.

EN 50441-1:2012

Sakaru kabeļi dzīvojamo telpu telekomunikāciju iekārtām. 1. daļa: Neekranētie kabeļi. 1. klase

77.

EN 50441-2:2012

Sakaru kabeļi dzīvojamo telpu telekomunikāciju iekārtām. 2. daļa: Ekranētie kabeļi. 1. klase

78.

EN 50441-3:2006

Sakaru kabeļi dzīvojamo telpu telekomunikāciju iekārtām. 3. daļa: Ekranētie kabeļi. 3. klase

79.

EN 50441-4:2012

Sakaru kabeļi dzīvojamo telpu telekomunikāciju iekārtām. 4. daļa: Līdz 1 200 MHz izmantojamie kabeļi. 3. klase

80.

EN 50445:2008

Izstrādājumu saimes standarts, kas pierāda kontaktmetināšanas, lokmetināšanas un tām radniecīgu procesu iekārtu atbilstību pamatierobežojumiem attiecībā uz 0 Hz – 300 GHz elektromagnētisko lauku iedarbību uz cilvēkiem

81.

EN 50491-4-1:2012

Vispārīgas prasības mājokļu un ēku elektroniskajām sistēmām (HBES) un ēku automātikas un vadības sistēmām (BACS). 4-1. daļa: Vispārīgas funkcionālā drošuma prasības izstrādājumiem, kurus paredzēts integrēt mājokļu un ēku elektroniskajās sistēmās (HBES) un ēku automātikas un vadības sistēmās (BACS).

82.

EN 50491-6-1:2014

Vispārīgas prasības mājokļu un ēku elektroniskajām sistēmām (HBES) un ēku automātikas un vadības sistēmām (BACS). 6-1. daļa: HBES ietaises. Uzstādīšana un plānošana

83.

EN 50520:2020

Aizsargplāksnes un aizsarglentas zemē guldītu kabeļu un elektroinstalācijas cauruļu aizsardzībai un brīdinājumam par novietojumu

EN 50520:2020/A1:2021

84.

EN 50525-1:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 1. daļa: Vispārīgas prasības

85.

EN 50525-2-11:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (Uo/U) ieskaitot. 2-11. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam. Elastīgie kabeļi ar termoplastisku polivinilhlorīda izolāciju

86.

EN 50525-2-12:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (Uo/U) ieskaitot. 2-12. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam. Spirālveida izvadkabeļi ar termoplastisku polivinilhlorīda izolāciju

87.

EN 50525-2-21:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (Uo/U) ieskaitot. 2-21. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam. Elastīgie kabeļi ar šķērssaitētu elastomērisku izolāciju

EN 50525-2-21:2011/AC:2013

88.

EN 50525-2-22:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-22. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam. Augstas elastības appīti kabeļi ar šķērssaitētu elastomērisku izolāciju

89.

EN 50525-2-31:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-31. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam. Viendzīslas bezapvalka kabeļi ar termoplastisku polivinilhlorīda izolāciju

90.

EN 50525-2-41:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-41. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam. Viendzīslas kabeļi ar šķērssaitētu silikongumijas izolāciju

91.

EN 50525-2-42:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-42. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam. Viendzīslas bezapvalka kabeļi ar šķērssaitētu etilēnvinilacetāta (EVA) izolāciju

92.

EN 50525-2-51:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-51. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam. Eļļnoturīgie vadības kabeļi ar termoplastisku polivinilhlorīda izolāciju

93.

EN 50525-2-71:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-71. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam. Plakanie kabeļi (auklas) ar lokani apstiegrotām dzīslām un termoplastisku polivinilhlorīda izolāciju

94.

EN 50525-2-72:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-72. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam. Vairākdzīslu plakanie kabeļi (auklas) ar termoplastisku polivinilhlorīda izolāciju

95.

EN 50525-2-81:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-81. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam. Lokmetināšanai paredzēti kabeļi ar šķērssaitētu elastomērisku izolāciju

96.

EN 50525-2-82:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-82. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam. Dekoratīvajām virtenēm paredzēti kabeļi ar šķērssaitētu elastomērisku izolāciju

97.

EN 50525-2-83:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 2-83. daļa: Kabeļi vispārīgam pielietojumam. Daudzdzīslu kabeļi ar šķērssaitētu silikongumijas izolāciju

98.

EN 50525-3-11:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 3-11. daļa: Kabeļi īpašā ugunsdrošā izpildījumā. Elastīgie kabeļi ar halogēnus nesaturošu termoplastisku izolāciju un zemu dūmu emisiju

99.

EN 50525-3-21:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 3-21. daļa: Kabeļi īpašā ugunsdrošā izpildījumā. Elastīgie kabeļi ar halogēnus nesaturošu šķērssaitētu izolāciju un zemu dūmu emisiju

EN 50525-3-21:2011/AC:2013

100.

EN 50525-3-31:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 3-31. daļa: Kabeļi īpašā ugunsdrošā izpildījumā. Viendzīslas bezapvalka kabeļi ar halogēnus nesaturošu termoplastisku izolāciju un zemu dūmu emisiju

101.

EN 50525-3-41:2011

Elektriskie kabeļi. Zemsprieguma spēka kabeļi ar nominālo spriegumu līdz 450/750 V (U0/U) ieskaitot. 3-41. daļa: Kabeļi īpašā ugunsdrošā izpildījumā. Viendzīslas bezapvalka kabeļi ar halogēnus nesaturošu šķērssaitētu izolāciju un zemu dūmu emisiju

102.

EN 50539-11:2013

Zemsprieguma pārspriegumaizsardzības ierīces. Pārspriegumaizsradzības ierīces speciāliem gadījumiem, ieskaitot līdzspriegumu. 11. daļa: Prasības un testi pārsprieguma novadītājierīcēm fotoelektriskajās ietaisēs

EN 50539-11:2013/A1:2014

103.

EN 50550:2011

Aizsargierīce mājsaimniecības un līdzīga lietojuma tīkla frekvences aparātu aizsardzībai no pārsprieguma (POP)

EN 50550:2011/AC:2012

EN 50550:2011/A1:2014

104.

EN 50556:2011

Ceļu satiksmes signālsistēmas

105.

EN 50615:2015

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. Īpašas prasības ugunsgrēka novēršanas un slāpēšanas iekārtām elektriskajās plītīs

106.

EN 50618:2014

Fotoelektrisko sistēmu elektriskie kabeļi

107.

EN 50620:2017

Elektriskie kabeļi. Uzlādes kabeļi elektriskajiem transportlīdzekļiem

EN 50620:2017/A1:2019

108.

EN 50689:2021

Lāzeriekārtu drošums. Īpašas prasības plaša patēriņa lāzeriekārtām

109.

EN 60034-1:2010

Rotējošās elektromašīnas. 1. daļa: Raksturlielumi un veiktspēja

EN 60034-1:2010/AC:2010

110.

EN 60034-5:2001

Rotējošas elektromašīnas. 5. daļa: Aizsardzības pakāpes, ko nodrošina rotējošu elektromašīnu konstrukcija (IP kods). Klasifikācija

EN 60034-5:2001/A1:2007

111.

EN 60034-6:1993

Rotējošās elektromašīnas. 6. daļa: Dzesēšanas metodes (IC kods)#IEC 60034-6:1991

112.

EN 60034-7:1993

Rotējošas elektromašīnas. 7. daļa: Konstrukciju tipu, montāžas izvietojumu un spaiļu kārbu novietojuma klasifikācija (IM kods)

EN 60034-7:1993/A1:2001

113.

EN 60034-8:2007

Rotējošas elektromašīnas. 8. daļa: Izvadu marķējumi un rotācijas virziens

EN 60034-8:2007/A1:2014

114.

EN 60034-9:2005

Rotējošas elektromašīnas. 9. daļa: Trokšņa robežvērtības

EN 60034-9:2005/A1:2007

115.

EN 60034-11:2004

Rotējošas elektromašīnas. 11. daļa: Termiskā aizsardzība

116.

EN 60034-12:2002

Rotējošas elektromašīnas. 12. daļa: Īsslēgta rotora vienātruma trīsfāžu asinhrondzinēju palaides veiktspēja

EN 60034-12:2002/A1:2007

117.

EN 60034-14:2004

Rotējošas elektromašīnas. 14. daļa: Noteiktu mašīnu ar 56 mm un lielāku vārpstas augstumu mehāniskās vibrācijas. Vibrāciju intensitātes mērīšana, novērtēšana un robežvērtības

EN 60034-14:2004/A1:2007

118.

EN 60051-1:1998

Tiešās darbības analogās indikācijas elektriskie mēraparāti un to palīgierīces. 1. daļa: Definīcijas un vispārīgas prasības to sastāvdaļām

119.

EN 60051-2:1989

Tiešās darbības analogās indikācijas elektriskie mēraparāti un to palīgierīces. 2. daļa: Īpašas prasības ampērmetriem un voltmetriem

120.

EN 60051-3:1989

Tiešās darbības analogās indikācijas elektriskie mēraparāti un to palīgierīces. 3. daļa: Īpašas prasības vatmetriem un varmetriem

EN 60051-3:1989/A1:1995

121.

EN 60051-4:1989

Tiešās darbības analogās indikācijas elektriskie mēraparāti un to palīgierīces. 4. daļa: Īpašas prasības hercmetriem

122.

EN 60051-5:1989

Tiešās darbības analogās indikācijas elektriskie mēraparāti un to palīgierīces. 5. daļa: Īpašas prasības fazometriem, jaudas koeficienta mērītājiem un sinhroskopiem

123.

EN 60051-6:1989

Tiešās darbības analogās indikācijas elektriskie mēraparāti un to palīgierīces. 6. daļa: Īpašas prasības ommetriem (impedances mērītājiem) un aktīvās vadītspējas mērītājiem

124.

EN 60051-7:1989

Tiešās darbības analogās indikācijas elektriskie mēraparāti un to palīgierīces. 7. daļa: Īpašas prasības daudzfunkcionāliem mēraparātiem

125.

EN 60051-8:1989

Tiešās darbības analogās indikācijas elektriskie mēraparāti un to palīgierīces. 8. daļa: Īpašas prasības palīgierīcēm

126.

EN 60051-9:1989

Tiešās darbības analogās indikācijas elektriskie mēraparāti un to palīgierīces. 9. daļa: Ieteicamās testa metodes

EN 60051-9:1989/A1:1995

EN 60051-9:1989/A2:1995

127.

EN 60110-1:1998

Spēka kondensatori izmantošanai induktīvajās sildietaisēs. 1. daļa: Vispārīgi

128.

EN 60127-1:2006

Miniatūrdrošinātāji. 1. daļa: Miniatūrdrošinātāju definīcijas un vispārīgas prasības miniatūrdrošinātāju kūstošiem ieliktņiem

EN 60127-1:2006/A1:2011

EN 60127-1:2006/A2:2015

129.

EN 60127-2:2014

Miniatūrdrošinātāji. 2. daļa: Cauruļdrošinātāju kūstošie ieliktņi

130.

EN 60127-3:1996

Miniatūrdrošinātāji. 3. daļa: Ļoti miniatūri drošinātāju kūstošie ieliktņi

EN 60127-3:1996/A2:2003

EN 60127-3:1996/AC:1996

131.

EN 60127-4:2005

Miniatūrdrošinātāji. 4. daļa: Universāli modulāri drošinātāju kūstošie ieliktņi (UMF). Spraudtipa un virspusmontējami ieliktņi

EN 60127-4:2005/A1:2009

EN 60127-4:2005/A2:2013

132.

EN 60127-6:2014

Miniatūrdrošinātāji. 6. daļa: Drošinātāju turētāji miniatūrdrošinātāju kūstošiem ieliktņiem

133.

EN 60127-7:2016

Miniatūrdrošinātāji. 7. daļa: Miniatūrdrošinātāju kūstošie ieliktņi īpašiem lietojumiem

134.

EN 60143-2:2013

Virknes slēguma kondensatori energosistēmām. 2. daļa: Virknes slēguma kondensatoru bateriju aizsardzības ierīces

135.

EN 60155:1995

Kvēles starteris luminiscences spuldzēm

EN 60155:1995/A1:1995

EN 60155:1995/A2:2007

136.

EN 60204-1:2018

Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 1. daļa: Vispārīgas prasības

137.

EN 60204-32:2008

Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 32. daļa: Prasības pacēlājmehānismiem

138.

EN 60215:1989

Radioraidītāju drošuma prasības

EN 60215:1989/A1:1992

EN 60215:1989/A2:1994

139.

EN IEC 60238:2018

Spuldžu ietveres ar Edisona vītni

140.

EN 60252-1:2011

Maiņstrāvas elektromotoru kondensatori. 1. daļa: Veiktspēja, testēšana un raksturlielumi. Drošuma prasības. Uzstādīšanas un ekspluatācijas norādījumi

EN 60252-1:2011/A1:2013

141.

EN 60252-2:2011

Maiņstrāvas elektromotoru kondensatori. 2. daļa: Motoru palaidējkondensatori

EN 60252-2:2011/A1:2013

142.

EN 60255-27:2014

Mērreleji un aizsargierīces. 27. daļa: Izstrādājumu drošuma prasības

143.

EN 60269-1:2007

Zemsprieguma drošinātāji. 1. daļa: Vispārīgas prasības

EN 60269-1:2007/A1:2009

EN 60269-1:2007/A2:2014

144.

HD 60269-2:2013

Zemsprieguma drošinātāji. 2. daļa: Papildprasības drošinātājiem (galvenokārt industriāla lietojuma drošinātājiem), ko lieto pilnvarotas personas. Standartizēto drošinātāju sistēmu no A līdz K piemēri

145.

HD 60269-3:2010

Zemsprieguma drošinātāji. 3. daļa: Papildprasības drošinātājiem (galvenokārt mājsaimniecības vai līdzīga lietojuma drošinātājiem), ko lieto neapmācītas personas. Standartizēto drošinātāju sistēmu no A līdz F piemēri

HD 60269-3:2010/A1:2013

146.

EN 60269-4:2009

Zemsprieguma drošinātāji. 4. daļa: Papildu prasības pusvadītājierīču drošinātāju ieliktņiem

EN 60269-4:2009/A1:2012

147.

EN 60269-6:2011

Zemsprieguma drošinātāji. 6. daļa: Papildu prasības drošinātāju ieliktņiem, kas paredzēti sistēmu ar fotoelektriskām saules baterijām aizsardzībai

148.

EN 60309-1:1999

Industriālie kontaktspraudņi, kontaktrozetes un saspraudņi. 1. daļa: Vispārīgas prasības

EN 60309-1:1999/A1:2007

EN 60309-1:1999/A2:2012

EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014

149.

EN 60309-2:1999

Industriālie kontaktspraudņi, kontaktrozetes un saspraudņi. 2. daļa: Izmēru savietojamības prasības elektropiederumiem ar tapām un cauruļveida kontaktligzdām

EN 60309-2:1999/A1:2007

EN 60309-2:1999/A2:2012

150.

EN 60309-4:2007

Industriālie kontaktspraudņi, kontaktrozetes un saspraudņi. 4. daļa: Ar slēdzi aprīkotas kontaktrozetes un spraudsavienotāji ar bloķētājierīci vai bez tās

EN 60309-4:2007/A1:2012

151.

EN IEC 60320-1:2021

Elektroierīču pievadsaspraudņi mājsaimniecībai un līdzīgam lietojumam. 1. daļa: Vispārīgas prasības

152.

EN 60320-2-1:2000

Elektroierīču pievadsaspraudņi mājsaimniecībai un līdzīgam lietojumam. 2-1. daļa: Šujmašīnu pievadsaspraudņi

153.

EN 60320-2-2:1998

Elektroierīču pievadsaspraudņi mājsaimniecībai un līdzīgam lietojumam. 2-2. daļa: Barošanas saspraudņi mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīcēm

154.

EN IEC 60320-2-4:2021

Elektroierīču pievadsaspraudņi mājsaimniecībai un līdzīgam lietojumam. 2-4. daļa: Pievadsaspraudņi, kuru daļas savieno pievienotās ierīces svars

155.

EN 60335-1:2012

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 1. daļa: Vispārīgas prasības

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A15:2021

156.

EN 60335-2-2:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-2. daļa: Īpašas prasības putekļsūcējiem un putekļsūcējiem ar ūdens filtru

EN 60335-2-2:2010/A11:2012

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

157.

EN 60335-2-3:2016

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-3. daļa: Īpašas prasības elektriskajiem gludekļiem

EN 60335-2-3:2016/A1:2020

158.

EN 60335-2-4:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-4. daļa: Īpašas prasības veļas centrifūgām

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019

159.

EN 60335-2-5:2015

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-5. daļa: Īpašas prasības trauku mazgājamām mašīnām

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

EN 60335-2-5:2015/A1:2020

160.

EN 60335-2-6:2015

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-6. daļa: Īpašas prasības ēdiena gatavošanas plītīm, vārīšanas virsmām, krāsnīm un līdzīgām ierīcēm

EN 60335-2-6:2015/A11:2020

161.

EN 60335-2-7:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-7. daļa: Īpašas prasības veļas mašīnām

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

162.

EN 60335-2-8:2015

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-8. daļa: Īpašas prasības skuvekļiem, matu griežamām mašīnām un līdzīgām ierīcēm

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

163.

EN 60335-2-9:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-9. daļa: Īpašas prasības griliem, tosteriem un līdzīgām portatīvām ēdiena gatavošanas ierīcēm

EN 60335-2-9:2003/A1:2004

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

EN 60335-2-9:2003/A2:2006

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

Ierobežojums. Turpmāk minēto standarta EN 60335-2-9:2003 (jaunākie grozījumi izdarīti ar A13:2010) daļu piemērošana neļauj prezumēt atbilstību drošuma mērķiem, kas noteikti Direktīvas 2014/35/ES I pielikuma 1. punkta c) apakšpunktā saistībā ar minētā pielikuma 2. punkta b) apakšpunktu: – 11. sadaļas Z101. tabulas b zemsvītras piezīme, – 7.1. sadaļas daļas, kas attiecas uz Z101. tabulas b zemsvītras piezīmi, – 11.Z10x sadaļas daļas, kas attiecas uz ventilācijas atverēm.

164.

EN 60335-2-10:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-10. daļa: Īpašas prasības grīdu, paklāju un mīksto mēbeļu kopšanas mašīnām

EN 60335-2-10:2003/A1:2008

165.

EN IEC 60335-2-11:2022

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-11. daļa: Īpašas prasības veļas žāvētājiem

EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022

166.

EN 60335-2-12:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-12. daļa: Īpašas prasības marmītiem un līdzīgām ierīcēm

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

167.

EN 60335-2-13:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-13. daļa: Īpašas prasības taukvāres katliem, cepešpannām un līdzīgām ierīcēm

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/A1:2019

168.

EN 60335-2-15:2016

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-15. daļa: Īpašas prasības šķidrumu sildīšanas ierīcēm

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

EN 60335-2-15:2016/A1:2021

EN 60335-2-15:2016/A12:2021

EN 60335-2-15:2016/A2:2021

169.

EN 60335-2-16:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-16. daļa: Īpašas prasības pārtikas atkritumu sasmalcinātājiem

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

EN 60335-2-16:2003/A11:2018

170.

EN 60335-2-17:2013

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-17. daļa: Īpašas prasības apsildāmo segu, paliktņu, apģērbu un līdzīgu lietojumu lokanām sildierīcēm

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

EN 60335-2-17:2013/A1:2020

EN 60335-2-17:2013/A2:2021

171.

EN 60335-2-21:2021

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-21. daļa: Īpašas prasības akumulācijas ūdenssildītājiem

EN 60335-2-21:2021/A1:2021

172.

EN 60335-2-23:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-23. daļa: Īpašas prasības ādas un matu kopšanas ierīcēm

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-23:2003/A11:2010

EN 60335-2-23:2003/A1:2008

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

173.

EN IEC 60335-2-24:2022

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-24. daļa: Īpašas prasības aukstumiekārtām, saldējuma gatavošanas un ledus gatavošanas ierīcēm

EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022

174.

EN IEC 60335-2-25:2021

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-25. daļa: Īpašas prasības mikroviļņu krāsnīm, ieskaitot kombinētās mikroviļņu krāsnis

EN IEC 60335-2-25:2021/A11:2021

175.

EN 60335-2-26:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-26. daļa: Īpašas prasības pulksteņiem

EN 60335-2-26:2003/A1:2008

176.

EN 60335-2-27:2013

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-27. daļa: Īpašas prasības ierīcēm, kas paredzētas ādas apstarošanai ar ultravioletajiem un infrasarkanajiem stariem

EN 60335-2-27:2013/A1:2020

EN 60335-2-27:2013/A2:2020

EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11

177.

EN 60335-2-28:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-28. daļa: Īpašas prasības šujmašīnām

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

EN 60335-2-28:2003/A11:2018

178.

EN 60335-2-29:2021

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-29. daļa: Īpašas prasības akumulatoru lādētājiem

EN 60335-2-29:2021/A1:2021

179.

EN 60335-2-30:2009

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-30. daļa: Īpašas prasības telpu elektrosildītājiem

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

EN 60335-2-30:2009/A1:2020

EN 60335-2-30:2009/A12:2020

EN 60335-2-30:2009/A13:2022

EN 60335-2-30:2009/A2:2022

180.

EN 60335-2-31:2014

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-31. daļa: Īpašas prasības pavardu pārsegierīcēm un citiem tvaika nosūcējiem

181.

EN 60335-2-32:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-32. daļa: Īpašas prasības masāžas ierīcēm

EN 60335-2-32:2003/A1:2008

EN 60335-2-32:2003/A2:2015

182.

EN 60335-2-34:2013

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-34. daļa: Īpašas prasības motorkompresoriem

183.

EN 60335-2-35:2016

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-35. daļa: Īpašas prasības caurplūdes ūdens elektrosildītājiem

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

EN 60335-2-35:2016/A2:2021

184.

EN 60335-2-36:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-36. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma elektriskajām ēdiena gatavošanas plītīm, krāsnīm, vārīšanas virsmām un šo virsmu elementiem

EN 60335-2-36:2002/A1:2004

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

EN 60335-2-36:2002/A2:2008

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

185.

EN 60335-2-37:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-37. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma elektriskajām dziļajām tauku pannām

EN 60335-2-37:2002/A1:2008

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

186.

EN 60335-2-38:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-38. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma elektriskām pannām un grila pannām

EN 60335-2-38:2003/A1:2008

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

187.

EN 60335-2-39:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-39. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma elektriskiem daudzfunkcionāliem traukiem ēdiena gatavošanai

EN 60335-2-39:2003/A1:2004

EN 60335-2-39:2003/A2:2008

EN 60335-2-39:2003/AC:2007

188.

EN 60335-2-40:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-40. daļa: Īpašas prasības elektriskajiem siltumsūkņiem, gaisa kondicionētājiem un gaisa sausinātājiem

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

189.

EN IEC 60335-2-41:2021

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. Īpašas prasības sūkņiem

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

190.

EN 60335-2-42:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-42. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma elektriskām pastiprinātās konvekcijas krāsnīm, tvaika katliem un tvaika konvekcijas krāsnīm

EN 60335-2-42:2003/A1:2008

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

191.

EN IEC 60335-2-43:2020

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-43. daļa: Īpašas prasības apģērba un dvieļu žāvēšanas ierīcēm

EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020

192.

EN 60335-2-44:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-44. daļa: Īpašas prasības gludināšanas ierīcēm

EN 60335-2-44:2002/A1:2008

EN 60335-2-44:2002/A2:2012

193.

EN 60335-2-45:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-45. daļa: Īpašas prasības pārvietojamiem karsēšanas rīkiem un līdzīgām ierīcēm

EN 60335-2-45:2002/A1:2008

EN 60335-2-45:2002/A2:2012

194.

EN 60335-2-47:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-47. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma elektriskajiem vārīšanas katliem

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

195.

EN 60335-2-48:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-48. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma elektriskajiem griliem un tosteriem

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

196.

EN 60335-2-49:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-49. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma elektroierīcēm, kas ēdienu un traukus uztur siltus

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

197.

EN 60335-2-50:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-50. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma elektromarmītiem (bains-marie)

EN 60335-2-50:2003/A1:2008

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

198.

EN 60335-2-51:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-51. daļa: Īpašas prasības stacionāriem cirkulācijas sūkņiem apkures un ūdensapgādes vajadzībām

EN 60335-2-51:2003/A1:2008

EN 60335-2-51:2003/A2:2012

199.

EN 60335-2-52:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-52. daļa: Īpašas prasības mutes dobuma higiēnas ierīcēm

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

200.

EN 60335-2-53:2011

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-53. daļa: Īpašas prasības saunu elektroapsildes ierīcēm un infrasarkanajām kabīnēm

201.

EN 60335-2-54:2008

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-54. daļa: Īpašas prasības virsmu tīrīšanas ierīcēm, kuras darbojas ar šķidrumiem vai tvaiku

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015

EN 60335-2-54:2008/A11:2012

EN 60335-2-54:2008/A1:2015

EN 60335-2-54:2008/A12:2021

EN 60335-2-54:2008/A2:2021

202.

EN 60335-2-55:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-55. daļa: Īpašas prasības elektroierīcēm, kuras izmanto akvārijos un dārza dīķos

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

EN 60335-2-55:2003/A11:2018

203.

EN 60335-2-56:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-56. daļa: Īpašas prasības projektoriem un līdzīgām ierīcēm

EN 60335-2-56:2003/A1:2008

EN 60335-2-56:2003/A2:2014

204.

EN 60335-2-58:2005

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-58. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma elektriskām trauku mazgāšanas mašīnām

205.

EN 60335-2-59:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-59. daļa: Īpašas prasības insektu iznīcināšanas ierīcēm

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-2-59:2003/A11:2018

206.

EN 60335-2-60:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-60. daļa: Īpašas prasības burbuļvannām

EN 60335-2-60:2003/A1:2005

EN 60335-2-60:2003/A12:2010

EN 60335-2-60:2003/A11:2010

EN 60335-2-60:2003/A2:2008

207.

EN 60335-2-61:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-61. daļa: Īpašas prasības siltumenerģiju akumulējošiem telpu elektrosildītājiem

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

EN 60335-2-61:2003/A12:2021

208.

EN 60335-2-62:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-62. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma elektriski sildāmiem trauku skalotājiem

EN 60335-2-62:2003/A1:2008

EN 60335-2-62:2003/AC:2007

209.

EN 60335-2-65:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-65. daļa: Īpašas prasības gaisa attīrīšanas ierīcēm

EN 60335-2-65:2003/A1:2008

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

210.

EN 60335-2-66:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-66. daļa: Īpašas prasības ūdens gultu sildītājiem

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

211.

EN 60335-2-70:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-70. daļa: Īpašas prasības slaukšanas iekārtām

212.

EN 60335-2-71:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-71. daļa: Īpašas prasības elektriskajām sildierīcēm, kas izmantojamas dzīvnieku pavairošanā un audzēšanā

EN 60335-2-71:2003/A1:2007

213.

EN 60335-2-73:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-73. daļa: Īpašas prasības stacionāriem iegremdējamiem sildītājiem

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

EN 60335-2-73:2003/A11:2021

214.

EN 60335-2-74:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-74. daļa: Īpašas prasības pārnēsājamiem iegremdējamiem sildītājiem

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

EN 60335-2-74:2003/A11:2018

215.

EN 60335-2-75:2004

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-75. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma dozatoriem un tirdzniecības automātiem

EN 60335-2-75:2004/A11:2006

EN 60335-2-75:2004/A1:2005

EN 60335-2-75:2004/A12:2010

EN 60335-2-75:2004/A2:2008

216.

EN 60335-2-78:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-78. daļa: Īpašas prasības āra griliem

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

EN 60335-2-78:2003/A11:2020

217.

EN 60335-2-80:2003

+ 6Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-80. daļa: Īpašas prasības ventilatoriem

EN 60335-2-80:2003/A1:2004

EN 60335-2-80:2003/A2:2009

218.

EN 60335-2-81:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-81. daļa: Īpašas prasības kāju sildītājiem un sildpaklājiem

EN 60335-2-81:2003/A1:2007

EN 60335-2-81:2003/A2:2012

219.

EN 60335-2-82:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-82. daļa: Īpašas prasības spēļu un individuālo pakalpojumu automātiem

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

EN 60335-2-82:2003/A2:2020

220.

EN 60335-2-83:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-83. daļa: Īpašas prasības apsildāmām jumtu notekām

EN 60335-2-83:2002/A1:2008

221.

EN IEC 60335-2-84:2021

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-84. daļa: Īpašas prasības ierīcēm tualetēs

EN IEC 60335-2-84:2021/A11:2021

222.

EN 60335-2-85:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-85. daļa: Īpašas prasības apģērbu tvaicētājiem

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

EN 60335-2-85:2003/A2:2020

223.

EN 60335-2-86:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-86. daļa: Īpašas prasības elektrozvejas iekārtām

EN 60335-2-86:2003/A1:2005

EN 60335-2-86:2003/A11:2016

EN 60335-2-86:2003/A2:2016

224.

EN 60335-2-87:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-87. daļa: Īpašas prasības elektriskām dzīvnieku apdullināšanas iekārtām

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

225.

EN 60335-2-88:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-88. daļa: Īpašas prasības gaisa mitrinātājiem apkures, ventilācijas vai kondicionēšanas sistēmās

226.

EN 60335-2-90:2006

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-90. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma mikroviļņu krāsnīm

EN 60335-2-90:2006/A1:2010

227.

EN IEC 60335-2-96:2021

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-96. daļa: Īpašas prasības telpu apsildes sildelementiem no lokanām loksnēm

EN IEC 60335-2-96:2021/A11:2021

228.

EN 60335-2-97:2006

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-97. daļa: Īpašas prasības rullējamu slēģu, markīžu, žalūziju un tamlīdzīgu ierīču elektropiedziņai

EN 60335-2-97:2006/A11:2008

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

EN 60335-2-97:2006/A2:2010

229.

EN 60335-2-98:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-98. daļa: Īpašas prasības gaisa mitrinātājiem

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

230.

EN 60335-2-99:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-99. daļa: Īpašas prasības komerciāla lietojuma tvaiku nosūcējiem

231.

EN 60335-2-101:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-101. daļa: Īpašas prasības iztvaicētājiem

EN 60335-2-101:2002/A1:2008

EN 60335-2-101:2002/A2:2014

232.

EN 60335-2-102:2016

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-102. daļa: Īpašas prasības gāzes, šķidrā un cietā kurināmā sildiekārtām ar elektriskiem savienojumiem

233.

EN IEC 60335-2-105:2021

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-105. daļa: Īpašas prasības daudzfunkcionālām dušas kabīnēm

EN IEC 60335-2-105:2021/A11:2021

234.

EN 60335-2-106:2007

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-106. daļa: Īpašas prasības apsildāmajiem paklājiem un zem noņemama grīdas klājuma iestrādātiem telpu apsildes sildelementiem

235.

EN 60335-2-108:2008

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-108. daļa: Īpašas prasības elektrolīzeriem

236.

EN 60335-2-109:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-109. daļa: Īpašas prasības ierīcēm, kas paredzētas ūdens apstrādei ar UV stariem

EN 60335-2-109:2010/A1:2018

EN 60335-2-109:2010/A2:2018

237.

EN 60358-1:2012

Saites kondensatori un kapacitatīvie dalītāji. 1. daļa: Vispārīgi noteikumi

EN 60358-1:2012/AC:2013

238.

EN 60360:1998

Spuldzes cokola temperatūras paaugstināšanās mērīšanas standartmetode

239.

EN 60399:2004

Cilindrisks vītņojums spuldžu ietverēm ar riņķveidīgu abažūra turētāju

EN 60399:2004/A1:2008

240.

EN 60400:2017

Cauruļveida luminiscences spuldžu un starteru ietveres

EN 60400:2017/A1:2021

241.

EN 60423:2007

Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. Elektroinstalācijas cauruļu ārējie diametri, cauruļu un to veidgabalu vītnes

242.

EN 60432-1:2000

Kvēlspuldzes. Drošuma specifikācijas. 1. daļa: Volframa kvēldiega spuldzes mājas un līdzīgiem vispārējās apgaismes mērķiem

EN 60432-1:2000/A1:2005

EN 60432-1:2000/A2:2012

243.

EN 60432-2:2000

Kvēlspuldzes. Drošuma specifikācijas. 2. daļa: Volframa halogēnspuldzes mājas un līdzīgiem vispārējās apgaismes mērķiem

EN 60432-2:2000/A1:2005

EN 60432-2:2000/A2:2012

244.

EN 60432-3:2013

Kvēlspuldzes. Drošuma specifikācijas. 3. daļa: Volframa halogēnspuldzes (izņemot transportlīdzekļu spuldzes)

245.

EN 60477:1997

Līdzstrāvas rezistori laboratorijām

EN 60477:1997/A1:1997

246.

EN 60477-2:1997

Rezistori laboratorijām. 2. daļa: Maiņstrāvas rezistori laboratorijām

EN 60477-2:1997/A1:1997

247.

EN 60519-1:2015

Elektrotermisko un elektromagnētiskās apstrādes ietaišu drošums. 1. daļa: Vispārīgas prasības

248.

EN 60519-2:2006

Elektrotermisko ietaišu drošums. 2. daļa: Īpašas prasības rezistīvām sildiekārtām

249.

EN 60519-3:2005

Elektrotermisko ietaišu drošums. 3. daļa: Īpašas prasības indukcijas un kondukcijas sildiekārtām un induktīvās kausēšanas iekārtām

250.

EN 60519-4:2013

Elektrotermisko ietaišu drošums. 4. daļa: Īpašas prasības elektriskā loka krāšņu ietaisēm

251.

EN 60519-6:2011

Elektrotermisko ietaišu drošums. 6. daļa: Drošuma specifikācijas industriālajām mikroviļņu sildiekārtām

252.

EN 60519-7:2008

Elektrotermisko ietaišu drošums. 7. daļa: Īpašas prasības ietaisēm, kurās izmanto elektronlielgabalus

253.

EN 60519-8:2005

Elektrotermisko ietaišu drošums. 8. daļa: Īpašas prasības elektrosārņu pārkausēšanas krāsnīm

254.

EN 60519-9:2005

Elektrotermisko ietaišu drošums. 9. daļa: Īpašas prasības augstfrekvences dielektriskām sildiekārtām

255.

EN 60519-10:2013

Elektrotermisko ietaišu drošums. 10. daļa: Īpašas prasības industriāla un komerciāla lietojuma elektrorezistīvajām apsildes sistēmām

256.

EN 60519-12:2013

Elektrotermisko ietaišu drošums. 12. daļa: Īpašas prasības infrasarkanā starojuma elektrotermiskajām ietaisēm

257.

EN 60519-21:2009

Elektrotermisko ietaišu drošums. 21. daļa: Īpašas prasības rezistīvām sildiekārtām. Stikla sildīšanas un kausēšanas iekārtas#IEC 60519-21:2008

258.

EN 60523:1993

Līdzstrāvas potenciometri

EN 60523:1993/A2:1997

259.

EN 60524:1993

Līdzsprieguma pretestības dalītāji

EN 60524:1993/A2:1997

260.

EN 60529:1991

Aizsardzības pakāpes, ko nodrošina korpusi (IP kods)#IEC 60529:1989

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/AC:2016-12

EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02

261.

EN 60564:1993

Līdzstrāvas tilti pretestības mērīšanai

EN 60564:1993/A2:1997

262.

EN 60570:2003

Elektrogaismekļu barošanas sistēmas ar sliedkopnēm

EN 60570:2003/A1:2018

EN 60570:2003/A2:2020

263.

EN IEC 60598-1:2021

Gaismekļi. 1. daļa: Vispārīgas prasības un testi

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022

264.

EN 60598-2-1:1989

Gaismekļi. 2. daļa: Īpašas prasības. 1. nodaļa: Stacionāri universāli gaismekļi

265.

EN 60598-2-2:2012

Gaismekļi. 2-2. daļa: Īpašas prasības. Iebūvētie gaismekļi

266.

EN 60598-2-3:2003

Gaismekļi. 2-3. daļa: Īpašas prasības. Gaismekļi ceļu un ielu apgaismei

EN 60598-2-3:2003/A1:2011

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

267.

EN 60598-2-4:2018

Gaismekļi. 2. daļa: Īpašas prasības. 4. nodaļa: Pārnēsājami universālie gaismekļi

268.

EN 60598-2-5:2015

Gaismekļi. 2-5. daļa: Īpašas prasības. Prožektori

269.

EN 60598-2-8:2013

Gaismekļi. 2-8. daļa: Īpašas prasības. Rokas lukturi

270.

EN 60598-2-9:1989

Gaismekļi. 2. daļa: Īpašas prasības. 9. nodaļa: Gaismekļi fotografēšanai un filmēšanai (neprofesionālie)

EN 60598-2-9:1989/A1:1994

271.

EN 60598-2-10:2003

Gaismekļi. 2-10. daļa: Īpašas prasības. Portatīvi gaismekļi bērniem

EN 60598-2-10:2003/AC:2005

272.

EN 60598-2-11:2013

Gaismekļi. 2-11. daļa: Īpašas prasības. Akvāriju gaismekļi

EN 60598-2-11:2013/A1:2022

273.

EN 60598-2-12:2013

Gaismekļi. 2-12. daļa: Īpašas prasības. Elektrotīkla rozetēs spraužamas naktslampas

274.

EN 60598-2-13:2006

Gaismekļi. 2-13. daļa: Īpašas prasības. Zemē iegremdējami gaismekļi

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

EN 60598-2-13:2006/A11:2021

275.

EN 60598-2-14:2009

Gaismekļi. 2-14. daļa: Īpašas prasības. Gaismekļi aukstā katoda cauruļveida gāzizlādes spuldzēm (neona caurulēm) un līdzīgām ierīcēm

276.

EN IEC 60598-2-17:2018

Gaismekļi. 2-17. daļa: Īpašas prasības. Gaismekļi skatuves apgaismošanai, kino un televīzijas studijām (brīvā dabā un telpās)

277.

EN 60598-2-19:1989

Gaismekļi. 2. daļa: Īpašas prasības. 19. nodaļa: Vēdgaismekļi (drošuma prasības)

EN 60598-2-19:1989/A2:1998

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

278.

EN 60598-2-20:2015

Gaismekļi. 2-20. daļa: Īpašas prasības. Apgaismes ķēžu virtenes

EN 60598-2-20:2015/AC:2017-01

279.

EN 60598-2-21:2015

Gaismekļi. 2-21. daļa: Īpašas prasības. Gaismas virtenes

EN 60598-2-21:2015/AC:2017-01

280.

EN IEC 60598-2-22:2022

Gaismekļi. 2-22. daļa: Īpašas prasības. Gaismekļi avārijas apgaismojumam

281.

EN IEC 60598-2-23:2021

Gaismekļi. 2-23. daļa: Īpašas prasības. Ļoti zema sprieguma apgaismojuma sistēmas ļoti zema sprieguma gaismas avotiem

282.

EN 60598-2-24:2013

Gaismekļi. 2-24. daļa: Īpašas prasības. Gaismekļi ar ierobežotu virsmas temperatūru

283.

EN 60598-2-25:1994

Gaismekļi. 2-25. daļa: Īpašas prasības. Gaismekļi slimnīcu klīniskajām telpām un veselības aprūpes ēkām

EN 60598-2-25:1994/A1:2004

284.

EN 60618:1997

Induktīvie sprieguma dalītāji

EN 60618:1997/A2:1997

285.

EN 60645-1:2015

Elektroakustika. Audiometriskās iekārtas. 1. daļa: Tīrtoņa audiometri

286.

EN 60645-3:2007

Elektroakustika. Audiometriskās iekārtas. 3. daļa: Īsi testa signāli

287.

EN 60645-6:2010

Elektroakustika. Audiometriskās iekārtas. 6. daļa: Otoakustisko emisiju mērīšanas aparāti

288.

EN 60645-7:2010

Elektroakustika. Audiometriskās iekārtas. 7. daļa: Smadzeņu stumbra izraisīto potenciālu (ABR) mērīšanas aparāti

289.

EN 60664-1:2007

Zemsprieguma sistēmu ierīču izolācijas koordinēšana. 1. daļa: Principi, prasības un testi

290.

EN 60664-3:2003

Zemsprieguma sistēmu ierīču izolācijas koordinēšana. 3. daļa: Pārklājuma, kompaundlējuma vai spiedienlējuma lietošana aizsardzībai pret piesārņojumu

EN 60664-3:2003/A1:2010

291.

EN 60664-4:2006

Zemsprieguma sistēmu ierīču izolācijas koordinēšana. 4. daļa: Augstfrekvences spriegumslodžu ievērtēšana

EN 60664-4:2006/AC:2006

292.

EN 60669-1:2018

Slēdži mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionārām elektroietaisēm 1. daļa: Vispārīgas prasības

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

EN 60669-1:2018/AC:2020-02

293.

EN 60669-2-1:2004

Slēdži mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionārām elektroietaisēm. 2-1. daļa: Īpašas prasības. Elektroniskie slēdži

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

294.

EN 60669-2-2:2006

Slēdži mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionārām elektroietaisēm. 2-2. daļa: Īpašas prasības. Elektromagnētiskie tālvadāmie slēdži (RCS)

295.

EN 60669-2-3:2006

Slēdži mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionārām elektroietaisēm. 2-3. daļa: Īpašas prasības. Laikslēdži (TDS)

296.

EN 60669-2-4:2005

Slēdži mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionārām elektroietaisēm. 2-4. daļa: Īpašas prasības. Izolējošie slēdži

297.

EN 60669-2-6:2012

Slēdži mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionārām elektroietaisēm. 2-6. daļa: Īpašas prasības. Ugunsdrošības slēdži iekšējām un ārējām izkārtnēm un gaismekļiem

298.

EN IEC 60670-1:2021

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionāru elektroietaišu palīgierīču kārbas un korpusi. 1. daļa: Vispārīgas prasības

EN IEC 60670-1:2021/A11:2021

299.

EN 60670-21:2007

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionāru elektroietaišu palīgierīču kārbas un korpusi. 21. daļa: Īpašas prasības piekarināmām kārbām un korpusiem

300.

EN 60670-22:2006

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionāru elektroietaišu palīgierīču kārbas un korpusi. 22. daļa: Īpašas prasības savienojumu kārbām un korpusiem

301.

EN 60670-23:2008

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionāru elektroietaišu palīgierīču kārbas un korpusi. 23. daļa: Īpašas prasības grīdā iemontētām kārbām un korpusiem

302.

EN 60670-24:2013

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionāru elektroietaišu palīgierīču kārbas un korpusi. 24. daļa: Īpašas prasības aizsargierīču un citu enerģiju izkliedējošu elektroiekārtu korpusiem

303.

EN 60688:2013

Elektriskie mērpārveidotāji maiņstrāvas un līdzstrāvas elektrisko lielumu pārvēršanai analogajos vai digitālajos signālos

304.

EN 60691:2016

Termodrošinātāji. Prasības un lietojuma instrukcija

EN 60691:2016/A1:2019

305.

EN 60695-2-10:2013

Ugunsbīstamības testēšana. 2-10. daļa. Testēšana ar kvēlojošas/nokaitētas stieples metodēm. Kvēlojošas stieples testa aprīkojums un kopējā testēšanas procedūra

306.

EN 60695-2-11:2014

Ugunsbīstamības testēšana. 2-11. daļa. Testēšana ar kvēlojošas/nokaitētas stieples metodēm. Gatavu izstrādājumu uzliesmojamības testēšana ar kvēlojošas stieples metodi (GWEPT) (IEC 60695-2-11:2014)

307.

EN 60695-10-2:2014

Ugunsbīstamības testēšana. 10-2. daļa. Anormāls karstums. Testēšana ar lodītes spiedienu

308.

EN 60695-10-3:2002

Ugunsbīstamības testēšana. 10-3. daļa. Anormāls karstums. Veidnes deformēšanās atspriegošanas tests

309.

EN 60695-11-2:2014

Ugunsbīstamības testēšana. 11-2. daļa. Testēšanas liesmas. Iepriekš sajaukta 1 kW liesma. Aparatūra, tehniskās atbilstības testēšanas kārtība un norādījumi

310.

EN 60695-11-3:2012

Ugunsbīstamības testēšana. 11-3. daļa. Testēšanas liesmas. 500 W liesmas. Aparatūra un apstiprinošā testa metode

311.

EN 60695-11-4:2011

Ugunsbīstamības testēšana. 11-4. daļa. Testēšanas liesmas. 50 W liesma. Aparatūra un apstiprinošā testa metode

312.

EN 60695-11-5:2005

Ugunsbīstamības testēšana. 11-5. daļa. Testēšanas liesmas. Adatliesmas testa metode. Aparatūra, tehniskās atbilstības testēšanas kārtība un norādījumi

313.

EN 60695-11-10:2013

Ugunsbīstamības testēšana. 11-10. daļa. Testēšanas liesmas. Testēšana ar horizontālu un vertikālu 50 W liesmu

EN 60695-11-10:2013/AC:2014

314.

EN 60695-11-20:2015

Ugunsbīstamības testēšana. 11-20. daļa. Testēšanas liesmas. Testēšana ar 500 W liesmu

EN 60695-11-20:2015/AC:2016

315.

EN 60702-1:2002

Minerālizolēti kabeļi un to galuzmavas ar nominālo spriegumu līdz 750 V. 1. daļa: Kabeļi

EN 60702-1:2002/A1:2015

316.

EN 60702-2:2002

Minerālizolēti kabeļi un to galuzmavas ar nominālo spriegumu līdz 750 V. 2. daļa: Galuzmavas

EN 60702-2:2002/A1:2015

317.

EN 60715:2017

Zemsprieguma komutācijas ierīču un vadības ierīču izmēri. Standartizētas nesošās sliedes komutācijas ierīču, vadības ierīču un palīgierīču mehāniskai nostiprināšanai

318.

EN 60719:1993

Kabeļa ar vara apaļvadu dzīslām un nomināliem spriegumiem līdz un ieskaitot 450/750 V vidējo ārējo izmēru zemākās un augstākās robežas aprēķins

319.

EN 60728-11:2017

Kabeļtīkli televīzijas signāliem, skaņas signāliem un interaktīvajiem pakalpojumiem. 11. daļa. Drošums

EN 60728-11:2017/A11:2018

320.

EN 60730-1:2011

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 1. daļa: Vispārīgas prasības

321.

EN 60730-2-2:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-2. daļa: Īpašas prasības dzinēju termiskās aizsardzības ierīcēm

EN 60730-2-2:2002/A11:2005

322.

EN 60730-2-3:2007

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-3. daļa: Īpašas prasības cauruļveida luminiscences spuldžu balastu karstumaizsardzības ierīcēm

323.

EN 60730-2-4:2007

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-4. daļa: Īpašas prasības hermētiski un pushermētiski noslēgtu motorkompresoru elektromotoru karstumaizsardzības ierīcēm

324.

EN 60730-2-5:2015

Automātiskās vadības elektroierīces. 2-5. daļa: Īpašas prasības automātiskajām elektrisko degļu vadības sistēmām

325.

EN 60730-2-6:2016

Automātiskās vadības elektroierīces. 2-6. daļa: Īpašas prasības, ieskaitot mehāniskās, automātiskajiem elektriskajiem spiediena sensoriem

326.

EN 60730-2-7:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-7. daļa: Īpašas prasības taimeriem un laika relejiem

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

327.

EN 60730-2-8:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-8. daļa: Īpašas prasības, ieskaitot mehāniskās, elektriski darbināmiem ūdens vārstiem

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

328.

EN 60730-2-9:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-9. daļa: Īpašas prasības temperatūras sensoriem

329.

EN 60730-2-10:2007

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-10. daļa: Īpašas prasības elektromotoru palaides relejiem

330.

EN 60730-2-11:2008

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-11. daļa: Īpašas prasības energoregulatoriem

331.

EN 60730-2-12:2006

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-12. daļa: Īpašas prasības elektriski darbināmām durvju slēdzenēm

EN 60730-2-12:2006/A11:2008

332.

EN 60730-2-13:2008

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-13. daļa: Īpašas prasības mitruma sensoriem

333.

EN 60730-2-14:1997

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-14. daļa: Īpašas prasības elektropiedziņai

EN 60730-2-14:1997/A11:2005

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

EN 60730-2-14:1997/A2:2008

334.

EN 60730-2-15:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-15. daļa: Īpašas prasības gaisa plūsmas, ūdens plūsmas un ūdens līmeņa automātiskajiem elektriskajiem sensoriem

335.

EN 60730-2-19:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-19. daļa: Īpašas prasības, ieskaitot mehāniskās, elektriski darbināmiem eļļas vārstiem

EN 60730-2-19:2002/A11:2005

EN 60730-2-19:2002/A2:2008

336.

EN 60799:1998

Elektropiederumi. Elektrobarošanas pievadauklas un pārvadauklas

337.

EN 60825-1:2014

Lāzeriekārtu drošums. 1. daļa: Iekārtu klasifikācija un prasības

EN 60825-1:2014/A11:2021

338.

EN 60825-2:2004

Lāzeriekārtu drošums. 2. daļa: Šķiedroptisko sakaru sistēmu drošība

EN 60825-2:2004/A1:2007

EN 60825-2:2004/A2:2010

339.

EN 60825-4:2006

Lāzeriekārtu drošums. 4. daļa: Lāzerdrošības līdzekļi

EN 60825-4:2006/A1:2008

EN 60825-4:2006/A2:2011

340.

EN 60825-12:2004

Lāzeriekārtu drošums. 12. daļa: Informācijas raidīšanai paredzētu bezvadu optisko sakaru sistēmu drošums

341.

EN 60831-1:2014

Pašatjaunojošies spēka kondensatori maiņstrāvas sistēmām ar nominālo spriegumu līdz un ieskaitot 1 000 V. 1. daļa: Darbība, testēšana un nominālais režīms. Drošuma prasības. Norādes montāžai un darbināšanai

EN 60831-1:2014/AC:2014

342.

EN 60831-2:2014

Pašatjaunojošies spēka kondensatori maiņstrāvas sistēmām ar nominālo spriegumu līdz un ieskaitot 1 000 V. 2. daļa: Novecošanas tests, pašatjaunošanās tests un sagraušanas tests

343.

EN 60838-1:2017

Dažādas spuldžu ietveres. 1. daļa: Vispārīgas prasības un testi

EN 60838-1:2017/A1:2017

EN 60838-1:2017/A11:2021

EN 60838-1:2017/A2:2021

344.

EN 60838-2-1:1996

Dažādas spuldžu ietveres. 2. daļa: Īpašas prasības. 1. nodaļa: S 14 spuldžu ietveres

EN 60838-2-1:1996/A1:1998

EN 60838-2-1:1996/A2:2004

345.

EN 60838-2-2:2006

Dažādas spuldžu ietveres. 2-2. daļa: Īpašas prasības. Savienotāji gaismas diožu (LED) moduļiem

EN 60838-2-2:2006/A1:2012

346.

EN 60898-1:2019

Elektropiederumi. Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātslēdži ar aizsardzību pret pārstrāvu. 1. daļa: Maiņstrāvas automātslēdži

347.

EN 60898-2:2021

Elektropiederumi. Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātslēdži ar aizsardzību pret pārstrāvu. 2. daļa: Maiņstrāvas un līdzstrāvas automātslēdži

348.

EN 60931-1:1996

Pašneatjaunojošies spēka kondensatori maiņstrāvas sistēmām ar nominālo spriegumu līdz un ieskaitot 1 kV. 1. daļa: Darbība, testēšana un nominālais režīms. Drošuma prasības. Norādes montāžai un darbināšanai

EN 60931-1:1996/A1:2003

349.

EN 60931-2:1996

Pašneatjaunojošies spēka kondensatori maiņstrāvas sistēmām ar nominālo spriegumu līdz un ieskaitot 1 kV. 2. daļa: Novecošanas tests un sagraušanas tests

350.

EN 60931-3:1996

Pašneatjaunojošies spēka kondensatori maiņstrāvas sistēmām ar nominālo spriegumu līdz un ieskaitot 1 kV. 3. daļa: Iebūvētie kūstošie drošinātāji

351.

EN IEC 60934:2019

Iekārtu automātslēdži

352.

EN 60947-1:2007

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 1. daļa: Vispārīgi noteikumi

EN 60947-1:2007/A1:2011

EN 60947-1:2007/A2:2014

353.

EN 60947-2:2017

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 2. daļa: Automātslēdži

EN 60947-2:2017/A1:2020

354.

EN IEC 60947-3:2021

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 3. daļa: Slēdži, atdalītāji, slodzes atdalītāji un drošinātājslēdži

355.

EN IEC 60947-4-1:2019

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 4-1. daļa: Kontaktori un elektromotoru palaidēji. Elektromehāniskie kontaktori un elektromotoru palaidēji

EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05

356.

EN 60947-4-2:2012

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 4-2. daļa: Kontaktori un elektromotoru palaidēji. Maiņstrāvas motoru pusvadītāju regulatori un palaidēji

357.

EN 60947-4-3:2014

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 4-3. daļa: Kontaktori un elektromotoru palaidēji. Maiņstrāvas pusvadītāju regulatori un kontaktori slodzēm, kas nav motoru slodzes

358.

EN 60947-5-1:2017

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 5-1. daļa: Vadības ķēdes ierīces un komutācijas elementi. Elektromehāniskās vadības ķēžu ierīces

EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05

359.

EN IEC 60947-5-2:2020

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 5-2. daļa: Vadības ķēdes ierīces un komutācijas elementi. Sensorslēdži

360.

EN 60947-5-3:1999

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 5-3. daļa: Vadības ķēdes ierīces un komutācijas elementi. Prasības sensorslēdžiem ar noteiktu izturēšanos bojājumu apstākļos (PDF)

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

361.

EN 60947-5-4:2003

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 5-4. daļa: Vadības ķēdes ierīces un komutācijas elementi. Vājstrāvas kontaktu veiktspējas novērtēšanas metodes. Speciālie testi

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

362.

EN 60947-5-5:1997

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 5-5. daļa: Vadības ķēdes ierīces un komutācijas elementi. Elektriskā avārijaptures ierīce ar mehānisku fiksēšanas funkciju

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

363.

EN 60947-5-7:2003

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 5-7. daļa: Vadības ķēdes ierīces un komutācijas elementi. Prasības sensorslēdžiem ar analogo izeju

364.

EN IEC 60947-5-8:2021

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 5-8. daļa: Vadības ķēdes ierīces un komutācijas elementi. Trīspozīciju noturslēdži drošībai

365.

EN 60947-5-9:2007

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 5-9. daļa: Vadības ķēdes ierīces un komutācijas elementi. Caurplūdes slēdži

366.

EN 60947-6-1:2005

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 6-1. daļa: Vairākfunkciju iekārtas. Pārslēdzējiekārtas

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

367.

EN 60947-6-2:2003

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 6-2. daļa: Vairākfunkciju iekārtas. Vadības un aizsardzības komutācijas (CPS) ierīces (vai iekārtas)

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

368.

EN 60947-7-1:2009

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 7-1. daļa: Palīgiekārtas. Spaiļu bloki vara vadiem

369.

EN 60947-7-2:2009

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 7-2. daļa: Palīgiekārtas. Aizsargvadu spaiļu bloki vara vadiem

370.

EN 60947-7-3:2009

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 7-3. daļa: Palīgiekārtas. Drošuma prasības drošinātāju spaiļu blokiem

371.

EN 60947-8:2003

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 8. daļa: Rotējošu elektromašīnu iebūvētās termoaizsardzības regulatori

EN 60947-8:2003/A1:2006

EN 60947-8:2003/A2:2012

372.

EN IEC 60947-9-1:2019

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 9-1. daļa: Aktīvās sistēmas lokizlādes defektu mazināšanai. Loka dzēšanas ierīces

373.

EN 60950-21:2003 Informācijas tehnoloģiju iekārtas. Drošums. 21. daļa: Distanciāla elektrobarošana

374.

EN 60950-22:2006

Informācijas tehnoloģiju iekārtas. Drošums. 22. daļa: Āra apstākļiem paredzētas iekārtas

EN 60950-22:2006/AC:2008

375.

EN 60950-23:2006

Informācijas tehnoloģiju iekārtas. Drošums. 23. daļa: Lielas datu krātuves

EN 60950-23:2006/AC:2008

376.

EN 60968:2015

Vispārējās apgaismes luminiscences spuldzes ar iebūvētu balastu. Drošuma prasības

377.

EN IEC 60974-1:2018

Lokmetināšanas iekārtas. 1. daļa: Metināšanas iekārtu barošanas avoti

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019

378.

EN IEC 60974-2:2019

Lokmetināšanas iekārtas. 2. daļa: Šķidrumdzesēšanas sistēmas

379.

EN IEC 60974-3:2019

Lokmetināšanas iekārtas. 3. daļa: Loka iededzes un stabilizēšanas ierīces

380.

EN IEC 60974-5:2019

Lokmetināšanas iekārtas. 5. daļa: Metināšanas stieples padeves ierīces

381.

EN 60974-6:2016

Lokmetināšanas iekārtas. 6. daļa: Iekārtas ar ierobežotām funkcijām

382.

EN IEC 60974-7:2019

Lokmetināšanas iekārtas. 7. daļa: Degļi

383.

EN IEC 60974-8:2021

Lokmetināšanas iekārtas. 8. daļa: Gāzes padeves ierīces metināšanas un plazmas griešanas sistēmām

384.

EN IEC 60974-11:2021

Lokmetināšanas iekārtas. 11. daļa: Elektrodu turētāji

385.

EN 60974-12:2011

Lokmetināšanas iekārtas. 12. daļa: Metināšanas kabeļu savienotājierīces

386.

EN IEC 60974-13:2021

Lokmetināšanas iekārtas. 13. daļa: Metināšanas masas spaile

387.

EN 60998-1:2004

Zemsprieguma ķēžu savienotājierīces mājsaimniecībai un līdzīgam lietojumam. 1. daļa: Vispārīgas prasības

388.

EN 60998-2-1:2004

Zemsprieguma ķēžu savienotājierīces mājsaimniecībai un līdzīgam lietojumam. 2-1. daļa: Īpašas prasības patstāvīgām savienotājierīcēm ar skrūvspailēm

389.

EN 60998-2-2:2004

Zemsprieguma ķēžu savienotājierīces mājsaimniecībai un līdzīgam lietojumam. 2-2. daļa: Īpašas prasības patstāvīgām savienotājierīcēm ar neskrūvējamām spailēm

390.

EN 60998-2-3:2004

Zemsprieguma ķēžu savienotājierīces mājsaimniecībai un līdzīgam lietojumam. 2-3. daļa: Īpašas prasības patstāvīgām savienotājierīcēm ar izolāciju caurdurošām spailēm

391.

EN 60998-2-4:2005

Zemsprieguma ķēžu savienotājierīces mājsaimniecībai un līdzīgam lietojumam. 2-4. daļa: Īpašas prasības vērpes savienotājierīcēm

392.

EN 60999-1:2000

Savienotājierīces. Vara elektrovadi. Drošuma prasības skrūvveida un bezskrūvju stiprinājumiem. 1. daļa: Vispārīgas un īpašas prasības stiprinājumiem, kas paredzēti 0,2 mm2 līdz 35 mm2 (ieskaitot) vadiem

393.

EN 60999-2:2003

Savienotājierīces. Vara elektrovadi. Drošuma prasības skrūvveida un bezskrūvju stiprinājumiem. 2. daļa: Īpašas prasības stiprinājumiem, kas paredzēti virs 35 mm2 līdz 300 mm2 (ieskaitot) vadiem

394.

EN 61008-1:2012

Noplūdstrāvas automātslēdži bez iebūvētas aizsardzības pret pārstrāvu (RCCB) mājsaimniecības un līdzīgam lietojumam. 1. daļa: Vispārīgi noteikumi

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A2:2014

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06

EN 61008-1:2012/A12:2017

395.

EN 61008-2-1:1994

Noplūdstrāvas automātslēdži bez iebūvētas aizsardzības pret pārstrāvu (RCCB) mājsaimniecības un līdzīgam lietojumam. 2-1. daļa: Vispārīgo noteikumu piemērojamība RCBO, kuri funkcionāli ir neatkarīgi no līnijas sprieguma

EN 61008-2-1:1994/A11:1998

EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

396.

EN 61009-1:2012

Noplūdstrāvas automātslēdži ar iebūvētu aizsardzību pret pārstrāvu (RCBO) mājsaimniecības un līdzīgam lietojumam. 1. daļa: Vispārīgi noteikumi

EN 61009-1:2012/A1:2014

EN 61009-1:2012/A11:2015

EN 61009-1:2012/A2:2014

EN 61009-1:2012/A13:2021

397.

EN 61009-2-1:1994

Noplūdstrāvas automātslēdži ar iebūvētu aizsardzību pret pārstrāvu (RCBO) mājsaimniecības un līdzīgam lietojumam. 2-1. daļa: Vispārīgo noteikumu piemērojamība RCBO, kuri ir funkcionāli neatkarīgi no līnijas sprieguma

EN 61009-2-1:1994/A11:1998

EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

398.

EN 61010-1:2010

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 1. daļa: Vispārīgas prasības

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04

EN 61010-1:2010/A1:2019

399.

EN IEC 61010-2-010:2020

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-010. daļa: Īpašas prasības materiālu sildīšanas laboratorijas iekārtām

400.

EN IEC 61010-2-011:2021

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-011. daļa: Īpašas prasības aukstumiekārtām

EN IEC 61010-2-011:2021/A11:2021

401.

EN IEC 61010-2-012:2022

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-012. daļa: Īpašas prasības klimatiskajām un vides testēšanas iekārtām un citām temperatūras kondicionēšanas iekārtām

EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022

402.

EN 61010-2-020:2006

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-020. daļa: Īpašas prasības laboratorijas centrifūgām

403.

EN IEC 61010-2-030:2021

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-030. daļa: Īpašas prasības iekārtām ar testēšanas vai mērīšanas ķēdēm

EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021

404.

EN IEC 61010-2-032:2021

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-032. daļa: Īpašas prasības rokas un ar roku darbināmām strāvas mērknaiblēm elektrisko testu un mērījumu veikšanai

EN IEC 61010-2-032:2021/A11:2021

405.

EN IEC 61010-2-033:2021

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-033. daļa: Īpašas prasības sadzīves un profesionālā lietojuma rokas multimetriem tīkla sprieguma mērīšanai

EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021

406.

EN IEC 61010-2-034:2021

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-034. daļa: Īpašas prasības izolācijas pretestības mēriekārtām un elektriskās izturības testēšanas iekārtām

EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021

407.

EN IEC 61010-2-040:2021

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-040. daļa: Īpašas prasības sterilizatoriem un mazgāšanas/dezinficēšanas ierīcēm, ar ko apstrādā medicīniskos materiālus

408.

EN IEC 61010-2-051:2021

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-051. daļa: Īpašas prasības sajaukšanas un maisīšanas laboratorijas iekārtām

EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021

409.

EN IEC 61010-2-061:2021

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-061. daļa: Īpašas prasības laboratorijas termiskās atomizācijas un jonizācijas atomspektrometriem

EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021

410.

EN IEC 61010-2-081:2020

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-081. daļa: Īpašas prasības analīzēm un citiem nolūkiem paredzētām automātiskajām un pusautomātiskajām laboratorijas iekārtām

411.

EN IEC 61010-2-091:2021

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-091. daļa: Īpašas prasības iebūvētām rentgena sistēmām

EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021

412.

EN IEC 61010-2-130:2021

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-130. daļa: Īpašas prasības iekārtām, ko izglītības iestādēs lieto bērni

413.

EN IEC 61010-2-201:2018

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-201. daļa: Īpašas prasības vadības iekārtām

414.

EN IEC 61010-2-202:2021

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 2-202. daļa: Īpašas prasības elektriski vadāmiem vārstu izpildmehānismiem

415.

EN 61010-031:2015

Mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma prasības. 031. daļa: Drošuma prasības rokas zondu aprīkojumam elektromērījumiem un testēšanai

416.

EN 61028:1993

Elektriskie mēraparāti. Divkoordinātu pašrakstītāji

EN 61028:1993/A2:1997

417.

EN 61048:2006

Spuldžu palīgierīces. Cauruļveida luminiscences spuldžu un citu gāzizlādes spuldžu ķēdēs izmantojamie kondensatori. Vispārīgas prasības un drošuma prasības

EN 61048:2006/A1:2016

418.

EN 61050:1992

Cauruļveida gāzizlādes spuldžu transformatori, kuriem nenoslogotas izejas spriegums pārsniedz 1 kV (parasti saukti par neona transformatoriem). Vispārīgas prasības un drošuma prasības

EN 61050:1992/A1:1995

419.

EN IEC 61058-1:2018

Ierīču slēdži. 1. daļa: Vispārīgas prasības

420.

EN 61058-2-1:2011

Ierīču slēdži. 2-1. daļa: Īpašas prasības elektroauklu slēdžiem

421.

EN 61058-2-4:2005

Ierīču slēdži. 2-4. daļa: Īpašas prasības neatkarīgi uzstādītiem slēdžiem

422.

EN 61058-2-5:2011

Ierīču slēdži. 2-5. daļa: Īpašas prasības priekšselektoriem

423.

EN 61071:2007

Kondensatori energoelektronikai

424.

EN 61095:2009

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektromehāniskie kontaktori

425.

EN 61131-2:2007

Programmējami kontrolleri. 2. daļa: Prasības iekārtām un testēšana

426.

EN 61138:2007

Kabeļi pārvietojamām zemējuma un īsslēguma iekārtām

427.

EN 61140:2002

Aizsardzība pret elektrošoku. Kopīgas prasības ietaisēm un iekārtām

EN 61140:2002/A1:2006

428.

EN 61143-1:1994

Elektriskie mēraparāti. X-t ierakstīšanas ierīces. 1. daļa: Definīcijas un prasības

EN 61143-1:1994/A1:1997

429.

EN 61143-2:1994

Elektriskie mēraparāti. X-t ierakstīšanas ierīces. 2. daļa: Ieteicamās papildu testa metodes

430.

EN 61184:2017

Spuldžu bajonetietveres

431.

EN 61187:1994

Elektriskās un elektroniskās mēriekārtas. Dokumentācija

EN 61187:1994/AC:1995

432.

EN 61195:1999

Divcokolu luminiscences spuldzes. Drošuma specifikācijas

EN 61195:1999/A1:2013

EN 61195:1999/A2:2015

433.

EN 61199:2011

Viencokola luminiscences spuldzes. Drošuma specifikācijas

EN 61199:2011/A1:2013

EN 61199:2011/A2:2015

434.

EN 61204:1995

Zemsprieguma barošanas ierīces ar līdzstrāvas izeju. Veiktspējas raksturlielumi

435.

EN IEC 61204-7:2018

Zemsprieguma slēdžu barošanas bloki. 7. daļa: Drošuma prasības

436.

EN 61210:2010

Savienotājierīces. Ātri pievienojami plakani izvadi vara elektrovadītājiem. Drošuma prasības

437.

EN 61230:2008

Darbs zem sprieguma. Portatīvas iekārtas zemēšanai vai zemēšanai un īsslēgšanai

438.

EN 61242:1997

Elektropiederumi. Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma kabeļu spoles

EN 61242:1997/A1:2008

EN 61242:1997/A2:2016

EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010

439.

EN 61243-3:2014

Darbs zem sprieguma. Sprieguma indikatori. 3. daļa: Bipolārs zemsprieguma indikatora tips

EN 61243-3:2014/AC:2015

EN 61243-3:2014/AC:2015

440.

EN 61270-1:1996

Kondensatori mikroviļņu krāsnīm. 1. daļa: Vispārīgi

441.

EN IEC 61293:2020

Elektroiekārtu marķēšana ar elektroapgādes sistēmas nominālajiem parametriem. Drošuma prasības

442.

EN 61310-1:2008

Mašīnu drošums. Indikācija, marķējums un darbināšana. 1. daļa: Prasības vizuālajiem, akustiskajiem un taktilajiem signāliem

443.

EN 61310-2:2008

Mašīnu drošums. Indikācija, marķējums un darbināšana. 2. daļa: Prasības marķējumam

444.

EN 61310-3:2008

Mašīnu drošums. Indikācija, marķējums un darbināšana. 3. daļa: Prasības manuālo vadības ierīču izvietojumam un darbībai

445.

EN 61316:1999

Industriālās kabeļu spoles

446.

EN 61347-1:2015

Spuldžu vadības ierīces. 1. daļa: Vispārīgas prasības un drošuma prasības

447.

EN 61347-2-2:2012

Spuldžu vadības ierīces. 2-2. daļa: Īpašas prasības ar līdzstrāvu vai maiņstrāvu darbināmiem kvēlspuldžu elektroniskajiem pazeminošajiem pārveidotājiem

448.

EN 61347-2-3:2011

Spuldžu vadības ierīces. 2-3. daļa: Īpašas prasības ar maiņstrāvu un/vai līdzstrāvu darbināmām luminiscences spuldžu elektroniskajām vadības ierīcēm

EN 61347-2-3:2011/AC:2011

449.

EN 61347-2-7:2012

Spuldžu vadības ierīces. 2-7. daļa: Īpašas prasības ar akumulatoru darbināmām (autonomām) avārijapgaismes elektroniskajām vadības ierīcēm

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

EN 61347-2-7:2012/A2:2022

450.

EN 61347-2-8:2001

Spuldžu vadības ierīces. 2-8. daļa: Īpašas prasības luminiscences spuldžu elektroniskajiem balastiem

EN 61347-2-8:2001/A1:2006

EN 61347-2-8:2001/AC:2003

EN 61347-2-8:2001/AC:2010

451.

EN 61347-2-9:2013

Spuldžu vadības ierīces. 2-9. daļa: Īpašas prasības gāzizlādes spuldžu (izņemot luminiscences spuldzes) elektromagnētiskajām vadības ierīcēm

452.

EN 61347-2-10:2001

Spuldžu vadības ierīces. 2-10. daļa: Īpašas prasības aukstās palaišanas cauruļveida gāzizlādes spuldžu (neona lampu) augstfrekvences vadības elektroniskajiem invertoriem un konvertoriem

EN 61347-2-10:2001/A1:2009

EN 61347-2-10:2001/AC:2010

453.

EN 61347-2-11:2001

Spuldžu vadības ierīces. 2-11. daļa: Īpašas prasības dažādām ar gaismekļiem lietojamām elektroniskajām ķēdēm

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/A1:2019

454.

EN 61347-2-12:2005

Spuldžu vadības ierīces. 2-12. daļa: Īpašas prasības ar maiņstrāvu vai līdzstrāvu darbināmiem gāzizlādes spuldžu (izņemot luminiscences spuldzes) elektroniskajiem balastiem

EN 61347-2-12:2005/A1:2010

EN 61347-2-12:2005/AC:2010

455.

EN 61347-2-13:2014

Spuldžu vadības ierīces. 2-13. daļa: Īpašas prasības ar maiņstrāvu vai līdzstrāvu darbināmām LED moduļu elektroniskajām vadības ierīcēm

456.

EN IEC 61347-2-14:2018

Spuldžu vadības ierīces. 2-14. daļa: Īpašas prasības ar līdzstrāvu un/vai maiņstrāvu darbināmām luminiscences indukcijas spuldžu elektroniskajām vadības ierīcēm

EN IEC 61347-2-14:2018/A11:2021

457.

EN 61386-1:2008

Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 1. daļa: Vispārīgas prasības

EN 61386-1:2008/A1:2019

458.

EN 61386-21:2004

Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 21. daļa: Īpašas prasības. Cietās instalācijas cauruļu sistēmas

EN 61386-21:2004/A11:2010

EN 61386-21:2004/AC:2004

459.

EN 61386-22:2004

Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 22. daļa: Īpašas prasības. Lokanās instalācijas cauruļu sistēmas

EN 61386-22:2004/A11:2010

EN 61386-22:2004/AC:2004

460.

EN 61386-23:2004

Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 23. daļa: Īpašas prasības. Elastīgās instalācijas cauruļu sistēmas

EN 61386-23:2004/A11:2010

EN 61386-23:2004/AC:2004

461.

EN 61386-24:2010

Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 24. daļa: Īpašas prasības. Zemē guldītas instalācijas cauruļu sistēmas

462.

EN 61386-25:2011

Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 25. daļa: Īpašas prasības. Instalācijas cauruļu stiprināšanas ierīces

463.

EN 61439-1:2011

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīču sadalnes. 1. daļa: Vispārīgi noteikumi

464.

EN 61439-2:2011

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīču sadalnes. 2. daļa: Komutācijas un vadības ierīču jaudas sadalnes

465.

EN 61439-3:2012

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīču sadalnes. 3. daļa: Sadalnes skapji, ko paredzēts lietot jebkurai personai (DBO)

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

466.

EN 61439-4:2013

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīču sadalnes. 4. daļa: Īpašas prasības sadalnēm, ko izmanto būvobjektos (ACS)

467.

EN 61439-5:2015

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīču sadalnes. 5. daļa: Sadalnes, kas paredzētas publiskiem energosadales tīkliem

EN 61439-5:2015/AC:2015

468.

EN 61439-6:2012

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīču sadalnes. 6. daļa: Kopņu savienotājsistēmas (kopņvadi)

469.

EN 61534-1:2011

Kopņvadu sistēmas. 1. daļa: Vispārīgas prasības

EN 61534-1:2011/A1:2014

EN 61534-1:2011/A11:2021

EN 61534-1:2011/A2:2021

470.

EN 61534-21:2014

Kopņvadu sistēmas. 21. daļa: Īpašas prasības pie sienām un griestiem stiprināmām kopņvadu sistēmām

EN 61534-21:2014/A11:2021

471.

EN 61534-22:2014

Kopņvadu sistēmas. 22. daļa: Īpašas prasības uz grīdas vai zem grīdas instalējamām kopņvadu sistēmām

EN 61534-22:2014/A11:2021

472.

EN IEC 61535:2019

Pastāvīgiem savienojumiem stacionārās ietaisēs paredzētie ietaišu saspraudņi

473.

EN 61537:2007

Kabelējuma palīgsistēmas. Kabeļreņu un kabeļredeļu sistēmas

474.

EN 61549:2003

Dažādas spuldzes

EN 61549:2003/A3:2012

EN 61549:2003/A1:2005

EN 61549:2003/A2:2010

475.

EN 61557-1:2007

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 1. daļa: Vispārīgas prasības

476.

EN 61557-2:2007

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 2. daļa: Izolācijas pretestība

477.

EN 61557-3:2007

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 3. daļa: Cilpas pretestība

478.

EN 61557-4:2007

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 4. daļa: Zemētājvadu un potenciālu izlīdzināšanas vadu pretestība

479.

EN 61557-5:2007

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 5. daļa: Zemējuma pretestība

480.

EN 61557-6:2007

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 6. daļa: Noplūdstrāvas aizsargierīču (RCD) efektivitāte TT, TN un IT sistēmās

481.

EN 61557-7:2007

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 7. daļa: Fāžu secība

482.

EN 61557-8:2015

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 8. daļa: Izolācijas pārraudzīšanas ierīces IT sistēmām

483.

EN 61557-9:2015

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 9. daļa: Ierīces izolācijas defektu atrašanās vietas noteikšanai IT sistēmās

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

484.

EN 61557-10:2013

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 10. daļa: Kombinētās mērīšanas iekārtas aizsarglīdzekļu testēšanai, mērīšanai vai pārraudzīšanai

485.

EN 61557-11:2009

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 11. daļa: A tipa un B tipa noplūdstrāvas monitoru (RCMs) efektivitāte TT, TN un IT sistēmās

486.

EN IEC 61557-12:2022

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 12. daļa: Jaudas mērīšanas un pārraudzīšanas ierīces (PMD)

487.

EN 61557-13:2011

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 13. daļa: Rokā turamas un ar rokām manipulējamas mērknaibles un sensori noplūdes strāvu mērīšanai elektriskajos sadales tīklos

488.

EN 61557-14:2013

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 14. daļa: Iekārtas mehānismu elektroaprīkojuma drošuma testēšanai

489.

EN 61557-15:2014

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 15. daļa: Funkcionālā drošuma prasības izolācijas kontroles ierīcēm IT sistēmās un ierīcēs izolācijas defektu atrašanās vietas noteikšanai IT sistēmās

490.

EN 61557-16:2015

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 16. daļa: Iekārtas elektroaprīkojuma un/vai elektriskās medicīnas aparatūras aizsarglīdzekļu efektivitātes testēšanai

491.

EN IEC 61558-1:2019

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un to kombināciju drošums. 1. daļa: Vispārīgas prasības un testi

492.

EN 61558-2-1:2007

Spēka transformatoru, barošanas bloku, reaktoru un līdzīgu iekārtu drošums. 2-1. daļa: Īpašas prasības un testi universālajiem šķirtu tinumu transformatoriem un tādiem barošanas blokiem, kuri aprīkoti ar universālajiem šķirtu tinumu transformatoriem

493.

EN 61558-2-2:2007

Spēka transformatoru, barošanas bloku, reaktoru un līdzīgu iekārtu drošums. 2-2. daļa: Īpašas prasības un testi regulēšanas transformatoriem un tādiem barošanas blokiem, kuri aprīkoti ar regulēšanas transformatoriem

494.

EN 61558-2-3:2010

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un to kombināciju drošums. 2-3. daļa: Īpašas prasības un testi gāzes un šķidrā kurināmā degļu aizdedzes transformatoriem

495.

EN 61558-2-4:2009

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un līdzīgu iekārtu ar barošanas spriegumu līdz 1 100 V drošums. 2-4. daļa: Īpašas prasības un testi atdalošajiem transformatoriem un barošanas blokiem, kuri aprīkoti ar atdalošajiem transformatoriem

496.

EN 61558-2-5:2010

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un to kombināciju drošums. 2-5. daļa: Īpašas prasības un testi elektroskuvekļu transformatoriem, elektroskuvekļu barošanas blokiem un energoapgādes avotiem

497.

EN 61558-2-6:2009

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un līdzīgu iekārtu ar barošanas spriegumu līdz 1 100 V drošums. 2-6. daļa: Īpašas prasības un testi atdalošajiem drošības transformatoriem un barošanas blokiem, kuri aprīkoti ar atdalošajiem drošības transformatoriem

498.

EN 61558-2-7:2007

Spēka transformatoru, barošanas bloku, reaktoru un līdzīgu iekārtu drošums. 2-7. daļa: Īpašas prasības un testi rotaļlietu transformatoriem un barošanas blokiem

499.

EN 61558-2-8:2010

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un to kombināciju drošums. 2-8. daļa: Īpašas prasības un testi durvju zvanu transformatoriem un barošanas blokiem

500.

EN 61558-2-9:2011

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un to kombināciju drošums. 2-9. daļa: Īpašas prasības un testi III klases pārnēsājamu volframa kvēldiega spuldzes gaismekļu transformatoriem un barošanas blokiem

501.

EN 61558-2-12:2011

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un to kombināciju drošums. 2-12. daļa: Īpašas prasības un testi stabilizēta sprieguma transformatoriem un stabilizēta sprieguma barošanas blokiem

502.

EN 61558-2-13:2009

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un līdzīgu iekārtu ar barošanas spriegumu līdz 1 100 V drošums. 2-13. daļa: Īpašas prasības un testi autotransformatoriem un barošanas blokiem, kuri aprīkoti ar autotransformatoriem

503.

EN 61558-2-14:2013

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un to kombināciju drošums. 2-14. daļa: Īpašas prasības un testi maiņtransformatoriem un barošanas blokiem, kuri aprīkoti ar maiņtransformatoriem

504.

EN 61558-2-15:2012

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un to kombināciju drošums. 2-15. daļa: Īpašas prasības un testi medicīnas iestāžu elektroapgādes atdalošajiem transformatoriem

505.

EN 61558-2-16:2009

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un līdzīgu iekārtu ar barošanas spriegumu līdz 1 100 V drošums. 2-16. daļa: Īpašas prasības un testi impulsbarošanas blokiem un impulsbarošanas bloku transformatoriem

EN 61558-2-16:2009/A1:2013

506.

EN 61558-2-20:2011

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un to kombināciju drošums. 2-20. daļa: Īpašas prasības un testi mazgabarīta reaktoriem

507.

EN 61558-2-23:2010

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un to kombināciju drošums. 2-23. daļa: Īpašas prasības un testi transformatoriem un barošanas blokiem, kurus izmanto būvlaukumos

508.

EN 61558-2-26:2013

Transformatoru, reaktoru, barošanas bloku un to kombināciju drošums. 2-26. daļa: Īpašas prasības un testi energotaupīšanai un citiem nolūkiem paredzētiem transformatoriem un barošanas blokiem

509.

EN 61643-11:2012

Zemsprieguma pārspriegumaizsardzības ierīces. 11. daļa: Zemsprieguma sistēmās slēgtas pārspriegumaizsardzības ierīces. Prasības un testa metodes

EN 61643-11:2012/A11:2018

510.

EN 61643-21:2001

Zemsprieguma pārspriegumaizsardzības ierīces. 21. daļa: Telekomunikāciju un signalizācijas tīklos slēgtas pārspriegumaizsardzības ierīces. Veiktspējas prasības un testa metodes

EN 61643-21:2001/A1:2009

EN 61643-21:2001/A2:2013

511.

EN 61643-31:2019

Zemsprieguma pārspriegumaizsardzības ierīces. 31. daļa: Prasības un testa metodes fotoelementu iekārtu pārspriegumaizsardzības ierīcēm

512.

EN IEC 61730-1:2018

Fotoelementu (PV) moduļu drošuma novērtējums. 1. daļa: Prasības konstrukcijai

EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06

513.

EN IEC 61730-2:2018

Fotoelementu (PV) moduļu drošuma novērtējums. 2. daļa: Prasības testēšanai

EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

514.

EN 61770:2009

Ūdensapgādes tīklam pievienotās elektroierīces. Izvairīšanās no pretplūsmas un šļūteņu komplektu darbības traucējumiem

EN 61770:2009/AC:2011

515.

EN 61800-5-1:2007

Elektropiedziņas sistēmas ar maināmu rotācijas ātrumu. 5-1. daļa: Drošuma prasības. Elektriskais, termiskais un enerģētiskais drošums

EN 61800-5-1:2007/A1:2017

EN 61800-5-1:2007/A11:2021

516.

EN 61812-1:2011

Laika releji lietošanai industriālā un dzīvojamo telpu vidē. 1. daļa: Prasības un testi

517.

EN IEC 61851-1:2019

Strāvvadošā uzlādes sistēma elektrotransportam. 1. daļa: Vispārīgas prasības

518.

EN 61851-21:2002

Strāvvadošā uzlādes sistēma elektrotransportam. 21. daļa: Elektrotransporta iekšējās uzlādes sistēmas prasības strāvvadošam savienojumam ar līdzstrāvas/maiņstrāvas barošanas avotu

519.

EN 61851-23:2014

Strāvvadošā uzlādes sistēma elektrotransportam. 23. daļa: Elektrotransporta līdzstrāvas uzlādes stacija

EN 61851-23:2014/AC:2016-06

520.

EN 61851-24:2014

Strāvvadošā uzlādes sistēma elektrotransportam. 24. daļa: Ciparu komunikācija starp līdzstrāvas elektrotransporta uzlādes staciju un elektrisko transportlīdzekli līdzstrāvas uzlādes kontrolei

EN 61851-24:2014/AC:2015

521.

EN 61869-1:2009

Mērmaiņi. 1. daļa: Vispārīgas prasības

522.

EN 61869-2:2012

Mērmaiņi. 2. daļa: Papildprasības strāvmaiņiem

523.

EN 61869-3:2011

Mērmaiņi. 3. daļa: Papildprasības induktīvajiem spriegummaiņiem

524.

EN 61869-4:2014

Mērmaiņi. 4. daļa: Papildprasības kombinētajiem mērmaiņiem

EN 61869-4:2014/AC:2014

525.

EN 61869-5:2011

Mērmaiņi. 5. daļa: Papildprasības kapacitīvajiem spriegummaiņiem

EN 61869-5:2011/AC:2015

526.

EN IEC 61914:2021

Elektroietaišu kabeļskavas

527.

EN 61921:2003

Spēka kondensatori. Kondensatoru baterijas zemsprieguma jaudas koeficienta korekcijai

528.

EN 61995-1:2008

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma gaismekļu pievienošanas ierīces. 1. daļa: Vispārīgas prasības

EN 61995-1:2008/A1:2017

EN 61995-1:2008/A11:2021

529.

EN 61995-2:2009

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma gaismekļu pievienošanas ierīces. 2. daļa: DCL standartlapas

530.

EN 62020:1998

Elektropiederumi. Noplūdstrāvas monitori (RCM) mājsaimniecībai un līdzīgam lietojumam

EN 62020:1998/A1:2005

531.

EN 62026-1:2007

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. Kontrollera un ierīces saskarnes (CDI). 1. daļa: Vispārīgi noteikumi

532.

EN 62026-2:2013

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. Kontrollera un ierīces saskarnes (CDI). 2. daļa: Aktuatora sensora saskarne (AS-i)

533.

EN 62026-3:2015

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. Kontrollera un ierīces saskarnes (CDI). 3. daļa: DeviceNet

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

534.

EN 62026-7:2013

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. Kontrollera un ierīces saskarnes (CDI). 7. daļa: CompoNet

535.

EN IEC 62031:2020

LED moduļi vispārējai apgaismei. Drošuma specifikācijas

EN IEC 62031:2020/A11:2021

536.

EN 62035:2014

Gāzizlādes spuldzes (izņemot luminiscences spuldzes). Drošuma specifikācijas

EN 62035:2014/A1:2019

537.

EN IEC 62040-1:2019

Nepārtrauktas elektroapgādes sistēmas (NES). 1. daļa: Drošuma prasības

EN IEC 62040-1:2019/A11:2021

538.

EN 62080:2009

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma skaņas signālierīces

539.

EN 62094-1:2003

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionāru elektroietaišu signālgaismekļi. 1. daļa: Vispārīgas prasības

EN 62094-1:2003/A11:2003

540.

EN 62109-1:2010

Enerģijas pārveidotāju drošums fotoelektriskajās energoapgādes sistēmās. 1. daļa: Vispārīgas prasības

541.

EN 62109-2:2011

Enerģijas pārveidotāju drošums fotoelektriskajās energoapgādes sistēmās. 2. daļa: Īpašas prasības invertoriem

542.

EN 62135-1:2015

Kontaktmetināšanas iekārtas. 1. daļa: Drošuma prasības projektēšanai, izgatavošanai un uzstādīšanai

EN 62135-1:2015/AC:2016-02

543.

EN 62196-1:2014

Kontaktspraudņi, kontaktligzdas, transportlīdzekļu savienotāji un transportlīdzekļu pieslēguma vietas. Elektrotransportlīdzekļu uzlāde. 1. daļa: Vispārīgas prasības

544.

EN 62196-2:2012

Kontaktspraudņi, kontaktligzdas, transportlīdzekļu savienotāji un transportlīdzekļu pieslēguma vietas. Elektrotransportlīdzekļu uzlāde. 2. daļa: Izmēru savietojamības prasības maiņstrāvas saspraudņu ar tapām un cauruļveida kontaktligzdu piederumiem

EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014

EN 62196-2:2012/A12:2014

EN 62196-2:2012/A11:2013

545.

EN 62196-3:2014

Kontaktspraudņi, kontaktligzdas, transportlīdzekļu savienotāji un transportlīdzekļu pieslēguma vietas. Elektrotransportlīdzekļu uzlāde. 3. daļa: Izmēru savietojamības prasības transportlīdzekļu līdzstrāvas un maiņstrāvas/līdzstrāvas saspraudņiem ar tapām un cauruļveida kontaktligzdām

546.

EN 62208:2011

Tukši korpusi zemsprieguma komutācijas un vadības ierīču sadalnēm. Vispārīgas prasības

547.

EN 62233:2008

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektrisko aparātu elektromagnētisko lauku mērīšana kopsakarā ar to iedarbību uz cilvēka ķermeni

EN 62233:2008/AC:2008

548.

EN 62253:2011

Fotoelektriskās ūdenssūknēšanas sistēmas. Konstrukcijas novērtēšana un raksturlielumu mērīšana

549.

EN IEC 62275:2019

Kabeļu pārvaldības sistēmas. Kabeļu saites elektroinstalācijai

550.

EN 62282-3-100:2012

Elektroķīmisko ģeneratoru tehnoloģijas. 3-100. daļa: Stacionāras ar elektroķīmiskiem ģeneratoriem darbināmās energosistēmas. Drošums

551.

EN 62282-3-300:2012

Elektroķīmisko ģeneratoru tehnoloģijas. 3-300. daļa: Stacionāras ar elektroķīmiskiem ģeneratoriem darbināmās energosistēmas. Uzstādīšana

552.

EN 62282-5-1:2012

Elektroķīmisko ģeneratoru tehnoloģijas. 5-1. daļa: Portatīvas ar elektroķīmiskiem ģeneratoriem darbināmās energosistēmas. Drošums

553.

EN 62310-1:2005

Statiskas transportsistēmas (STS). 1. daļa: Vispārīgas prasības un drošuma prasības

554.

EN 62311:2008

Elektronisko un elektrisko iekārtu elektromagnētisko lauku (0 Hz – 300 GHz) iedarbības ierobežojumu uz cilvēkiem novērtējums

555.

EN 62368-1:2014

Audio, video, informācijas un sakaru tehnoloģiju iekārtas. 1.daļa: Drošuma prasības (IEC 62368-1:2014, ar grozījumiem)

EN 62368-1:2014/AC:2015

556.

EN 62395-1:2013

Industriāla un komerciāla lietojuma rezistīvās sildsistēmas. 1. daļa: Vispārīgas prasības un testēšanas prasības

557.

EN 62423:2012

F tipa un B tipa noplūdstrāvas automātslēdži ar iebūvētu aizsardzību pret pārstrāvu vai bez tās mājsaimniecības un līdzīgam lietojumam

EN 62423:2012/A11:2021

EN 62423:2012/A12:2022

558.

EN 62444:2013

Elektroietaišu kabeļu savienotājuzmavas

559.

EN 62471:2008

Spuldžu un to sistēmu fotobioloģiskais drošums

560.

EN 62477-1:2012

Drošuma prasības elektronisko enerģijas pārveidotāju sistēmām un iekārtām. 1. daļa: Vispārīgi

EN 62477-1:2012/A11:2014

EN 62477-1:2012/A1:2017

EN 62477-1:2012/A12:2021

561.

EN 62479:2010

Mazjaudas elektronisko un elektrisko iekārtu atbilstības novērtēšana attiecībā uz pamatierobežojumiem, kas saistīti ar elektromagnētiskā lauka iedarbību uz cilvēkiem (10 MHz līdz 300 GHz)

562.

EN 62493:2010

Apgaismes iekārtu novērtējums saistībā ar elektromagnētiskā lauka iedarbību uz cilvēkiem

563.

EN 62532:2011

Luminiscences indukcijas spuldzes. Drošuma specifikācijas

564.

EN 62549:2011

Šarnīrveida sistēmas un elastīgās sistēmas kabeļu montāžai

565.

EN 62560:2012

Vispārējās apgaismes LED spuldzes ar iebūvētu balastu spriegumam > 50 V. Drošuma specifikācijas

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A11:2019

566.

EN 62606:2013

Vispārīgas prasības elektriskā loka izraisītu īsslēgumu noteikšanas ierīcēm

EN 62606:2013/A1:2017

567.

EN 62626-1:2014

Zemsprieguma pārslēdzēju un vadības slēdžu slēgta tipa aprīkojums. 1. daļa: Slēgta tipa atdalītāji izolācijas nodrošināšanai remontu un apkopju laikā, kas nav attiecināmi uz IEC 60947-3 darbības lauku

568.

HD 62640:2015

Noplūdstrāvas aizsargierīces ar iebūvētu aizsardzību pret pārstrāvu vai bez tās mājsaimniecības un līdzīga lietojuma kontaktligzdām

569.

EN 62776:2015

Divcokolu LED spuldzes lineāro luminiscences spuldžu aizstāšanai. Drošuma specifikācijas

570.

EN 62868:2015

Organisko gaismas diožu (OLED) paneļi vispārējai apgaismei. Drošuma prasības

571.

EN 62949:2017

Īpašas drošuma prasības iekārtām, kas tiek pievienotas informācijas un sakaru tīkliem

572.

EN 63024:2018

Prasības mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātslēdžu, RCBO un RCCB automātiskās atkalieslēgšanas ierīcēm (AAI)

573.

EN IEC 63044-3:2018

Mājokļu un ēku elektroniskās sistēmas (HBES) un ēku automātikas un vadības sistēmas (BACS). 3. daļa: Elektrodrošuma prasības


II PIELIKUMS

 

Standarta numurs

Atsaukšanas datums

1.

EN 60335-2-24:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-24. daļa: Īpašas prasības aukstumiekārtām, saldējuma gatavošanas un ledus gatavošanas ierīcēm

EN 60335-2-24:2010/A1:2019

EN 60335-2-24:2010/A11:2020

EN 60335-2-24:2010/A2:2019

Ierobežojums. Lai varētu prezumēt atbilstību attiecīgajiem drošuma mērķiem, kas noteikti Direktīvas 2014/35/ES 3. pantā un izklāstīti minētās direktīvas I pielikumā:

a)

tekstu “virsma, kas lielāka par 75 cm2” tā 30.2. punktā lasa kā “kopējā virsma, kas lielāka par 75 cm2 (75 cm2 uzskata par visu ierīces aizmugurē esošo atveru summu)”;

b)

tekstu “virsma, kas nepārsniedz 75 cm2” tā 30.2.101. punktā lasa kā “kopējā virsma, kas nepārsniedz 75 cm2 (75 cm2 uzskata par visu ierīces aizmugurē esošo atveru summu)”.

13.6.2025.

2.

EN 60335-2-30:2009

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-30. daļa: Īpašas prasības telpu elektrosildītājiem

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

EN 60335-2-30:2009/A1:2020

EN 60335-2-30:2009/A12:2020

17.9.2024.

3.

EN 60598-2-22:2014

Gaismekļi. 2-22. daļa: Īpašas prasības. Gaismekļi avārijas apgaismojumam

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

EN 60598-2-22:2014/A1:2020

11.7.2024.

11.

EN 61347-2-7:2012

Spuldžu vadības ierīces. 2-7. daļa: Īpašas prasības ar akumulatoru darbināmām (autonomām) avārijapgaismes elektroniskajām vadības ierīcēm

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

11.7.2024.

12.

EN 62423:2012

F tipa un B tipa noplūdstrāvas automātslēdži ar iebūvētu aizsardzību pret pārstrāvu vai bez tās mājsaimniecības un līdzīgam lietojumam

EN 62423:2012/A11:2021

17.9.2024.


III PIELIKUMS

Nr.

Standarta numurs

Atsaukšanas datums

1.

HD 361 S3:1999

Kabeļu apzīmēšanas sistēma

HD 361 S3:1999/A1:2006,

HD 361 S3:1999/AC:1999

13.6.2025.

2.

HD 605 S2:2008

Elektriskie kabeļi. Papildu testēšanas metodes

HD 605 S2:2008/AC:2010

13.6.2025.

3.

EN 50363-0:2011

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 0. daļa: Vispārīgais ievads

13.6.2025.

4.

EN 50363-1:2005

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 1. daļa: Šķērssaitēti elastomeriskie izolācijas kompaundi

13.6.2025.

5.

EN 50363-2-1:2005

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 2-1. daļa: Šķērssaitēti elastomeriski apvalkojošie kompaundi

EN 50363-2-1:2005/A1:2011

13.6.2025.

6.

EN 50363-2-2:2005

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 2-2. daļa: Šķērssaitēti elastomeriski pārklājuma kompaundi

13.6.2025.

7.

EN 50363-3:2005

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 3. daļa: Polivinilhlorīda (PVC) izolācijas kompaundi

EN 50363-3:2005/A1:2011

13.6.2025.

8.

EN 50363-4-1:2005

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 4-1. daļa: Polivinilhlorīda (PVC) apvalkojošie kompaundi

13.6.2025.

9.

EN 50363-4-2:2005

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 4-2. daļa: Polivinilhlorīda (PVC) pārklājuma kompaundi

13.6.2025.

10.

EN 50363-5:2005

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 5. daļa: Halogēnus nesaturoši šķērssaitēti izolācijas kompaundi

EN 50363-5:2005/A1:2011

13.6.2025.

11.

EN 50363-6:2005

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 6. daļa: Halogēnus nesaturoši šķērssaitēti apvalkojošie kompaundi

EN 50363-6:2005/A1:2011

13.6.2025.

12.

EN 50363-7:2005

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 7. daļa: Halogēnus nesaturoši termoplastiski izolācijas kompaundi

13.6.2025.

13.

EN 50363-8:2005

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 8. daļa: Halogēnus nesaturoši termoplastiski apvalkojošie kompaundi

EN 50363-8:2005/A1:2011

13.6.2025.

14.

EN 50363-9-1:2005

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 9-1. daļa: Dažādi izolācijas kompaundi. Šķērssaitēts polivinilhlorīds (XLPVC)

13.6.2025.

15.

EN 50363-10-1:2005

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 10-1. daļa: Dažādi apvalkojošie kompaundi. Šķērssaitēts polivinilhlorīds (XLPVC)

13.6.2025.

16.

EN 50363-10-2:2005

Izolācijas, apvalku un pārklājumu materiāli zemsprieguma energokabeļiem. 10-2. daļa: Dažādi apvalkojošie kompaundi. Termoplastiskais poliuretāns

13.6.2025.

17.

EN 50395:2005

Zemsprieguma energokabeļu elektrotehniskā testēšana

EN 50395:2005/A1:2011

13.6.2025.

18.

EN 50396:2005

Zemsprieguma energokabeļu neelektrotehniskā testēšana

EN 50396:2005/A1:2011

13.6.2025.

19.

EN 50497:2007

Plastifikatora izsvīšana no kabeļiem ar polivinilhlorīda izolāciju un aizsargapvalku, ieteicamais tās riska novērtēšanas tests

13.6.2025.

20.

EN 50565-1:2014

Elektriskie kabeļi. Lietošanas rokasgrāmata par kabeļiem ar nominālo sprieguma vērtību līdz 450/750 V (U0/U). 1. daļa: Vispārīgie norādījumi

13.6.2025.

21.

EN 50565-2:2014

Elektriskie kabeļi. Lietošanas rokasgrāmata par kabeļiem ar nominālo sprieguma vērtību līdz 450/750 V (U0/U). 2. daļa: Īpaši norādījumi saistībā ar EN 50525 kabeļu tipiem

13.6.2025.

22.

EN 60228:2005

Izolētu kabeļu dzīslas

EN 60228:2005/AC:2005

13.6.2025.

23.

EN 60332-1-1:2004

Elektrisko un šķiedroptisko kabeļu testēšana ugunsgrēka apstākļos. 1-1. daļa: Viena izolēta vada vai kabeļa testēšana attiecībā uz liesmas vertikālu pārvietošanos. Aparatūra

EN 60332-1-1:2004/A1:2015

13.6.2025.

24.

EN 60332-1-2:2004

Elektrisko un šķiedroptisko kabeļu testēšana ugunsgrēka apstākļos. 1-2. daļa: Viena izolēta vada vai kabeļa testēšana attiecībā uz liesmas vertikālu pārvietošanos. Metode iepriekš sajaukta gāzes/gaisa maisījuma liesmai ar 1 kW jaudu

EN 60332-1-2:2004/A1:2015

13.6.2025.

25.

EN 60332-1-3:2004

Elektrisko un šķiedroptisko kabeļu testēšana ugunsgrēka apstākļos. 1-3. daļa: Viena izolēta vada vai kabeļa testēšana attiecībā uz liesmas vertikālu pārvietošanos. Metode liesmojošu pilienu/daļiņu noteikšanai

EN 60332-1-3:2004/A1:2015

13.6.2025.

26.

EN 60332-2-1:2004

Elektrisko un šķiedroptisko kabeļu testēšana ugunsgrēka apstākļos. 2-1. daļa: Viena neliela izolēta vada vai kabeļa testēšana attiecībā uz liesmas vertikālu pārvietošanos. Aparatūra

13.6.2025.

27.

EN 60332-2-2:2004

Elektrisko un šķiedroptisko kabeļu testēšana ugunsgrēka apstākļos. 2-2. daļa: Viena neliela izolēta vada vai kabeļa testēšana attiecībā uz liesmas vertikālu pārvietošanos. Metode ar difūzo liesmu

13.6.2025.

28.

EN 60332-3-10:2009

Elektrisko un šķiedroptisko kabeļu testēšana ugunsgrēka apstākļos. 3-10. daļa: Liesmas vertikālās izplatīšanās tests vertikāli novietotam kabeļu vai vadu kūlim. Aparatūra

13.6.2025.

29.

EN 60332-3-21:2009

Elektrisko un šķiedroptisko kabeļu testēšana ugunsgrēka apstākļos. 3-21. daļa: Liesmas vertikālās izplatīšanās tests vertikāli novietotam kabeļu vai vadu kūlim. A F/R kategorija

13.6.2025.

30.

EN 60332-3-22:2009

Elektrisko un šķiedroptisko kabeļu testēšana ugunsgrēka apstākļos. 3-22. daļa: Liesmas vertikālās izplatīšanās tests vertikāli novietotam kabeļu vai vadu kūlim. A kategorija

13.6.2025.

31.

EN 60332-3-23:2009

Elektrisko un šķiedroptisko kabeļu testēšana ugunsgrēka apstākļos. 3-23. daļa: Liesmas vertikālās izplatīšanās tests vertikāli novietotam kabeļu vai vadu kūlim. B kategorija

13.6.2025.

32.

EN 60332-3-24:2009

Elektrisko un šķiedroptisko kabeļu testēšana ugunsgrēka apstākļos. 3-24. daļa: Liesmas vertikālās izplatīšanās tests vertikāli novietotam kabeļu vai vadu kūlim. C kategorija

13.6.2025.

33.

EN 60332-3-25:2009

Elektrisko un šķiedroptisko kabeļu testēšana ugunsgrēka apstākļos. 3-25. daļa: Liesmas vertikālās izplatīšanās tests vertikāli novietotam kabeļu vai vadu kūlim. D kategorija

13.6.2025.

34.

EN 60335-2-11:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-11. daļa: Īpašas prasības veļas žāvētājiem

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

17.9.2024.

35.

EN 60598-1:2015

Gaismekļi. 1. daļa: Vispārīgas prasības un testi

EN 60598-1:2015/AC:2015

EN 60598-1:2015/AC:2016

EN 60598-1:2015/AC:2017-05

EN 60598-1:2015/A1:2018

11.7.2024.

36.

EN 60598-2-11:2013

Gaismekļi. 2-11. daļa: Īpašas prasības. Akvāriju gaismekļi

17.9.2024.

37.

EN 60754-1:2014

Kabeļu materiālu degšanas laikā izdalīto gāzu testēšana. 1. daļa: Halogēnūdeņraža gāzes satura noteikšana

13.6.2025.

38.

EN 60754-2:2014

Kabeļu materiālu degšanas laikā izdalīto gāzu testēšana. 2. daļa: Skābuma (pH mērījumi) un vadītspējas noteikšana

13.6.2025.

39.

EN 60811-100:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 100. daļa: Vispārīgi

13.6.2025.

40.

EN 60811-201:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 201. daļa: Vispārīgie testi. Izolācijas biezuma mērīšana

13.6.2025.

41.

EN 60811-202:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 202. daļa: Vispārīgie testi. Nemetālisko apvalku biezuma mērīšana

13.6.2025.

42.

EN 60811-203:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 203. daļa: Vispārīgi testi. Gabarītizmēru mērīšana

13.6.2025.

43.

EN 60811-301:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 301. daļa: Elektrotesti. Pildījuma kompaundu dielektriskās caurlaidības mērīšana 23 °C temperatūrā

13.6.2025.

44.

EN 60811-302:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 302. daļa: Pildījuma kompaundu īpatnējās pretestības līdzstrāvai mērīšana 23 °C un 100 °C temperatūrā

13.6.2025.

45.

EN 60811-401:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 401. daļa: Dažādi testi. Termiskās vecināšanas metodes. Vecināšana žāvēšanas krāsnī

13.6.2025.

46.

EN 60811-402:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 402. daļa: Dažādi testi. Ūdens absorbcijas testēšana

13.6.2025.

47.

EN 60811-403:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 403. daļa: Dažādi testi. Šķērssaitētu kompaundu ozonizturības testēšana

13.6.2025.

48.

EN 60811-404:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 404. daļa: Dažādi testi. Apvalka testēšana, iegremdējot minerāleļļā

13.6.2025.

49.

EN 60811-405:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 405. daļa: Dažādi testi. Polivinilhlorīda izolācijas un polivinilhlorīda apvalku termiskās stabilitātes testēšana

13.6.2025.

50.

EN 60811-406:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 406. daļa: Dažādi testi. Polietilēna un polipropilēna kompaundu izturība pret plaisāšanu

13.6.2025.

51.

EN 60811-407:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 407. daļa: Dažādi testi. Polietilēna un polipropilēna kompaundu masas pieauguma mērīšana

13.6.2025.

52.

EN 60811-408:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 408. daļa: Dažādi testi. Polietilēna un polipropilēna kompaundu ilgtermiņa stabilitātes testēšana

13.6.2025.

53.

EN 60811-409:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 409. daļa: Dažādi testi. Termoplastisko izolāciju un apvalku masas zuduma testēšana

13.6.2025.

54.

EN 60811-410:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 410. daļa: Dažādi testi. Poliolefīnizolētu strāvas vadītāju vara katalizētas oksidatīvās degradācijas testēšanas metode

13.6.2025.

55.

EN 60811-411:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 411. daļa: Dažādi testi. Pildījuma kompaundu trauslums pazeminātā temperatūrā

13.6.2025.

56.

EN 60811-412:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 412. daļa: Dažādi testi. Termiskās vecināšanas metodes. Vecināšana gaisa bumbā

13.6.2025.

57.

EN 60811-501:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 501. daļa: Mehāniskie testi. Izolācijas un apvalkojošo kompaundu mehānisko īpašību noteikšanas testi

13.6.2025.

58.

EN 60811-502:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 502. daļa: Mehāniskie testi. Izolāciju rukuma testēšana

13.6.2025.

59.

EN 60811-503:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 503. daļa: Mehāniskie testi. Apvalku rukuma testēšana

13.6.2025.

60.

EN 60811-504:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 504. daļa: Mehāniskie testi. Izolāciju un apvalku lieces testēšana zemā temperatūrā

13.6.2025.

61.

EN 60811-505:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 505. daļa: Mehāniskie testi. Izolāciju un apvalku pagarināšanās zemā temperatūrā

13.6.2025.

62.

EN 60811-506:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 506. daļa: Mehāniskie testi. Izolāciju un apvalku triecientestēšana zemā temperatūrā

13.6.2025.

63.

EN 60811-507:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 507. daļa: Mehāniskie testi. Šķērssaitētu materiālu karstās deformācijas tests

13.6.2025.

64.

EN 60811-508:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 508. daļa: Mehāniskie testi. Izolāciju un apvalku spiedientestēšana augstā temperatūrā

13.6.2025.

65.

EN 60811-509:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 509. daļa: Mehāniskie testi. Izolāciju un apvalku plaisnoturības testēšana (karstumtrieciena tests)

13.6.2025.

66.

EN 60811-510:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 510. daļa: Mehāniskie testi. Īpašās metodes polietilēna un polipropilēna kompaundiem. Testēšana ar spolēšanu pēc termiskās vecināšanas gaisā

13.6.2025.

67.

EN 60811-511:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 511. daļa: Mehāniskie testi. Polietilēna kompaundu kausējuma plūstamības indeksa noteikšana

13.6.2025.

68.

EN 60811-512:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 512. daļa: Mehāniskie testi. Īpašās metodes polietilēna un polipropilēna kompaundiem. Stiepes stiprība un bezpārtrūces pagarināšanās pēc priekšapstrādes ar paaugstinātu temperatūru

13.6.2025.

69.

EN 60811-513:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 513. daļa: Mehāniskie testi. Īpašās metodes polietilēna un polipropilēna kompaundiem. Testēšana ar spolēšanu pēc priekšapstrādes ar paaugstinātu temperatūru

13.6.2025.

70.

EN 60811-601:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 601. daļa: Fizikālie testi. Pildmateriālu kušanas piliena punkta noteikšana

13.6.2025.

71.

EN 60811-602:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 602. daļa: Fizikālie testi. Eļļas atdalīšana pildmateriālos

13.6.2025.

72.

EN 60811-603:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 603. daļa: Fizikālie testi. Pildmateriālu kopējā skābesskaitļa noteikšana

13.6.2025.

73.

EN 60811-604:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 604. daļa: Fizikālie testi. Korozīvu komponentu neesības noteikšana pildmateriālos

13.6.2025.

74.

EN 60811-605:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 605. daļa: Fizikālie testi. Kvēpvielu un/vai minerālpildvielu satura noteikšana polietilēna kompaundos

13.6.2025.

75.

EN 60811-606:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 606. daļa: Fizikālie testi. Blīvuma noteikšanas metodes#IEC 60811-606:2012

13.6.2025.

76.

EN 60811-607:2012

Elektriskie un optiskās šķiedras kabeļi. Nemetālisko materiālu testēšanas metodes. 607. daļa: Fizikālie testi. Tests kvēpvielu dispersijas novērtēšanai polietilēnā un polipropilēnā

13.6.2025.

77.

EN 61034-1:2005

Noteiktos apstākļos degošu kabeļu dūmu blīvuma mērīšana. 1. daļa: Testēšanas aparatūra

EN 61034-1:2005/A1:2014

13.6.2025.

78.

EN 61034-2:2005

Noteiktos apstākļos degošu kabeļu dūmu blīvuma mērīšana. 2. daļa: Testēšanas procedūra un prasības

EN 61034-2:2005/A1:2013

13.6.2025.

79.

EN 61557-12:2008

Zemsprieguma sadales sistēmu ar maiņspriegumu līdz 1 000 V un līdzspriegumu līdz 1 500 V elektrodrošība. Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra. 12. daļa: Veiktspējas raksturlielumu mērīšanas un pārraudzīšanas ierīces (PMD)

11.7.2024.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2723/oj

ISSN 1977-0715 (electronic edition)


Top