EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2328

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2328 (2022. gada 16. augusts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē eksotiskus pamatā esošos instrumentus un instrumentus, ko ietekmē atlikušie riski, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības atlikušajiem riskiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/5647

OV L 308, 29.11.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2328/oj

29.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2328

(2022. gada 16. augusts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē eksotiskus pamatā esošos instrumentus un instrumentus, ko ietekmē atlikušie riski, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības atlikušajiem riskiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1) un jo īpaši tās 325.u panta 5. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.u panta 2. punkta a) apakšpunktā sniegtā to instrumentu specifikācija, kas atsaucas uz eksotisku pamatā esošu instrumentu, ir pietiekami skaidra, lai iestādes nolūkā aprēķināt 325.u pantā noteiktās pašu kapitāla prasības atlikušajiem riskiem varētu identificēt, kas ir eksotisks pamatā esošais instruments. Tāpēc nav nepieciešams sīkāk precizēt eksotiska pamatā esošā instrumenta nozīmi.

(2)

Jo īpaši ilgmūžības risks, laika apstākļi, dabas katastrofas un nākotnē īstenojams svārstīgums atbilst eksotiska pamatā esošā instrumenta specifikācijai saskaņā ar norādi, kas sniegta Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) noteiktajā attiecīgajā starptautiskajā sistēmā.

(3)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.u panta 2. punkta b) apakšpunktā sniegtā to instrumentu definīcija, kurus ietekmē atlikušie riski, nav pietiekami skaidra, lai iestādes varētu identificēt konkrētus instrumentus, kurus ietekmē atlikušie riski. Tāpēc, lai visā Savienībā nodrošinātu zināmu saskaņotības un konsekvences pakāpi attiecībā uz pieeju instrumentiem, kurus ietekmē atlikušie riski, būtu jāprecizē neizsmeļošs to instrumentu saraksts, kurus ietekmē minētie riski. Šāda saraksta elementi būtu jāizvēlas, ņemot vērā attiecīgo starptautisko BCBS sistēmu. Attiecībā uz citiem instrumentiem, par kuriem valda pieņēmums, ka tos ietekmē atlikušie riski, iestādēm būtu jānovērtē, vai minētie instrumenti atbilst minētās regulas 325.u panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktajai definīcijai.

(4)

Ņemot vērā daudzu instrumentu, kurus ietekmē atlikušais risks, nestandarta raksturu, lai nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību un pārredzamību, būtu jāprecizē arī neizsmeļošs to risku saraksts, kuriem pašiem par sevi nebūtu jāizraisa instrumenta iekļaušana tādu instrumentu, kuri rada atlikušo risku, definīcijā. Tomēr iestādēm būtu jānovērtē, vai instrumentu, kas ir pakļauts šiem riskiem, joprojām varētu uzskatīt par instrumentu, kas pakļauts atlikušajam riskam, ja instruments atbilst kādam no pārējiem Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.u panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem.

(5)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde.

(6)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksotisko pamatā esošo aktīvu specifikācija

Ilgmūžības risku, laika apstākļus, dabas katastrofas un nākotnē īstenojamu svārstīgumu uzskata par eksotiskiem pamatā esošiem instrumentiem Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.u panta 2. punkta a) apakšpunkta vajadzībām.

2. pants

To instrumentu specifikācija, kurus ietekmē atlikušie riski

Šīs regulas pielikumā uzskaitītos instrumentus uzskata par instrumentiem, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.u panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un kas ir instrumenti, kurus ietekmē atlikušie riski.

3. pants

To instrumentu specifikācija, kurus ietekmē atlikušie riski

Instruments neatbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.u panta 2. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktā izklāstītajiem nosacījumiem, ja to ietekmē viens vai vairāki šādi riski:

a)

risks, kas izriet no darījumiem, kuros piegādes pienākumu var izpildīt ar vairākiem piegādājamiem instrumentiem un kuros darījuma partnerim ir iespēja piegādāt vismazāk vērtīgos minētos instrumentus;

b)

risks, ka instrumenta ar izvēles iespēju implicētais svārstīgums var mainīties attiecībā pret tādu citu instrumentu implicēto svārstīgumu, kuriem ir izvēles iespēja un tāds pats pamatā esošais instruments un termiņš, bet atšķirīga naudas pakāpe;

c)

korelācijas risks, kas izriet no indeksa iespējas līguma, ja indekss atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.i panta 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem;

d)

korelācijas risks, kas izriet no iespējas līguma kolektīvo ieguldījumu sabiedrībā, kura seko indeksa etalonam, ja izsekošana atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.j panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem un indekss atbilst minētās regulas 325.i panta 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem;

e)

dividenžu risks, kas izriet no atvasināta instrumenta, kura pamatā nav tikai dividenžu maksājumi.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 16. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


PIELIKUMS

Sarakts ar instrumentiem, kurus ietekmē 2. pantā minētie atlikušie riski

Instrumenti, kas minēti 2. pantā, ir šādi:

1)

iespējas līgumi, kuru peļņa ir atkarīga no pamatā esošā aktīva cenas attīstības, nevis tikai no tā gala cenas izpildes datumā;

2)

iespējas līgumi, kuri sākas iepriekš noteiktā nākotnes datumā un kuru norunas cena vēl nav noteikta laikā, kad iespējas līgums ir iestādes tirdzniecības portfelī;

3)

iespējas līgumi, kuru pamatā esošais aktīvs ir cits iespējas līgums;

4)

iespējas līgumi, kuru radītā peļņa nav nepārtraukta;

5)

iespējas līgumi, kuri ļauj to turētājam mainīt norunas cenu vai citus līguma noteikumus pirms iespējas līguma termiņa beigām;

6)

iespējas līgumi, kurus var izpildīt ierobežota skaita iepriekš noteiktos datumos;

7)

iespējas līgumi, kuru pamatā esošais aktīvs ir denominēts vienā valūtā, bet kura radītā peļņa tiek izmaksāta citā valūtā, un starp abām valūtām ir iepriekš noteikta maiņas likme;

8)

iespējas līgumi ar vairākiem pamatā esošajiem aktīviem, izņemot 3. panta c) un d) punktā minētos iespējas līgumus;

9)

iespējas līgumi, kuri ir pakļauti dzīvesveida riskam, tikai gadījumā, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

iespējas līgums ir ar privātu klientu;

b)

būtisks skaits šo iespējas līgumu tiek turēti tirdzniecības portfelī;

c)

iestādes vērtējumā dzīvesveida risks, kam pakļauti šie līgumi, ir būtisks.


Top