EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2257

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2257 (2022. gada 11. augusts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē pēkšņas saistību neizpildes bruto summu aprēķināšanas metodes riska darījumiem ar parāda un kapitāla vērtspapīru instrumentiem un riska darījumiem ar saistību neizpildes risku, kas izriet no konkrētiem atvasinātajiem instrumentiem, un precizē tādu instrumentu nosacīto summu noteikšanu, kas nav Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 4. punktā minētie instrumenti (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/5660

OV L 299, 18.11.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2257/oj

18.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2257

(2022. gada 11. augusts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē pēkšņas saistību neizpildes bruto summu aprēķināšanas metodes riska darījumiem ar parāda un kapitāla vērtspapīru instrumentiem un riska darījumiem ar saistību neizpildes risku, kas izriet no konkrētiem atvasinātajiem instrumentiem, un precizē tādu instrumentu nosacīto summu noteikšanu, kas nav Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 4. punktā minētie instrumenti

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1) un jo īpaši tās 325.w panta 8. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Tirdzniecības portfeļa fundamentālās pārskatīšanas (“FRTB”), kuras galīgos noteikumus Bāzeles komiteja pieņēma 2019. gada janvārī, mērķis ir novērst globālās finanšu krīzes laikā konstatētos trūkumus pašu kapitāla prasībās attiecībā uz tirgus riskiem. Ar FRTB īstenotā uzlabojuma ietvaros tika ieviesta jauna pašu kapitāla prasība saskaņā ar standartizēto pieeju, lai aptvertu saistību neizpildes risku, ko rada riska darījumi ar parāda un kapitāla instrumentiem. Ir nepieciešams paredzēt papildu tehniskos elementus, lai precizētu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/876 (2) Savienības tiesību aktos ziņošanas prasību nolūkā ieviesto FRTB noteikumu specifikācijas un vajadzības gadījumā papildinātu minētās specifikācijas. Minētie tehniskie elementi attiecas uz pēkšņas saistību neizpildes (JTD) bruto summu aprēķināšanu riska darījumiem ar parāda un kapitāla vērtspapīru instrumentiem, pēkšņas saistību neizpildes bruto summu aplēsēm riska darījumiem ar saistību neizpildes risku, kas izriet no konkrētiem atvasinātajiem instrumentiem, un tādu instrumentu nosacīto summu noteikšanu, kas nav Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 4. punktā minētie instrumenti.

(2)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde.

(3)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Komponentu P&L long , P&L short , Adjustment long un Adjustment short noteikšana JTD bruto summu aprēķināšanai attiecībā uz riska darījumiem ar parāda un kapitāla vērtspapīru instrumentiem

1.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 1., 2. un 5. punktā minētos komponentus P&L long un P&L short iestādes nosaka, izmantojot šādas formulas:

Formula

Formula

kur:

V A

=

tā instrumenta tirgus vērtība, no kura iestādei izriet riska darījums laikā, kad tiek aprēķināta JTD bruto summa šim riska darījumam.

2.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 1. un 2. punktā minētos komponentus Adjustment long un Adjustment short iestādes nosaka, izmantojot šādas formulas:

Formula

Formula

kur:

V F

=

tā instrumenta tirgus vērtība, no kura iestādei izriet riska darījums, kas aprēķināta saskaņā ar pieņēmumu, ka attiecībā uz šo riska darījumu JTD bruto summas aprēķināšanas laikā parāda instrumentam bija iestājusies saistību neizpilde un atgūšanas rādītājs bija nulle.

3.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 5. punktā minētos komponentus Adjustment long un Adjustment short iestādes nosaka, izmantojot šādas formulas:

Formula

Formula

kur:

V F

=

tā instrumenta tirgus vērtība, no kura iestādei izriet riska darījums, kas aprēķināta saskaņā ar pieņēmumu, ka attiecībā uz šo riska darījumu JTD bruto summas aprēķināšanas laikā kapitāla vērtspapīru instruments bija pilnībā zaudējis vērtību.

2. pants

JTD bruto summu aplēse riska darījumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 7. punktā

1.   Alternatīvā metodika, ar kuru aplēš JTD bruto summas riska darījumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 7. punktā, paredz aprēķināt starpību starp attiecīgajā punktā minētā tā atvasinātā instrumenta tirgus vērtību, no kura iestādei izriet riska darījums laikā, kad tiek aplēsta JTD bruto summa, un minētā atvasinātā instrumenta tirgus vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar pieņēmumu, ka parādnieks tajā laikā nepilda saistības.

2.   Ja aplēšu veikšanas laikā parādnieks nepilda saistības un tā instrumenta tirgus vērtība, no kura iestādei attiecīgajā laikā izriet riska darījums, atspoguļo guvumus vai zaudējumus, kas izriet no parādnieka saistību neizpildes, Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 7. punktā minētā alternatīvā metodika paredz uzskatīt, ka riska darījuma JTD bruto summa ir nulle.

3. pants

Tādu instrumentu nosacītās summas noteikšana, kas nav Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 4. punktā minētie instrumenti

1.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 1. un 2. punkta nolūkiem nosacītās summas instrumentiem, kas nav noteikti minētās regulas 325.w panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā, iestādes nosaka, izmantojot šādas formulas:

a)

riska darījumiem ar parāda instrumentiem, kas klasificēti kā prioritāri parāda instrumenti vai segtās obligācijas, instrumenta, no kura izriet riska darījums, nosacītā summa ir:

i)

garā riska darījuma gadījumā:

Formula

ii)

īsā riska darījuma gadījumā:

Formula

kur:

LGD

=

LGD, kas noteikti parāda instrumentam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 3. punktu;

V D

=

tā instrumenta tirgus vērtība, no kura iestādei izriet riska darījums, kas aprēķināta saskaņā ar pieņēmumu, ka attiecībā uz šo riska darījumu JTD bruto summas aprēķināšanas laikā parāda instrumentam ir iestājusies saistību neizpilde un tam ir atgūšanas rādītājs, ko aprēķina attiecībā uz parāda instrumenta nominālvērtību un kas ir vienāds ar (1 – LGD);

VF

=

VF, kā noteikts šīs regulas 1. panta 2. punktā;

b)

riska darījumiem ar parāda instrumentiem, kas klasificēti kā tādi, kuriem nav augstākās prioritātes, instrumenta, no kura izriet riska darījums, nosacītā summa ir nulle.

2.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.w panta 5. punkta nolūkiem instrumenta, no kura izriet riska darījums un kurš nav naudas kapitāla vērtspapīru instruments, nosacītā summa ir nulle.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 11. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/876 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 150, 7.6.2019., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


Top